Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

Alfabetische trefwoordenlijstLJN AA3771 - bank- en giroafschriften; weigering inzage; beëindiging bijstand; schending inlichtingenverplichting; uitgaven; autokentekens; woonlasten; privacy; eerbiediging persoonlijke levenssfeer [artt. 65 en 69 Abw (= 17 en 54 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Terechte beëindiging bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting nu eiser weigert bank- en giroafschriften te overleggen waarop zijn uitgaven zichtbaar zijn, zulks in verband met onderzoek naar vier op zijn naam staande autokentekens en het niet kunnen aantonen van woonlasten.]

LJN AD3773 - bank- en giroafschriften; weigering inzage; onleesbaar maken uitgavenposten; afdekken; afschrijvingen; schending inlichtingenverplichting; opschorting bijstand; beëindiging; gegronde redenen [artt. 65, 66, 69 en 109 Abw (= 17, 53a, 54 en 57 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Onterechte opschorting en beëindiging bijstand wegens het onleesbaar maken van uitgavenposten op bank- en giroafschriften, omdat er i.c. geen gegronde redenen waren om inzicht te verkrijgen in het uitgavenpatroon van betrokkene.]

LJN AA3943 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; ex-echtgenoot; opschorting bijstand; beëindiging; herhaalde aanvraag; nieuwe feiten of omstandigheden; getuigenverklaring; hoorzitting; horen; sociale recherche [artt. 5a ABW (= 3 Abw) (= 3 Wwb) / 4 en 5 IHABW / 3:2, 4:6, 7:2, 7:12 en 8:72 Awb] [Onterechte afwijzing herhaalde bijstandsaanvragen op de grond dat van geen nieuwe feiten of omstandigheden zou zijn gebleken ter zake van vermeende gezamenlijke huishouding met de ex-echtgenoot, zonder dat daarnaar na het opschortingsbesluit onderzoek is gedaan. Eiseres is ten onrechte niet gehoord. Het na het beëindigingsbesluit en vóór het besluit op bezwaar verrichte onderzoek (op basis van onderzoek door de sociale recherche) is onzorgvuldig.]

LJN AA8680 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; schending inlichtingenverplichting; financiële verstrengeling; wederzijdse verzorging; geen overeenkomst als onderhuurder; onbevoegdelijk genomen besluit op bezwaar [artt. 3 en 65 Abw (= 3 en 17 Wwb) / 4 en 5 IHABW / 8:26 en 8:72 Awb] [Terechte beëindiging bijstand wegens gezamenlijke huishouding, omdat financiële verstrengeling en wederzijdse verzorging zijn aangetoond en er bovendien geen overeenkomst als onderhuurster is overgelegd, noch gegevens zijn verstrekt inzake inkomen en vermogen van de huisgenoot. Het besluit op bezwaar is echter onbevoegdelijk genomen, daar de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op bezwaar is overgedragen aan een ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan namens hetwelk het primaire besluit is genomen.]

LJN AB3075 - vermogen bij aanvang bijstand; erfenis; oververmogen; terugvordering; nieuwe vermogenstoets ex (nieuwe) Abw [artt. 52, 54 en 82 Abw (= 34, 34 en 58 Wwb) / 4 IHABW / 1:3 Awb] [Onterechte terugvordering van bijstand wegens vermogen (uit een erfenis) boven de vermogensgrens, omdat met de inwerkingtreding van de (nieuwe) Abw per 1 januari 1996 een nieuw recht op bijstand ontstaat en derhalve een nieuwe vermogenstoets dient plaats te vinden, welke i.c. leidt tot de vaststelling van een lager aanwezig vermogen.]

LJN AA8691 - zelfstandige; inlichtingenverplichting; herstel verzuim; opschorting bijstand; beëindiging [artt. 8, 65, 66 en 69 Abw (= 7 IWwb, 17, 53a en 54 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Terechte opschorting en vervolgens beëindiging bijstand wegens het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting, omdat betrokkene telkens niet de verlangde gegevens inzake activiteiten als zelfstandige heeft verstrekt.]