Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ALGEMENE  NABESTAANDENWET

 

zoektips     

 

 

 
LJN AA4807 - Nadere vaststelling van de AWW-uitkering
waarbij het aan betrokkene toegekende weduwenpensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van het Algemeen verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko en artikel 28 van het bijbehorende Administratief Akkoord is gehalveerd. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat hetgeen aan bewijs voorligt met betrekking tot het huwelijk onvoldoende grondslag vormt voor het bestreden besluit?

LJN AA5721 - Weigering AWW-uitkering omdat betrokkenes echtgenoot ten tijde van zijn overlijden op grond van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 niet verzekerd was ingevolge de AWW. Was de echtgenoot ten tijde van zijn overlijden ingezetene van Nederland?

LJN AA8249 - Weigering Anw-uitkering op de grond dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden voor uitkering neergelegd in artikel 14 van de Anw en evenmin aan die van de overgangsbepaling neergelegd in artikel 66a van de Anw. Heeft de rechtbank terecht overwogen dat de wettelijke regeling niet in strijd komt met artikel 26 van het IVBPR of artikel 14 van het EVRM?

LJN AA8478 - Intrekking en terugvordering van de AWW-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding in het huwelijk is getreden. Is er sprake van een schijnhuwelijk? In het onderhavige geval is er sprake van een naar Egyptisch recht rechtsgeldig tot stand gekomen huwelijk en van een authentieke huwelijksakte, waar geen in het oog springende gebreken aan kleven.

LJN AA8541 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat het verzoek om invulling van een formulier geen (appellabel) besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AA8569 - Bezwaar tegen de omzettingsbeschikking, waarbij het eerder aan betrokkenen toegekende pensioen ingevolge de AWW ingaande 1 juli 1996 is omgezet in een uitkering, c.q. uitkeringen, ingevolge de op genoemde datum in werking getreden Anw. Anders dan een bezwaar gericht tegen de mogelijke gevolgen van de omzetting, is een bezwaar bezwaar gericht tegen de omzetting zelf wél ontvankelijk. Is de wetgever bevoegd eenzijdig de rechtspositie die betrokkenen onder de AWW innamen te beëindigen?

LJN AA9300 - Weigering nabestaandenuitkering op de grond dat betrokkene niet als nabestaande in de zin van de Anw is aan te merken. Een pseudoweduwe kan slechts bij wege van gelijkstelling ingevolge artikel 4 van de Anw als nabestaande worden aangemerkt.

LJN AA9616 - Na omzetting van de AWW-uitkering in een Anw-uitkering en met toepassing van het inkomstenvrijlatingsregime, verlaging van de Anw-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Kan het bestreden besluit wegens strijd met bepalingen van internationaal of supranationaal recht of met algemene rechtsbeginselen niet in stand blijven?

LJN AB1656 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Heeft betrokkene terecht aangevoerd dat haar (sterk wisselende) inkomsten per jaar of per half jaar beoordeeld zodanig zijn dat een korting van de uitkering niet gerechtvaardigd is en dat er sprake is van ongelijke behandeling?

LJN AB1690 - Intrekking en terugvordering van de AWW-uitkering. De akte van huwelijksbevestiging is twaalf dagen na het overlijden van betrokkenes partner opgesteld. Kan niet met zekerheid worden geconcludeerd dat betrokkene niet met haar partner gehuwd is geweest, aangezien destijds het huwelijk naar Marokkaans recht vormvrij gesloten kon worden en inschrijving van het huwelijk bij een rechtbank niet vereist was voor de rechtsgeldigheid daarvan? Is de ingangsdatum van de intrekking juist vastgesteld?

LJN AB1784 - Intrekking en terugvordering van de AWW-uitkering. Schending van de mededelingsverplichting zoals geregeld in artikel 49 van de AWW. De SVB kon naar aanleiding van de overgelegde Egyptische huwelijksakte uitgaan van het bestaan van een huwelijk, aangezien niet is gebleken van dermate evidente gebreken in de inhoud en de wijze van totstandkoming van de huwelijksakte dat het de SVB niet vrijstond op die grond het AWW-pensioen van betrokkene in te trekken.

LJN AB2195 - Weigering nabestaandenuitkering op de grond dat betrokkene niet als nabestaande in de zin van de Anw is aan te merken. De ex-echtgenoot was onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlijden niet verplicht aan betrokkene levensonderhoud te verschaffen. Heeft betrokkene terecht aangevoerd dat haar ex-echtgenoot op grond van het echtscheidingsconvenant verplicht was alimentatie te betalen, welke om fiscale redenen is benoemd als een vergoeding voor overbedeling?

LJN AB2487 - Kunnen de betrokken rechters nog onbevangen en onpartijdig tegenover betrokkenes zaak staan nu betrokkene in eerdere zaken meermaals door hen in het ongelijk is gesteld? Afwijzing van het wrakingsverzoek omdat er geen sprake is van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

LJN AD4636 - Afwijzing van het verzoek
om deel te nemen aan de regeling op grond van artikel 66a, derde lid, van de Anw, bedoeld voor personen die bij een particuliere levensverzekeraar onverzekerbaar zijn, op de grond dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarde dat de verzoeker moet zijn geboren tussen 1 januari 1950 en 1 juli 1956.

LJN AD4640 - Is op betrokkene de inkomensafhankelijke nabestaandenuitkering van toepassing of dient zij in aanmerking te worden gebracht voor de regeling op grond van artikel 66a van de Anw? De wetgever heeft geen reden gezien voor het treffen van een bijzondere regeling bij een voorzienbaar overlijden na 1 juli 1996 en een als gevolg daarvan onverzekerbaar risico voor het zogenaamde Anw-gat.

LJN AD4989 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene geen nabestaande in de zin van de Anw is, aangezien haar overleden ex-echtgenoot niet verplicht was haar alimentatie te betalen. Kan betrokkene een aanspraak op nabestaandenuitkering ontlenen aan artikel 4 van de Anw?

LJN AD7081 - Toekenning nabestaanden- en halfwezenuitkering onder de overweging dat betrokkene weliswaar als een bijzonder geval kan worden aangemerkt in de zin van artikel 25 van de AWW, doch dat er, gelet op zijn inkomen, geen sprake is van hardheid indien het pensioen niet met een langere terugwerkende kracht dan één jaar vóór de aanvraag wordt toegekend. Op de SVB rust niet de verplichting om uit eigen beweging informatie te verstrekken over mogelijke aanspraken op uitkering of pensioen.

LJN AD7288 - Oplegging van
een boete van f 1200,-, hangende het hoger beroep verlaagd naar f 625,-, omdat betrokkene niet binnen vier weken aan de SVB heeft doorgegeven dat zij op de datum in geding is gaan samenwonen. Is de hoogte van het benadelingsbedrag en daarmee de hoogte van de boete juist vastgesteld?

LJN AD8572 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering over de periode in geding wegens hogere inkomsten uit arbeid. Zijn de beleidsregels juist toegepast? Is er sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Anw om van de herziening van de Anw-uitkering geheel of gedeeltelijk af te zien?

LJN AD8575 - Intrekking van de nabestaandenuitkering met toepassing van artikel 34 van de Anw. Is de rechtbank terecht van oordeel dat betrokkene met ingang van de datum in geding een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en dat de nabestaandenuitkering terecht met ingang van die datum is beëindigd? Is er sprake van hoofdverblijf in dezelfde woning?

LJN AE5329 - Beëindiging van de Anw-uitkering met ingang van de datum in geding wegens inkomsten uit een Antilliaans weduwenpensioen van f 2299,25 per maand.

LJN AE6060 - Weigering Anw-wezenuitkering op de grond dat de vader op de datum van overlijden niet verzekerd was ingevolge de Anw en ook geen recht op wezenuitkering kan worden geopend op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71, omdat hij op het moment van overlijden evenmin verzekerd was in Duitsland. Ook als ingezetene van Nederland was de vader niet verzekerd ingevolge de Anw.

LJN AE8577 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de Anw-uitkering, na omzetting van de AWW-uitkering, op het juiste bedrag is vastgesteld en dat er geen sprake is van schending van internationaal- of supranationaalrechtelijke regels?

LJN AE8662 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens inkomsten in verband met arbeid. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld
dat de door de SVB aan betrokkene verstrekte voorlichtingsbrochure onvoldoende duidelijk was zodat het niet onderkennen van de door de SVB gemaakte fout betrokkene niet kan worden tegengeworpen en dat de SVB daarin aanleiding had moeten zien geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien?

LJN AE8664 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens inkomsten in verband met arbeid. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld
dat de door de SVB aan betrokkene verstrekte voorlichtingsbrochure onvoldoende duidelijk was zodat het niet onderkennen van de door de SVB gemaakte fout betrokkene niet kan worden tegengeworpen en dat de SVB daarin aanleiding had moeten zien geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien?

LJN AE8890 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering
omdat na een steekproef is gebleken dat betrokkene in de maand van overlijden van zijn echtgenote de leeftijd van 40 jaar nog niet had bereikt en derhalve ten onrechte uitkering heeft ontvangen. Heeft betrokkene deze fout van de SVB kunnen onderkennen?

LJN AE9277 - Weigering nabestaanden- en halfwezenuitkering
op de grond dat betrokkenes partner ten tijde van zijn overlijden niet verzekerd was op grond van de Anw. De CRvB corrigeert, onder verwijzing naar artikel 22, tweede lid, van de Anw, zijn in een soortgelijk geding gewezen uitspraak waarin ten onrechte is overwogen dat (ook) de halfwezenuitkering is gekoppeld aan de status van nabestaande in de zin van artikel 1, onderdeel e, van de Anw. Is er sprake van strijd met internationale verdragen?

LJN AE9280 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de Anw-uitkering, na omzetting van de AWW-uitkering, op het juiste bedrag is vastgesteld en dat er geen sprake is van schending van internationaal- of supranationaalrechtelijke regels?

LJN AE9324 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld
dat artikel 67, tweede lid, van de Anw in verbinding met de bepalingen van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw, waaruit volgt dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering die betrokkene reeds genoot ten tijde van het van kracht worden van de Anw in het kader van het overgangsrecht anders worden behandeld dan inkomen uit arbeid, in dit geval buiten toepassing dienen te worden gelaten op de grond dat het gemaakte onderscheid in strijd is met artikel 14 van het EVRM in verbinding met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM?

LJN AF1318 - Afwijzing van het
verzoek om deel te nemen aan de regeling op grond van artikel 66a, derde lid, van de Anw, bedoeld voor personen die bij een particuliere levensverzekeraar onverzekerbaar zijn, op de grond dat betrokkene het verzoek niet tijdig heeft ingediend. Is de te late aanmelding verontschuldigbaar zodat zou moeten worden afgeweken van de hier geldende dwingendrechtelijke bepalingen?

LJN AF1664 - De wetgever heeft voor gevallen als de onderhavige beoogd dat belanghebbenden ter dekking van het Anw-hiaat een particuliere verzekering kunnen afsluiten. Is er sprake van verlies van eigendom ten gevolge van de splitsing van nabestaandenuitkering en halfwezenuitkering in de Anw, zulks met het oog op de nadelige fiscale consequenties?

LJN AF2357 -
Vaststelling, na herberekening, van de nabestaandenuitkering op 21,81% van de volledige nabestaandenuitkering omdat betrokkenes dochter de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Is de berekening van de uitkering onjuist omdat de verzekerde tijdvakken in België en Duitsland niet juist zijn vastgesteld? Is op de uitkering het juiste percentage ziekenfondspremie ingehouden?

LJN AF2363 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering over december 1998 wegens inkomsten uit eindejaarsuitkering. Stelt de SVB terecht dat niet is beoogd om vakantie-uitkeringen, eindejaarsuitkeringen en andere incidentele beloningen zoals een dertiende maand, gratificaties of winstdelingen te herleiden tot een maandbedrag? Leidt de onderhavige verrekeningswijze tot een kennelijk onredelijk resultaat?

LJN AF2374 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering over december 1998 wegens inkomsten uit eindejaarsuitkering. Stelt de SVB terecht dat niet is beoogd om vakantie-uitkeringen, eindejaarsuitkeringen en andere incidentele beloningen zoals een dertiende maand, gratificaties of winstdelingen te herleiden tot een maandbedrag? Leidt de onderhavige verrekeningswijze tot een kennelijk onredelijk resultaat?

LJN AF3438 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding (met zeven maanden) van de bezwaartermijn. De bezwaartermijn van zes weken is niet in strijd met Verordening 1408/71 en de artikelen 39 en 42 van het EG-Verdrag. Is betrokkene door de SVB onjuist voorgelicht omtrent haar rechtspositie?

LJN AF6064 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens hogere inkomsten uit arbeid. Heeft betrokkene kunnen begrijpen dat aan haar een te hoog bedrag aan nabestaandenuitkering was toegekend? Is de hoogte van het terugvorderingsbedrag juist vastgesteld?

LJN AF7480 - Beëindiging van de nabestaandenuitkering met ingang van de datum in geding wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse verzorging en van hoofdverblijf in dezelfde woning? Van hoofdverblijf in dezelfde woning kan ook sprake zijn indien, ondanks het aanhouden van een afzonderlijke woonruimte, toch een feitelijke situatie van samenwoning bestaat. Is de verklaring aan de sociaal rechercheur onder ongeoorloofde druk afgelegd?

LJN AF7499 - Weigering Anw-uitkering
onder de overweging dat betrokkenes partner binnen één jaar na de datum van registratie van het partnerschap is overleden, onder verwijzing naar artikel 15 van de Anw. Was het te verwachten dat de partner binnen één jaar zou overlijden?

LJN AF7506 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens inkomsten uit met terugwerkende kracht verhoogde wachtgelduitkering. Is het volledig in mindering brengen op de uitkering van het inkomen in verband met arbeid, zoals onderhavige wachtgelduitkering, in strijd met rechtstreeks werkende bepalingen van internationaal recht?

LJN AF9332 - Is er op grond van artikel 16 van de Anw sprake van herleving van het recht op nabestaandenuitkering na het overlijden van de partner binnen zes maanden?

LJN AF9335 - Kunnen betrokkenen
ten behoeve van de twee Joegoslavische weeskinderen die zij verzorgen aanspraak maken op een halfwezenpensioen?

LJN AF9342 - Kan de overleden ouder van de twee betrokken Joegoslavische weeskinderen, die in een Nederlands gezin worden verzorgd, op grond van artikel 18, derde lid, van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië met betrekking tot het afgewezen wezenpensioen als verzekerde worden aangemerkt?

LJN AH8607 - Is het nabestaandenpensioen terecht bepaald op 50% van de maximale hoogte van het pensioen, in verband met het feit dat de overleden (Marokkaanse) echtgenoot bij leven tevens gehuwd was met een andere (tweede) weduwe en laatstgenoemde eveneens in aanmerking komt voor 50% van dit pensioen?

LJN AH8611 - Toepassing van artikel 67 van de Anw. Het onderscheid tussen personen wier gezamenlijke huishouding is beëindigd door overlijden en personen van wie de gezamenlijke huishouding door een andere oorzaak is geëindigd, berust op redelijke en objectieve gronden.

LJN AI1363 - Zijn terecht de Anw-uitkeringen terecht met terugwerkende kracht herzien, en zo ja, is terecht overgegaan tot terugvordering van de te veel betaalde uitkering?

LJN AL6998 - Toepassing van artikel 67 van de Anw: moet in onderhavig geval worden uitgegaan van een nieuw recht op nabestaandenuitkering of van een voortzetting van de reeds eerder toegekende uitkering? Is er sprake van strijdigheid met ILO-conventie 128?

LJN AL7008 - Heeft de Nederlandse overheid bij het aangaan van de vrijwillige verzekering ingevolge de AWW gerechtvaardigde verwachtingen gewekt dat betrokkene na het overlijden van haar echtgenoot aanspraak zou kunnen maken op een ongekorte nabestaandenuitkering? Is er sprake van strijdigheid met bepalingen van internationaal recht?

LJN AN8563 - Indien er geen sprake is van herleving van het recht op een Anw-uitkering na beëindiging van een gezamenlijke huishouding, is de SVB in redelijkheid tot de beslissing gekomen om de hardheidsclausule niet toe te passen?

LJN AN9000 - Is er sprake van een financiële band tussen betrokkene en haar overleden ex-echtgenoot op grond waarvan betrokkene met een nabestaande in de zin van de Anw kan worden gelijkgesteld?

LJN AO0598 - Weigering toelating tot de Regeling ex artikel 66a Anw omdat de echtgenoot van betrokkene niet op grond van zijn gezondheidstoestand onverzekerbaar is. Is de regeling in strijd met artikel 26 van het IVBPR omdat onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd?

LJN AO1599 - Op advies van de gemeentelijke sociale dienst beëindiging, na achttien jaren, van de alimentatiebetaling. Is terecht Anw-uitkering geweigerd op de grond dat de
toenmalige echtgenoot onmiddellijk voorafgaand aan zijn overlijden niet verplicht zou zijn geweest aan betrokkene alimentatie te betalen?

LJN AO2554 - Is de aanspraak op Anw-uitkering te beschouwen als "possession" in de zin van artikel 1 van het EVRM? Een ieder verbindende bepaling; toetsingsverbod; discriminatie.

LJN AO4946 - Is voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene en haar partner ten tijde in geding een gezamenlijke huishouding voerden als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Anw?

LJN AO5661 - Gezamenlijke huishouding. Verzorging van een hulpbehoevende.

LJN AO5902 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. Verhoging van de nabestaandenuitkering ingevolge de versoepelingsregeling.

LJN AO6267 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige indiening van het hogerberoepschrift.

LJN AO6542 - Terugvordering nabestaandenuitkering. Het al dan niet bestaan van een commerciële (kostgangers)relatie.

LJN AO6586 - Weigering vrijstelling van de verzekeringsplicht ingevolge de volksverzekeringen omdat de Franse uitkering minder bedraagt dan 70% van het Nederlandse wettelijk minimumloon. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de EG.

LJN AO7616 - Weigering nabestaandenuitkering waaraan ten grondslag ligt dat betrokkene
voor minder dan 45% arbeidsongeschikt moet worden beschouwd in de zin van de Anw. Geheel of gedeeltelijk ongeschikt voor het verrichten van arbeid buiten het eigen huishouden.

LJN AO8054 - Herziening van de nabestaandenuitkering omdat is gebleken dat de inkomsten in verband met arbeid van betrokkene hoger zijn dan het op grond van inkomstenopgaven van betrokkene vastgestelde inkomen.

LJN AO8071 - Een in het buitenland rechtsgeldig gesloten huwelijk is een huwelijk als bedoeld in de Anw. Een informatiebrief is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

LJN AO8395 - Is met recht geoordeeld dat, aangezien er geen sprake is van een bijzonder geval, de SVB niet bevoegd is betrokkenes recht op halfwezenuitkering eerder te doen ingaan dan één jaar vóór de datum van aanvraag?

LJN AO8398 - Is betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar tegen de jaaropgave omdat de
jaaropgave niet kan worden aangemerkt als een voor bezwaar vatbaar besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, de Awb?

LJN AO8551 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AO8804 - Intrekking van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AO8991 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens inkomsten uit WAO-uitkering.

LJN AP0539 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. De begeleidende brief is een vooraankondiging van de terugvordering en een eventuele boete, waarbij een betalingsvoorstel wordt gedaan inzake het te betalen bedrag ten einde de betrokkene de gelegenheid te bieden daarop te kunnen reageren. Er is geen sprake van een prematuur bezwaar.

LJN AP1170 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde Anw-uitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een kostgangersrelatie?

LJN AP4553 - Herziening van de nabestaandenuitkering
naar een hoogte van 30% van het brutominimumloon wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een kostgangers- of onderhuurrelatie?

LJN AQ0948 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg. Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB komt bij niet-aangetekende verzending of verzending zonder bevestiging van ontvangst het risico van het niet kunnen aantonen dat het besluit daadwerkelijk (op de desbetreffende dag) is verzonden voor rekening van de afzender. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AQ1083 - Heeft betrokkene recht op vergoeding van de wettelijke rente over de te late betaling van de nabestaandenuitkering?

LJN AQ1135 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene op grond van artikel 4 van de Anw niet als nabestaande ingevolge die wet is aan te merken. Kan betrokkene als pseudoweduwe worden aangemerkt?

LJN AQ2494 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AQ5229 - Intrekking en terugvordering van te veel betaalde Anw-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Beleid van de SVB.

LJN AQ6570 -
In geding is een tussen rechtbanken gerezen geschil over de in artikel 8:7 van de Awb geregelde relatieve competentie van de rechtbanken in zaken tot de kennisneming waarvan de CRvB in hoger beroep bevoegd is. De woonplaats van betrokkene is niet in Nederland. De zetel van het bestuursorgaan.

LJN AQ7407 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde halfwezenuitkering. Is het terugvorderen van het brutobedrag in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

LJN AR2120 - Is de nabestaandenuitkering terecht met ingang van de datum in geding ingetrokken vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding?

LJN AR2352 - Deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de Anw van een AOW-uitkeringsgerechtigde in het buitenland.

LJN AR2763 - Is de aan betrokkene toegekende nabestaandenuitkering over de periode in geding terecht herzien en nader vastgesteld op lagere bedragen?

LJN AR3084 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. De huisgenoot van betrokkene is niet als hulpbehoevende aan te merken.

LJN AR3467 -
Betrokkene kan op grond van artikel 4 van de Anw niet als nabestaande ingevolge die wet worden aangemerkt omdat zijn ex-echtgenote niet verplicht was krachtens rechterlijke uitspraak of overeenkomst, vastgelegd in een notariële akte of een akte mede ondertekend door een advocaat, levensonderhoud te verschaffen aan betrokkene. Er is geen sprake van gelijkstelling als nabestaande.

LJN AR4061 - Intrekking nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse verzorging?

LJN AR4418 - Er is onvoldoende grondslag voor de vaststelling dat betrokkene hoofdverblijf had in de woning van gedaagde, zodat aan dit criterium voor het voeren van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3 van de Anw niet is voldaan.

LJN AR4475 - Herziening van de nabestaandenuitkering
naar een uitkering ter hoogte van 30% van het brutominimumloon wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding.

LJN AR6807 - Herziening nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AR6845 - Herziening nabestaandenuitkering wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding. Is er sprake van
een kostgangers- of onderhuurrelatie?

LJN AR7398 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg omdat betrokkene blijkens haar beroepschrift een ouderdomspensioen ingevolge de AOW beoogde te verkrijgen.

LJN AS2657 - De rechtbank heeft ten onrechte uitspraak gedaan nu het beroep was ingetrokken. Herziening van de nabestaandenuitkering wegens inkomsten uit WAO-uitkering. Reformatio in peius.

LJN AS2660 - Herziening nabestaandenuitkering wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het verzorgingscriterium?

LJN AS2728 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens inkomsten in verband met arbeid. Bwoo-uitkering.

LJN AS2742 - Weigering kinderbijslag en halfwezenuitkering. Niet bewezen is dat de verstrekte informatie over het bestaan van de kinderen onjuist is.

LJN AS2755 - Weigering nabestaanden- en halfwezenuitkering omdat betrokkenes echtgenoot ten tijde van zijn overlijden niet was verzekerd ingevolge de Anw. Uitschrijving uit het bevolkingsregister van de gemeente wegens verhuizing naar Turkije.

LJN AS2770 - De herziening en terugvordering van de Anw-uitkering is in overeenstemming met het beleid van de SVB en vloeit voort uit de wettelijke bepalingen. De trage reactie van de SVB kan er niet toe leiden dat geheel of ten dele wordt afgezien van de terugvordering.

LJN AS3504 - Herziening Anw-uitkering. Betrokkene heeft kunnen begrijpen dat haar uitkering tot een te hoog bedrag werd uitbetaald nu haar inkomen hoger was geworden dan het inkomen op basis waarvan de uitkering was vastgesteld.

LJN AS9744 - Is terecht op grond van artikel 63a van de Anw geweigerd betrokkene met ingang van de datum in geding toe te laten tot de vrijwillige verzekering ingevolge de Anw?

LJN AT0333 - Intrekking Anw-uitkering in verband met (verzwegen) gezamenlijke huishouding. Terugvordering van te veel betaalde Anw-uitkering.

LJN AT0373 - Schending inlichtingenverplichting; (verzwegen) gezamenlijke huishouding.Terugvordering van ten onrechte verleende nabestaandenuitkering en van het tot een te hoog bedrag verleende ouderdomspensioen.

LJN AT1533 - Afwijzing Anw-uitkering omdat betrokkene niet als nabestaande in de zin van de Anw kan worden aangemerkt, daar zij met de overledene geen gezamenlijke huishouding voerde en de overledene niet verplicht was om aan haar alimentatie te betalen.

LJN AT2054 - Nu niet is gebleken van door betrokkenes echtgenoot in Nederland vervulde verzekeringstijdvakken valt er geen bepaling van internationaal recht aan te wijzen op grond waarvan betrokkene aanspraak kan maken op een (eventueel pro rata) Nederlands weduwenpensioen.

LJN AT2893 - Is terecht betrokkene Anw-uitkering geweigerd omdat haar echtgenote ten tijde van zijn overlijden naar nationaal recht bezien niet verzekerd was?

LJN AT2911 - Kan betrokkene redelijkerwijs worden verweten dat zij eerst op 28 september 2001 een aanvraag om een nabestaandenuitkering heeft ingediend? Bevoegdheid tot toekenning van de uitkering met verdere terugwerkende kracht dan één jaar.

LJN AT3526 - Toepassing van de Algemene termijnenwet. Het verzet is ongegrond.

LJN AT3664 - Herziening nabestaandenuitkering. In mindering brengen op de Anw-uitkering van de ZW-uitkering als inkomen in verband met arbeid.

LJN AT4120 - Betrokkene voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een nabestaandenuitkering. Vanwege de hoogte van het inkomen van betrokkene komt de Anw-uitkering echter niet tot uitbetaling.

LJN AT4124 - Ingangsdatum nabestaandenuitkering. Bijzonder geval. Zorgplicht van de uitvoeringsinstelling.

LJN AT4963 - Is er sprake geweest van een rechtsgeldige intrekking van het beroep ter zitting van de rechtbank?

LJN AT5225 - Gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Intrekking van de nabestaandenuitkering.

LJN AT5322 - Herziening met terugwerkende kracht van de nabestaandenuitkering in verband met hogere inkomsten. Afzien van herziening bij kennelijke onredelijkheid.

LJN AT5811 - Niet-ontvankelijkverklaring wegens het niet tijdig indienen van het beroepschrift. Er is geen sprake van verschoonbaarheid. Gesloten brievenbussen.

LJN AT6281 - Herziening van de nabestaandenuitkering in verband met inkomsten uit arbeid. Is er sprake van schending van de redelijke termijn ex EVRM?

LJN AT6282 - Weigering Anw-uitkering omdat de echtgenoot van betrokkene ten tijde van zijn overlijden niet verzekerd was ingevolge de Anw.

LJN AT6463 - Samenloop van Anw- en WAO-uitkering. De SVB reageert vijftien maanden na de melding van de verhoging van de WAO-uitkering. Kan met terugwerkende kracht Anw-uitkering worden herzien en teruggevorderd? Beleid.

LJN AT6731 - Kon de nabestaandenuitkering in verband met inkomsten uit arbeid worden herzien en teruggevorderd? Betrokkene is de verplichtingen nagekomen. De onjuiste berekening van de uitkering is de fout van de SVB. Lange duur van de procedure. Immateriële schadevergoeding.

LJN AT7191 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding. Noodopvang hulpbehoevende asielzoeker.

LJN AT7286 - Intrekking van de nabestaandenuitkering in verband met verzwegen gezamenlijke huishouding.

LJN AT7628 - Is terecht geweigerd een halfwezenuitkering aan betrokkene toe te kennen op de grond dat haar kinderen na het overlijden van haar partner geen halfwezen zijn ingevolge de Anw?

LJN AT7763 - Herziening van de nabestaandenuitkering en oplegging van een boete vanwege het niet naar waarheid invullen van het aanvraagformulier. Verzwegen gezamenlijke huishouding met hulpbehoevende broer.

LJN AT7784 - Het hoger beroep was ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard vanwege het niet indienen van de hogerberoepsgronden. het verzet is gegrond.

LJN AT8034 - Intrekking nabestaandenuitkering vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding.

LJN AT9101 - Gezamenlijke huishouding; onweerlegbaar rechtsvermoeden; hoofdverblijf in dezelfde woning. De bewijslast rust op het bestuursorgaan.

LJN AT9106 - Herziening en terugvordering van de nabestaandenuitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AT9447 - Intrekking Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AT9452 - Intrekking Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AT9478 - Beëindiging Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AT9836 - Weigering Anw-uitkering. Betrokkene is geen nabestaande. Geen gezamenlijke huishouding. Geen alimentatie.

LJN AT9837 - Inkomensafhankelijke nabestaandenuitkering. Herleiding van het maandinkomen uit arbeid tot een gemiddelde. Terugvordering en verrekening van onverschuldigd verstrekte nabestaandenuitkering.

LJN AU1508 - Afwijzing van de aanvraag voor Anw-uitkering met terugwerkende kracht, omdat betrokkene vanaf de aanvang een gezamenlijke huishouding voert waarbij geen sprake is van verzorging van een hulpbehoevende.

LJN AU1512 - Is de intrekking van de Anw-uitkering terecht? De inlichtingenverplichting is geschonden. Gezamenlijke huishouding. Voldoet betrokkene aan de criteria "hoofdverblijf in dezelfde woning" en "wederzijdse verzorging"?

LJN AU2413 - Betrokkene heeft een huisgenoot. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding of van een commerciële kostgangersrelatie? Criteria. Is er sprake van wederzijdse verzorging?

LJN AU2774 - Is de weigering van de Anw-uitkering terecht? Betrokkene voerde met zijn overleden ex-partner geen gezamenlijke huishouding en ontving geen alimentatie. Is gelijkstelling met de nabestaande in de zin van de Anw mogelijk? Economische afhankelijkheid.

LJN AU2939 - Beëindiging Anw-uitkering vanwege verzwegen gezamenlijke huishouding.

LJN AU3014 - Intrekking Anw-uitkering vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding.

LJN AU4110 - Heeft de rechtbank terecht geen proceskostenveroordeling ten laste van de SVB toegekend?

LJN AU4765 - Herziening van de nabestaandenuitkering met terugwerkende kracht in verband met gebleken hogere inkomsten uit WAO-uitkering. Beleid.

LJN AU4817 - Herziening van de nabestaandenuitkering met terugwerkende kracht. Beleid. Terugvordering.

LJN AU5062 - Is de aanvraag van betrokkene voor een Anw-uitkering terecht afgewezen omdat haar echtgenoot op de datum van het overlijden niet verzekerd was?

LJN AU5417 - Herziening (intrekking) van het recht op Anw-uitkering in verband met gezamenlijke huishouding.

LJN AU5581 - Het verzet is ongegrond. Opposant heeft geen gronden ingediend die zien op het overschrijden van de beroepstermijn.

LJN AU5653 - Beëindiging nabestaandenuitkering in verband met (verzwegen) gezamenlijke huishouding.

LJN AU5664 - Intrekking nabestaandenuitkering vanwege gezamenlijke huishouding.

LJN AU6057 - Inkomensafhankelijke nabestaandenuitkering. Wegens toekenning van een WAO-uitkering herziening en terugvordering van de Anw-uitkering.

LJN AU6060 - De hernieuwde aanvraag voor Anw-uitkering is afgewezen omdat niet is gebleken van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU6608 - Intrekking Anw-uitkering. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en wederzijdse verzorging?

LJN AU6893 - Beëindiging Anw-nabestaandenuitkering wegens het te laat aanleveren van de gevraagde gegevens. Hoe moet de nieuwe aanvraag worden beoordeeld? Er is geen sprake van een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb.

LJN AU7018 - Intrekking nabestaandenuitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AU7312 - Is het verzoek om met verdergaande terugwerkende kracht vrijstelling te verlenen voor de verzekeringsplicht volksverzekeringen terecht afgewezen?

LJN AU7320 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering vanwege detentie.

LJN AU7537 - Is op goede gronden de Anw-uitkering herzien en teruggevorderd? Inkomen uit wachtgeld en FPU-uitkering. Is de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de aangekondigde terugvordering terecht?

LJN AU7757 - Mag bij het in mindering brengen van inkomsten op een Anw-uitkering onderscheid worden gemaakt tussen inkomsten uit en in verband met arbeid en andere inkomsten, zoals die uit vermogen?

LJN AU7804 - Is de intrekking van de nabestaandenuitkering juist? Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en wederzijdse verzorging door middel van financiële bijdragen?

LJN AU8520 - Weduwe in Marokko. Nabestaandenuitkering is geweigerd. De overleden echtgenoot is niet verzekerd. Internationaal recht.

LJN AU8852 - Het verzoek om terug te komen van een genomen Anw-besluit is afgewezen. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU8853 - Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder Anw-besluit. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AU9011 - Herziening Anw-uitkering in verband met gezamenlijke huishouding.

LJN AU9068 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene niet kan worden aangemerkt als een nabestaande als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Anw.

LJN AU9238 - Is er te veel nabestaandenuitkering betaald? Herziening Anw-uitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering. De WAO-uitkering is ingebouwd in de VUT-uitkering.

LJN AV0080 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV0093 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV0369 - Intrekking Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding. Hoofdverblijf. Wederzijdse verzorging.

LJN AV0689 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV1975 - De inkomsten uit arbeid zijn in mindering gebracht op de Anw-uitkering. Er is geen sprake van strijd met het discriminatieverbod van artikel 26 van het IVBPR en artikel 14 van het EVRM.

LJN AV2567 - Toekenning van Anw-uitkering over een afgesloten tijdvak. De gebreken van het bestreden besluit zijn in hoger beroep hersteld. Bevestiging van de aangevallen uitspraak, met dien verstande dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand blijven.

LJN AV3018 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV3021 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV3024 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV3026 - Gezamenlijke huishouding.

LJN AV7769 - Niet tijdig ontvangen griffierecht. Het verzet is ongegrond.

LJN AV8695 - Intrekking nabestaandenuitkering. Kostgangersrelatie? De inlichtingenverplichting is niet behoorlijk nagekomen. Gezamenlijke huishouding. Terugwerkende kracht.

LJN AW1621 - Herziening Anw-uitkering. Is de WAO-uitkering, hoewel deze door de werkgever werd uitbetaald, terecht aangemerkt als inkomsten in verband met arbeid?

LJN AW4392 - De aanvraag voor een nabestaandenuitkering is afgewezen omdat betrokkene op de datum van zijn overlijden niet vrijwillig verzekerd was.

LJN AX6805 - Niet kan worden gezegd dat de overledene enig belang heeft bij de voortzetting van het geding. Het hoger beroep niet-ontvankelijk.

LJN AX8391 - Beëindiging Anw-uitkering wegens gezamenlijke huishouding.

LJN AX8563 - Intrekking Anw-uitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AX8571 - Herziening van het recht op nabestaandenuitkering. Gezamenlijke huishouding.

LJN AX9304 - Niet tijdig betalen van het griffierecht. Het verzet is ongegrond.

LJN AX9437 - Weigering van de nabestaandenuitkering omdat de echtgenoot ten tijde van zijn overlijden niet verzekerd was ingevolge de Anw.

LJN AX9703 - Hoogte van de vastgestelde nabestaandenuitkering. Wordt betrokkene ongelijk behandeld? Beroep op non-discriminatiebepalingen als neergelegd in artikel 26 IVBPR.

LJN AX9706 - Herziening van het recht op nabestaandenuitkering in verband met arbeidsongeschiktheidsuitkering. Is er in strijd gehandeld met verdragen?

LJN AX9740 - Vaststelling van de hoogte van de nabestaandenuitkering. Is er strijd met algemene rechtsbeginselen of met bepalingen van internationaal recht?

LJN AY0091 - Omzettingsbeschikking AWW- naar Anw-uitkering. Bij de vaststelling van de hoogte van de Anw-uitkering is rekening gehouden met het invaliditeitspensioen van betrokkene. Is er strijd met algemene rechtsbeginselen of met de bepalingen van de internationale verdragen?

LJN AY2962 - Herziening nabestaandenuitkering in verband met inkomsten uit arbeid.

LJN AY3911 - Herziening nabestaandenuitkering. Gezamenlijke huishouding. Terugvordering.

LJN AY4327 - Intrekking nabestaandenuitkering vanwege gezamenlijke huishouding.

LJN AY4883 - Herziening Anw-uitkering met terugwerkende kracht. Engelse weduwenuitkering. Inlichtingenverplichting. Gezamenlijke huishouding. Bijzonder geval.

LJN AY4985 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.

LJN AY5316 - Omzetting van het nabestaandenpensioen ingevolge de AWW naar een Anw-uitkering.
Bij het EHRM ingediende klachten met betrekking tot het overgangsrecht bij de intrekking van de AWW en de gevolgen van de invoering van de Anw.

LJN AY5317 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens inkomsten uit arbeid. Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM? Heeft de SVB gehandeld in strijd met het verbod van reformatio in peius?

LJN AY5330 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens een ontvangen nabetaling van het PGGM. Terugkomen van een besluit ten nadele van betrokkene met terugwerkende kracht.

LJN AY5560 - Weigering nabestaanden- en halfwezenuitkering op de grond dat betrokkene niet met de overledene was gehuwd en het overlijden vóór de inwerkingtreding van de Anw op 1 juli 1996 heeft plaatsgevonden.
Het onthouden van een halfwezenuitkering aan betrokkene in de onderhavige zaak levert een schending van artikel 26 van het IVBPR op.

LJN AY5570 - Is terecht een boete van €302,50 opgelegd wegens schending van de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 35 van de Anw? Niet-tijdige melding van het voeren van een gezamenlijke huishouding.

LJN AY6373 - Intrekking van de nabestaandenuitkering met terugwerkende kracht wegens het verstrekken onjuiste en onvolledige inlichtingen. De overleden echtgenoot was werkzaam in het buitenland en was niet verzekerd ingevolge de volksverzekeringen.

LJN AY6597 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding.
De gezamenlijke huishouding is niet binnen zes maanden na aanvang daarvan beëindigd.

LJN AY6715 - Intrekking van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse verzorging?

LJN AY7683 - Intrekking van de nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een meerpersoonshuishouding? Afwijzing van het verzoek om schadevergoeding.

LJN AY8030 - Ingangsdatum van het recht op nabestaandenuitkering. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

LJN AY8289 - Ingangsdatum van de nabestaanden- en halfwezenuitkering. Uitleg van de term "vermoedelijk overlijden".

LJN AY8767 - Schorsing en intrekking van de nabestaandenuitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Berust het bestreden besluit op een deugdelijke motivering?

LJN AY9198 - Intrekking en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens inkomsten uit en in verband met arbeid. Is het informatiemateriaal van de SVB
ter zake van het onderscheid dat wordt gemaakt tussen inkomen uit arbeid en inkomen in verband met arbeid ontvangen?

LJN AZ0914 - Intrekking nabestaandenuitkering wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse verzorging?

LJN AZ1078 - Is de
vrijstelling van de verplichte verzekering voor de volksverzekeringen terecht verleend met ingang van de datum van aanvraag? Is betrokkenes Britse marinepensioen vrijgesteld van premie en valt betrokkene onder de speciale regeling voor ambtenaren en gelijkgestelden als bedoeld in artikel 13, tweede lid, aanhef en onder d, van Verordening (EEG) 1408/71?

LJN AZ2387 - Betrokkene heeft geen recht op nabestaandenuitkering over de periode in geding omdat hij gedurende die periode een gezamenlijke huishouding voerde. Terugvordering van ten onrechte betaalde nabestaandenuitkering. Afwijzing van het verzoek om herziening op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Is er sprake van een meerpersoonshuishouding? Gewijzigd beleid.

LJN AZ2591 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering vanwege een hogere WAO-uitkering
tengevolge van periodieke verhogingen.

LJN AZ3349 - Betrokkene is geen nabestaande in de zin van de Anw.
Voor gelijkstelling met een nabestaande is slechts dan voldoende grondslag aanwezig geacht indien er ten tijde van het overlijden sprake was van economische afhankelijkheid, tot uitdrukking komend in een financiële band tussen de overledene en de ex-echtgenote, welke op zijn beurt was vastgelegd in een uitspraak of akte als in de wet omschreven.

LJN AZ4072 - Intrekking van de nabestaandenuitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Wederzijdse zorg.

LJN AZ4327 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene op het tijdstip van overlijden van haar echtgenoot de leeftijd van 65 jaar reeds had bereikt.

LJN AZ5586 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AZ6751 - Invordering van teruggevorderde onverschuldigd betaalde Anw-uitkering. Zijn de maandelijkse aflossingstermijnen juist vastgesteld? Objectivering van de verwijtbaarheid.

LJN AZ6758 - Gezamenlijke huishouding. Er is geen sprake van herleving van een nieuw recht op nabestaandenuitkering na het overlijden van de partner.

LJN AZ6759 - Weigering nabestaandenuitkering op de grond dat
de partner van betrokkene ten tijde van zijn overlijden niet verzekerd was voor de Anw en evenmin ingevolge de wettelijke regelingen van Turkije. Verdragsrelatie Nederland/Turkije. Ontvankelijkheid van het bezwaar gelet op de indieningstermijn. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

LJN AZ9197 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang.

LJN AZ9207 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkenes echtgenoot ten tijde van zijn overlijden niet (vrijwillig) verzekerd was krachtens de Anw.

LJN AZ9368 - Beëindiging van de Anw-uitkering wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van inwoning en wederzijdse verzorging?

LJN BA0159 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene niet kan worden aangemerkt als nabestaande. Was de overleden ex-echtgenoot verzekerd voor de Anw? Was de samenwoning met de ex-echtgenoot nooit beëindigd? Bewijslast. Verifieerbare gegevens.

LJN BA0265 - Overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Uit de beschikbare medische gegevens van de huisarts is onvoldoende gebleken dat betrokkene gedurende de bezwaarperiode in het geheel niet in staat is geweest een (voorlopig) bezwaarschrift in te kunnen (laten) dienen.

LJN BA0269 - Is terecht besloten de nabestaandenuitkering te beëindigen omdat betrokkene niet langer ten minste 45% arbeidsongeschikt is? Is er sprake van een medische afzakker?

LJN BA0277 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens inkomsten uit arbeid.

LJN BA0304 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens inkomsten in verband met arbeid.

LJN BA0314 - Terugvordering Anw-uitkering wegens gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging.

LJN BA0377 - Betrokkenes echtgenoot was op het tijdstip van zijn overlijden niet verzekerd voor de Anw en
evenmin ingevolge de wettelijke regelingen van Marokko.

LJN BA0378 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene op het moment van overlijden van haar ex-echtgenoot geen nabestaande was in de zin van de Anw. De ex-echtgenoot was niet alimentatieplichtig.

LJN BA0963 - Het hoger beroep wordt vervallen verklaard, daar het rechtsgeldig is ingetrokken.

LJN BA1702 - Weigering nabestaandenuitkering
omdat betrokkene niet meer dan 45% arbeidsongeschikt is en ook overigens niet in een situatie verkeert waarin aanspraak bestaat op een nabestaandenuitkering. Is het maatmaninkomen van betrokkene, die een WAZ-uitkering geniet, op de juiste wijze vastgesteld?

LJN BA2505 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering wegens gezamenlijke huishouding. Afwijzing van het verzoek tot herleving van de Anw-uitkering.

LJN BA2944 - Hoogte van de nabestaandenuitkering. Gezamenlijke huishouding. Zorg voor een hulpbehoevende persoon.

LJN BA5129 - Weigering nabestaandenuitkering omdat de overleden echtgenoot niet was verzekerd voor de Anw noch
ten tijde van zijn overlijden was verzekerd krachtens de Marokkaanse wettelijke regelingen.

LJN BA6360 - Toekenning nabestaandenuitkering met terugwerkende kracht van (slechts) één jaar. Er is geen sprake van een bijzonder geval voor toekenning van een langere terugwerkende kracht.

LJN BA6516 -
Betrokkene heeft ruimschoots na zes maanden na het afgeven van het besluit tot intrekking van de Anw-uitkering een hernieuwde aanvraag gedaan, zodat het voor de SVB op dat moment niet meer mogelijk was vast te stellen of de gezamenlijke huishouding tijdig was beëindigd.

LJN BA7552 - Weigering nabestaandenuitkering omdat betrokkene niet kan worden beschouwd als nabestaande.

LJN BA7635 - Afwijzing van het verzoek om herziening van de hoogte van de nabestaandenuitkering, i.c.
30% van het brutominimumloon. Nu vaststaat dat betrokkene en haar partner na de datum in geding nog meerdere jaren een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, kan betrokkene geen aanspraak maken op een verhoging van haar Anw-uitkering.

LJN BA7741 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering. Is terecht de gehele eindejaarsuitkering als inkomen uit arbeid in mindering gebracht op de Anw-uitkering over de maand december 2001?

LJN BA7764 - Weigering Anw-uitkering omdat betrokkenes echtgenoot ten tijde van zijn overlijden niet verzekerd was voor de Anw noch
verzekerd was krachtens de Marokkaanse wetgeving.

LJN BA7817 - Intrekking en terugvordering van de Anw-uitkering met terugwerkende kracht wegens gezamenlijke huishouding. Is de inlichtingenverplichting nagekomen? Kon het betrokkene redelijkerwijs duidelijk zijn dat ten onrechte uitkering werd betaald? Heeft de SVB adequaat gereageerd?

LJN BA8184 - Herziening en terugvordering van de nabestaandenuitkering in verband met hogere inkomsten uit arbeid.
Had het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn dat de betreffende inkomsten van belang waren voor de vaststelling van de hoogte van zijn inkomen in verband met de korting op zijn Anw-uitkering?

LJN BA8187 - Herziening en terugvordering van de nabestaandenuitkering wegens inkomsten uit arbeid. Daarbij is overwogen dat betrokkene de SVB niet tijdig heeft geïnformeerd over de wijziging(en) van haar inkomen en dat het haar duidelijk had kunnen zijn dat zij een te hoog bedrag aan uitkering ontving. is er sprake van verjaring van de mogelijkheid tot terugvordering naar maatstaven van burgerlijk recht?

LJN BA8210 - Weigering Anw-uitkering op de grond dat betrokkenes echtgenoot op de dag van zijn overlijden niet verzekerd was krachtens de Anw, een internationaal verdrag of de Marokkaanse wettelijke regelingen.

LJN BA9423 - Herziening en terugvordering van de Anw- en AOW-uitkering wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Schending van de inlichtingenverplichting. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in de dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

LJN ZB8226 - Toekenning Anw-uitkering met een terugwerkende kracht van (slechts) één jaar,
omdat naar het oordeel van de SVB handhaving van de termijn van één jaar overeenkomstig artikel 25, derde lid, van de AWW geen hardheid in financiële zin jegens betrokkene met zich brengt. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

LJN ZB8731 - Weigering Anw-uitkering op de grond dat betrokkene met de overledene geen gezamenlijke huishouding voerde en deze niet verplicht was aan haar alimentatie te betalen.

LJN ZB8930 - De verjaringstermijn van artikel 25 van de AWW dient buiten toepassing te worden gelaten in geval van vermoedelijk overlijden.

LJN ZB9237 -
Het geschil betreft een aanvraag om kinderbijslag ingaande het derde kwartaal van 1994, gedaan door de echtgenoot van betrokkene, ten behoeve van twee kinderen uit een niet-huwelijkse relatie van hem met de in de Dominicaanse Republiek wonende moeders. Deze aanvraag is afgewezen op de grond dat de kinderen niet als eigen kinderen van de echtgenoot van betrokkene kunnen worden aangemerkt.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Anw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x