REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2009, nr. IVV/LZW/2009/12152, tot wijziging van ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet investeren in jongeren en aanpassing normen en bedragen, genoemd in de Wet investeren in jongeren, per 1 juli 2009

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister voor Jeugd en Gezin, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op de artikelen 9, derde lid, 89, derde lid,en 90, tweede en derde lid, van de Wet investeren in jongeren, 49, derde en vijfde lid, en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, 29b, negende en tiende lid, van de Ziektewet, 3, eerste lid, onderdeel k, en 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg 2009, 47, tweede lid, onderdeel c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies, 5.2a van het Besluit SUWI, 4 van de Wet overige OCW-subsidies, 25, 26, 27b, 28, 29, 32a en 33 van de Wet op de loonbelasting 1964, 7 en 12 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, 2.6 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 1, derde lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;

     Besluit:

 

[Voor de Wet investeren in jongeren relevante artikelen, red.]

 

 

Art XI. Aanpassing bedragen WIJ
In de Wet investeren in jongeren wordt:
1. in artikel 26, onderdeel a, "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.