MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 7 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 8 (amendement-Weekers)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 9 (gewijzigd amendement-Weekers)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 10 (gewijzigd amendement-Weekers)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 11 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 238, nr. 12 (amendement-Smits c.s.)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 238, nr. 13 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1998-1999, blz. 3253-3266
- Handelingen II 1998-1999, blz. 3302-3304
- Handelingen II 1998-1999, blz. 3369
- Kamerstukken I 1998-1999, 26 238, nr. 201 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1998-1999, 26 238, nr. 201a (verslag)
- Kamerstukken I 1998-1999, 26 238, nr. 201b (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1998-1999, blz. 1300

 

 

 

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 239, tot wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en Zfw). Inwerkingtreding: 1 juli 1999, zie artikel VII.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het regresrecht van de uitvoeringsorganen van de sociale ziektekostenverzekeringen uit te breiden naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het regresrecht in de Ziekenfondswet te versterken, alsmede enkele technische wijzigingen in deze wetten aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde tot en met zesde lid worden vervangen door:
-3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-4. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-5. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d.
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.
B.
In artikel 6, tweede lid, wordt de zinsnede "als verstrekking aan de verzekerden mag worden verleend" vervangen door: als verstrekking aan de verzekerden wordt verleend.
C. [MvT]
De artikelen 13 en 15 vervallen.
D. [MvT]
Na hoofdstuk IX wordt een nieuw hoofdstuk IXa ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.