MEMORIE VAN TOELICHTING (eerste lezing) (bewerkt)
MEMORIE VAN TOELICHTING (tweede lezing) (bewerkt)

Parlementaire behandeling eerste lezing:
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 313, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 313, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 313, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 313, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1996-1997, 25 313, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 313, nr. 7 (amendement-Luchtenveld c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 313, nr. 8 (amendement-Scheltema-de Nie c.s.)
- Kamerstukken II 1997-1998, 25 313, nr. 9 (amendement-Scheltema-de Nie c.s.)
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2456-2472
- Handelingen II 1997-1998, blz. 2518-2519
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 313, nr. 166 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1997-1998, 25 313, nr. 166a (eindverslag)
- Handelingen I 1997-1998, blz. 759-760

Parlementaire behandeling tweede lezing:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 157, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 157, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 157, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 1998-1999, blz. 3101
- Kamerstukken I 1998-1999, 26 157, nr. 188 (eindverslag)
- Handelingen I 1998-1999, blz. 735

 

 

 

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 133, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman. Inwerkingtreding: 25 maart 1999.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet van 29 januari 1998 (Stb. 1998, 67) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. [MvT + bis]
De Grondwet ondergaat de in artikel II omschreven veranderingen.

 

Art. II.  [MvT + bis]
De Grondwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
In artikel 57, tweede lid, wordt na "lid van de Algemene Rekenkamer" ingevoegd: , Nationale ombudsman of substituut-ombudsman,.
B. [MvT + bis]
Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.