MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 866, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 866, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 866, nr. 4 (verslag)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 1995
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 866, nr. 94 (eindverslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 257

 

 

 

WET van 9 december 1999, Stb. 1999, 543, houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet ter ontkoppeling van de vrijwillige verzekering Algemene nabestaandenwet van de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet voor gewezen verzekerden ouder dan 65 jaar.¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, vooruitlopend op een structurele herziening van de vrijwillige verzekering voor de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet, personen ouder dan 65 jaar ¹ die wonen buiten Nederland en na 1 januari 2000 niet langer verplicht verzekerd zijn voor de Algemene nabestaandenwet, de mogelijkheid te bieden zich uitsluitend voor de Algemene nabestaandenwet vrijwillig te verzekeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Volgens de redactie dient "ouder dan 65 jaar" te worden vervangen door: 65 jaar of ouder.

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet  [MvT]
Na artikel 63 van de Algemene nabestaandenwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 63a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.