MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. A (nader rapport)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 6 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 7 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 8 (motie-Harrewijn)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 812, nr. 9 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 1959-1965
- Handelingen II 1999-2000, blz. 2059
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 812, nr. 89 (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 812, nr. 89a (verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 812, nr. 89b (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 417-418

 

 

 

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 594, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen in een aantal wetten enkele wijzigingen aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Ziektewet  [MvT + bis + bis + bis + bis]
Artikel 19a van de Ziektewet wordt vervangen door:
Art. 19a.
-1. Geen recht op ziekengeld heeft de verzekerde gedurende de periode dat hij niet in Nederland woont.
-2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de verzekerde woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op ziekengeld kan bestaan.
-3. Indien het recht op ziekengeld op grond van het eerste lid is geƫindigd dan wel niet is ontstaan, wordt betrokkene vanaf de dag:
a. dat hij in Nederland woont; of
b. waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont, op grond waarvan recht op ziekengeld kan bestaan;
weer als verzekerde aangemerkt indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in artikel 19, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekengeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, artikel 29a, eerste lid, dan wel artikel 29a, zevende lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet. Artikel 44, eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van het eerste lid afwijkende regels worden gesteld ten gunste van:
a. de verzekerde die werkzaamheden verricht in het algemeen belang en niet in Nederland woont;
b. de verzekerde die op de Nederlandse Antillen of Aruba woont; of
c. de gezinsleden van de in de onderdelen a of b bedoelde verzekerde.
-5. Voor de toepassing van dit artikel wordt met wonen in Nederland onderscheidenlijk niet wonen in Nederland gelijkgesteld het langer dan drie maanden onafgebroken in Nederland verblijven onderscheidenlijk het langer dan drie maanden onafgebroken niet in Nederland verblijven. Voor de toepassing van de eerste zin worden perioden van verblijf samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
-6. Onze Minister maakt de landen bekend waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op ziekengeld kan bestaan.

 

Art. II. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [MvT + bis + bis + bis + bis]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis + bis + bis + bis]
Artikel 20 wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.