MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 722, nr. A (nader rapport)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 722, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 722, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 722, nr. 4 (nota van verbetering)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 722, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 722, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 722, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 722, nr. 8 (amendement-Wilders c.s.)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 1644-1646
- Handelingen II 1999-2000, blz. 1865-1866
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 722, nr. 86 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 722, nr. 86a (eindverslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 319

 

 

 

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999). Inwerkingtreding: 24 december 1999, zie artikel 23.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wetten verbeteringen aan te brengen alsmede enige wetten te wijzigen om te voorkomen dat het Besluit beslistermijnen socialeverzekeringswetten ¹ op 1 januari 2000 van rechtswege vervalt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. Zie Wet beslistermijnen sociale verzekeringen, red.

 

 

Art. 1. Algemene bijstandswet  [MvT]
De Algemene bijstandswet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 50, derde lid, onderdeel b, wordt "tenzij het betreft een scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel g" vervangen door: tenzij het betreft een scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel e, dan wel een scholing of opleiding als voorziening op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden.
B. [MvT]
In artikel 118, tweede lid, wordt na "worden" ingevoegd: , in afwijking van artikel 110, derde lid, van de Gemeentewet,.
C. [MvT]
Artikel 143, eerste lid, komt te luiden:
-1. Natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke organen die niet voldoen aan de verplichting omschreven in de artikelen 14a, vijfde lid, 65, vijfde lid, 86, tweede lid, 101, 121 en 122 of die ter zake onjuiste inlichtingen verstrekken, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of een geldboete van de tweede categorie.
D.
De artikelen 128 en 137a vervallen.

 

Art. 2. Algemene Kinderbijslagwet  [MvT]
In artikel 5b van de Algemene Kinderbijslagwet wordt "Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000" vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

 

Art. 3. Algemene nabestaandenwet  [MvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.