Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  EXPERIMENTEN  WW

Versie 8 juli 1999

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:

Kamerstukken II 1998-1999, 26 394.
Handelingen II 1998-1999, blz. 4406-4414, 4426-4437, 4460.
Kamerstukken I 1998-1999, 26 394 (240, 240a, 240b).
Handelingen I zie vergadering d.d. 6 juli 1999.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 8 juli 1999, Stb. 1999, 307, tot wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het re´ntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW). Inwerkingtreding: 23 juli 1999.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet een bevoegdheid tot experimenteren op te nemen teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het re´ntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 129 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk XA. Experimenten
Art. 130.
[MvT + bis]
-1. Bij algemene maatregel van bestuur kan ten behoeve van een experiment met een tijdsduur van ten hoogste vier jaar dat ten doel heeft de inschakeling in het arbeidsproces te bevorderen van werknemers die recht hebben op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb, worden bepaald dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen werkzaamheden verbonden aan de uitvoering van artikel 72, eerste lid, opdraagt aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of aan derden, niet zijnde uitvoeringsinstellingen. Betaling aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan daarbij uitsluitend plaatsvinden indien de aanwending van de rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van werknemers die recht hebben op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb in een schriftelijke overeenkomst tussen het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is vastgelegd.
-2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt jaarlijks, ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds, een budget vast voor de uitvoering van het eerste lid, alsmede voor de met de uitvoering van dat lid verband houdende kosten van beheer en administratie door de uitvoeringsinstellingen.
-3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen informeert

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x