BESLUIT van 3 november 1999, Stb. 1999, 471, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 oktober 1999, kenmerk Z/P-2003036;
     Gelet op artikel XXIII van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen II, III, met uitzondering van onderdeel E, onder 1, onderdeel K, onder 1, en onderdeel O, VIII, wat betreft de wijziging van artikel 2, eerste lid, onderdeel s en u, van de Ambtenarenwet, X, XII, wat betreft de wijziging van de zinsnede met betrekking tot de Wet ziekenhuisvoorzieningen in artikel 1, onder 4ยบ, van de Wet op de economische delicten, XIV, tweede, derde en vierde lid, XVII, XVIII, onderdeel 2 en 3, XIX, tweede lid, en XX, tweede, derde en vierde lid, voor zover het betreft het College tarieven gezondheidszorg, het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185) treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.