MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 726, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 1998-1999, 26 726, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 726, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 1999-2000, 26 726, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen II 1999-2000, blz. 1555
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 726, nr. 93 (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 726, nr. 93a (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 726, nr. 93b (verslag)
- Kamerstukken I 1999-2000, 26 726, nr. 93c (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 1999-2000, blz. 417-418

 

 

 

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 596, tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet. Inwerkingtreding: 31 december 1999, zie artikel V, eerste lid.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de eis dat 26 weken in dezelfde sector gewerkt moet zijn om de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkering ten laste van het wachtgeldfonds te brengen te laten vervallen en enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet aan te brengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging Werkloosheidswet  [MvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
De punt aan het slot van de artikelen 1, onderdeel g en i, en 6, eerste lid, onderdeel b, wordt telkens vervangen door een puntkomma.
B. [MvT]
In artikel 7, eerste lid, vervalt "van Sociale Zaken en Werkgelegenheid".
C.
In artikel 10, onderdeel a, wordt "h." vervangen door: h:.
D. [MvT]
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt "(Stb. 1967, 473)".
2. In het derde lid vervalt "(Stb. 1987, 89)".
E. [MvT]
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt "(Stb. 1966, 64)".
2. In het tweede lid vervalt "(Stb. 1968, 657)".
F. [MvT]
Artikel 16, negende lid, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.