Vrouwe Justitia

 

 

 

(Zie ook WAZ, Wajong en WAO)


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA3617 - Toekenning AAW-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Echter, gelet op de hoogte van de inkomsten, komt de uitkering onder toepassing van artikel 34 van de AAW niet tot uitbetaling. Intrekking van de uitkering.

LJN AA3618 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt is. Door de rechtbank ingeschakelde neuroloog en psychiater. Het bestreden besluit komt wegens een onjuiste medische grondslag voor vernietiging in aanmerking.

LJN AA3657 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Betrokkene noch zijn gemachtigde heeft een uitnodiging voor de zitting van de rechtbank ontvangen, zodat het geding wordt teruggewezen naar de rechtbank.

LJN AA3661 - De CRvB wijst het verzoek om schadevergoeding alsnog af. De schade bestaat uit het verschil tussen het bedrag aan loon dat betrokkene over de periode in geding zou hebben ontvangen als zij werkzaam was geweest en het bedrag dat zij over die periode aan werkloosheidsuitkering en salarisaanvulling heeft ontvangen.

LJN AA3662 - Toekenning AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Diende de rechtbank de beslissing van het Lisv omtrent de eerstejaarsherbeoordeling in haar beoordeling te betrekken? Daarnaast dient ingevolge artikel 6 van het EVRM een rechter een beslissing te geven inzake een bij hem aanhangig beroep tegen een besluit als hier aan de orde. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AA3663 - Weigering AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt is. Vernietiging van de uitspraak omdat de rechtbank in strijd heeft gehandeld met artikel 8:77, eerste lid, onderdeel b, van de Awb, waarin is bepaald dat de schriftelijke uitspraak de gronden van de beslissing vermeldt. Er zijn geen aanknopingspunten voorhanden om de voorbereiding van de onderhavige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door de betrokken verzekeringsgeneeskundige onzorgvuldig te achten.

LJN AA3664 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt is. Dit besluit berust op het standpunt dat betrokkene op de datum in geding weliswaar beperkingen ondervond bij het verrichten van arbeid, maar dat zij met inachtneming van die beperkingen geschikt was voor werkzaamheden verbonden aan de voor haar geselecteerde functies. Vergelijking van de mediane loonwaarde van die functies met het voor haar geldende maatmaninkomen levert volgens het Lisv geen verlies aan verdiencapaciteit op.

LJN AA3709 - Vaststelling van een fictieve mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55% omdat ten onrechte was uitgegaan 36 uren in plaats van 28 uren WSW-arbeid per week. Betrokkene bestrijdt de ingangsdatum van de indeling in arbeidsongeschiktheidsklasse 45-55%.

LJN AA3711 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is de rechtbank terecht uitgegaan van het op haar verzoek uitgebrachte rapport van een zenuwarts-neuroloog/klinisch neurofysioloog, waaraan naar haar oordeel niet kan afdoen het door betrokkene overgelegde rapport van een revalidatiearts en diens onderzoek door middel van de Ergos-werksimulator.

LJN AA3726 - Verhoging van de AAW-uitkering naar 100% van de grondslag, terugwerkend tot en met 5 augustus 1982. Ingangsdatum van de wettelijke rente, gelet op het oud burgerlijk recht en de Overgangswet NBW. Is de wettelijke rente eerst verschuldigd na schriftelijke aanmaning?

LJN AA3727 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering. Vaststelling en verrekening van het aflossingsbedrag. Heeft de rechtbank het te vergoeden bedrag aan proceskosten juist vastgesteld?

LJN AA3736 - Medisch en arbeidskundig heronderzoek naar aanleiding van het in werking treden van de Wet TBA. Bestaat voor het Lisv de verplichting tot het overleggen van functie-enquêteformulieren aan de bestuursrechter?

LJN AA3743 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Terugvordering wegens behaalde bedrijfswinst.

LJN AA3953 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Moet betrokkene in staat worden geacht tot het verrichten van de voorgehouden functies, met welke functies hij een inkomen kan verwerven dat ongeveer 28% lager ligt dan zijn maatmaninkomen?

LJN AA4156 - Toekenning AAW-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%, waarbij is overwogen dat er geen sprake is van een bijzonder geval dat aanleiding geeft met de toekenning verder terug te gaan dan de in artikel 25, tweede lid, van de AAW genoemde termijn van één jaar vóór de datum van de aanvraag. Heeft het inkomen één of meer jaren onder het sociaal minimum gelegen?

LJN AA4173 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene met ingang van de datum in geding weer in staat is zijn eigen, licht en overwegend zittende, WSW-arbeid te verrichten.

LJN AA4300 - Intrekking AAW-uitkering op de grond dat betrokkene in het jaar voorafgaande aan het intreden van haar arbeidsongeschiktheid geen inkomen uit of in verband met arbeid heeft verworven. Is uitgegaan van de juiste eerste arbeidsongeschiktheidsdag? Is de intrekking strijdig met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM? Het eigendomskarakter van de AAW-uitkering.

LJN AA4556 - Weigering AAW/WAO-uitkering na de datum in geding. Aan de orde is de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de zin van de AAW en de WAO van in België (doch dicht bij de Nederlandse grens) wonende personen die - onbetwist - onderworpen zijn of zijn geweest, doorgaans als grensarbeider, aan de Nederlandse wetgeving inzake sociale zekerheid en die een (eventuele) aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering aan die wetgeving ontlenen.

LJN AA4557 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%, rekening houdend met de inkomsten sedert de datum in geding. Aan de orde is de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in de zin van de AAW en de WAO van in België (doch dicht bij de Nederlandse grens) wonende personen die - onbetwist - onderworpen zijn of zijn geweest, doorgaans als grensarbeider, aan de Nederlandse wetgeving inzake sociale zekerheid en die een (eventuele) aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering aan die wetgeving ontlenen.

LJN AA4787 - Intrekking AAW/WAO-uitkering in de overweging dat betrokkene met ingang van de datum in geding in staat wordt geacht met de haar voorgehouden functies een zodanig inkomen te verwerven dat er geen sprake meer is van een voor de toepassing van de AAW en de WAO relevant verlies aan verdienvermogen. Afwijzing verzoek om veroordeling tot schadevergoeding.

LJN AA4867 - Korting op de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45% berekende AAW-uitkering, aldus dat die uitkering over het tijdvak in geding niet tot uitbetaling komt. Daarbij is overwogen dat betrokkene werkzaamheden verricht waarvan niet vaststaat of hij de inkomsten daaruit duurzaam zal kunnen verwerven. Had bij de berekening van het maatmaninkomen rekening moeten worden gehouden met het feit dat betrokkene door zijn ouders voor zijn werkzaamheden volgens afspraak altijd lager is beloond dan reëel zou zijn geweest?

LJN AA5036 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Is het verzekeringsgeneeskundig onderzoek met de vereiste zorgvuldigheid verricht en zijn betrokkenes beperkingen onderschat? Aan het oordeel van de door de CRvB ingeschakelde deskundigen wordt doorslaggevende betekenis toegekend.

LJN AA5078 - Weigering AAW/WAO-uitkering omdat uit medisch onderzoek is gebleken dat betrokkenes arbeidsongeschiktheid reeds op 9 april 1973 is aangevangen, op welk moment hij niet verzekerd was bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid. Het deskundigenoordeel dienaangaande ontbeert echter een deugdelijke motivering. De schriftelijke mededeling dat de aanvraag wordt doorgezonden naar GAK Nederland BV is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AA5094 - Intrekking AAW-uitkering. Herziening WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de medische beperkingen van betrokkene zijn onderschat en dat zij niet in staat is de haar voorgehouden voltijdfuncties te vervullen. Het bestreden besluit is in strijd met artikel 3, eerste lid, van het Schattingsbesluit, waarin is bepaald dat een schatting op ten minste drie verschillende, voor de betrokkene geschikte, functies moet berusten.

LJN AA5183 - Wegens inkomsten uit arbeid niet-uitbetaling, onderscheidenlijk uitbetaling als ware betrokkene voor 65-80% arbeidsongeschikt, van de AAW/WAO-uitkering. Toepassing van de kortingsregeling van de artikelen 33 van de AAW en 44 van de WAO. Maatman en maatmaninkomen. Berekeningswijze van de fictieve mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AA5202 - Is de AAW-uitkering terecht ingetrokken en is terecht onverschuldigd betaalde uitkering teruggevorderd? Heeft de rechtbank de bestreden besluiten terecht vernietigd? Het aannemen van inkomsten uit arbeid als bedoeld in artikel 33 van de AAW.

LJN AA5272 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd op de grond dat het besluit een deugdelijke motivering ontbeert aangezien het medische standpunt onvoldoende is onderbouwd? Betrokkene lijdt aan intense exhibitionistische en pedofiele neigingen.

LJN AA5420 - Intrekking AAW-uitkering en herziening WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%, waarbij is overwogen dat betrokkene met de bij hem vastgestelde long- en rugklachten op en na 1 april 1995 in staat is de hem voorgehouden functies te verrichten, waarmee hij een inkomen kan verwerven dat in vergelijking met het voor hem geldende maatmaninkomen een verlies aan verdienvermogen te zien geeft van ongeveer 20%.

LJN AA5886 - Intrekking AAW-uitkering en herziening WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%, waaraan het standpunt ten grondslag ligt dat betrokkene met de bij hem vastgestelde rug- en beenklachten op en na 18 december 1995 in staat is de hem voorgehouden functies te verrichten, waarmee hij een inkomen kan verwerven dat in vergelijking met het voor hem geldende maatmaninkomen een verlies aan verdienvermogen te zien geeft van ongeveer 22%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd?

LJN AA5887 - Herziening, intrekking en terugvordering (bruto en inclusief overhevelingstoeslag) van AAW/WAO-uitkering. Heeft de rechtbank terecht de beroepen gegrond verklaard?

LJN AA6358 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd op de grond dat het besluit een deugdelijke arbeidskundige grondslag ontbeert?

LJN AA6374 - Intrekking AAW-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid met ingang van de datum in geding minder dan 25% bedraagt. In vaste jurisprudentie is neergelegd dat voor de vaststelling van het maatmaninkomen van de zelfstandige, waar dat mogelijk is, dient te worden uitgegaan van de winst over de laatste drie boekjaren voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Daarbij is in aanmerking genomen dat de winstontwikkeling niet alleen afhankelijk is van de door de zelfstandige geleverde inspanning, maar tevens wordt bepaald door wijzigingen in de bedrijfsvoering en door ontwikkelingen in de bedrijfstak en in het economisch klimaat in het algemeen.

LJN AA7107 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is er gehandeld overeenkomstig de Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium?

LJN AA7177 - De AAW-uitkering is op nihil gesteld in verband met de hoogte van de inkomsten. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. In hoger beroep komt het Lisv volledig tegemoet aan de bezwaren door de bestreden besluiten in te trekken. Renteschadevergoeding.

LJN AA7222 - Weigering AAW/WAO-uitkering met ingang van de datum in geding. Was betrokkene in staat zijn eigen werkzaamheden volledig te verrichten? Schadevergoeding wegens inkomensverlies.

LJN AA7223 - Beroep tegen de toekenning van een AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%: betrokkene heeft een financieel belang aangezien zijn werkgever een ZW-uitkering aanvult tot 100% van zijn salaris en een WAO-uitkering slechts 90% van het salaris bedraagt.

LJN AA7325 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Herbeoordeling ter uitvoering van de Wet TBA. Vergelijking van de voor betrokkene geldende, en aan de mediane loonwaarde van de drie hoogstbeloonde aan de onderhavige schatting ten grondslag gelegde functies ontleende, verdiencapaciteit met het voor hem geldende maatmaninkomen resulteert volgens het Lisv in een verlies aan verdiencapaciteit van minder dan 15%. Is de Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium op juiste wijze toegepast?

LJN AA8135 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. In hoger beroep heeft het Lisv het bestreden besluit ingetrokken. Verzoek om het Lisv bij afzonderlijke uitspraak in de proceskosten te veroordelen.

LJN AA8164 - AAW-uitkering komt wegens inkomsten uit veehouderij niet tot uitbetaling. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Leiden de LEI-indexcijfers tot een sterk verlaagd maatmaninkomen?

LJN AA8231 - Weigering om terug te komen van een eerder, in rechte onaantastbaar geworden besluit onder de overweging dat betrokkene ten tijde van de aanvang van de arbeidsongeschiktheid ook aan de eis van "enig inkomen" niet had voldaan, alsmede dat geen aanleiding wordt gezien om af te stappen van de zienswijze dat betrokkene in het refertejaar niet meer dan 30 uur per week arbeid heeft verricht. Komt het feit dat het eerdere besluit onbevoegdelijk is genomen doorslaggevende betekenis toe?

LJN AA8327 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is te achten. Dient het buitengewoon, levensbedreigende overgewicht (adipositas) van betrokkene te worden aangemerkt als gebrek in de zin van de AAW en de WAO?

LJN AA8390 - Afwijzing verzoek om verhoging van de AAW/WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Kan de brief van betrokkene waarin hij het hoger beroep intrekt als vervallen worden aangemerkt omdat hij als gevolg van hem niet toe te rekenen omstandigheden in een situatie van dwaling verkeerde ten tijde van de verzending van zijn brief?

LJN AA8466 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Het oordeel van de door CRvB ingeschakelde radiotherapeut/oncoloog leidt tot bevestiging van de aangevallen uitspraak. In deze zaak is niet het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) sec aan de orde.

LJN AA8470 - Niet-uitbetaling van de AAW-uitkering omdat betrokkene gedurende de perioden in geding wordt beschouwd als minder dan 25% arbeidsongeschikt. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Heeft de rechtbank de bestreden besluiten terecht vernietigd? De uit de VOF verkregen inkomsten van betrokkene worden beschouwd als inkomsten uit arbeid in de zin van de desbetreffende anticumulatiebepaling.

LJN AA8485 - Het verzet is gegrond nu blijkt dat het beroepschrift, abusievelijk gericht aan de Raad van State, vóór het einde van de beroepstermijn door betrokkene ter post is bezorgd en binnen één week na afloop van deze termijn bij de CRvB is binnengekomen. Gezien het bepaalde in artikel 6:9, tweede lid, van de Awb is het hogerberoepschrift tijdig ingediend.

LJN AA8486 - Weigering om de AAW/WAO-uitkering te herzien en nader vast te stellen naar een hogere mate van arbeidsongeschiktheid. Betrokkene moet in staat worden geacht om gedurende 40 uren per week werkzaamheden te verrichten welke in overeenstemming zijn met zijn belastbaarheid. Daarbij is de resterende verdiencapaciteit vastgesteld op basis van betrokkenes feitelijke verdiensten, verhoogd met de op tien uren per week gebaseerde mediane loonwaarde van de door de arbeidsdeskundige aan betrokkene voorgehouden deeltijdfuncties.

LJN AA8487 - De vervoersvoorziening valt niet onder het bereik van artikel 2, aanhef en onder c, van het Schattingsbesluit. De werknemer dient zelf vervoer te regelen. Bij hoge kosten is eventueel een vergoeding mogelijk.

LJN AA8500 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd, waarbij zij heeft geoordeeld dat ten onrechte de loonwaarde in aanmerking is genomen van de functies welke minder dan zeven arbeidsplaatsen tellen?

LJN AA8501 - Weigering om in aansluiting op de verstrekking van ziekengeld AAW/WAO-uitkering te verlenen, omdat betrokkene per datum in geding voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is te achten. Daarbij is ervan uitgegaan dat betrokkene als gevolg van afwijkingen aan haar rug weliswaar niet langer geschikt is voor haar werkzaamheden als lederbewerkster, maar nog wel in staat is met passende functies elders een zodanig inkomen te verwerven dat in vergelijking met het voor haar geldende maatgevende loon een inkomensverlies resteert van minder dan 15%.

LJN AA8502 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene per datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Weigering van verdere ZW-uitkering omdat betrokkene niet langer ongeschikt wordt geacht tot het verrichten van haar arbeid. Ondanks herhaald en uitvoerig onderzoek zijn er geen - traceerbare - objectieve beperkingen vastgesteld en is er geen toereikende verklaring gevonden voor de extreme vermoeidheidsklachten.

LJN AA8504 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd op de grond dat bij dat besluit is uitgegaan van verouderde, niet-geactualiseerde medische gegevens en dat de beperkingen van betrokkene door de verzekeringsgeneeskundige niet juist zijn vastgesteld? Het feitelijk verdiende loon is uitgangspunt bij de vaststelling van het maatmaninkomen.

LJN AA8521 - Weigering om bij wijze van voorziening in het kader van artikel 57 van de AAW een bruikleenauto aan betrokkene, die jonggehandicapte is, te verstrekken. Door betrokkene de kosten van rijlessen te vergoeden en te onderzoeken of een aangepaste auto door haar zou kunnen worden bestuurd, heeft weliswaar verwachtingen gewekt, maar deze zijn niet zodanig dat haar om deze reden bij wijze van vervoersvoorziening een aangepaste auto in bruikleen dient te worden toegekend.

LJN AA8529 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd, waarbij in hoofdzaak is overwogen dat dit besluit in arbeidskundig opzicht in onvoldoende mate is onderbouwd, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat een combinatie van geduide functies tot een totale werktijd van 58,5 uur per week voor betrokkene tot de reële mogelijkheden behoort?

LJN AA8530 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene, die profvoetballer is, per datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Was er nog geen maatmanwisseling aan de orde, ook al was betrokkene op de afschattingsdatum ouder dan 35 jaar?

LJN AA8533 - Intrekking AAW-uitkering omdat de schatting een inkomensverlies van 13,6% heeft opgeleverd. Met een beroep op de vaste jurisprudentie van de CRvB dat voor de bepaling van het maatmanloon de winst over drie jaren in aanmerking moet worden genomen, heeft betrokkene gesteld dat hij ingedeeld dient te blijven in arbeidsongeschiktheidsklasse 25-35%.

LJN AA8553 - Weigering om betrokkene in het kader van artikel 57, eerste lid, van de AAW in aanmerking te brengen voor een vergoeding van de scholingskosten verbonden aan de opleiding tot verpleegkundige arbeid en gezondheid. Daarbij is overwogen dat de gevraagde voorziening niet leidt tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. De gevraagde scholing betreft een specifieke scholing tot werken bij een arbodienst en de door betrokkene benaderde arbodiensten zouden vanwege hun onduidelijke toekomst geen personeel aannemen.

LJN AA8561 - Schending van de inlichtingenverplichting door niet tijdig het voornemen te melden om langer dan vier weken naar het buitenland te vertrekken. Oplegging van een maatregel van 5% van de maanduitkering. Ingangsdatum van de maatregel. Vergoeding van de wettelijke rente en de reiskosten (o.m. openbaar vervoer Boekarest-Amsterdam) in verband met de behandeling van het geding ter zitting van de CRvB.

LJN AA8574 - Oplegging van een geldelijke bijdrage (malus) ingevolge artikel 59i (oud) van de AAW aan een veertigtal bedrijven. Schending van het gelijkheidsbeginsel. Wet TBA en Wet Amber. Is er sprake van een consistente toepassing van de procedurele en inhoudelijke Tica-richtlijnen, onderscheidenlijk de beleidsregels van het Lisv zelf? Schending van het verbod van willekeur.

LJN AA8580 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt is. Resterende verdiencapaciteit. Combineerbaarheid van voltijd- en deeltijdfuncties; geografische combineerbaarheid. Berekening van de wettelijke rente.

LJN AA8620 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene per datum in geding minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Naar aanleiding van het ingestelde beroep is een nieuwe berekening van het maatmaninkomen gemaakt en is de WAO-uitkering herzien naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Zijn de medische beperkingen onderschat? toekenning van renteschade.

LJN AA8628 - Intrekking AAW-uitkering onder de overweging dat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt is en herziening WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Is de resterende verdiencapaciteit juist vastgesteld? Weigering door het Lisv om stukken in zenden aan de rechtbank omdat het in de openbaarheid brengen van bedrijfsgeheimen het gevaar oproept van concurrentievervalsing. Toepasselijkheid van de Wob.

LJN AA8629 - Korting op de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55-65% berekende AAW-uitkering, aldus dat die uitkering over het tijdvak in geding niet tot uitbetaling komt. Overwogen daarbij is dat betrokkene werkzaamheden als zelfstandige verricht waarbij niet vaststaat of hij de inkomsten daaruit duurzaam zal kunnen verwerven. Reikwijdte van de anticumulatiebepaling.

LJN AA8641 - Is terecht een vergoeding afgewezen van de kosten van de inschakeling van een doventolk in verband met betrokkenes wens zich te specialiseren tot psychiater of revalidatiearts, na te zijn geslaagd voor het artsexamen? Daarbij is overwogen dat er voor betrokkene na de afronding van zijn opleiding tot arts voldoende arbeidsmarktperspectief zou zijn en dat zijn persoonlijk belang bij het verstrekken van de gevraagde voorziening niet opweegt tegen de te maken kosten. Vastgelegd Lisv-beleid ten aanzien van de noodzaak van onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten.

LJN AA8644 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Vaststelling van de resterende verdiencapaciteit van een directeur-grootaandeelhouder.

LJN AA8645 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Eisen aan de omvang van de voorgehouden parttimefuncties voor de medische parttimer.

LJN AA8651 - Beëindiging AAW-uitkering omdat betrokkene (geboren in 1941) in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het intreden van haar arbeidsongeschiktheid - door het Lisv gesteld op 1 januari 1971 - geen inkomen uit arbeid heeft verworven. Is betrokkene vanaf haar geboorte volledig arbeidsongeschikt (jonggehandicapt), ondanks dat zij gedurende langere tijd werkzaam is geweest in verschillende beroepen?

LJN AA8681 - Niet-uitbetaling van de AAW-uitkering en de AAW-aanvulling over de perioden in geding en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Kunnen inkomsten uit drugshandel en heling worden aangemerkt als inkomsten uit arbeid in de zin van de anticumulatiebepalingen?

LJN AA8686 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor een speciale autostoel en een hydraulische kraan op zijn vrachtauto in verband met zijn rug-, schouder- en linkerbeenklachten.

LJN AA8687 - Weigering AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene per datum in geding minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. De voorgehouden functies bij de schatting mogen niet louter theoretisch te bemachtigen zijn.

LJN AA8695 - Na eerdere weigering, toekenning van AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Heeft de rechtbank terecht het verzoek om schadevergoeding afgewezen op de grond dat die schade niet in zodanig verband staat met de geheel en gedeeltelijk vernietigde besluiten dat deze als een aan het Lisv toe te rekenen gevolg daarvan kan worden beschouwd. Proceskostenveroordeling.

LJN AA8701 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank ten onrechte de conclusies van haar deskundigen gevolgd, aangezien, naar het oordeel van het Lisv, de rechtbank daarmee, wegens het in de conclusies ontbreken van voldoende geobjectiveerde medische gegevens, een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het wettelijke arbeidsongeschiktheidsbegrip?

LJN AA8708 - Weigering AAW-uitkering. Het de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat twee van de aan betrokkene voorgehouden functies niet voldoen aan de uit het rapport van de arbeidsdeskundige blijkende beperking ten aanzien van koude?

LJN AA8728 - Intrekking van de AAW/WAO-uitkering wegens daling van de arbeidsongeschiktheid tot beneden 15%. De maatman is, gelet op de duur van de werkloosheid, de langdurig werkloze met het wettelijk minimumloon.

LJN AA8730 - Weigering de grondslag van de AAW-uitkering te verhogen naar meer dan 70 of 80% onder de overweging dat betrokkene, die vanwege haar geestelijke handicap als jonggehandicapte wordt aangemerkt, niet in een, althans voorlopige blijvende, toestand van hulpbehoevendheid verkeert welke geregeld oppassing en verzorging nodig maakt. Kan de dagverblijftoets over de gehele in geding zijnde periode de rechterlijke toetsing doorstaan?

LJN AA8735 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat de medische grondslag van het bestreden besluit juist is, dat betrokkene ten tijde in geding met zijn beperkingen in staat moest worden geacht passende arbeid te verrichten, maar dat de wijze waarop in casu de resterende verdiencapaciteit van gedaagde is vastgesteld niet zonder meer reëel is te achten?

LJN AA8738 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Proceskostenveroordeling na intrekking van het bestreden besluit. Dient een bestuursorgaan griffierecht te betalen?

LJN AA8739 - Heeft de rechtbank terecht de bestreden besluiten vernietigd waarbij het Lisv heeft beslist dat de verhoogde uitkering dient te worden teruggebracht tot 85% van de AAW-grondslag in de overweging dat de hulpbehoevendheid van betrokkene, die sedert zijn geboorte geestelijk en lichamelijk gehandicapt is, minder kosten met zich meebrengt aangezien hij inmiddels een volledige dagbehandeling heeft?

LJN AA8744 - Had de rechtbank, niettegenstaande het feit dat niet in beroep is gegaan tegen het anticumulatiebesluit, betrokkenes grieven tegen de juistheid van dit besluit in haar oordeel over het terugvorderingsbesluit moeten betrekken? Betrokkene heeft gesteld dat artikel 33 van de AAW onjuist is toegepast en dat dit tot het oordeel moet leiden dat geen grond aanwezig is voor het onderhavige terugvorderingsbesluit.

LJN AA8748 - Weigering AAW/WAO-uitkering op de grond dat de verzekeringsgeneeskundige geen duidelijke ziekteverschijnselen heeft kunnen vaststellen. Pemba. Behandeling van een geding met betrekking tot medische gegevens geschiedt in beginsel met gesloten deuren. Ambtshalve of op verzoek van één der partijen kan worden beslist tot openbare behandeling.

LJN AA8749 - De CRvB wijst op het karakter van het bijzondere rechtsmiddel herziening, dat in zijn ogen tevens grond biedt voor het oordeel dat ter zake van de beslissing op het verzoek om herziening niet het gewone rechtsmiddel van hoger beroep open kan staan. De Raad verklaart zich derhalve onbevoegd.

LJN AA8751 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Nu betrokkene op de datum in geding geschikt moet worden geacht tot het vervullen van de aldus als maatgevende arbeid aan te merken functies in loondienst als door de arbeidsdeskundige aan hem voorgehouden, heeft heeft het Lisv terecht besloten tot intrekking van de WAO-uitkering met ingang van 1 juli 1991.

LJN AA8758 - Het duiden van functies met toeslagen voor afwijkende arbeidstijden; interpretatie; bedoeling van de wet- en regelgever tegenover de duidelijke tekst van de regeling; grammaticale interpretatie; wetshistorische interpretatie. Wet TBA.

LJN AA8759 - Herziening AAW-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%; hangende het hoger beroep herziening en nadere vaststelling naar 45-55%. Eisen aan het aantal arbeidsplaatsen voor de medische parttimer.

LJN AA8761 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Schatting van een oproepkracht, waarbij het niet nodig is dat de functies ook in deeltijd moeten kunnen worden verricht.

LJN AA8762 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Met de nadere, in hoger beroep ingebrachte, functies heeft het Lisv in voldoende mate aangetoond dat sprake is van functies met voldoende arbeidsplaatsen die in deeltijd kunnen worden verricht.

LJN AA8763 - Intrekking, na TBA-herbeoordeling, van de AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Betrokkene is in staat de hem door de arbeidsdeskundige voorgehouden functies te vervullen.

LJN AA8766 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. De relevantie van de toeslagen bij de bepaling van de resterende verdiencapaciteit. Het begrip toeslag afwijkende arbeidstijden.

LJN AA8773 - Schorsing, opnihilstelling en terugvordering van de AAW/WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Winst uit criminele activiteiten; toeberekening; inlichtingenverplichting; schatting van de inkomsten.

LJN AA8780 - Heeft de rechtbank terecht het besluit tot weigering van vergoeding van de wettelijke rente over nabetaalde uitkering vernietigd? De besluitvorming ter zake van het primaire besluit vertoont dermate ernstige gebreken dat geconcludeerd moet worden dat het Lisv tegen beter weten in een onrechtmatig besluit heeft genomen.

LJN AA8786 - Intrekking, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW-uitkering en herziening van de WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Dient aan de voorschriften van het Schattingsbesluit verbindende kracht te worden ontzegd omdat dit in strijd zou zijn met het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod op willekeur?

LJN AA8787 - Intrekking, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Vervoersvoorziening voor woon-werkverkeer op grond van de Wagw dan wel de AAW.

LJN AA8790 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Is terecht vastgesteld dat betrokkene tengevolge van symfysiolysis weliswaar niet in staat is haar werk als laboratoriumassistente te verrichten, maar dat zij nog wel in staat moet worden geacht om de werkzaamheden te verrichten die verbonden zijn aan een aantal deeltijdfuncties die door een arbeidsdeskundige met haar zijn besproken en dat, gelet op het inkomen dat zij in die functies zou kunnen verdienen, er geen sprake is van een relevant inkomensverlies?

LJN AA8794 - Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25% en weigering AAW-uitkering onder de overweging dat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de rechtbank het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn?

LJN AA8797 - Herziening, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat het Lisv er ten onrechte van is uitgegaan dat betrokkene op de datum in geding voor ten hoogste zes uur per dag belastbaar is met arbeid?

LJN AA8804 - Intrekking AAW-uitkering omdat betrokkenen in het jaar voorafgaande aan het intreden van hun arbeidsongeschiktheid geen inkomen uit of in verband met arbeid hebben verworven. De CRvB treedt in beginsel niet in een beoordeling van het mogelijk schadeplichtig handelen van de bestuursrechter in verband met een gestelde schending van het redelijketermijnvereiste van artikel 6 van het EVRM. Betrokkenen kunnen zich daartoe wenden tot de burgerlijke rechter.

LJN AA8806 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Heeft de rechtbank terecht het beroep ongegrond verklaard onder de overweging dat de medische beperkingen van betrokkene juist zijn vastgesteld en dat hij gelet op zijn krachten en bekwaamheden in staat is te achten de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies te vervullen?

LJN AA8807 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. De aanpassing van de mediane loonwaarde naar de datum in geding door middel van indexering ontbeert een wettelijke grondslag, past niet binnen de systematiek van SB en FIS en is derhalve niet aanvaardbaar.

LJN AA8810 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat betrokkene slechts voor 20 uren per week belastbaar is? De combinatie van verschijnselen zijn aan te merken als ziekte of gebrek.

LJN AA9345 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Is de belastbaarheid van betrokkene overschat omdat de klachten met betrekking tot het overgeven, de tremor aan de vingers en de woedeaanvallen ten onrechte door de verzekeringsarts niet zijn aangemerkt als een op ziekte of gebrek terug te voeren aandoening die kan leiden tot arbeidsongeschiktheid?

LJN AA9347 - Niet-uitbetaling van de AAW-uitkering over de periode in geding wegens inkomen uit onderneming. Caravanstallingsbedrijf.

LJN AA9565 - Intrekking, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de WAO-uitkering en weigering AAW-uitkering te verlenen. De bestreden besluiten ontberen een deugdelijke arbeidskundige grondslag.

LJN AA9695 - Intrekking AAW-uitkering omdat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. De vaststelling van de belastbaarheid met toepassing van de theorie van de zelfeffectiviteitsverwachting geeft een onvoldoende geobjectiveerde en derhalve onjuiste uitleg aan het begrip arbeidsongeschiktheid.

LJN AB1086 - Boeteoplegging wegens het niet onverwijld melden van loonsverhoging met terugwerkende kracht. Is de hoogte van de boete, gelet op het benadelingsbedrag, juist vastgesteld?

LJN AB1087 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Oplegging van een maatregel van 10% wegens schending van de inlichtingenverplichting. Werkzaamheden als gemeenteraadslid in Marokko.

LJN AB1314 - Niet-uitbetaling AAW-uitkering op de grond dat, gezien de inkomsten uit arbeid, de fictieve mate van arbeidsongeschiktheid in de periode in geding minder bedraagt dan 25%. Terugvordering van uitkering onder de overweging dat het aan betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij ten onrechte uitkering ontving. Vaststelling van het maatmaninkomen aan de hand van de CBS-branche-indexcijfers dan wel de LEI-cijfers.

LJN AB1364 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Aan het bestreden besluit ligt ten grondslag dat betrokkene met ingang van de datum in geding, met inachtneming van de voor haar geldende medische beperkingen, weer in staat is te achten haar maatmanarbeid, te weten de functie van administratief medewerkster, te vervullen. Zij ondervind alsdan geen verlies aan verdiencapaciteit.

LJN AB1619 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat de mate van arbeidsongeschiktheid met ingang van de datum in geding minder bedraagt dan 25 onderscheidenlijk 15%. Het bestreden besluit berust, wat het medische aspect betreft, op een toereikende grondslag.

LJN AB1657 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

LJN AB1736 - Uitbetaling over de periode in geding van de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100% toegekende AAW-uitkering als ware betrokkene voor 55-65% arbeidsongeschikt. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat in het geval van betrokkene niet gesproken kan worden van arbeid in enige omvang en van enige betekenis, zodat hetgeen namens betrokkene als winst uit onderneming aan de fiscus is opgegeven niet als inkomsten uit arbeid als bedoeld in artikel 33 van de AAW kan worden aangemerkt?

LJN AB1737 - Ongewijzigde vaststelling, in het kader van de Hersteloperatie Linschoten 2, van de AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Aanvullend geduide functie met terugwerkende kracht.

LJN AB1738 - Besluit met toepassing van artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de AAW, zoals die bepaling luidde ten tijde hier van belang, de bij betrokkene op 3 augustus 1989 bestaande algehele arbeidsongeschiktheid geheel en blijvend buiten aanmerking te laten. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd? Betrokkene heeft als zelfstandige werkzaamheden in een lasbedrijf in de Libanon verricht.

LJN AB1793 - De namens betrokkene in hoger beroep aangevoerde bezwaren hebben betrekking op de geschiktheid van bij de omstreden schatting gehanteerde functies. Het bestreden besluit berust op een onjuiste feitelijke grondslag en dient om die reden te worden vernietigd.

LJN AB1799 - Nu betrokkene in de beide beroepsprocedures in eerste aanleg geen andere schadeposten heeft genoemd of heeft verzocht ter zake van andere schadeposten nog een onderbouwing te mogen geven dan wel anderszins ter zake een voorbehoud heeft gemaakt, valt de verzochte schadevergoeding ter zake van de kosten van vestiging van een krediethypotheek in hoger beroep buiten de omvang van het geding in hoger beroep. Het hoger beroep is derhalve niet-ontvankelijk.

LJN AB1843 - Weigering om betrokkene per einde wachttijd in aanmerking te brengen voor AAW-uitkering op de grond dat de mate van de arbeidsongeschiktheid minder is dan 25%. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat dit besluit niet is gebaseerd op voldoende concrete arbeidsmogelijkheden op de datum in geding?

LJN AB2185 - Herziening en terugvordering van de AAW-uitkering. Investering van letselschadevergoedingen in het eigen bedrijf. De fiscale winst is terecht aangemerkt als inkomsten uit arbeid in de zin van artikel 33 van de AAW. Niet is gebleken dat berekening van het maatmaninkomen zonder gebruikmaking van de LEI-cijfers tot een gunstiger uitkomst voor betrokkene zou leiden.

LJN AB2191 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene bij aanvang van de verzekering reeds volledig arbeidsongeschikt was in de zin van de wet, in verband waarmee gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid die artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, van de AAW biedt om de bij de aanvang van de verzekering bestaande arbeidsongeschiktheid geheel en blijvend buiten aanmerking te laten. Niet wordt voldaan aan de voorwaarde ten aanzien van het kostwinnerschap. De man met wie betrokkenes moeder in september 1988 is gehuwd en een nieuw gezin is gaan vormen, heeft voorafgaande aan de datum van overkomst van betrokkene naar Nederland op 25 mei 1989 niet gedurende drie jaar in Nederland gewerkt als kostwinner van het nieuwe gezinsverband. Beleidsregels jonggehandicapten.

LJN AB2193 - Terechte vernietiging van het besluit waarbij wegens inkomsten uit arbeid de AAW-uitkering, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%, over de periode in geding onder toepassing van artikel 33 van de AAW wordt uitbetaald als ware betrokkene voor 65-80% arbeidsongeschikt?

LJN AB2203 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Het Lisv heeft ten onrechte de fictie gehanteerd dat betrokkene een opleiding of scholing op MBO-niveau heeft afgerond.

LJN AB2321 - Weigering vergoeding van kosten voor het verkrijgen van medische informatie. Het Lisv dient de gevorderde, in de bezwaarfase gemaakte, kosten te vergoeden.

LJN AB2458 - Herziening, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 60-80%. Nadere vaststelling van het dagloon. Algemeen geaccepteerde arbeid.

LJN AB2832 - Terugvordering AAW-uitkering. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat niet over gehele periode in geding mag worden teruggevorderd?

LJN AB2839 - Weigering AAW-uitkering onder de overweging dat betrokkene met ingang van 1 juli 1991 arbeidsongeschikt is, maar dat hij in het jaar voorafgaande aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag geen inkomen in de zin van artikel 6 van de AAW heeft verworven, terwijl hij niet valt onder de in de AAW gemaakte uitzonderingen op de inkomenseis. Is betrokkenes voor arbeid beschikbare tijd in de periode in geding uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteed aan de oppassing en verzorging van zijn vader?

LJN AB2840 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg omdat betrokkene het griffierecht niet tijdig heeft voldaan en er geen aanknopingspunten zijn om te oordelen dat de overschrijding van de betalingstermijn niet aan hem zou behoren te worden toegerekend. Het recht op toegang tot de rechter wordt niet aangetast door de betaling van het griffierecht te binden aan een termijn.

LJN AB2841 - Heeft de rechtbank terecht het besluit vernietigd waarbij een AAW/WAO-uitkering is toegekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%? Volgens de rechtbank resteren er geen passende functies, zodat het besluit in strijd is met artikel 5 van de AAW en artikel 18 van de WAO.

LJN AB2869 - Herziening, met toepassing van de Wet Amber, van de AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. De eerste dag van toegenomen arbeidsongeschiktheid is terecht gesteld op 9 januari 1995, de dag waarop betrokkene zich vanuit de WW heeft ziek gemeld.

LJN AB3122 - Oplegging over de perioden in geding van maatregelen van 20 en 30% omdat betrokkene haar AAW-aanvraag in strijd met artikel 24, derde lid, van de AAW niet binnen negen maanden na aanvang van haar arbeidsongeschiktheid heeft ingediend. Is er sprake van een doorlopende gedraging? Toepasselijkheid van de Wet BMT.

LJN AB3231 - Herziening, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling uiteindelijk naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Moet het in de overgangsrechtelijke bepalingen gemaakte onderscheid naar leeftijd worden aangemerkt als een ongeoorloofd onderscheid in de zin van artikel 26 van het IVBPR en/of, wat het Cohortenbesluit betreft, artikel 1 van de Grondwet?

LJN AB3252 - Heeft de rechtbank het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard onder de overweging dat betrokkene geen bruikbaar (post)adres heeft opgegeven? Betrokkene wenste slechts per fax met de rechtbank te communiceren.

LJN AB3278 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Rust de verplichting op het bestuursorgaan tot het toezenden van besluiten aan de gemachtigde in andere zaak?

LJN AD3850 - Toekenning vergoeding voor gederfde onregelmatigheidstoeslag, sollicitatiekosten, telefoonkosten, energiekosten, extra rentekosten in verband met een persoonlijk krediet en kosten van rechtsbijstand op basis van een uurtarief van f 280,-. Immateriële schade.

LJN AD3977 - Afwijzing schadevergoeding ter zake van intering op eigen vermogen en van fiscale aspecten. Vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaalde uitkering.

LJN AD3984 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Is er op basis van de deskundigenoordelen arbeidsongeschiktheid bij betrokkene aan te nemen?

LJN AD4518 - Heeft de rechtbank terecht het besluit vernietigd waarbij de AAW-uitkering van betrokkene, die jonggehandicapte is, is ingetrokken op de grond dat zij voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht? Werkzaamheden in het kader van de JWG en de WSW. Is ondanks de gelding van artikel 5, zevende lid, van de AAW terecht overgegaan tot afschatting op arbeid verricht bij wijze van sociale werkvoorziening?

LJN AD4520 - Toekenning AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Naar het oordeel van betrokkene is hij hooguit nog in staat tot het verrichten van arbeid in een omvang van 2 tot 3 uur per dag, in verband waarmee hij zich niet in staat acht de functies te vervullen die het Lisv als voor hem passende arbeidsmogelijkheden aan de schatting ten grondslag heeft gelegd.

LJN AD4521 - Heeft de rechtbank het verzoek om schadevergoeding, bestaande uit het verschil tussen het loon en de ontvangen AAW/WAO-uitkering over de periode in geding, vermeerderd met rente en kosten, terecht afgewezen?

LJN AD4641 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering wegens (verzwegen) inkomsten uit arbeid. Ten onrechte verkregen bestuursvergoedingen.

LJN AD4642 - Niet-uitbetaling op grond van artikel 33 van de AAW van de AAW-uitkering over het jaar 1994. Vergelijking van het maatmaninkomen, vastgesteld met gebruikmaking van de LEI-cijfers, en de nettowinst leidt tot de conclusie dat de mate van arbeidsongeschiktheid over 1994 minder is dan 25%.

LJN AD4643 - Niet-uitbetaling en intrekking AAW-uitkering wegens inkomsten uit visserijbedrijf. Terugvordering van uitkering onder overweging dat het aan betrokkene redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat aan hem onverschuldigd werd betaald.

LJN AD4655 - Verlaging en terugvordering over de perioden in geding van de AAW/WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Oplegging van een boete en een maatregel wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AD4965 - Heeft de rechtbank terecht het besluit vernietigd waarbij de AAW-uitkering, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, is ingetrokken omdat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht? Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat onvoldoende onderzoek is verricht naar de vraag of gelijksoortige arbeid met eenzelfde belasting en beloning in voldoende mate op de arbeidsmarkt beschikbaar is en dat onvoldoende aandacht is geschonken aan het feit dat betrokkene een geringe vooropleiding heeft en slechts kan bogen op werkervaring?

LJN AD5019 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Is betrokkene ongewijzigd voor 25-35% arbeidsongeschikt gebleven en kan hij de hem geduide functies wegens zijn beperkingen niet vervullen?

LJN AD5020 - Na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, intrekking van de AAW-uitkering en herziening van de WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd wegens gebrek aan deugdelijke motivering?

LJN AD5242 - Heeft de rechtbank terecht het besluit vernietigd waarbij is geweigerd AAW/WAO-uitkering te verlenen omdat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht? Is voldaan aan het in artikel 3:2 van de Awb neergelegde zorgvuldigheidsbeginsel?

LJN AD5247 - Intrekking AAW-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Artikel 6 van het EVRM brengt niet mee dat de bestuursrechter altijd een onafhankelijk medisch deskundige dient te benoemen voor het instellen van nader onderzoek.

LJN AD5256 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd omdat dit naar haar oordeel is genomen in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel? Van het aan het bestreden besluit ten grondslag liggende standpunt dat betrokkene ingaande 1 november 1995 weer geschikt is te achten voor de eerder geduide functies is betrokkene niet tijdig in kennis gesteld.

LJN AD5307 - Weigering om terug te komen van eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluiten waarbij aan een productschap geldelijke bijdragen zijn opgelegd. Is er sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden? Malusopleggingen op grond van de Wet Amber.

LJN AD5986 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering over de perioden in geding wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering met inachtneming van de zesmaanden jurisprudentie.

LJN AD5991 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 15 onderscheidenlijk 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Het inschakelen van een deskundige onder wiens verantwoordelijkheid eerder aan het bestuursorgaan is geadviseerd c.q. die zelf advies heeft uitgebracht, is in strijd met de beginselen van goede procesorde.

LJN AD5995 - Intrekking AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 15 onderscheidenlijk 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Matiging van het bedrag aan proceskosten waartoe het Lisv door de rechtbank is veroordeeld.

LJN AD5996 - Verzoek om wraking van de behandelende kamer op de grond dat niet voorafgaande aan de te houden zitting (voldoende) uitsluitsel is gegeven over de exacte omvang van het geding in het door betrokkene ingestelde hoger beroep en procesbeslissingen in het kader daarvan. Het verzoek om wraking van de rechters van de wrakingskamer wordt buiten behandeling gelaten. Het verzoek om wraking van de wrakingskamer kan niet anders worden uitgelegd dan dat alle leden van de CRvB worden gewraakt, zodat dit verzoek niet door de Raad behandeld kan worden.

LJN AD6301 - Intrekking AAW-uitkering onder de overweging dat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Uitgegaan kan worden van de juistheid van de vaststelling van betrokkenes medische beperkingen; betrokkene kan met de voor hem geselecteerde functies een inkomen kan verwerven dat ongeveer overeenkomt met het voor appellant geldende maatmaninkomen.

LJN AD6305 - Heeft de rechtbank terecht het besluit vernietigd waarbij de AAW/WAO-uitkering met ingang van de datum in geding is herzien en nader is vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55-65%? Vereiste dat de schatting gebaseerd moet zijn op ten minste drie functies die tezamen ten minste 30 arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Wordt de belastbaarheid van betrokkene in de voorgehouden functies overschreden?

LJN AD6384 - Korting van de uitbetaling van de AAW-uitkering, die werd berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80-100%, en vaststelling van het uitkeringsbedrag op het bedrag dat zou zijn betaald wanneer de uitkering zou zijn gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Bijzondere baten en winst uit onderneming. Nu de korting over 1996 ten onrechte heeft plaatsgevonden berust ook het terugvorderingbesluit op een ondeugdelijke grondslag.

LJN AD7295 - Niet-uitbetaling over de periode in geding van de AAW/WAO-uitkering overeenkomstig artikel 33 van de AAW en artikel 44 van de WAO wegens inkomsten uit hennepteelt en drugshandel. Vaststaat dat betrokkene inkomsten uit arbeid heeft genoten en dat derhalve zijn arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de toepasselijke anticumulatiebepalingen kunnen worden onderworpen.

LJN AD7719 - Niet-uitbetaling en gedeeltelijke uitbetaling van de AAW/WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering over de perioden in geding omdat betrokkene redelijkerwijs kon begrijpen dat de uitkeringen ten onrechte werden uitbetaald, onderscheidenlijk hem door eigen toedoen onverschuldigd uitkering is uitbetaald. De grieven van betrokkene treffen geen doel.

LJN AD8055 - De AAW-uitkering, welke is gebaseerd op een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%, wordt in verband met inkomsten uit arbeid over de perioden in geding uitbetaald als ware betrokkene voor 45-55% onderscheidenlijk 25-35% arbeidsongeschikt. Zijn de inkomsten uit verhuur van land en rente-inkomsten uit spaargelden ten onrechte bij de berekening van het inkomen meegenomen? Driejarentermijn waarover de gemiddelde jaarwinst wordt vastgesteld. Wijziging van het maatschapscontract.

LJN AD8132 - Schorsing, korting en terugvordering AAW/WAO-uitkering. Oplegging van een maatregel wegens schending van de inlichtingenverplichting (te late inlevering van de jaarstukken). Heeft betrokkene onvoldoende inzicht verschaft in de winst van zijn bouwbedrijf? Proceskostenveroordeling.

LJN AD8145 - Korting en terugvordering AAW/WAO-uitkering wegens inkomsten als zelfstandig assurantieadviseur. Bij de bepaling van het maatmaninkomen van een zelfstandige is in beginsel steeds uitgangspunt de door de fiscus aanvaarde nettowinst. Is ten onrechte geen rekening gehouden met de aftrekposten zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek?

LJN AD8148 - Niet-uitbetaling van en korting op de AAW/WAO-uitkering over de perioden in geding wegens inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde uitkering. Toepasselijkheid van de zesmaandenjurisprudentie. Met de gehanteerde berekeningswijze van het jaarinkomen is op onjuiste wijze toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 44, eerste lid, van de WAO. Is het vertrouwensbeginsel geschonden?

LJN AD8159 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering. Deels heeft betrokkene de onverschuldigdheid redelijkerwijs kunnen begrijpen, deels is door zijn toedoen onverschuldigd uitkering uitbetaald. Mocht het Lisv nog onverkort van zijn terugvorderingsbevoegdheid gebruikmaken?

LJN AD8676 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor verhoging van haar AAW/WAO-uitkering met toepassing van artikel 48 van de IWS (kopjesregeling). De weigering kan niet worden gebaseerd op de grond dat de AAW- en de WAO-uitkering niet beide worden berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%.

LJN AD9405 - Toekenning AAW/WAO-uitkering, doch latere uitbetaling van de uitkeringen omdat betrokkene nog recht heeft op loon jegens zijn werkgever. Kon betrokkene geen recht doen gelden op loon jegens zijn werkgever omdat hij gedurende de periode in geding gedetineerd was terwijl hij tevens ongeschikt was voor het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte? De enkele omstandigheid dat een bestaand recht op loon niet kan worden geëffectueerd wegens financieel onvermogen van de werkgever kan niet afdoen aan de toepasselijkheid van de artikelen 32b van de AAW en 43b van de WAO.

LJN AD9451 - Niet-uitbetaling van de AAW-uitkering over de periode in geding wegens inkomsten uit arbeid als melkveehouder. Terug- en invordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Mocht het Lisv bij de bepaling van het inkomen uitgaan van de belastingaangifte van betrokkene? Het enkele feit van de doorbetaling van het volledige loon is ontoereikend om aan te nemen dat sprake is geweest van voor korting vatbare inkomsten uit arbeid in de zin van artikel 33 van de AAW. Het bestreden besluit steunt niet op een genoegzaam onderzoek naar alle relevante feiten en belangen en kan mitsdien wegens schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in rechte geen stand houden.

LJN AD9453 - Verhoging van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is uitgegaan van de juiste ingangsdatum van de verhoging?

LJN AD9460 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene, die jonggehandicapte is, voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Hoe dienen de woorden "een persoon die op de dag voorafgaand aan de dag waarop de Wet TBA in werking treedt recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering" te worden uitgelegd?

LJN AD9463 - Heeft de rechtbank zich terecht onbevoegd verklaard onder de overweging dat een oproepingsbrief (om voor medisch onderzoek van de VS naar Nederland te komen) geen besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb? Betrokkene vordert vergoeding van geleden materiële en immateriële schade ad f 100.000,- tengevolge van het niet verplaatsen van het medisch onderzoek naar een latere datum welke haar beter zou schikken.

LJN AD9471 - Weigering om terug te komen op een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit waarbij de AAW/WAO-uitkering is ingetrokken op de grond dat betrokkenen voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Afwijzing nieuwe aanvraag voor AAW/WAO-uitkering onder overweging dat betrokkene niet gedurende een periode van 52 weken in de periode van 1 september 1991 tot 1 april 1995 onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest. Weigering AAW/WAO-uitkering te verlenen op grond van de Wet Amber onder de overweging dat de arbeidsongeschiktheid is ingetreden op 1 april 1995, terwijl betrokkene op deze datum niet verzekerd was voor de WAO en evenmin voldeed aan de inkomenseis van de AAW. Is er sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AD9639 - Verhoging van de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100% berekende WAZ-uitkering op grond van de kopjesregeling van artikel 48 van IWS. Toekenning WAZ-uitkering met één jaar terugwerkende kracht. Prematuur beroep. Betrokkene is niet buiten staat geweest de uitkering eerder aan te vragen, zodat het hoger beroep niet kan slagen.

LJN AD9948 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering over de perioden in geding. Is de vergoeding voor de inbreng van klanten arbeidsinkomen? Brutering van de terugvordering.

LJN AD9980 - Wegens inkomsten uit arbeid, i.e. inkomsten uit onderneming, uitbetaling van de naar een mate van arbeidsongeschikt van 65-80% berekende AAW-uitkering als ware betrokkene voor 45-55% arbeidsongeschikt. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering over de periode in geding. In beginsel moet worden uitgegaan van de door de fiscus aanvaarde nettowinst. Er is geen plaats voor de door betrokkene gewenste aftrek van een bedrag aan rente uit liquide middelen.

LJN AD9981 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Terugwijzing van de zaak naar rechtbank omdat betrokkene geen uitnodiging had ontvangen voor de terechtzitting van de rechtbank. Betrokkene is in haar processuele belangen geschaad.

LJN AD9983 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Artikel 8:24 van de Awb noopt de rechtbank tot belangenafweging en een met redenen omkleed besluit ter zake van verzoek om uitstel van de zitting in verband met verhindering van de gemachtigde. Is het verzoek om uitstel van de behandeling van de zaak ter zitting in verband met verblijf van betrokkenes gemachtigde in het buitenland in strijd met het recht afgewezen? Bij de bepaling van het maatmaninkomen van een zelfstandige, voor de gevallen waarin dat praktisch mogelijk is, dient steeds als uitgangspunt te gelden de door de fiscus aanvaarde nettowinst over de laatste drie boekjaren vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid.

LJN AE0182 - Oplegging van een maatregel van 5% op de AAW/WAO-uitkering gedurende de periode in geding wegens niet-tijdige inzending van een vragenformulier. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd?

LJN AE0501 - Korting op de AAW-uitkering over de periode in geding wegens inkomsten uit arbeid. Dient de desinvesteringsbijtelling als gevolg van het staken door betrokkene van zijn onderneming te worden aangemerkt als stakingswinst zodat deze wordt uitgezonderd bij de vaststelling van de inkomsten uit arbeid?

LJN AE0508 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Is betrokkenes grief terecht dat hij niet heeft kunnen kennisnemen van het rapport van de bezwaarverzekeringsarts terwijl hij zelf had aangegeven geen hoorzitting te willen?

LJN AE1693 - Wegens inkomsten uit arbeid uitbetaling over de periode in geding van de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80% berekende AAW-uitkering als ware betrokkene ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 35-45%. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Is de hoogte van de in aanmerking te nemen inkomsten uit arbeid gedurende de in geding zijnde periode op de juiste wijze vastgesteld?

LJN AE1868 - Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het inleidend beroep onder de overweging dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend.

LJN AE1875 - Ongewijzigde vaststelling van de AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Zou de aanwezigheid van de bezwaarverzekeringsarts op de hoorzitting een toegevoegde waarde hebben gehad? Had een keuringsgesprek dienen plaats te vinden?

LJN AE2715 - Heeft de rechtbank terecht het besluit vernietigd waarbij de werkgever, onder toepassing van de beleidsregels van het bestuur van het FAOP, een sanctie is opgelegd omdat de melding re-integratie te laat is ontvangen door het Lisv? Diende een belangenafweging als bedoeld in artikel 3:4 van de Awb te worden gemaakt?

LJN AE3340 - Intrekking en niet-uitbetaling over de jaren 1994, 1995 en 1995 van de AAW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid, waartegen betrokkene geen rechtsmiddel heeft aangewend. Heeft de rechtbank terecht het bestreden terugvorderingsbesluit vernietigd onder de overweging dat het Lisv niet tot terugvordering bevoegd was omdat het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk heeft behoeven te zijn dat hem over de jaren 1994, 1995 en 1996 te veel uitkering werd uitbetaald?

LJN AE4030 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang, omdat er van een geschil met betrekking tot een besluit van een bestuursorgaan geen sprake meer is nu de rechtbank ondanks de haars inziens onjuiste vaststelling van het maatmaninkomen het bestreden besluit in rechte houdbaar heeft geacht en gedaagde van dit oordeel niet in hoger beroep is gekomen.

LJN AE4595 - Nu het UWV nader van mening is dat betrokkene per 1 januari 1997 ongewijzigd aanspraak heeft op een uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55% en dat de terugvordering teruggedraaid dient te worden, ligt het bestreden besluit voor vernietiging gereed. Toewijzing van renteschadevergoeding. Nadere vaststelling van de belastingschade.

LJN AE4671 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat appellant is overleden en de CRvB niet is gebleken van erfgenamen die van rechtswege appellant als partij in de onderhavige gedingen zijn opgevolgd.

LJN AE4893 - Weigering om fiscale schade te vergoeden in verband met de nabetaling van een met ingang van 20 augustus 1996 toegekende AAW-uitkering. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat niet valt in te zien waarom vanwege betrokkene aan het Lisv niet (schriftelijk) duidelijk is gemaakt dat de overschrijding van de beslistermijn niet aanvaardbaar werd geacht en dat de nalatigheid van het Lisv om tijdig te beslissen dientengevolge niet kan worden aangemerkt als een onrechtmatig nalaten dat schade heeft veroorzaakt?

LJN AE5848 - Herziening AAW-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Zijn de medische beperkingen (visusklachten) van betrokkene juist vastgesteld? Betrokkene dient in staat te worden geacht gedurende vier uur per dag lees- en schrijfwerk te verrichten zoals voorkomt in zijn functie als advocaat. Betrokkene is ten onrechte in staat geacht om gedurende zeven uur per dag genoemde werkzaamheden te verrichten.

LJN AE5917 - Intrekking van de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45% berekende AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Na bezwaar is de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald op 25-35%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat onvoldoende is gemotiveerd op grond waarvan de schoonmaker gedurende 50 uur per week als maatman dient te worden aangemerkt?

LJN AE6258 - Herziening AAW-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Zijn betrokkenes beperkingen, met name de uit zijn hartklachten voortvloeiende beperkingen, onderschat en is hij op de datum in geding volledig buiten staat tot het verrichten van loonvormende arbeid? Het bestreden besluit berust op een ondeugdelijke motivering. Toewijzing van renteschadevergoeding.

LJN AE6823 - Intrekking van de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100% berekende WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Het Lisv heeft terecht forse beperkingen met betrekking tot het verrichten van arbeid aangenomen, maar dit behoeft niet tot de conclusie te leiden dat het verrichten van arbeid op de datum in het geding in het geheel niet mogelijk was. Heeft de rechtbank ten onrechte geweigerd het Lisv in de betrokkenes proceskosten te veroordelen daar het bestreden besluit pas hangende de procedure bij de rechtbank tegen de fictieve weigering om een beslissing op bezwaar te nemen door het Lisv is genomen?

LJN AE6835 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW-uitkering. Stond het het LIsv vrij, gelet op het feit dat partijen medio 1997 waren overeengekomen dat betrokkene het door hem terug te betalen bedrag zou terugbetalen in maandelijkse termijnen van €136,13, naderhand eenzijdig het maandelijks af te lossen bedrag te stellen op €289,45 per maand? Nieuwe berekening van de aflossingscapaciteit. AE6842 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55-65%. Was betrokkene, met inachtneming van zijn beperkingen, geschikt voor werkzaamheden verbonden aan de ten aanzien van hem geselecteerde functies? De rechtbank heeft ten onrechte hetgeen door betrokkene over het maatmaninkomen is aangevoerd, gepasseerd onder de overweging dat betrokkene daaromtrent in zijn bezwaarschrift noch in zijn beroepschrift grieven heeft geuit. Is ten onrechte geen rekening gehouden met een overeengekomen loonsverhoging?

LJN AE6843 - Afwijzing van vergoeding van uit per vergissing doorbetaalde uitkering ontstane schade, bestaande uit belastingschade, teruggevorderde huursubsidie, redelijke kosten van rechtsbijstand en immateriële schade. De rechtbank concludeert dat de door betrokkene geleden belasting- en huursubsidieschade voor toewijzing in aanmerking komen; de gevorderde kosten van rechtsbijstand en de vordering van immateriële schade worden door haar afgewezen.

LJN AE7074 - Heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat de brief ter zake van een betalingsregeling, waarin wordt verwezen naar een eerder genomen terugvorderingsbesluit, een besluit is gericht op rechtsgevolg, zodat deze brief wel moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb?

LJN AE7078 - Weigering om terug te komen van een eerder, op 25 april 1985, genomen besluit waarbij de WAO-uitkering is ingetrokken. Is er sprake van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden? Dient er doorslaggevende betekenis te worden toegekend aan de bevindingen van de klinisch psycholoog?

LJN AE8191 - Afwijzing verzoek om schadevergoeding (fiscale schade en wettelijke rente) betrekking hebbende op het besluit van 5 januari 1995 tot toekenning met ingang van 5 januari 1992 van een AAW-uitkering. Is er sprake van een onrechtmatige (overheids)daad omdat niet tijdig is beslist op de AAW-aanvraag? Had betrokkene in rechte moeten opkomen tegen het niet tijdig beslissen?

LJN AE8195 - Afwijzing AAW-uitkering op de grond dat betrokkene weliswaar volledig arbeidsongeschikt is, maar dat hij niet is aan te merken als jonggehandicapte doch dat zijn arbeidsongeschiktheid is ingetreden op 1 januari 1973, terwijl hij in het jaar aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag voorafgaande geen inkomen heeft verworven uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven. De door de CRvB ingeschakelde deskundige heeft geconcludeerd dat er op 16 december 1966 reeds sprake was van een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Renteschadevergoeding.

LJN AE8316 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Was de rechtbank bevoegd binnen tien dagen vóór de terechtzitting door het Lisv ingediende nadere stukken te accepteren? Had bij een aantal medische onderzoeken een tolk aanwezig behoren te zijn omdat betrokkene de Nederlandse taal onvoldoende beheerst? Zijn de medische beperkingen van betrokkene onderschat?

LJN AE8527 - Afwijzing verzoek om vergoeding bij wijze van werkvoorziening van de door betrokkene in 1990 begonnen rechtenstudie aan de Open Universiteit. De rechtbank heeft geoordeeld dat het Lisv op basis van de medische en arbeidskundige gegevens in redelijkheid tot de slotsom heeft kunnen komen dat de door betrokkene begonnen rechtenstudie niet of nauwelijks is gericht op herstel van zijn arbeidsongeschiktheid.

LJN AE8570 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft het bestreden besluit een juiste arbeidskundige grondslag?

LJN AE8574 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene op de datum in geding voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Het bestreden besluit ontbeert een deugdelijke arbeidskundige grondslag en komt derhalve voor vernietiging in aanmerking.

LJN AE8581 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene na afloop van de wachttijd op de datum in geding voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. De rechtbank heeft onder meer overwogen dat het bestreden besluit op een juiste medische grondslag rust, terwijl betrokkene, gelet op zijn krachten en bekwaamheden, in staat moet worden geacht de aan hem voorgehouden functies te vervullen. Zijn terecht de LEI-indexcijfers gehanteerd ter vaststelling van het maatmaninkomen?

LJN AE8585 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder - onder meer - de overweging dat het Lisv bij de voorbereiding van het bestreden besluit onvoldoende aandacht heeft besteed aan de mogelijke re-integratie van betrokkene bij haar werkgever?

LJN AE8588 - Intrekking AAW-uitkering. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank omdat de door de rechtbank gegeven motivering over het gebrekkige karakter van de aan het bestreden besluit ten grondslag liggende medische oordeelsvorming de conclusie dat het in artikel 3:2 van de Awb neergelegde zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden niet kan dragen.

LJN AE8589 - Op grond van betrokkenes financiële bedrijfsresultaten, herziening van de AAW-uitkering en nadere vaststelling over de periode in geding naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Vervolgens korting op de uitkering over de periode in geding wegens inkomsten uit arbeid. Overgangsrecht op grond van de Inga. Is er sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden welke wijzen op de kennelijke onjuistheid van de per 1 oktober 1996 vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid?

LJN AE8591 - Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat, ondanks dat er sprake was van een bijzonder geval als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de AAW, is uitgegaan van een onjuiste ingangsdatum van de toegekende AAW-uitkering? Bijzondere hardheid uit hoofde van de relatie van het (gezins)inkomen tot het sociaal minimum.

LJN AE8593 - Korting op de AAW/WAO-uitkering en vervolgens herziening en nadere vaststelling van de uitkeringen naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Is ten onrechte als maatgevende functie in aanmerking genomen de door betrokkene tot 1 augustus 1996 beklede functie van medewerker administratieve organisatie in plaats van de door haar per laatstgenoemde datum uitgeoefende, een functiegroep hoger beloonde, functie van procesbeheerder en is derhalve van een te laag maatgevend inkomen uitgegaan?

LJN AE8596 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Zijn de medische beperkingen onderschat? Het bestreden besluit berust op een onvoldoende arbeidskundige grondslag.

LJN AE8606 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden vernietigd onder de overweging dat een groot aantal van de voorgehouden functies in verband met de daarvoor gestelde opleidings- en ervaringseisen voor betrokkene niet toegankelijk is?

LJN AE8612 - Weigering AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene op de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat de door de arbeidsdeskundige genoemde combinatie van functies niet voldoet aan de in de jurisprudentie stelde voorwaarden? De aan betrokkene voorgehouden combinatie van functies moet volgens de rechtbank ook feitelijk kunnen worden vervuld.

LJN AE8616 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. In hoger beroep zijn besluiten ter korting, herziening en intrekking van de uitkeringen in het geding gebracht. Het Lisv heeft een onjuist uitgangspunt gehanteerd bij de bepaling van de mate van de arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO.

LJN AE8618 - Intrekking, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Met de door de CRvB ingeschakelde deskundigen is de CRvB van oordeel dat betrokkene op de datum in geding de aan haar voorgehouden functies niet kon vervullen.

LJN AE8622 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat het griffierecht niet tijdig is betaald.

LJN AE8656 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd omdat zij niet de overtuiging is toegedaan dat betrokkene de voorgehouden functies in een afwisseling tussen zitten, staan en lopen kan verrichten? De CRvB acht de voorgehouden functies echter passend.

LJN AE8659 - Niet-uitbetaling AAW/WAO-uitkering over de periode in geding wegens inkomsten uit arbeid. Brutoterugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering voor zover deze door toedoen van betrokkene onverschuldigd is betaald en nettoterugvordering voor zover betrokkene de onverschuldigdheid redelijkerwijze had kunnen begrijpen. Kan van de door betrokkene verrichte werkzaamheden in zijn hennepkwekerij worden gezegd dat dit algemeen geaccepteerde arbeid is als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de AAW en artikel 2, onderdeel a, van het Schattingsbesluit, zodat artikel 33 van de AAW (korting/niet-uitbetaling) kan worden toegepast?

LJN AE8663 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene per einde wachttijd voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat het Lisv zich niet steeds van de juistheid, volledigheid en zorgvuldigheid van de advisering heeft vergewist alvorens zich op die advisering te verlaten, zodat het bestreden besluit in strijd met artikel 3:2 van de Awb onvoldoende zorgvuldig is voorbereid?

LJN AE8667 - Wegens inkomsten uit arbeid uitbetaling van de AAW-uitkering over het jaar 1996 als ware betrokkene ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse 25-35%. Vervolgens beëindiging AAW-uitkering met ingang van 1 januari 1997 omdat betrokkene in staat werd geacht zijn inkomsten duurzaam te verwerven. Overgangsrecht op grond van de Wet TBA. Taken-urenvergelijking. Is de resterende verdiencapaciteit juist vastgesteld?

LJN AE8668 - Uitbetaling van de AAW/WAO-uitkering met ingang van de datum in geding als ware betrokkene ingedeeld in arbeidsongeschiktheidsklasse 25-35%. Is het oordeel van de verzekeringsarts, gebaseerd als dit was op informatie van de behandelende psychologe, juist?

LJN AE8674 - Afwijzing verzoek om vergoeding van schade bestaande uit gederfde looninkomsten vermeerderd met de wettelijke rente. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat tussen partijen vaststaat dat het Lisv door het nemen van het besluit waarbij betrokkenes mate van arbeidsongeschiktheid is gehandhaafd, jegens gedaagde een onrechtmatige daad heeft verricht, waaruit de verplichting voortvloeit om de schade die betrokkene als gevolg van dat besluit lijdt aan haar te vergoeden? Bevoegde rechter.

LJN AE8675 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de rechtbank de vordering tegen het Lisv tot vergoeding van inkomensschade terecht afgewezen?

LJN AE8682 - Herziening, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Vergelijking van het maatmaninkomen met het loon dat betrokkene in de geselecteerde functies kan verdienen, resulteert zowel voor de WAO als voor de AAW in een verlies aan verdiencapaciteit van 25- 35%.

LJN AE8684 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. De rechtbank heeft overwogen dat de medische beperkingen van betrokkene niet onjuist zijn vastgesteld en dat betrokkene gelet op haar krachten en bekwaamheden in staat is te achten de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies te vervullen. De rechtbank kon zich echter niet verenigen met de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit.

LJN AE8686 - Onder meer brutoterugvordering van de AAW/WAO-uitkering onder de overweging dat het betrokkene redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat er onverschuldigd werd betaald. Moest het schorsingsbesluit worden aangemerkt als een eerste terugvorderingshandeling dan wel stuitingsbeslissing?

LJN AE8687 - Nettoterugvordering van de AAW-uitkering over de perioden in geding op de grond dat het betrokkene redelijkerwijze duidelijk kon zijn dat de uitkeringen onverschuldigd werden betaald. De gedingen in hoger beroep zijn beperkt tot de vraag of de betreffende brieven kunnen worden aangemerkt als rechtens relevante eerste terugvorderingshandelingen.

LJN AE8689 - Uitbetaling van de AAW/WAO-uitkering met ingang van de datum in geding als ware betrokkene ingedeeld in arbeidsongeschiktheidsklasse 35-45%. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Voor een vergelijking van het maatmaninkomen met de verdiensten die zich uitstrekt over een langere periode is geen wettelijke grondslag. Ter zake van de terugvordering had het betrokkene enerzijds gelet op het aantal gewerkte uren en anderzijds gelet op de hoogte van de genoten verdiensten redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat zij in de periode in geding te veel aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontving.

LJN AE8725 - Weigering AAW-uitkering en toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Hangende het hoger beroep zijn beide uitkeringen herzien en nader vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Renteschadevergoeding. Resteren er voldoende functies om de schatting te kunnen dragen?

LJN AE8893 - Afwijzing verzoek tot vergoeding van geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade als gevolg van door de rechtbank vernietigde besluiten.

LJN AE8894 - Niet-uitbetaling AAW/WAO-uitkering over de periode in geding wegens inkomsten uit arbeid en weigering om terug te komen van dit besluit. Terugvordering van onverschuldig betaalde uitkering. Is een faxbericht ten onrechte aangemerkt als een bezwaarschrift? Is uitgegaan van een onjuist maatmaninkomen en is het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig genomen? Afwijzing verzoek om vergoeding van geleden inkomens- en andere schade.

LJN AE8922 - Toekenning AAW-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Heeft de arbeidsdeskundige bij de vaststelling van het ter berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid gebruikte maatgevende inkomen ten onrechte de bedrijfsresultaten over de jaren 1994, 1995 en 1996 in plaats van de jaren 1993, 1994 en 1995 in aanmerking genomen? Voor de gevallen waarin dat praktisch mogelijk is, heeft bij de bepaling van het maatmaninkomen van een zelfstandige steeds als uitgangspunt te gelden de door de fiscus aanvaarde nettowinst over de laatste drie boekjaren vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Toewijzing verzoek om renteschadevergoeding.

LJN AE9321 - Wegens inkomsten uit arbeid, uitbetaling van de AAW/WAO-uitkering met ingang van de datum in geding als ware betrokkene ingedeeld in arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80%, onder toepassing van de anticumulatiebepalingen in de artikelen 33 van de AAW en 44 van de WAO. Vervolgens volledige schorsing en intrekking van de uitkeringen. Is op de juiste wijze toepassing gegeven aan de anticumulatiebepalingen?

LJN AE9435 - Toekenning AAW-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Leidt de berekening van de uitkeringsgrondslag uitsluitend op basis van de fiscale inkomsten uit het refertejaar 1995 tot een onredelijk resultaat, met name omdat betrokkenes inkomen in dat jaar om fiscale redenen kunstmatig laag is gehouden en derhalve geen reële afspiegeling vormt ten opzichte van de verrichte werkzaamheden? Geen anticiperende toepassing van artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de WAZ.

LJN AF0207 - Verhoging AAW-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Vervolgens, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, intrekking AAW-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Hangende het hoger beroep zijn, daar het maatmaninkomen niet kan worden gehandhaafd, drie nieuwe besluiten getroffen: verhoging uitkering naar 45-55%, vervolgens naar 80-100% en daarna verlaging naar 25-35%. Is het arbeidsurenverlies juist vastgesteld door de arbeidsdeskundige? Moet betrokkene als rozenkweker niet in staat worden geacht (een voldoende aantal van) de voor hem geselecteerde functies te kunnen verrichten gelet op het zeer slechte gezichtsvermogen met zijn linkeroog? De kosten van de geraadpleegde deskundige-arts komen slechts voor vergoeding in aanmerking als schriftelijk verslag is uitgebracht.

LJN AF0877 - Verhoging tot ten hoogste 100% van de grondslag van de naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100% vastgestelde AAW/WAO-uitkering. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat ten onrechte is geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een verhoging van haar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van artikel 13 van de AAW en artikel 22 van de WAO? Voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid.

LJN AF1607 - Toekenning wettelijke rente over de periode in geding wegens nabetaalde AAW-uitkering. Is de periode juist vastgesteld?

LJN AF1993 - Herziening AAW/WAO-uitkering en nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid juist? Werken op zaterdag en in de avonduren. Zeker van degene die werkzaam is geweest in een omvang welke de normale arbeidstijd overstijgt, hetgeen impliceert dat ook buiten de gebruikelijke arbeidstijden is gewerkt, mag worden verwacht dat hij van zijn vroegere arbeidspatroon afwijkt om verlies aan verdiencapaciteit te voorkomen.

LJN AF2353 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht. Nu het dossier bij de CRvB in het ongerede is geraakt en, mede gelet op het tijdsverloop, onderzoek omtrent de tijdige betaling van het griffierecht naar verwachting weinig resultaat zal opleveren, dient het verzet gegrond te worden verklaard.

LJN AF3239 - Weigering AAW-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid ingaande de datum dat betrokkene 18 jaar werd minder dan 25% bedroeg. Is betrokkene ernstiger beperkt dan de verzekeringsarts heeft aangenomen?

LJN AF3241 - Weigering AAW/WAO-uitkering in verband met door betrokkene gestelde toegenomen arbeidsongeschiktheid welke vanaf 1 december 1995 onafgebroken vier weken zou hebben geduurd. Eerst in 1998 is progressie in betrokkenes longaandoening waargenomen.

LJN AF3856 - Weigering AAW-uitkering omdat betrokkene in het jaar voorafgaand aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag geen inkomen uit arbeid heeft ontvangen. Weigering om terug te komen van een in 1991 genomen besluit. Is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld? Betrokkene heeft in de periode in geding wel enig inkomen verworven.

LJN AF3876 - Niet-uitbetaling AAW/WAO-uitkering over de periode in geding wegens inkomsten uit arbeid en vervolgens intrekking en terugvordering van de uitkeringen. Hangende het hoger beroep is de arbeidsongeschiktheid alsnog vastgesteld op basis van een maandloonvergelijking in plaats van een uurloonvergelijking, resulterend in een mate van arbeidsongeschiktheid van 22,28% met ingang van de datum in geding. De grond tot terugvordering is daarmee komen te vervallen. Is de mate van arbeidsongeschiktheid juist vastgesteld?

LJN AF4348 - Niet-uitbetaling van de AAW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Is terecht uitgegaan van het door de fiscus voor de jaren in geding vastgestelde belastbaar inkomen, waarmee betrokkene zich door middel van ondertekening van een vaststellingsovereenkomst akkoord heeft verklaard?

LJN AF4352 - Niet-uitbetaling van AAW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Kon betrokkene de in 1997 nog verrichte deeltaken in zijn bedrijf niet duurzaam vervullen, hetgeen meebrengt dat de grondslag voor toepassing van artikel 33 van de AAW ontbreekt? Schatting op basis van taken-urenvergelijking. Is het maatmaninkomen juist berekend? Maximering van de verdiensten.

LJN AF4548 - Toekenning met ingang van de datum in geding van een AAW-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Is uitgegaan van de juiste datum van de AAW-aanvraag? De ingangsdatum van de uitkering berust op de WAZ en niet op de AAW.

LJN AF5508 - Is de ingangsdatum van de AAW-uitkering juist vastgesteld en is terecht vergoeding van immateriële schade geweigerd?

LJN AF6194 - Definitieve indeling, na afloop van de maximale toepassingsduur van artikel 33 van de AAW (korting op de uitkering wegens inkomsten uit arbeid), in arbeidsongeschiktheidsklasse 45-55%. Overgangsrecht op grond van de Wet TBA. Dient schatting van doorwerkende zelfstandigen plaats te vinden op basis van de taken-urenvergelijking?

LJN AF6672 - Weigering AAW-uitkering. De rechtbank is tot de slotsom gekomen dat betrokkene gedurende zijn werkzaamheden aan boord van het onder Panamese vlag varende jacht ingezetene van Nederland is gebleven, nu zijn partner toen in de gezamenlijke woning in Bergen is blijven wonen en hij ook nog diverse andere banden met Nederland had. Voorts heeft de rechtbank het standpunt van het Lisv onderschreven dat betrokkene toen op grond van artikel 10 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (KB 164) niet verzekerd was ingevolge de AAW. Is er sprake van een tijdelijk onderbreking van het werk buiten Nederland als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van KB 164?

LJN AF6677 - Nu het hoger beroep is ingetrokken omdat gedaagde volledig aan de bezwaren tegemoet is gekomen, is er aanleiding om het UWV met toepassing van artikel 8:75a van de Awb te veroordelen in de proceskosten van betrokkene, bestaande uit de kosten voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand en de kosten verbonden aan een in hoger beroep overgelegde deskundigenrapportage.

LJN AF7889 - Weigering AAW-uitkering primair op de grond dat de verzekering een aanvang heeft genomen na het ontstaan van de gezondheidsklachten. Het gestelde onderscheid tussen de AAW en de Franse arbeidsongeschiktheidsuitkering kan geen grond vormen om van de in dit geding relevante bepalingen van Verordening (EEG) 1408/71 af te wijken.

LJN AF8083 - Weigering AAW- c.q. WAO-uitkering. Betrokkene heeft in hoger beroep naar voren gebracht dat hij, gelet op de oplegging van TBS, op medische gronden buiten staat was reguliere arbeid te verrichten en dat de conclusie van het rapport van de psychiater derhalve niet juist kan worden geacht.

LJN AF8084 - Opnihilstelling, intrekking en terugvordering van de AAW-uitkering. Hangende het hoger beroep is de uitkering herzien en met ingang van de datum in geding nader vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25-35%. Is uitgegaan van het juiste maatmaninkomen en de juiste eerste arbeidsongeschiktheidsdag? Gebruikmaking niet van de LEI-indexcijfers, maar van de CBS-loonindex-totaal bij de vaststelling van het maatmaninkomen.

LJN AF8086 - Oplegging van een maatregel van 20% op de AAW-uitkering gedurende zes maanden. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat de overtreding van de controlevoorschriften niet heeft geleid tot enige vorm van benadeling en dat het systeem van maatregelen, zoals neergelegd in artikel 3 van het Maatregelenbesluit Tica, tot gevolg heeft dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel bij identieke overtredingen een verschillende maatregel wordt opgelegd in die zin dat een uitkeringsgerechtigde met een hoge uitkering een - in geld uitgedrukt - hogere maatregel wordt opgelegd dan een uitkeringsgerechtigde met een lage uitkering? Voor dit verschil kan naar het oordeel van de rechtbank geen rechtvaardiging worden gevonden in artikel 20 van de AAW. Volgens de CRvB echter levert een procentuele maatregel geen strijd op met het evenredigheids- en gelijkheidsbeginsel.

LJN AF8096 - Intrekking AAW-uitkering en herziening WAO-uitkering en met ingang van de datum in geding nadere vaststelling naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Heeft de rechtbank terecht het bestreden besluit vernietigd onder de overweging dat niet de juiste medische beperkingen tot het verrichten van arbeid in aanmerking zijn genomen?

LJN AF8098 - Intrekking AAW/WAO-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt wordt geacht. Berust het bestreden besluit op een deugdelijke medische grondslag en zijn de door de arbeidsdeskundige in de bezwaarfase geduide functies in overeenstemming te achten met de medische beperkingen van betrokkene?

LJN AF8101 - Intrekking, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de WAZ-uitkering op de grond dat betrokkene met ingang van de datum in geding voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Betrokkene heeft aangevoerd dat hij op de data in geding niet in staat was werkzaamheden in dienstverband te verrichten, hetgeen verband houdt met zijn onmogelijkheid om met conflicten om te gaan en andere persoonlijkheidskenmerken, direct verband houdend met zijn psychische problemen.

LJN AF8113 - Ongewijzigde voortzetting van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45-55%. Zijn de medische beperkingen onderschat en kan betrokkene de voorgehouden functies niet vervullen? Is betrokkene vanwege zijn longklachten volledig arbeidsongeschikt? Vergoeding van de kosten van het deskundigenrapport.

LJN AF8466 - Weigering om terug te komen van vier eerdere, in rechte onaantastbaar geworden WAO-besluiten. Geen hoger beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak op verzet. Is er in het onderhavige geval sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die ertoe nopen het appelverbod doorbroken te achten? Dient een aan de rechtbank ingezonden brief te worden opgevat als een tegen het bestreden besluit gericht beroepschrift? Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AF8588 - Intrekking, na herbeoordeling op grond van de Wet TBA, van de AAW-uitkering op de grond dat betrokkene voor minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. In het onderhavige geval had een zitting van de rechtbank alleen dan achterwege mogen blijven wanneer het Lisv opnieuw om toestemming als bedoeld in artikel 8:57 van de Awb was gevraagd. Aan de onjuiste wijze van berekening van het maatmaninkomen worden geen consequenties verbonden. Betrokkenes belastbaarheid is juist vastgesteld.

LJN AF8703 - Weigering AAW-uitkering op de grond dat betrokkene vanaf haar geboorte op 28 november 1977 volledig arbeidsongeschikt is te achten en haar verzekering ingevolge de AAW eerst op 15 augustus 1994 is aangevangen, zodat het Lisv op grond van artikel 21 van de AAW bevoegd is de arbeidsongeschiktheid van betrokkene buiten aanmerking te laten. Afwijkend beleid voor kinderen van werknemers die onder de personele werkingssfeer van EG-verordening 1408/71 vallen.

LJN AF8718 - Opnihilstelling AAW-uitkering over het jaar 1996 wegens inkomsten uit arbeid. Namens betrokkene is betoogd dat de fiscale winst uit onderneming dient te worden bepaald aan de hand van de bepalingen van de maatschapsakte, waarin is vastgelegd dat betrokkenes arbeidsongeschiktheidsuitkering en de andere inkomsten uit arbeid in de maatschap worden gebracht. Deze wijze van winstverdeling is door de fiscus geaccepteerd.

LJN AH8576 - Is in de periode in geding in verband met het ontvangen van een WW-uitkering terecht gekort op de WAO-uitkering? Er resteerde geen na te betalen bedrag aan WAO-uitkering, zodat ook de verzochte vergoeding van wettelijke rente over die nabetaling terecht is afgewezen.

LJN AH8579 - Is er sprake van een zorgvuldig onderzoek naar de arbeids(on)geschiktheid van een in het buitenland verblijvende werknemer als enkel gebruik wordt gemaakt van door de CNSS (Marokko) verstrekte gegevens?

LJN AI0140 - Het is aan de bestuursrechter om vast te stellen of er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn van de rechterlijke behandeling van een zaak. Onpartijdig gerecht als bedoeld in artikel 6 van het EVRM Voor wat betreft de gevolgen van een dergelijke schending is de burgerlijke rechter bevoegd.

LJN AI0615 - Het besluit tot terugvordering is gericht aan de weduwe van betrokkene. Zij heeft echter de nalatenschap verworpen. Is er dan nog sprake van procesbelang?

LJN AI0626 - Toepassing van artikel 33 van de AAW. Zijn de boekjaren van invloed op de driejarentermijn, die van kalenderjaren uitgaat?

LJN AI5642 - Kan een verzoek om schadevergoeding worden gehonoreerd als de schade voortvloeit uit een gebrek dat nog in geding is?

LJN AI5656 - Is het onbevoegd nemen van een besluit reden voor renteschadevergoeding?

LJN AI5657 - Ingangsdatum van de wettelijke rente indien het besluit binnen de daarvoor geldende termijn is genomen.

LJN AI5659 - Ingangsdatum van de wettelijke rente indien de ingangsdatum van de uitkering vele jaren eerder ligt dan het toekenningsbesluit.

LJN AI5666 - In geval van voortzetting van een tekortkoming die voortvloeit uit onrechtmatige besluitvorming van vóór 1 januari 1992 is het oude BW van toepassing.

LJN AI5669 - Na aanmaning, maar niet tegen een bepaalde datum, is de redelijke termijn waarna wettelijke rente is verschuldigd veertien dagen.

LJN AL0843 - Anders dan de rechtbank is de CRvB van oordeel dat ook de kosten van door de Bond van Gehandicapten en Arbeidsongeschikten (ANIB) verleende rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen.

LJN AM3307 - Is terecht geoordeeld dat in het kader van de eerstejaarsherbeoordeling niet kon worden gesproken van een verslechtering van de gezondheidstoestand van betrokkene en derhalve evenmin van toegenomen arbeidsbeperkingen?

LJN AN7514 - Het besluit om de proceskosten- en griffierechtvergoedingen te verrekenen met het teruggevorderde uitkeringsbedrag is mogelijk op grond van algemene publiekrechtelijke beginselen en betreft derhalve een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AN7964 - Ziekmelding vanuit Marokko. Weigering om voor een medisch onderzoek te verschijnen; gevolgen voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

LJN AN7982 - Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om herziening van een uitspraak van de CRvB op een eerder verzoek om herziening. Is er sprake van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb?

LJN AO0286 - Uitleg van het begrip dienstbetrekking als bedoeld in artikel 29b van de ZW.

LJN AO0725 - Herhaalde aanvraag; toepassing van de duuraansprakenjurisprudentie bij intrekking van de WAO-uitkering.

LJN AO3127 - Niet tijdig beslissen op een aanvraag. Schadebeperkingsplicht. Vergoeding van de wettelijke rente.

LJN AO4512 - Herziening, intrekking en terugvordering van AAW/WAO-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Mate van arbeidsongeschiktheid. Trage besluitvorming. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AO5243 - De arbeidsongeschiktheiduitkering in verband met inkomsten uit arbeid wordt uitbetaald als ware betrokkene ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 65 tot 80%. De onverschuldigd betaalde uitkering wordt teruggevorderd.

LJN AO5312 - Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Anticumulatie van de inkomsten, die zouden zijn verkregen met de handel in synthetische drugs en grondstoffen.

LJN AO5317 - Ten onrechte theoretische schatting op loondienstfuncties in geval van een zelfstandige. Zijn de medische beperkingen juist gewaardeerd? Wet TBA.

LJN AO5321 - Moet betrokkene in staat worden geacht gedurende vijf dagen per week zes uren per dag zijn eigen werk als researchmedewerker te verrichten?

LJN AO6230 - Ontbrekend belang bij het hoger beroep. Redelijke termijn geldend voor de behandeling door het uitvoeringsorgaan.

LJN AO7259 - Rechtstreeks beroep tegen een besluit. Had eerst de bezwaarschriftprocedure moeten worden gevolgd?

LJN AO7474 - Het UWV heeft in hoger beroep de grondslag van het bestreden besluit gewijzigd. Aan de weigering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is ten grondslag gelegd het (duurzame) resterende verdienvermogen in de eigen onderneming.

LJN AO8336 - Betrokkene lijdt aan klachten van chronische vermoeidheid. Het geschil betreft de vraag in welke mate en omvang beperkingen uit het ziektebeeld van betrokkene voortvloeien. Zijn de beperkingen onderschat?

LJN AO9155 - Bekendmaking in geval van een gemachtigde. Aanvang van de beroepstermijn. Niet-aangetekend verzenden van stukken.

LJN AO9527 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit ter zake van de vaststelling van het maatmaninkomen. Toetsing.

LJN AP0028 - In geschil is of de verjaring wordt gestuit door een schriftelijke en ondubbelzinnige mededeling dat tot terugvordering wordt overgegaan.

LJN AP0462 - Herziening van de WAO-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering wegens schending van de inlichtingenplicht. Zesmaandenjurisprudentie.

LJN AP0479 - Weigering AAW- en WAO-uitkering primair omdat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden voor het recht op toekenning van deze uitkeringen.

LJN AP1046 - Is terecht besloten betrokkene niet in aanmerking te brengen voor een uitkering op grond van de AAW aangezien er op 1 november 1992 geen periode van arbeidsongeschiktheid is aangevangen welke ten minste 52 weken onafgebroken heeft geduurd?

LJN AP1114 - Is terecht AAW-uitkering geweigerd omdat betrokkene niet voldoet aan de inkomenseis en is terecht WAO-uitkering geweigerd omdat hij al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was?

LJN AP1143 - Weigering AAW- en WAO-uitkering omdat betrokkene ter zake van zijn melding arbeidsongeschiktheid per 20 februari 1982 de wachttijd van 52 weken arbeidsongeschiktheid niet heeft vervuld.

LJN AP1706 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit, omdat geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Awb zijn aangevoerd.

LJN AP1755 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

LJN AP2595 - Afwijzing verzoek om herziening van de WAO-uitkering wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid.

LJN AP2720 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering wegens schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AP3215 - Intrekking AAW- en WAO-uitkering na herkeuring. Heropening van het onderzoek ter zitting. Gewijzigde situatie.

LJN AP6531 - Verzoek tot vergoeding van schade (belasting, administratiekosten en gederfde subsidie) als gevolg van nabetaling van uitkering. Is er een causaal verband tussen het mislopen van subsidie voor een premie-A-woning en de nabetaling?

LJN AP8025 - Vaststelling maatmaninkomen. Dient het maatmaninkomen te worden verhoogd met een bedrag in verband met goodwill?

LJN AP8194 - Afwijzing AAW-uitkering met een verdergaande terugwerkende kracht dan tot één jaar vóór de datum van de aanvraag.

LJN AP8612 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Is er sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AQ0438 - Medisch heronderzoek; overschatting van de belastbaarheid; onjuiste medische grondslag.

LJN AQ2047 - WAO-schatting. Vaststelling van de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid.

LJN AQ3714 - Is de AAW- en WAO-uitkering terecht afgewezen onder de overweging dat betrokkene niet gedurende een periode van 52 weken vanaf zijn ziekmelding arbeidsongeschikt is geweest?

LJN AQ4476 - Weigering WAZ-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht.

LJN AQ5453 - Bestond de noodzaak om de eerste arbeidsongeschiktheidsdag opnieuw vast te stellen?

LJN AQ5491 - Omvang van het geding. De rechtbank is door ook te oordelen en te beslissen omtrent de in het bestreden besluit vervatte invordering getreden buiten de grenzen van het haar voorgelegde geschil.

LJN AQ5618 - Intrekking WAO-uitkering op de grond dat betrokkene ondanks haar beperkingen volledig geschikt werd geacht voor haar eigen functie. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AQ5875 - Het buiten aanmerking laten van de arbeidsongeschiktheid wegens het niet verschijnen voor een medisch onderzoek in Nederland. Betrokkene woont in Marokko.

LJN AQ5963 - Is de aangevallen uitspraak van de rechtbank rechtens op de juiste wijze tot stand gekomen nu betrokken geen uitnodiging voor de terechtzitting heeft ontvangen? Betrokkene was als zelfstandige werkzaam als vennoot van een VOF met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inhuren van arbeidskracht; inkomsten uit arbeid. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

LJN AQ5964 - Vaststelling van het maatmaninkomen. Is er sprake van een medische afzakker?

LJN AQ6856 - Een geval als bedoeld in artikel 18, derde lid, van de Beroepswet. Tegen een beslissing van de rechtbank als hier in geding kan slechts tegelijkertijd met een hoger beroep tegen de einduitspraak, hoger beroep worden ingesteld.

LJN AQ6912 - Overschrijding van de termijn voor het instellen van hoger beroep. Hetgeen wordt aangevoerd, vormt naar het oordeel van de CRvB onvoldoende grond om het verzuim te verontschuldigen.

LJN AQ7021 - Korting op de WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AQ7111 - AAW-schatting. Herhaling van de beroepsgronden. Vaststelling van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag; hoogte van het maatmaninkomen; verhouding in de winstverdeling tussen betrokkene en zijn echtgenote.

LJN AQ7362 - AAW-schatting. Het besluit inzake een ambtshalve correctie ten gunste van betrokkene van een door het UWV erkende kennelijke fout is vol toetsbaar.

LJN AQ7376 - WAO-schatting. Betrokkene wordt, rekening houdend met zijn medische beperkingen, in staat geacht voldoende functies te kunnen vervullen. Is er sprake van overschrijding van de redelijke behandeltermijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

LJN AQ7393 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid terecht vastgesteld op minder dan 25%?

LJN AQ7625 - Verzoek om herziening van een eerdere uitspraak van de CRvB. Bestaat de verplichting om in geval van procesvertegenwoordiging de stukken en de uitnodiging voor de terechtzitting ook te sturen naar de partij in persoon?

LJN AR1647 - Aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid. Weigering AAW-uitkering. Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

LJN AR2068 - Weigering arbeidsongeschiktheidsuitkering op de grond dat betrokkene vanaf enig moment in 1982 niet 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest.

LJN AR2226 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid per 1 mei 1991 terecht vastgesteld op minder dan 15% en is terecht de onverschuldigde betaalde WAO-uitkering teruggevorderd op grond van toedoen? Toepassing van de zesmaandenjurisprudentie.

LJN AR2262 - Weigering verhoging van de AAW-uitkering. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat volledig is tegemoetgekomen aan de bezwaren, waarbij betrokkene alsnog voor 80-100% arbeidsongeschikt is verklaard.

LJN AR2264 - Vaststelling van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag ter zake van de toegekende AAW-uitkering.

LJN AR2667 - Zijn de bij het bestreden WAO-besluit ten grondslag gelegde functies ten tijde in geding voldoende actueel?

LJN AR2755 - Is terecht besloten de AAW-uitkering te herzien en nader vast te stellen naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55-65%? Vaststelling van het maatmaninkomen.

LJN AR2758 - Herbeoordeling in het kader van de Wet TBA. Is de AAW-uitkering terecht ingetrokken onder de overweging dat betrokkene per datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt is?

LJN AR2988 - Verzoek om herziening van de WAO-uitkering. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AR4209 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW- en WAO-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

LJN AR4736 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden WAO-besluit. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden aangevoerd.

LJN AR4738 - Afwijzing van het verzoek om heropening van de uitkeringen ingevolge de AAW en de WAO omdat er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn aangedragen.

LJN AR4785 - Korting op de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AR4894 - Is terecht geweigerd om terug te komen van de rechtens onaantastbare WAO-besluiten omdat geen nieuwe feiten en/of omstandigheden zijn aangevoerd?

LJN AR4998 - Weigering AAW-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht.

LJN AR5228 - Is de rechtbank buiten de grenzen van het geding getreden en is ten onrechte een proceskostenveroordeling en vergoeding van griffierecht uitgesproken?

LJN AR5298 - Is terecht geweigerd een uitkering ingevolge de Wajong toe te kennen omdat betrokkene niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 91 van de AAW?

LJN AR5674 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden AAW-/WAO-besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb.

LJN AR5886 - Intrekking WAO-uitkering. Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AR5975 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

LJN AR6415 - Besluit beslistermijnen socialeverzekeringswetten. Vertragingsschade. Ingangsdatum van het recht op wettelijke rente. Verzoek om schadevergoeding.

LJN AR6425 - Vermelding van de onjuiste rechtsmiddelen bij de uitspraak van de rechtbank. De CRvB is onbevoegd en zendt het hogerberoepschrift door naar de rechtbank, met het verzoek dit te behandelen als verzetschrift.

LJN AR6455 - Proceskostenveroordeling in hoger beroep. Tot veroordeling in de proceskosten met betrekking tot de procedure in eerste aanleg is de CRvB niet bevoegd.

LJN AR6507 - Betrokkene wordt alsnog met ingang van 28 augustus 1995 een WAO-uitkering toegekend, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Wettelijke rente.

LJN AR6565 - Intrekking AAW- en WAO-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering wegens schending van de inlichtingenverplichting. Melding van de (hoogte van de) inkomsten uit arbeid. Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Toepassing van de zesmaandenjurisprudentie.

LJN AR6576 - Verzoek om terug te komen van van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Is er sprake van nieuwe feiten en/of gewijzigde omstandigheden?

LJN AR6817 - Is terecht de onder winst uit onderneming verantwoorde schade-uitkering als inkomsten uit arbeid in de zin van artikel 33 van de AAW aangemerkt?

LJN AR7385 - Verzoek om terug te komen van van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. De (kennelijke) onjuistheid van het oorspronkelijke besluit speelt op zichzelf geen beslissende rol, niet alleen, zoals in de betreffende uitspraak, als het gaat om een verzoek om terug te komen van een eerder ambtshalve genomen besluit, maar ook in een geval als het onderhavige waarin ook het oorspronkelijke besluit op verzoek was genomen.

LJN AR7388 - Het beginsel van de rechtszekerheid vergt dat toepassing van kortingsbepalingen met terugwerkende kracht op reeds uitbetaalde uitkeringen niet kan plaatsvinden. Uitgezonderd indien betrokkene redelijkerwijs geacht kan worden kennis te dragen van het feit dat de inkomsten van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De CRvB is van oordeel dat deze uitzondering zich in dit geval zonder meer voordeed.

LJN AR7905 - Er zijn geen medisch objectieve gegevens om een medische urenbeperking aan te nemen.

LJN AR8154 - Kan de intrekking van de WAZ-uitkering in rechte stand houden? Toekenning van renteschadevergoeding. Vaststelling van de wettelijke rente.

LJN AR8535 - Zelfstandig schadebesluit; geen materiële en processuele connexiteit. Een niet nader gespecificeerd verzoek is onvoldoende.

LJN AR8540 - Weigering AAW- en WAO-uitkering omdat betrokkene niet arbeidsongeschikt kan worden geacht.

LJN AR8545 - Weigering AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene niet verzekerd was. Eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Zorgvuldigheid van het (medisch) onderzoek.

LJN AR8708 - Is terecht AAW-uitkering geweigerd op de grond dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder is dan 25%?

LJN AS1912 - Weigering AAW- en WAO-uitkering omdat betrokkene bij aanvang van de verzekering c.q. inkomensverwerving reeds algeheel arbeidsongeschikt was. De arbeidsongeschiktheid bij aanvang van het werk is niet aannemelijk gemaakt.

LJN AS3638 - Intrekking AAW-uitkering met terugwerkende kracht en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Het medisch onderzoek is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

LJN AS3645 - Toekenning van de uitkering kan niet eerder dan één jaar vóór de datum van de aanvraag. Er is geen sprake van een bijzonder geval. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de beoordeling door de bezwaarverzekeringsarts.

LJN AS4916 - Intrekking AAW/WAO-uitkering en terugvordering van onverschuldigde betalingen. Zorgvuldigheid. Er is sprake van een zodanige vertraging in de gevalsbehandeling dat die tot enige matiging van het terugvorderingsbedrag had dienen te leiden.

LJN AS5183 - Toetsing op nieuwe feiten en/of omstandigheden bij een herhaalde aanvraag, alsmede toetsing op toegenomen arbeidsongeschiktheid.

LJN AS5585 - Afwijzing van het verzoek om herziening nu de betreffende gegevens ruim vóór de uitspraak van de CRvB waarvan herziening wordt verzocht bekend waren, althans redelijkerwijs bekend konden zijn.

LJN AS5665 - Schadevergoeding. Het ontbreken van causaal verband tussen het bestreden besluit en het ongeval. Het bestreden besluit ziet slechts op de aanspraken op AAW- en WAO-uitkering en niet op de verplichting tot werkhervatting.

LJN AS6426 - AAW/WAO-schatting. Uitsluitend is in geschil of terecht als maatman de arts-assistent is aanvaard, dan wel dat had moeten worden uitgegaan van een functie die voor betrokkene bereikbaar was na de voltooiing van zijn studie.

LJN AS6804 - Vaststelling maatmaninkomen. Inkomsten uit arbeid.

LJN AS8451 - De aanspraken van betrokkene op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn terecht beoordeeld aan de hand van het per 1 augustus 1993 geldende arbeidsongeschiktheidscriterium. Toepasselijkheid van de Wet TBA en de IWS.

LJN AS8485 - Is betrokkene op grond van een arbeidsovereenkomst tegen loon daadwerkelijk werkzaam geweest en heeft zij daaruit inkomsten genoten?

LJN AS8595 - Toekenning van een voorlopig invaliditeitspensioen op grond van de Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter te Wenen. Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering.

LJN AS8603 - Kan het besluit met betrekking tot de toepassing van artikel 33 van de AAW en 44 van de WAO over het jaar 1996 in rechte standhouden? Uit arbeid genoten inkomsten uit eigen onderneming. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

LJN AT0760 - Intrekking AAW/WAO-uitkering. Betrokkene heeft aan haar verzoek om terug te komen van het besluit geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag gelegd.

LJN AT1763 - Wijze van invordering van de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AT1845 - Besluiten tot niet-uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering. Kosten van rechtsbijstand in de bezwaarfase. Hoorplicht. Niet is gebleken dat betrokkene buiten staat was om de hoorzitting in Alkmaar bij te wonen.

LJN AT2638 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AT3857 - Weigering AAW-uitkering. Afwijzing van het verzoek om terug te komen op een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit. Er is geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AT4066 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen besluit tot intrekking van de AAW-uitkering. Is er sprake van nieuwe feiten en/of omstandigheden? Chronische benigne pijnsyndroom.

LJN AT4197 - AAW-schatting. Vaststelling van de arbeidskundige grondslag. Heeft betrokkene in het jaar voorafgaand aan het intreden van haar arbeidsongeschiktheid in een voor haar beroep normaal te achten duur arbeid verricht?

LJN AT4752 - Causaal verband bij onrechtmatige AAW/WAO-besluiten.

LJN AT4924 - Weigering uitkering ingevolge de AAW en/of de WAO. Berust het bestreden besluit op een ondeugdelijke medische grondslag?

LJN AT5278 - Overschrijding van de uitspraaktermijn. Horen in bezwaar. Is er sprake van een periode van onafgebroken arbeidsongeschiktheid gedurende 52 weken?

LJN AT5893 - Weigering AAW-uitkering. Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijk medisch en arbeidskundig onderzoek.

LJN AT6402 - Na een rechtelijke vernietiging van het terugvorderingsbesluit kan binnen de wettelijke terugvorderingstermijn een nieuwe beslissing tot terugvordering worden genomen.

LJN AT6735 - Administratief medewerkster. Is de WAO-uitkering juist vastgesteld? Is voldoende rekening gehouden met haar beperkingen? Is voldaan aan de verplichting een hoorzitting te houden in de bezwaarfase? Er is geen sprake van reformatio in peius.

LJN AT6773 - Is terecht met terugwerkende kracht gekort op de uitkering wegens inkomsten uit arbeid? Heeft betrokkene haar inkomsten correct gemeld?

LJN AT7642 - Herziening en terugvordering van AAW/WAO-uitkering wegens frauduleus handelen. Betrokkene gaf zich uit voor haar zuster en ontving op haar naam uitkering.

LJN AT7652 - Zelfstandig beheerder van een koffiehuis. Vaststelling van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Had betrokkene inkomen in het refertejaar?

LJN AT8371 - Zelfstandig slager, uitgevallen met schouder-, rug-, nek- en knieklachten. Toekenning van een gedeeltelijke AAW-uitkering. Zijn de juiste medische beperkingen in acht genomen?

LJN AT9830 - Weigering AAW-uitkering. Betrokkene wenst een aanvulling vanuit Nederland op de in 1998 aan hem toegekende Canadese uitkering, gebaseerd op de jaren waarin hij in Nederland verzekerd is geweest.

LJN AU0479 - Bevoegdheid van Detam tot beoordeling van de aanspraken op AAW-uitkering. Er bestaat geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat betrokkene niet gedurende 52 weken voor ten minste 25% onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest.

LJN AU1228 - Weigering AAW-uitkering. Psychische klachten. Er is sedert 1975 geen periode van 52 weken van arbeidsongeschiktheid aan te wijzen. Betrokkene heeft loonvormende arbeid verricht.

LJN AU1478 - Weigering AAW/WAO-uitkering. De vorderding tot schadevergoeding voor tijd dat het UWV niets heeft gedaan, wordt door de CRvB opgevat als schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. Vaststelling van de schadevergoeding.

LJN AU1544 - Korting op de AAW-uitkering wegens inkomsten uit een woningstofferingsbedrijf. Is de korting op de juiste wijze toegepast?

LJN AU1546 - Is de intrekking van de AAW-uitkering terecht gebaseerd op het vervallen van de AAW met ingang van 1 januari 1998? Betrokkene ontving een AAW-uitkering in verband met het verworven hebben van inkomsten uit WSW-werk waarvoor hij tevens verzekerd was ingevolge de WAO.

LJN AU1940 - Weigering AAW-uitkering omdat bij betrokkene geen sprake is van verlies aan verdiencapaciteit. Voorgehouden functies.

LJN AU2358 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene moet in staat worden geacht de voor haar geselecteerde functies te vervullen. Het UWV was op grond van artikel 51 van Verordening (EEG) nr. 574/72 verplicht betrokkene door het bevoegde orgaan in Duitsland te doen onderzoeken.

LJN AU2775 - Verslechtering van een aangeboren hartafwijking. Is de eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld? Voldeed betrokkene aan de entree-eis?

LJN AU2905 - De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat het UWV (in plaats van uit te gaan van de feitelijke inkomsten uit arbeid) in redelijkheid heeft kunnen uitgaan van de aan nog wel door betrokkene verrichte (deel)taken en -activiteiten toe te kennen loonwaarden.

LJN AU3993 - Het buiten behandeling laten van een aanvraag om WAO-uitkering. Bij een onvolledige of ongenoegzame aanvraag gaat het onder meer om het onvoldoende verstrekken van gegevens of bescheiden om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken.

LJN AU4112 - Het verzet is ongegrond omdat geen gegronde reden is aangevoerd voor het niet (tijdig) betalen van het griffierecht.

LJN AU4352 - Is terecht gebruikgemaakt van de bevoegdheid om de met terugwerkende kracht toegekende AAW-uitkering uit te betalen aan de gemeente die aan betrokkene een bijstandsuitkering heeft verleend?

LJN AU4502 - Terugvordering van WAO-uitkering wegens (verzwegen) inkomsten uit arbeid. Herziening van de TW-uitkering.

LJN AU4507 - Is terecht geweigerd een AAW-uitkering en een Wajong-uitkering toe te kennen?

LJN AU4508 - Weigering AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene hiervoor niet verzekerd was. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb.

LJN AU5214 - Korting op de AAW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Intrekking van de AAW-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW- en WAZ-uitkering.

LJN AU6188 - Toekenning AAW-uitkering met één jaar terugwerkende kracht. Is er sprake van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot verdergaande terugwerkende kracht?

LJN AU6442 - Is terecht AAW-uitkering geweigerd omdat betrokkene niet voldoet aan de inkomenseis?

LJN AU6964 - Verzoek om terug te komen van eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit ter zake van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag en de gehanteerde grondslag. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU7270 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Het aandeel van de echtgenote in de werkzaamheden voor het eigen bedrijf. Is er sprake van slechts hand- en spandiensten?

LJN AU8831 - Intrekking van het hoger beroep na een minnelijke schikking. Proceskostenveroordeling.

LJN AU9935 - Het herzieningsverzoek is terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het griffierecht niet is betaald.

LJN AV0164 - De beëindiging van de AAW-uitkering berust op goede gronden. De arbeidsinbreng van betrokkene van 3000 uren op jaarbasis is niet voor onjuist te houden. De redelijke behandeltermijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AV0842 - Schorsing van de WAO-uitkering en korting op de uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AV1080 - Er is geen sprake geweest van arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WAO-uitkering.

LJN AV2626 - Nieuwe aanvraag na een afwijzende beschikking. Er is geen sprake van nieuw aan te merken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AV3056 - Herziening AAW/WAO-uitkering. Betrokkene heeft niet voldaan aan de verplichting om stukken te overleggen. De medische en arbeidskundige grondslag zijn onvoldoende gemotiveerd.

LJN AV3332 - Bij de behandelprocedure is de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6 van het EVRM, overschreden. Zijn er termen aanwezig om betrokkene voor het bestuurlijk aandeel in de termijnoverschrijding een compensatie te verlenen? Vergoeding van immateriële schade wegens door betrokkene opgelopen spanning en frustratie is niet aan de orde.

LJN AV4211 - Is terecht de WAO-uitkering beëindigd? Is uitgegaan van het juiste belastbaarheidspatroon?

LJN AV4221 - WAO-schatting. Feitelijke verdiensten. Aard en omvang van de werkzaamheden. Informatieplicht. Privégebruik van de auto. Telefoonkostenvergoeding.

LJN AV4229 - WAO-schatting. Overschrijdt de belasting van diverse functies de vastgestelde belastbaarheid? Zijn er voldoende functies passend overeenkomstig het geldende Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten?

LJN AV4230 - Intrekking WAO-uitkering. Betrokkene was normaal belastbaar en in staat de werkzaamheden behorend bij de functie productiemedewerker te verrichten.

LJN AV5096 - AAW/WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

LJN AV6493 - Het beroep tegen de fictieve weigering tot het afgeven van een terugvorderings- respectievelijk verrekeningsbesluit wordt niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat er geen voorafgaand bezwaar is ingesteld tegen het uitblijven van een primair besluit.

LJN AV8509 - WAO-schatting. Mate van arbeidsongeschiktheid. Het oordeel van een onafhankelijke, door de rechter ingeschakelde deskundige.

LJN AV8860 - Nabetaling van verschuldigde achterstallige WAO-uitkering over de periode 1979 tot 1991. Bestaat er recht op vergoeding van vertragingsrente? Volgens oud burgerlijk recht is wettelijke rente eerst verschuldigd na aanmaning. Wanneer was de eerste aanmaning?

LJN AW1441 - Herziening AAW/WAO-uitkering. Intrekking toeslag op grond van de TW. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

LJN AX8938 - Verzoek om herziening. Er is geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AX9299 - Nu tijdens het hoger beroep alsnog WAO-uitkering is toegekend en er overeenstemming is bereikt over wettelijke rente, belastingschade en indexering, is er geen geschil meer. Een belang bij handhaving van het hoger beroep kan naar het oordeel van de CRvB niet uitsluitend gelegen zijn in het verkrijgen van een veroordeling tot vergoeding van het griffierecht en van de gemaakte kosten. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens verlies aan belang.

LJN AY3789 - Het verzoek om herziening is niet-ontvankelijk omdat het griffierecht niet tijdig is betaald.

LJN AY4878 - Schadevergoeding naar oud burgerlijk recht. Wettelijk rente is eerst na aanmaning en ingebrekestelling verschuldigd.

LJN AY6228 - Weigering WAO-uitkering en toekenning gedeeltelijke AAW-uitkering. Is de arbeidskundige beoordeling juist?

LJN AY6379 - Intrekking WAO-uitkering. Is een nieuw medisch onderzoek noodzakelijk? Zijn er voldoende functies passend? Is kennis van de Nederlandse taal vereist? Uitlooptermijn. Redelijke behandeltermijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN AY8034 - Weigering AAW-uitkering omdat betrokkene niet voldoet aan de inkomenseis.

LJN AY8479 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden AAW-besluit, omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden.

LJN AY9571 - WAO-schatting. Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit, omdat er geen sprake zou zijn van nieuwe feiten of omstandigheden. Het aspect "verhoogd afbreukrisico" wordt echter aangemerkt als een nieuw feit in de zin van artikel 4:6 van de Awb.

LJN AZ0484 - Intrekking WAO-uitkering na fraudeonderzoek. Is de medische beoordeling juist?

LJN AZ1076 - Weigering AAW-uitkering. Was betrokkene reeds arbeidsongeschikt op het tijdstip dat de verzekering een aanvang nam? Dienen de Wajong-aspecten te worden beoordeeld? Gezinslid van een migrerende werknemer. EG-verordening 1408/71.

LJN AZ1597 - Afwijzing van het verzoek om herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak. Er is niet voldaan aan de voorwaarden ter zake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AZ1789 - Mocht de AAW-uitkering met terugwerkende kracht worden gekort?

LJN AZ3368 - Afwijzing herhaalde aanvraag voor AAW-uitkering omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Awb.

LJN AZ3908 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden WAO-besluit, omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AZ4185 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden AAW-besluit, omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AZ4844 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden AAW-besluit, omdat er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AZ5138 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 8:88 van de Awb omtrent nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AZ5628 - Is terecht bepaald dat de AAW-uitkering gezien betrokkenes - niet-duurzame - inkomsten uit arbeid onder toepassing van artikel 33 van de AAW met ingang van 1 augustus 1993 niet tot uitbetaling komt?

LJN AZ6004 - WAO-schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Rechtsgevolgen.

LJN AZ7195 - Herziening AAW/WAO-uitkering. Terugvordering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN AZ7598 - Ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid.

LJN AZ7600 - Toekenning, korting en intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen over een afgesloten periode in het verleden.

LJN AZ8203 - Eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Kosten in bezwaar.

LJN AZ8432 - Weigering om terug te komen van de intrekking van de WAO-uitkering. Er is geen sprake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid binnen vier weken na de intrekking. Zijn er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden?

LJN AZ8520 - Het achterwege laten van een zitting van de rechtbank zonder voorafgaande toestemming van partijen is in strijd met artikel 8:57 van de Awb. Betrokkene is volgens de medisch deskundige niet in staat te achten tot het verrichten van werkzaamheden in enige van de aan haar voorgehouden functies, reeds omdat de medisch deskundige betrokkene slechts in staat acht gedurende halve dagen te werken, terwijl de voorgehouden functies voltijdfuncties betreffen.

LJN AZ9971 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de termijn voor het indienen van een verzetschrift.

LJN BA1108 - AAW-schatting en inkomsten uit arbeid. Heeft de indexering van het maatmanloon op de juiste wijze plaatsgevonden door middel van branchecijfers?

LJN BA7113 - Weigering AAW-uitkering omdat betrokkene reeds volledig arbeidsongeschikt was bij aanvang van de verzekering en derhalve geen aanspraak kan maken op een AAW-uitkering.

LJN BA7176 - Niet-ontvankelijkverklaring van de hoger beroepen wegens verval van procesbelang, omdat het UWV volledig aan betrokkenes bezwaren is tegemoet gekomen.

LJN ZB0806 - Proceskostenvergoeding in eerste aanleg en in hoger beroep. Renteschadevergoeding.

LJN ZB0920 - Is betrokkene 52 weken arbeidsongeschikt geweest? Welke bedrijfsvereniging is bevoegd? Zorgvuldigheid. Maatman.

LJN ZB1495 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid terecht verlaagd? Ingangsdatum van de renteschade. Voor de berekening van de wettelijke rente dient te worden uitgegaan van de bruto-uitkering.

LJN ZB2507 - Is op juiste gronden het maatmanloon vastgesteld? Op goede gronden is geen correctie toegepast vanwege de winst behaald met of bij het staken van onderneming.

LJN ZB2679 - Referteperiode; perioden van arbeidsongeschiktheid. Maatmaninkomen.

LJN ZB2889 - Maatmanloon; wijziging in de jurisprudentie. Nu betrokkene na het intreden van de arbeidsongeschiktheid zijn werkzaamheden in zijn eigen bedrijf heeft voortgezet en daarmee inkomsten ontving die, gelet op het voor hem vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, meer bedroegen dan evenredig was aan zijn nog bestaande arbeidsgeschiktheid en de bedrijfsvereniging terecht heeft aangenomen dat er in casu geen reden bestond de arbeidsongeschiktheidsuitkering te herzien of in te trekken, heeft de bedrijfsvereniging naar het oordeel van de CRvB terecht ten aanzien van betrokkene toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 34 van de AAW.

LJN ZB5274 - Naar het oordeel van de CRvB zou het te ver voeren om in het kader van artikel 6 van het EVRM te stellen dat bij het achterwege blijven van een onderzoek door een door de rechtbank ingeschakelde medisch deskundige niet langer zou kunnen worden gesproken van een eerlijke behandeling van de betreffende zaak.

LJN ZB5715 - Gevolgen van de vernietiging van het terugvorderingsbesluit voor de verjaring.

LJN ZB6352 - Aanvraag AAW-uitkering met terugwerkende kracht. Proceskosten vanwege de inschakeling van een niet-beroepsmatige hulpverlener. De CRvB is van oordeel dat onder reis- en verletkosten van een partij in de zin van artikel 1 van het Besluit proceskosten bestuursrecht tevens dienen te worden begrepen de reis- en verletkosten van een procesgemachtigde die niet beroepsmatig rechtsbijstand verleend.

LJN ZB6608 - De kosten voor het inwinnen van medisch advies bij de behandelend cardioloog komen voor vergoeding in aanmerking.

LJN ZB6889 - Toekenning WAO-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Toepassing van de artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb.

LJN ZB6934 - De verleende rechtsbijstand door een bezoldigd districtsbestuurder van de vakbond is aan te merken als beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de zin van artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

LJN ZB7037 - De gestelde schade staat niet in zodanig verband tot het vernietigde besluit dat zij kan worden toegerekend aan het Lisv.

LJN ZB7109 - Terugvordering van AAW/WAO-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Beëindiging van de uitkeringen omdat de mate van arbeidsongeschiktheid thans wordt gesteld op minder van 15%.

LJN ZB7527 - Verrekening met de uitkering van het aflossingsbedrag vanwege terugvordering van onverschuldigd betaalde AAW/WAO-uitkering. Berekening van de beslagvrije voet met toepassing van artikel 475d Rv in verband met het inkomen van de partner.

LJN ZB7563 - Uit artikel 8:69 van de Awb noch uit artikel 8:77 van de Awb vloeit voort dat de rechtbank in haar uitspraak op alle door een belanghebbende aangevoerde argumenten afzonderlijk heeft in te gaan.

LJN ZB7575 - Is er sprake van het aangaan van een (nieuwe) dienstbetrekking met de werknemer vanwege de overgang van onderneming (van eenmanszaak naar BV)?

LJN ZB7685 - Is in casu de handelwijze van de gemachtigde dusdanig dat de termijnoverschrijding niet aan betrokkene tegengeworpen mag worden?

LJN ZB7690 - Verrekening met de AAW-uitkering van de aan de toenmalige echtgenoot verstrekte gezinsbijstand is terecht.

LJN ZB8257 - Beëindiging AAW/WAO-uitkering wegens daling van de arbeidsongeschiktheid tot beneden 15%.

LJN ZB8309 - Betrokkene wordt minder dan 15% arbeidsongeschikt geacht. Het bestreden besluit berust op een deugdelijke medische en arbeidskundige grondslag. Vergelijking van de mediane loonwaarde van de geselecteerde functies met het voor betrokkene geldende maatmaninkomen resulteert volgens het Lisv niet in een verlies aan verdiencapaciteit.

LJN ZB8661 - Wegens inkomsten uit arbeid korting op de AAW/WAO-uitkering op grond van artikel 33 van de AAW en 44 van de WAO. De verdiensten zijn te stellen op de in de BV's gerealiseerde winst. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

LJN ZB8740 - Is terecht AAW/WAO-uitkering teruggevorderd op de grond dat het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat de uitkering onverschuldigd werd betaald?

LJN ZB8757 - Nu de procedure is gewonnen, worden er in verband met de "no-cure-no-pay-overeenkomst" die betrokkene met zijn rechtshulpverlener heeft afgesloten proceskosten gemaakt. De CRvB wijst het verzoek om een proceskostenveroordeling in eerste aanleg alsnog toe.

LJN ZB8760 - Intrekking AAW-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. De medisch deskundige heeft zich zorgvuldig op de hoogte gesteld van de situatie van betrokkene, die aan narcolepsie lijdt.

LJN ZB8776 - Herziening van de AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid dienen functies met toeslagen voor afwijkende arbeidstijden buiten beschouwing te blijven, tenzij deze toeslagen wel zijn meegenomen bij de vaststelling van het maatmaninkomen.

LJN ZB8796 - Herziening van de AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Is bij de geduide functies sprake van overschrijding van de belastbaarheid?

LJN ZB8849 - Intrekking AAW-uitkering op de grond dat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 25% bedraagt. Toepassing van de LEI-index op een zelfstandig agrariër. Toepassing van artikel 4 van het Schattingsbesluit.

LJN ZB8851 - Weigering AAW-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Betrokkene kan niet eerder dan vanaf zijn TBS-behandeling als arbeidsongeschikt worden beschouwd. Inkomen uit tijdens detentie verrichte arbeid wordt voor de vaststelling of een verzekerde aan deze inkomenseis voldoet niet in aanmerking genomen.

LJN ZB8869 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt zou zijn. De functie van telefoniste Toeristenbond is wegens onvoldoende luister- en spreekvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal niet voor de bekwaamheden van betrokkene berekend, zodat zij onveranderd aanspraak heeft op AAW/WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%.

LJN ZB8889 - Intrekking AAW-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25% zou zijn. Het bestreden besluit ontbeert een voldoende deugdelijke grondslag, zodat dat besluit en de aangevallen uitspraak, waarbij dat besluit in stand is gelaten, voor vernietiging in aanmerking komen. Het hogere maatmaninkomen, afgezet tegen het mediane loon van de aan betrokkene voorgehouden functies, leidt tot een mate van arbeidsongeschiktheid van in elk geval 25%.

LJN ZB8931 - Is terecht AAW/WAO-uitkering geweigerd onder overweging dat betrokkene na afloop van de wachttijd minder dan 15% arbeidsongeschikt was? Bij een mogelijke strijd met de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM moet het gaan om de termijn van de gerechtelijke procedure. Onder omstandigheden kan het optreden van het bestuursorgaan (ten dele) bij die termijn worden betrokken.

LJN ZB8937 - Is het Lisv terecht in het ongelijk gesteld vanwege zijn onjuiste opvatting dat betrokkene in beginsel in aanmerking zou komen voor verhoging van de uitkering tot 100%, maar dat de omstandigheid dat hij gedurende vijf dagen per week een school voor regulier voortgezet onderwijs volgt (ten tijde in geding 4 VWO) ertoe leidt dat de verhoging wordt beperkt tot een percentage van 85?

LJN ZB9007 - Intrekking AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene in staat moet worden geacht met de haar voorgehouden functies een zodanig inkomen te verwerven dat geen relevant verlies aan verdiencapaciteit resteert. De Tica-richtlijn is gericht op uniformering van gevalsbehandeling door het meer eenduidig formuleren van beoordelingscriteria.

LJN ZB9043 - Intrekking AAW-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid met ingang van de datum in geding minder dan 25% bedraagt. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd op de grond dat het Lisv de medische toestand van betrokkene heeft onderschat en dat zij met ingang van de datum in geding niet in staat was te achten de voor haar geselecteerde functies te vervullen?

LJN ZB9058 - Verlaging van de vergoeding voor het gebruik van de auto ten behoeve van het vervoer naar het werk van f 124,63 per werkdag naar f 26,80 per werkdag, ingaande zes maanden na dagtekening van het bestreden besluit. De gedragslijn die het Lisv in het kader van de vervoersvergoeding voor het woon-werkverkeer hanteert, inhoudende dat in beginsel een vergoeding wordt gegeven om een afstand van ten hoogste circa 30 km (enkele reis) te overbruggen, kan de hier aan de orde zijnde beperkte rechterlijke toetsing doorstaan.

LJN ZB9104 - Het geschil spitst zich in hoofdzaak toe op de vraag of het Lisv terecht heeft geoordeeld dat betrokkene in de periode in geding inkomsten uit arbeid heeft genoten als bedoeld in artikel 33 van de AAW. Is het terugvorderingsbesluit terecht vernietigd?

LJN ZB9106 - De CRvB verklaart de rechtbank onbevoegd ter zake van de mededeling van het Lisv dat betrokkene slechts tot het gebouw van het GAK wordt toegelaten indien hij daartoe schriftelijk door het Lisv is uitgenodigd en dat betrokkene indien hij op eigen initiatief het gebouw wil bezoeken, vooraf telefonisch een afspraak moet maken. Het Lisv heeft niet gehandeld in strijd met een geschreven of ongeschreven regel of een algemeen rechtsbeginsel met zijn weigering de uitkering over een bepaalde maand op een andere wijze te betalen dan via betrokkenes girorekening op een tijdstip gelegen tussen de 10de en de 15de van de desbetreffende maand.

LJN ZB9129 - Weigering om terug te komen op een eerder, in rechte onaantastbaar geworden besluit op de grond dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn die ertoe leiden dat dit besluit onjuist zou zijn.

LJN ZB9147 - Weigering AAW/WAO-uitkering omdat betrokkene minder dan 25 onderscheidenlijk 15% arbeidsongeschikt zou zijn. Nu aan het bestreden besluit de arbeidskundige grondslag is komen te ontvallen, komt dat besluit wegens strijd met het toenmalige artikel 4:16 (thans 3:46) van de Awb voor vernietiging in aanmerking. Ook de aangevallen uitspraak, waarbij dat besluit in stand is gelaten, dient te worden vernietigd.

LJN ZB9197 - Intrekking van de AAW-uitkering en herziening van de WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15-25%. Heeft de rechtbank terecht zich onbevoegd verklaard en het beroepschrift doorgezonden naar het Lisv ter behandeling als bezwaarschrift?

LJN ZF1673 - Ter uitvoering van de bij de Wet TAV ingevoerde bonus/malusregeling hebben tien bedrijfsverenigingen ten aanzien van ieder van de zestien werkgevers besluiten genomen waarbij aan hen een geldelijke bijdrage (malus) is opgelegd in verband met werknemers die naar het oordeel van de bedrijfsverenigingen binnen de termen van artikel 59i van de AAW vielen. Kunnen de malusbesluiten van de bedrijfsverenigingen de toetsing aan het geschreven en het ongeschreven recht doorstaan? Het debat tussen partijen concentreert zich daarbij vooral op de vraag of in het licht van artikel 6 van het EVRM de malusbeslissing beschouwd dient te worden als een "criminal charge" of als "civil obligation" en welke invloed die kwalificatie heeft op de toetsing door de rechter. Daarbij speelt een bijzondere rol het standpunt van de bedrijfsverenigingen aan de ene kant dat de aan de malusoplegging ten grondslag liggende beslissing tot toekenning van een AAW/WAO-uitkering aan de werknemer (en het voortduren van de uitkering) niet door de rechter getoetst mag worden, zodat de inbreng van privacygevoelige medische en arbeidskundige gegevens niet aan de orde is. Daartegenover hebben de werkgevers met een beroep op artikel 6 van het EVRM betoogd dat de juistheid van de AAW/WAO-uitkering wel bij de toetsing betrokken moet worden en dat de (dreigende) schending van de privacybelangen van de werknemer leidt tot een samenloop van grondrechtenbelangen, die impliceert dat de malusregeling in abstracto getoetst en in haar toepassing in strijd zou komen met de artikelen 6 en 8 van het EVRM, zodat de regeling van artikel 59i en volgende van de AAW onverbindend zou moeten worden verklaard.

LJN ZF5354 - Intrekking AAW-uitkering onder de overweging dat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt is. De schatting berust op slechts twee parttimefuncties en is daarmee niet in overeenstemming met artikel 3, eerste lid, van het Schattingsbesluit (oud), dat vereist dat aan de schatting ten minste drie verschillende functies ten grondslag worden gelegd.