MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. A (oorspronkelijke tekst VvW en MvT)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. B (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 7 (amendement-Kant)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 8 (amendement-Dankers)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 9 (amendement-Dankers en Van der Vlies)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 10 (amendement-Kant en Hermann)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 553, nr. 11 (brief Minister van VWS)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 553, nr. 12 (brief Minister van VWS)
- Handelingen II 1998-1999, blz. 5904-5927
- Handelingen II 1998-1999, blz. 5939-5940
- Kamerstukken I 1998-1999, 26 553, nr. 329 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 553, nr. 28 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 553, nr. 28a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 553, nr. 28b (verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 553, nr. 28c (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 38-49
- Handelingen I 1999-2000, blz. 57-69

 

 

 

WET van 28 oktober 1999, Stb. 1999, 461, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (zelfstandigen in Zfw). Inwerkingtreding: 5 november 1999 en 1 januari 2000 (Stb. 1999, 462).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om zelfstandigen, voor wie gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen, onder de ziekenfondsverzekering te brengen en de daaruit voortvloeiende toename van het aantal ziekenfondsverzekerden te compenseren door middel van een tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek van de loongrens voor de ziekenfondsverzekering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Ziekenfondswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. [MvT]
Aan artikel 3 van de Ziekenfondswet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-12. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op degene die uitsluitend vanwege de hoogte van zijn inkomen niet verzekerd is ingevolge artikel 3d. Op degene die in de loop van een kalenderjaar voor het eerst verzekerd is geworden ingevolge artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen is de eerste volzin van toepassing met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
B. [MvT]
Na artikel 3c wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 3d.
-1. Verzekerd gedurende een kalenderjaar is de zelfstandige die verzekerd is ingevolge artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en wiens inkomen niet meer bedraagt dan ƒ41 200,00.
-2. De inspecteur van de rijksbelastingdienst verstrekt bij voor bezwaar vatbare beschikking aan de persoon, bedoeld in of krachtens het eerste lid, een verklaring waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden.
-3. Voor de toepassing van het eerste lid blijven buiten beschouwing wijzigingen in het inkomen die door de inspecteur van de rijksbelastingdienst na 1 oktober worden vastgesteld.
-4. Voor de toepassing van het eerste en het derde lid wordt onder inkomen verstaan voor binnenlands belastingplichtigen het inkomen bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en voor buitenlands belastingplichtigen het binnenlandse inkomen, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van die wet, met dien verstande dat indien de berekening van het inkomen tot een negatief bedrag leidt, dat inkomen op nul wordt gesteld. Bij ministeriële regeling wordt bepaald over welk tijdvak het inkomen in aanmerking wordt genomen en kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het eerste, tweede en derde lid.
-5. Artikel 3a is van overeenkomstige toepassing op het bedrag, genoemd in het eerste lid.
-6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan uitbreiding of beperking worden gegeven aan de in het eerste lid bedoelde verzekering.
C. [MvT]
Artikel 4, zestiende lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de verzekerde ingevolge het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, eerste lid, of 3d dan wel degene die uitsluitend in verband met overschrijding van de voor de ziekenfondsverzekering geldende loon- of inkomensgrens niet verzekerd is ingevolge genoemde artikelen dan wel bij of krachtens de artikelen 3, eerste of negende lid, dan wel 3b van de ziekenfondsverzekering is uitgezonderd, tenzij bij of krachtens algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald.
D. [MvT]
Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.