Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ALGEMENE  OUDERDOMSWET

 

zoektips     

 

 

 
• LJN AA3954 -
Verzoek van de CRvB aan het HvJEG om antwoord op de vraag: Moet onder "gezinslid" in de zin van artikel 41, eerste lid, van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Marokko d.d. 27 april 1976 mede worden verstaan de alleenstaande moeder van een Marokkaanse werknemer die, nadat deze laatstgenoemde zich op volwassen leeftijd op het grondgebied van een lidstaat van de Gemeenschap heeft gevestigd, zich metterwoon bij hem heeft gevoegd?

• LJN AA5722 - Toekenning van een AOW-pensioen ten bedrage van 96% van het pensioen voor een gehuwde met een echtgenoot jonger dan 65 jaar. Is terecht een korting toegepast wegens twee onverzekerde jaren?

• LJN AA8248 - Korting op het AOW-pensioen van 98% wegens 49 onverzekerde jaren, zulks mede gelet op de stand van betrokkenes Duitse verzekering. Betrokkene was als rijnvarende aan de Duitse wetgeving onderworpen.

• LJN AA8743 - Weigering om aan betrokkene, die in Suriname woont, AOW-pensioen toe te kennen.
Er is niet voldaan aan de voorwaarden waaronder van het horen kan worden afgezien, met name niet aan die van artikel 7:3, onderdeel c, van de Awb. De SVB heeft verzuimd gebruik te maken van de mogelijkheid de hoorzitting op de Nederlandse ambassade in Paramaribo te houden.

• LJN AA8788 - Is terecht een korting op de toeslag op het AOW-pensioen toegepast op de grond dat de echtgenote van betrokkene niet ingevolge de AOW verzekerd is geweest gedurende twaalf jaren?

• LJN AB1658 - Betrokkene is
schuldig nalatig de over de jaren in geding verschuldigde premie krachtens de AOW te betalen. Is het bestreden besluit onzorgvuldig voorbereid, nu de SVB niet heeft onderzocht waarom ambtshalve aanslagen aan betrokkene zijn opgelegd? Niet alle relevante gedingstukken zijn in de bezwaarfase voor betrokkene ter inzage gelegd. Berust het bestreden besluit op de juiste wettelijke grondslag?

• LJN AB1659 - Is terecht op de toeslag op het AOW-pensioen in mindering gebracht f 306,76 aan inkomen in verband met arbeid van de echtgenote en vervolgens 10% van het resterende bedrag op grond van een niet-verzekerde periode van de echtgenote van vijf jaren?

• LJN AB1783 - Is terecht de VUT-uitkering van betrokkenes echtgenote volledig in mindering gebracht op de toeslag op het AOW-pensioen?

• LJN AB2199 - Is het recht op overlijdensuitkering ingevolge de AOW terecht ontzegd op de grond dat
betrokkene niet een in artikel 18 van de AOW omschreven persoon is ten aanzien van wie de overledene (i.c. betrokkenes vader) grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde?

• LJN AB2463 - Dient betrokkene met ingang van een eerder tijdstip
vrijstelling te worden verleend van de verplichte verzekering ingevolge de AKW en de AWW omdat hij reeds met ingang van dat tijdstip niet als ingezetene van Nederland kan worden aangemerkt?

• LJN AB3220 - Is het bezwaar tegen de in het informatieblad "Inzicht" van de SVB opgenomen mededelingen omtrent de verschuiving van betaaldata terecht niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat voornoemde mededelingen geen (appellabel) besluit vormen in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en is het beroep in eerste aanleg tegen het besluit op bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan belang?

• LJN AB3246 - Is terecht een boete
van f 900,- opgelegd omdat betrokkene een wijziging in het inkomen van zijn echtgenote niet binnen vier weken aan de SVB heeft doorgegeven? Is er sprake van verminderde verwijtbaarheid met betrekking tot de schending van de inlichtingenverplichting?

• LJN AB3256 -
Heeft de rechtbank het beroep terecht ongegrond verklaard in de overweging dat niet is gebleken dat de korting op de toeslag op het AOW-pensioen zich niet verdraagt met het bepaalde in de AOW en het Inkomensbesluit AOW 1996 dat een VUT-uitkering niet kan worden aangemerkt als inkomen uit vermogen en dat de toeslagregeling ook verenigbaar is te achten met diverse namens betrokkene genoemde bepalingen van internationaal recht?

• LJN AD5261 - Heeft betrokkene terecht aangevoerd dat zij pas medio juli/augustus 1997 ervan op de hoogte was dat aan haar een pensioen ingevolge de AOW was toegekend vanaf maart 1989, waardoor zij pas medio juli/augustus 1997 in de gelegenheid was over te gaan tot invordering van het aan haar toekomende pensioen en ook pas vanaf dat moment de vervaltermijn van twee jaren van artikel 23 van de AOW (waarna niet-ingevorderde termijnen niet meer behoeven te worden uitbetaald) in werking treedt?

• LJN AD7125 - Korting van 12% op het AOW-pensioen wegens zes onverzekerde jaren, in tegenstelling tot de 2% zoals betrokkene ruim vijf jaren voordien door de SVB was medegedeeld. Heeft bij het nemen van het bestreden besluit een deugdelijke belangenafweging plaatsgevonden, zulks mede gelet op het feit dat betrokkene vanwege de bij haar gewekte verwachtingen heeft nagelaten zich aanvullend te verzekeren?

• LJN AD8573 - Mag
het inkomen van betrokkenes partner (een weduwenpensioen van Stichting Philips Pensioenfonds), dat niet is gerelateerd aan arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven van de partner, in mindering worden gebracht op de toeslag op het AOW-pensioen?

• LJN AD9249 - Afwijzing van het verzoek om vrijstelling van de verplichte verzekering ingevolge de AOW, Anw en AKW. De toepasselijke nationale wettelijke regelingen noch de relevante bepalingen van EG-recht voorzien in de door betrokkene gewenste beperking van de inhoudingen op zijn Belgische brugpensioen tot hetgeen op die uitkering zou zijn ingehouden als hij onder de Belgische wetgeving zou vallen.

• LJN AD9464 - Is betrokkene terecht schuldig nalatig verklaard de over de jaren in geding verschuldigde premie ingevolge de AOW te betalen?

• LJN AE0176 - Tot zijn pensionering is betrokkene, die de Duitse nationaliteit bezit, werkzaam geweest als beroepsmilitair in Duitsland en sindsdien ontvangt hij een Duits pensioen. Is de ingangsdatum van de verleende vrijstelling van de verzekeringsplicht ingevolge de AOW, Anw, AKW en AAW juist vastgesteld? Is terecht de hoorzitting achterwege gelaten omdat het bezwaar kennelijk ongegrond werd geacht?

• LJN AE4455 - Is de overschrijding van de bezwaartermijn terecht verschoonbaar geacht omdat betrokkene - zoals tevoren aan de SVB gemeld - gedurende langere tijd op vakantie was?

• LJN AE4591 - Toekenning van een AOW-pensioen
ter hoogte van 54% van het pensioen voor een gehuwde. Daarbij is ervan uitgegaan dat betrokkene niet verzekerd is geweest ingevolge de AOW van 1 januari 1984 tot en met 18 januari 1998 en dat hij niet voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de overgangsvoordelen over het tijdvak van zijn 15e verjaardag tot de inwerkingtreding van de AOW op 1 januari 1957, omdat hij niet in Nederland woont.

• LJN AE4662 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde jaren.

• LJN AE4674 - Verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit waarbij betrokkene verzoekt om alsnog in het genot te worden gesteld van de overgangsvoordelen
ingevolge de artikelen 55 en 56 van de AOW. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg omdat het bestreden besluit nog niet tot stand is gekomen. De mededeling dat reeds beroep was ingesteld bij de rechtbank ontslaat het bestuursorgaan niet van de verplichting tot doorzending als bedoeld in artikel 6:15, eerste lid, van de Awb.

• LJN AE5331 - Herberekening en terugvordering van het AOW-pensioen wegens een ouderdomspensioen toegekend ingevolge de sociale wetgeving van Nieuw-Zeeland.
Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland. Zijn bij de herberekening de juiste wisselkoersen gehanteerd?

• LJN AE6053 - Is terecht een korting van 6% op het AOW-pensioen en een korting van 4% op de toeslag toegepast? Stelt betrokkene terecht dat hij in de in dit geding van belang zijnde periode in Nederland is blijven wonen, aangezien Nederlands Nieuw-Guinea moet worden gezien als een overzees gebiedsdeel van de Nederlandse Staat?

• LJN AE8307 - Nadere vaststelling van het AOW-pensioen wegens een ouderdomspensioen toegekend ingevolge de sociale wetgeving van Nieuw-Zeeland. Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland. Zijn bij de herberekening de juiste wisselkoersen gehanteerd?

• LJN AE9808 - Is betrokkene over de jaren in geding terecht schuldig nalatig verklaard de verschuldigde premie ingevolge de AOW te betalen?

• LJN AF1665 - Be๋indiging met ingang van de datum in geding van de
bevoegdheid om deel te nemen aan de vrijwillige AOW/Anw-verzekering, zoals geregeld in Bijlage VI bij EG-verordening nr. 1408/71, op de grond dat betrokkenes echtgenoot met ingang van voornoemde datum de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

• LJN AF2361 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding en toekenning van een toeslag op het AOW-pensioen waarop in verband met onverzekerde jaren van betrokkenes partner een korting is toegepast van 84%. Boeteoplegging wegens schending van de inlichtingenverplichting. Kan betrokkene aan bepalingen van Gemeenschapsrecht aanspraak op een hogere AOW-toeslag ontlenen?

• LJN AF2954 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat de brief betreffende de verzekering ingevolge de AWBZ niet kan worden aangemerkt als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AF3116 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de inhouding van de premies Zfw op de grond dat de verzekering ingevolge de Zfw al is vastgesteld bij een eerder genomen, in recht onaantastbaar geworden besluit en op de grond dat de bezwaartermijn niet-verschoonbaar is overschreden. Voorts niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het in rekening brengen van overmakingskosten op de grond dat het in rekening brengen van overmakingskosten een feitelijke handeling zou betreffen, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt. Zijn de bezwaren terecht niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AF3442 - Is ter zake van het te laat inzenden van het levensbewijs terecht een schriftelijke waarschuwing opgelegd? Mist het primaire besluit een wettelijke grondslag. Kan betrokkene het niet nakomen van zijn verplichting worden verweten?

• LJN AF3855 - Toekenning van een AOW-pensioen ter hoogte van 60% van het maximale ouderdomspensioen voor een gehuwde of een ongehuwde die samenwoont onderscheidenlijk herziening van dit pensioen in verband met de toekenning aan betrokkene van een ouderdomspensioen uit Nieuw-Zeeland. Terugvordering van het te veel betaalde pensioen. Proceskostenveroordeling na intrekking van de bestreden besluiten.

• LJN AF4640 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn? De SVB heeft nagelaten betrokkene te vragen naar de reden van de termijnoverschrijding zoals bedoeld in artikel 6:11 van de Awb.

• LJN AF5501 - Herziening en terugvordering van de toeslag op het AOW-pensioen wegens wijziging van het inkomen van betrokkenes partner in de maanden in geding.

• LJN AF6065 -
Korting op het toegekende AOW-pensioen in verband met jaren dat betrokkene niet in Nederland heeft gewoond en derhalve niet als ingezetene verzekerd was ingevolge de AOW. Is terecht overwogen dat betrokkene niet voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overgangsvoordelen, nu hij niet voldoet aan de in artikel 56, aanhef en onder b, van de AOW genoemde voorwaarde dat hij in Nederland woont?

• LJN AF7507 - Is de niet-verzekerde periode waarop de korting op de toeslag op het AOW-pensioen is gebaseerd juist vastgesteld? Voldoet betrokkene aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overgangsvoordelen?

• LJN AF8725 - Herziening en terugvordering van de toeslag op het AOW-pensioen wegens inkomsten van betrokkenes partner in de perioden in geding. Heeft het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn dat hij te veel aan toeslag ontving?

• LJN AG0227 - De bijlage bij besluit, waarin onder meer de (voorlopige) hoogte van de premie is vastgelegd en de wijze van betaling is aangegeven, moet worden aangemerkt als een separaat, voor bezwaar en beroep vatbaar, besluit. Het bezwaar tegen dit "betalingsbesluit" is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AH9600 - Schuldignalatigverklaring met betrekking tot onverzekerde jaren. De consequentie van het niet aangetekend verzenden van besluiten betreffende schuldignalatigverklaring
waarbij betrokkene schuldig nalatig is verklaard de verschuldigde premie ingevolge de AOW te betalen.

• LJN AI0648 - Kan er sprake zijn van duurzaam gescheiden leven reeds vanaf de datum van registratie van het partnerschap?

• LJN AJ6880 -
Nu het hoger beroep is ingetrokken omdat de SVB gedeeltelijk aan betrokkene is tegemoet gekomen, is er aanleiding om de SVB met toepassing van artikel 8:75 van de Awb te veroordelen in de kosten van rechtsbijstand van betrokkene.

• LJN AL4293 - Verzoek om vergoeding van de door betrokkene gemaakte materi๋le kosten ten behoeve van zijn proceskosten en eveneens een bedrag van €1000,- wegens immateri๋le schade (gederfde levensvreugde, inclusief morele schade). Verzet het nationale Nederlandse procesrecht zich tegen een effectieve bescherming van de rechten die men aan de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht ontleent?

• LJN AN4052 - Vrijwillige verzekering voor AOW, AWW en AAW. De enkele omstandigheid dat betrokkene Nederland feitelijk heeft verlaten, is onvoldoende om te concluderen dat betrokkene niet meer in Nederland woont.

• LJN AN8062 - Is met de gekozen wijze van verzending vanuit Marokko het risico op termijnoverschrijding aanwezig?
Uit de door betrokkene overgelegde medische verklaring blijkt niet dat hij op medische gronden buiten staat is geweest om zoveel eerder dan op de laatste dag van de beroepstermijn, desnoods in summiere of voorlopige vorm, een hogerberoepschrift in te zenden.

• LJN AN8565 - Korting op het AOW-pensioen wegens niet-verzekerde jaren. Zijn er voldoende omstandigheden aangevoerd om te kunnen aannemen dat betrokkene - anders dan de uitschrijving uit het bevolkingsregister doet vermoeden - haar woonplaats in Nederland heeft behouden?

• LJN AO0614 - Bestaat er aanspraak op eenouderpensioen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder c, van de AOW? Co-ouderschap.

• LJN AO1609 - Intrekking van de toeslag op het AOW-pensioen in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de huwelijkspartner en toekenning van een eigen AOW-pensioen van de in Belgi๋ wonende betrokkene. Is
het bestreden besluit in strijd is met de artikelen 5 en 48 tot en met 51 van het EG-verdrag? Subsidiair wordt verzocht om het stellen van prejudici๋le vragen aan het HvJEG.

• LJN AO1672 - Verrekening met de nabetaling van het AOW-pensioen. Is bij de berekening van de beslagvrije voet ten onrechte geen rekening gehouden met de door de SVB ingehouden (verplichte) ziekenfondspremie?

• LJN AO1677 -
Het recht op een AOW-pensioen is wegens niet-verzekerde jaren vastgesteld op 2% van het maximale pensioen van een gehuwde. Pensioenopbouw in een andere lidstaat dan Nederland. Is er sprake van discriminatie?

• LJN AO3131 - (Nationale) overgangsvoordelen op grond van de AOW; verhouding met EG-recht en internationale verdragen.

• LJN AO3758 - Toekenning van AOW-pensioen bij gemoedsbezwaarden. De datum van aanvraag is later dan de mogelijke ingangsdatum van het AOW-pensioen van de gemoedsbezwaarde, omdat betrokkene geen nadere actie heeft ondernomen. Dit blijft voor rekening van de gemoedsbezwaarde.

• LJN AO3959 - Betrokkenen stellen dat zij met ingang van de datum in geding duurzaam gescheiden hebben geleefd en dat zij op die grond ieder afzonderlijk in aanmerking komen voor een ouderdomspensioen naar de norm voor een ongehuwde.

• LJN AO4347 - Weigering gereduceerde premie vrijwillige AOW-verzekering op grond van nationaliteit is verboden.

• LJN AO4350 -
Is betrokkenes echtgenoot niet bevoegd deel te nemen aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en de Anw, omdat het verzoek daartoe niet is ingediend binnen ้้n jaar na de be๋indiging van zijn verplichte verzekering ingevolge die wetten per datum in geding? Treedt betrokkenes zoon op als gemachtigde? Belanghebbende. Relatieve competentie.

• LJN AO5319 - Terecht is aangenomen dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding in de zin van artikel 1 van de AOW. Hoofdverblijf en wederzijdse verzorging. Er is geen sprake van een kostgangersrelatie.

• LJN AO6205 - Is met ingang van de datum in geding de hoogte van het AOW-pensioen en de aan betrokkene toekomende toeslag op het juiste bedrag vastgesteld?

• LJN AO6209 - Terugvordering van te veel betaalde toeslag wegens inkomsten uit arbeid van betrokkenes echtgenote. Invordering geschiedt middels maandelijkse inhoudingen van f 350,- op het AOW-pensioen
, welk bedrag in overleg met betrokkene is vastgesteld.

• LJN AO6218 - Toekenning AOW-pensioen onder toepassing van een korting van 82% wegens 41 niet-verzekerde jaren. Betrokkene kan geen aanspraak maken
op de overgangsvoordelen op grond van de AOW, omdat hij niet in Nederland woont. Onbekendheid met de regels inzake de AOW vormen geen aanleiding tot het aannemen van een bijzonder geval.

• LJN AO6221 - Herziening van het ouderdomspensioen van een alleenstaande naar die van een gehuwde op de grond dat aan het geregistreerd partnerschap ingevolge titel 5a van het BW dezelfde rechtsgevolgen zijn verbonden als aan een huwelijk.

• LJN AO6227 -
LAT-huwelijk: beide huwelijkspartners hebben hun eigen woning aangehouden en zij hebben huwelijksvoorwaarden gesloten waarbij is overeengekomen dat de kosten van ieders huishouding door de respectieve bewoner worden gedragen. Is terecht aangenomen dat betrokkene niet als duurzaam gescheiden levend kan worden aangemerkt en is terecht besloten het hem toegekende ouderdomspensioen voor een ongehuwde te herzien in een pensioen voor een gehuwde?

• LJN AO6231 - Is er vanaf de datum van het huwelijk sprake van duurzaam gescheiden leven
als bedoeld in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van de AOW? Is er in casu sprake van een bijzondere situatie?

• LJN AO6277 - Betrokkene woont samen met haar gehandicapte broer. Derhalve is terecht AOW-pensioen toegekend naar de norm voor een gehuwde of een ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert.

• LJN AO6369 - Zijn de AOW-pensioenen terecht herzien naar de norm voor een gehuwde of voor een ongehuwde die samenwoont, op de grond dat betrokkenen een gezamenlijke huishouding zijn gaan voeren? Is er sprake van wederzijdse verzorging?

• LJN AO6488 - Voeren betrokkenen sedert 1 september 1995 een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de AOW, zoals deze bepaling luidde ten tijde in geding? Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat
er sprake was van een zakelijke kostgangersrelatie en derhalve niet van een gezamenlijke huishouding?

• LJN AO6591 - Weigering AOW-pensioen omdat betrokkene nimmer verzekerd is geweest voor de AOW.

• LJN AO6596 - Is de rechtbank met gedaagde terecht van oordeel dat betrokkene ten tijde hier van belang niet duurzaam gescheiden leefde van zijn echtgenote? Beoordeling aan de hand van
de feitelijke omstandigheden van het geval.

• LJN AO6598 - Is terecht geweigerd om betrokkene toe te laten tot de vrijwillige verzekering AOW/Anw omdat hij zich hiervoor niet tijdig, dat wil zeggen binnen ้้n jaar na het einde van zijn verplichte verzekering op de datum in geding, heeft aangemeld?

• LJN AO6599 - Is het AOW-pensioen wegens 45 onverzekerde jaren terecht op 10% van het maximale pensioen van een gehuwde gesteld?
Op grond van zijn WAO-uitkering is betrokkene niet verzekerd geweest voor de AOW, aangezien hij gelijktijdig een Italiaanse arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen.

• LJN AO6600 - Korting op de toeslag ingevolge de AOW wegens het niet verzekerd zijn voor de AOW van betrokkenes echtgenote in de periode in geding.

• LJN AO7635 - Korting op de AOW-toeslag als gevolg van de door betrokkenes echtgenote ontvangen FPU-uitkering.

• LJN AO7669 - Opnihilstelling van de AOW-toeslag in verband met het inkomen van betrokkenes partner. Terugvordering van te veel betaalde toeslag, waarbij een vast bedrag per maand op het AOW-pensioen in mindering wordt gebracht.

• LJN AO8070 - Herziening en terugvordering van het ouderdomspensioen wegens gezamenlijke huishouding. De vooraankondiging van de terugvordering met een betalingsvoorstel is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AO8169 - Is de deelname aan de vrijwillige AOW/Anw-verzekering terecht geweigerd op de grond dat betrokkene niet binnen ้้n jaar na be๋indiging van de verplichte verzekering voor de AOW en Anw een aanvraag voor vrijwillige verzekering heeft ingediend?
Nu betrokkene niet verzekerd wordt beschouwd op grond van het feit dat hij niet in Nederland woont en/of werkt, is de hardheidsclausule naar het oordeel van de rechtbank niet op hem van toepassing.

• LJN AO8652 - Afwijzing van het verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering voor de AOW en Anw omdat betrokkene zich niet binnen ้้n jaar na het einde van zijn verplichte verzekering voor de vrijwillige verzekering heeft aangemeld.

• LJN AO8723 - Toekenning
ouderdomspensioen naar de norm voor een gehuwde of een ongehuwde die samenwoont, op de grond dat betrokkene met zijn broer een gezamenlijke huishouding voert. Is er sprake van een kostgangersrelatie dan wel van twee autonome huishoudens?

• LJN AO8735 - Herziening met terugwerkende kracht van het ouderdomspensioen naar de norm voor een gehuwde of een ongehuwde die samenwoont, op de grond dat betrokkene met zijn broer een gezamenlijke huishouding voert. Voornemen tot terugvordering van het te veel betaalde AOW-pensioen. Is er sprake van een kostgangersrelatie dan wel van twee autonome huishoudens?

• LJN AO9042 - Er bestaat geen recht op toetreding tot de vrijwillige verzekering indien niet binnen uiterlijk ้้n jaar na het einde van de verplichte verzekering een aanvraag daartoe is ingediend.

• LJN AO9049 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding.
Is er sprake van hoofdverblijf in dezelfde woning en wederzijdse verzorging?

• LJN AO9462 - Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit, waarbij betrokkene heeft verzocht om de aan hem verleende vrijstelling alsnog op een eerdere datum dan de datum in geding te doen laten ingaan. Uitleg van het gemeenschapsrecht door het HvJEG.

• LJN AP0533 - De brief ter zake van de wijziging van het netto uit te betalen bedrag is een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.
In geschil is of artikel 9 van de AOW een minimumgarantie bevat in die zin dat deze bepaling de SVB verplicht om aan betrokkene een netto-AOW-pensioen uit te betalen ter hoogte van het wettelijk minimumloon, ongeacht of betrokkene de loonheffingskorting laat toepassen door de SVB of door een andere werkgever/uitkeringsinstantie.

• LJN AP0535 - Deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de Anw. Stelt betrokkene terecht dat hij verzekerd is gebleven op grond van de door hem ontvangen overbruggingsuitkering en dat PGGM ten onrechte geen premies op die uitkering heeft ingehouden? Uit de toepasselijke regelgeving volgt niet dat betrokkene op grond van de door hem ontvangen overbruggingsuitkering verplicht verzekerd was voor de Anw. Over die uitkering waren derhalve geen premies verschuldigd.

• LJN AP0537 - De toeslag op het AOW-pensioen komt te vervallen met ingang van de maand dat de partner 65 jaar wordt. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De SVB heeft nagelaten te vragen naar de reden van de termijnoverschrijding zoals bedoeld in artikel 6:11 van de Awb.

• LJN AP0538 - Herziening van de toeslag op het AOW-pensioen wegens hogere inkomsten uit arbeid van betrokkenes partner. De aankondiging van de terugvordering in de begeleidende brief is geen (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Er is geen sprake van een
prematuur bezwaar, nu betrokkene op grond van de tekst van voornoemde brief redelijkerwijs niet kon menen dat reeds een besluit over de terugvordering tot stand was gekomen.

• LJN AP1016 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De SVB heeft verzuimd te vragen naar de redenen van de termijnoverschrijding. Betrokkene diende rekening te houden met het trage Argentijnse postverkeer.

• LJN AP1520 - Herziening en terugvordering van de toeslag op de AOW-uitkering wegens inkomsten uit arbeid van betrokkenes echtgenote. Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal.
Het houden van een hoorzitting is in strijd met artikel 7:2 van de Awb afhankelijk gesteld van een daaraan voorafgaand verzoek van betrokkene.

• LJN AP1553 - Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde jaren. Afwijzing van het verzoek om deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en de op het militair weduwen rijkspensioen ingehouden loonbelasting, meer specifiek de ingehouden en afgedragen AOW-premie, te beschouwen als premie betaald voor de vrijwillige verzekering.

• LJN AP1686 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse zorg? D
e toeslag kan niet vroeger ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum waarop het samenwonen is geconstateerd.

• LJN AP1900 - Zijn de ouderdomspensioenen van betrokkenen terecht herzien en nader vastgesteld naar de norm voor een ongehuwde die een gezamenlijke huishouding voert? Is er sprake van een kostgangersrelatie?

• LJN AP4556 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van hoofdverblijf in dezelfde woning en wederzijdse zorg?

• LJN AP4596 -
Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding met een partner van Canadese nationaliteit die ongeveer negen maanden per jaar op het adres van betrokkene woont. Is er sprake van hoofdverblijf in dezelfde woning en wederzijdse zorg? Is er sprake van een schaalvoordeel?

• LJN AP4598 - Herziening van het AOW-pensioen in verband met duurzaam gescheiden leven. Is de ingangsdatum van de herziening juist vastgesteld? Zorgvuldigheid.

• LJN AP4599 - Toekenning AOW-pensioen met een terugwerkende kracht van niet meer dan ้้n jaar, onder de overweging dat er geen aanleiding is om met toepassing van artikel 16, tweede lid, van de AOW het pensioen eerder te doen ingaan, nu niet is gebleken dat er sprake is van een bijzonder geval. Betrokkenes echtgenoot heeft de aanvraag namens betrokkene, die altijd in Marokko heeft gewoond, pas ingediend toen hij zelf de 65-jarige leeftijd bereikte omdat hij meende dat zij pas vanaf dat moment recht zou hebben op een AOW-pensioen. Diende de SVB een aanvraag te bevorderen?

• LJN AQ0941 - Wegens onverzekerde jaren is het AOW-pensioen op 10% van het maximale pensioen van een gehuwde gesteld. Vanwege zijn Joegoslavische arbeidsongeschiktheidsuitkering was betrokkene niet verzekerd voor de volksverzekeringen op grond van de opeenvolgende Besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen.

• LJN AQ1018 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg omdat de datum van aanvang van de beroepstermijn niet met zekerheid is vast te stellen. Niet-aangetekende verzending of verzending zonder bevestiging van ontvangst van het besluit komt voor risico van de SVB. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

• LJN AQ1023 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat niet-verschoonbaar geen griffierecht is betaald.

• LJN AQ1027 - Einde van het AOW-pensioen in geval van overlijden.

• LJN AQ6264 - Is er sprake van een gezamenlijke huishouding of van duurzaam gescheiden leven?
Zijn betrokkenen per de datum waarop zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan als ongehuwd aan te merken omdat zij duurzaam gescheiden leven in de zin van de artikel 1, derde lid, aanhef en onder b, van de AOW?

• LJN AQ6268 - Overschrijding van de verzetstermijn. Het verzet is niet-ontvankelijk.

• LJN AQ6803 - Betrokkene voert een gezamenlijke huishouding met zijn (hulpbehoevende) stiefvader. Is terecht AOW toegekend naar de norm voor een gehuwde of een ongehuwde die samenwoont?

• LJN AQ6805 - Betrokkene, die hulpbehoevend is, voert een gezamenlijke huishouding met zijn stiefzoon. Herziening van het AOW-pensioen naar de norm voor een gehuwde of een ongehuwde die samenwoont.

• LJN AQ7011 - Afwijzing van het verzoek om herziening van het in rechte onaantastbaar geworden besluit inzake de ingangsdatum van de vrijstelling van verzekeringsplicht AOW, AKW en Anw, op de grond dat er geen sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AQ7063 - Is betrokkene, die stelt met zijn echtgenote een LAT-relatie te hebben, terecht als gehuwde aangemerkt en is het toegekende ouderdomspensioen voor een ongehuwde op goede gronden herzien in het pensioen voor een gehuwde?
Het huwelijk heeft volgens betrokkene slechts een erfrechtelijke achtergrond.

• LJN AQ8133 - Afwijzing van het verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering op de grond dat betrokkene in het jaar voorafgaande aan het verzoek niet verplicht verzekerd is geweest. Het bestreden besluit is op de juiste wijze bekendgemaakt.

• LJN AQ8815 -
Onder meer gelet op het nieuwe besluit is het hoger beroep wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk. Berekening van het AOW-pensioen en de toeslag daarop.

• LJN AR1491 - Is terecht besloten dat betrokkene niet bevoegd is deel te nemen aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw?

• LJN AR1990 - Herziening van het AOW-pensioen naar de norm voor een gehuwde of een ongehuwde die samenwoont, op de grond dat betrokkene een gezamenlijke huishouding voert. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AR2786 - Is terecht geweigerd betrokkene toe te laten tot de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw?
Een vrijwillige verzekering is alleen mogelijk in aansluiting op een periode van verplichte verzekering ingevolge de AOW en Anw.

• LJN AR2788 - Hoogte van het gezamenlijk AOW-pensioen van betrokkene en zijn echtgenote, die nimmer in Nederland heeft gewoond of gewerkt, vanaf de datum in geding. Intrekking van de toeslag op het AOW-pensioen.

• LJN AR2789 - Hoogte en ingangsdatum van het toegekende ouderdomspensioen. Korting op het pensioen wegens onverzekerde jaren.

• LJN AR2790 - Omdat betrokkene voorafgaande aan de door haar gewenste vrijwillige verzekering niet verplicht verzekerd is geweest ingevolge de AOW en Anw, komt zij niet in aanmerking voor deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge die wetten.

• LJN AR3431 - Herhaalde aanvraag.
De SVB is bevoegd om met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb de aanvraag af te wijzen en voor de motivering van die beslissing te volstaan met te verwijzen naar het eerdere, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

• LJN AR3432 - Terugvordering van het te veel betaalde AOW-pensioen. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AR3438 - Herhaalde aanvraag voor toelating tot de vrijwillige verzekering op grond van AOW en Anw.
De SVB is bevoegd om met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb de aanvraag af te wijzen en voor de motivering van die beslissing te volstaan met te verwijzen naar het eerdere, in rechte onaantastbaar geworden besluit.

• LJN AR3441 - Weigering AOW-pensioen omdat betrokkene nimmer verzekerd is geweest ingevolge de AOW. Onzorgvuldige besluitvorming.

• LJN AR3458 - Is terecht besloten dat betrokkene niet in aanmerking komt voor een toeslag op het ouderdomspensioen omdat zijn partner een uitkering op grond van de Wuv ontving, welke uitkering als inkomen in verband met arbeid op de toeslag in mindering is gebracht?

• LJN AR4478 - Herziening van het AOW-pensioen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AR4853 - Een besluit tot het verlenen van een voorschot is geen definitief besluit omtrent het recht op AOW-pensioen. Discretionaire bevoegdheid. De grieven kunnen geen grond vormen tot aantasting van besluit tot verlening van een voorschot en dienen aan de orde te komen in de bezwaarschriftprocedure tegen het besluit dat het recht op het pensioen tot onderwerp heeft. Was betrokkene in de periode in geding verzekerd voor de AOW?

• LJN AR5240 - Hoogte van het toegekende AOW-pensioen aan betrokkene die in Argentini๋ woont. Verzekeringstijdvakken. Toepassing van de Wet BEU. Is betrokkene terecht niet in de gelegenheid gesteld op een hoorzitting te worden gehoord? Is er sprake van schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM?

• LJN AR5258 - Heeft de rechtbank het beroep van betrokkene terecht niet-ontvankelijk verklaard omdat het verschuldigde griffierecht niet was betaald? Betrokkene heeft in hoger beroep gesteld dat zij het griffierecht per internationale postwissel via het postkantoor te Nador (Marokko) heeft overgemaakt. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

• LJN AR6072 - Beroep tegen een niet-tijdig genomen besluit op bezwaar. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar hangende het beroep in eerste aanleg. Procesbelang met betrekking tot proceskostenveroordeling in beroep en hoger beroep.

• LJN AR6534 - Verschoonbare overschrijding van de termijn voor betaling van het griffierecht.
Betrokkene heeft middels het door haar overgelegde afschrift van het document van het Bureau de Poste Nador (Marokko) voldoende aannemelijk gemaakt een poging te hebben gedaan het griffierecht te betalen, welke poging kennelijk niet tot resultaat heeft geleid als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van betrokkene. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

• LJN AR6537 - Onvoldoende is onderzocht of betrokkene mogelijk op grond van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen voor de AOW verzekerd is geweest op grond van haar nabestaandenpensioen ingevolge de AWW.

• LJN AR6539 - Betrokkene
, die nooit in Nederland gewoond of gewerkt heeft, is niet verplicht verzekerd geweest, zodat zij niet in aanmerking komt voor deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw.

• LJN AR7371 - Afwijzing van het verzoek om vrijstelling van de verzekeringsplicht ingevolge de AOW, Anw en AKW,
omdat betrokkene niet voldoet aan het vereiste dat de ontvangen Belgische uitkering ten minste gelijk is aan 70% van het Nederlandse wettelijk minimumloon.

• LJN AR7374 - Vaststelling van de verschuldigde premie voor de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw. Zijn de bestreden besluiten in strijd te achten met bepalingen van internationaal recht en/of algemene rechtsbeginselen? Dwingend recht.

• LJN AR7376 - Korting op het AOW-pensioen omdat de tegenwoordige partner van betrokkene voorheen niet verzekerd is geweest voor de AOW. Het (nieuwe) besluit kan niet worden gezien als een loutere herhaling van het oude besluit. De rechtbank heeft het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AR7380 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Betrokkene kon een besluit van de SVB verwachten tijdens haar vakantie.

• LJN AR7737 - In geschil is het op grond van artikel 18 van de Wfv schuldig nalatig zijn om de over de jaren 1995 tot en met 1997 verschuldigde premie krachtens de AOW te betalen.

• LJN AR8130 - Toekenning ouderdomspensioen naar de norm voor een ongehuwde. Gezamenlijke huishouding van betrokkene en haar stiefzoon. Weigering toeslag op het AOW-pensioen.

• LJN AR8492 - Korting op de toeslag op het AOW-pensioen in verband met inkomsten uit onderneming van betrokkenes echtgenote.
Het feitelijk samenwerken van (huwelijks)partners in een bedrijf.

• LJN AR8498 - Is terecht het vastgestelde inkomen uit onderneming van betrokkenes echtgenoot gedeeltelijk in mindering gebracht op de aan betrokkene toekomende toeslag op het AOW-pensioen?

• LJN AR8537 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Door betrokkene is in verzet niets aangevoerd dat aanleiding zou kunnen vormen om thans in andere zin te oordelen. Het verzet is derhalve ongegrond.

• LJN AR8766 - Is terecht een korting toegepast op het aan betrokkene toegekende ouderdomspensioen op de grond dat hij slechts ingevolge de AOW verzekerd is geweest gedurende - afgerond - zes jaren?

• LJN AS1906 - In het verzetschrift is niets aangevoerd dat kan dienen als verontschuldiging voor de overschrijding van de beroepstermijn. Het verzet is ongegrond.

• LJN AS1908 - Hetgeen door betrokkene is aangevoerd vormt onvoldoende grond om de overschrijding van de beroepstermijn te verontschuldigen. Het verzet is ongegrond.

• LJN AS2231 - Proceskostenveroordeling in geval van tegemoetkoming aan de indiener van het (hoger)beroepschrift als bedoeld in artikel 8:75a van de Awb.

• LJN AS2413 - Is het bezwaar tegen het primaire voorschotbesluit op goede gronden niet-ontvankelijk verklaard? Het bezwaar tegen het primaire voorschotbesluit en het beroep tegen het bestreden besluit konden niet mede worden geacht te zijn gericht tegen het primaire toekenningsbesluit.

• LJN AS2724 - Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde jaren. Uit de uitschrijving uit het bevolkingsregister moet worden afgeleid dat betrokkene Nederland metterwoon heeft verlaten; het tegendeel is niet aangetoond. Het achterwege blijven van een hoorzitting is terecht.

• LJN AS2809 - Is betrokkene in de periode in geding ingevolge de AOW verzekerd geweest? Hij ontving weliswaar geen uitkering krachtens de AWW, maar hij had er naar zijn opvatting wel aanspraak op kunnen maken, zo hij die uitkering tijdig had aangevraagd.

• LJN AS3251 - Met ingang van welke maand is er sprake van duurzaam gescheiden leven?

• LJN AS3253 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. Het AOW-pensioen van betrokkene is wegens gezamenlijke huishouding terecht op de norm voor een gehuwde vastgesteld. Gelet op de wederzijdse zorg wonen betrokkene en zijn partner
niet op commerci๋le basis in dezelfde woning.

• LJN AS4883 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Niet is gebleken van omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs zou moeten worden geoordeeld dat betrokkene niet in verzuim is geweest.

• LJN AS4901 - Is terecht besloten dat de inkomsten uit VUT-uitkering van betrokkenes partner volledig worden gekort op de toeslag op het AOW-pensioen?

• LJN AS6895 -
Herziening van het AOW-pensioen voor een alleenstaande naar een AOW-pensioen voor een gehuwde, omdat gebleken is dat betrokkene gehuwd is. Terugvordering van ten onrechte betaald pensioen. Betrokkene is terecht niet als duurzaam gescheiden levend aangemerkt. Is de ingangsdatum van de herziening van het ouderdomspensioen naar een pensioen voor een gehuwde juist vastgesteld?

• LJN AT0189 - Termijnoverschrijding bij het instellen van het beroep bij de rechtbank. Er zijn geen redenen aangevoerd die de termijnoverschrijding verschoonbaar maken.

• LJN AT0328 - Herziening AOW-pensioen in verband met (verzwegen) gezamenlijke huishouding. Terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.

• LJN AT0416 - Herziening AOW-pensioen in verband met verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AT0986 - Herziening AOW-pensioen. Duurzaam gescheiden leven.

• LJN AT1588 - Is het inkomen voor de berekening van de premie voor de vrijwillige verzekering voor betrokkene terecht vastgesteld op het maximale premie-inkomen?

• LJN AT2040 - Herziening van het AOW-pensioen in een ouderdomspensioen voor een gehuwde omdat geen sprake meer was van duurzaam gescheiden leven. Terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.

• LJN AT2850 - Herziening ouderdomspensioen in verband met gezamenlijke huishouding. Terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.

• LJN AT2858 - Herziening AOW-pensioen. Verzwegen gezamenlijke huishouding. Terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.

• LJN AT2864 - Anw-uitkering naar de ongehuwdennorm. Mededeling van een kostgangersrelatie. Onderzoek. Herziening van de Anw-(naderhand AOW-)uitkering. Is er sprake van een gezamenlijke huishouding en gelijkstelling met gehuwden?

• LJN AT3919 - Dat met betaling van het griffierecht is gewacht tot de aangevraagde toevoeging zou zijn afgegeven, is geen omstandigheid op grond waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest. Het verzet is ongegrond.

• LJN AT3976 - Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard nu betrokkene, gezien het nader genomen besluit, bij een beoordeling van de uitspraak van de rechtbank door de Raad geen belang heeft.

• LJN AT4331 - Is de korting op het AOW-pensioen wegens niet-verzekerde tijdvakken juist? Betrokkene is gedurende de onderhavige tijdvakken in Duitsland werkzaam en verplicht verzekerd geweest.

• LJN AT4561 - De jaren dat betrokkene werkzaam is geweest bij een NAVO-onderdeel en vrijgesteld was van premiebetaling dienen in aanmerking te worden genomen als verzekerde jaren. Gebruik van de hardheidsclausule.

• LJN AT4582 - Er is geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding. Het verzet is ongegrond.

• LJN AT5003 - Toekenning AOW-pensioen aan personen wonende te Zwitserland. Zijn terecht niet de zogeheten overgangsvoordelen AOW toegekend?

• LJN AT5072 - Herziening AOW-pensioen naar de norm voor een gehuwde op de grond dat betrokkenen een gezamenlijke huishouding voeren. Is de juiste herzieningsdatum gehanteerd? Heeft de bevoegde rechtbank uitspraak gedaan?

• LJN AT5213 - Gezamenlijke huishouding met partner. Terugvordering van het te veel betaalde AOW-pensioen.

• LJN AT5265 - Herziening van het recht op AOW-pensioen naar de norm voor een gehuwde. Gezamenlijke huishouding.

• LJN AT5339 - Toekenning AOW-pensioen. Korting van 20% omdat betrokkene afgerond tien jaar niet verzekerd is geweest. Verhuizing naar Belgi๋. Betrokkene is tijdig ge๏nformeerd over haar verzekeringspositie.

• LJN AT5814 - Afwijzing verzoek tot vergoeding van immateri๋le schade. De gestelde emotionele schade kan niet worden gekwalificeerd als "een aantasting van zijn persoon" als bedoeld in artikel 6:106, eerste lid, onderdeel b, van het BW.

• LJN AT6242 - Het bezwaar tegen de herziening van het AOW-pensioen is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Termijnoverschrijding wegens ziekte en vakantie van de gemachtigde worden niet verschoonbaar geacht.

• LJN AT6693 - Is terecht AOW-pensioen toegekend naar de norm voor een ongehuwde die samenwoont? Gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een - commerci๋le - kostgangersrelatie?

• LJN AT7295 - Herziening van het recht op AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding. Terugvordering van te veel betaald ouderdomspensioen.

• LJN AT7669 - Weigering AOW-pensioen. Niet verzekerd. Is het in het Frans vertaalde besluit door CNSS aan betrokkene doorgezonden? Is het bezwaarschrift tijdig ingediend?

• LJN AT8032 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AT8180 - Voor de op eigen naam verrichte proceshandelingen kan geen vergoeding van proceskosten worden toegekend.

• LJN AT8456 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding. Terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.

• LJN AT8459 - Herziening AOW-pensioen. Verzwegen gezamenlijke huishouding. Terugvordering van het te veel betaalde ouderdomspensioen.

• LJN AT8503 - Is er sprake van een gezamenlijke huishouding? Schorsing. Herziening van het AOW-pensioen.

• LJN AT8584 - Is er sprake van een besluit in de zin van de Awb? Tijdig ingediend beroepsschrift doorzenden aan de rechtbank. Aanmelding vrijwillige verzekering AOW.

• LJN AT8585 - AOW-pensioen en toeslag. Het nabestaandenpensioen van de echtgenote is terecht volledig in mindering gebracht op de aan betrokkene toegekende toeslag.

• LJN AT9076 - Gezamenlijke huishouding. Medehuurderschap is op zichzelf niet voldoende grond voor de vaststelling dat er sprake is van (wederzijdse) zorg in de zin van artikel 1, vierde lid, van de AOW.

• LJN AT9088 - Be๋indiging van het nabestaandenpensioen en herziening van het ouderdomspensioen van de norm voor een ongehuwde naar de norm voor een gehuwde. Medehuurderschap. Er is geen sprake van wederzijdse zorg.

• LJN AT9102 - Toekenning van een volledig ouderdomspensioen voor een gehuwde alsmede een toeslag ter hoogte van 36% van de volledige toeslag. Onvoldoende onderzoek of en hoe lang de partner als verzekerde krachtens de volksverzekeringen aangemerkt moet worden.

• LJN AT9156 - Aanvraag voor overlijdensuitkering. Moet betrokkene worden aangemerkt als een persoon ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met wie betrokkene in gezinsverband leefde?

• LJN AT9158 - Herziening en terugvordering van het AOW-pensioen. Gezamenlijke huishouding. Wederzijdse zorg.

• LJN AT9765 - Korting van 34% op het toegekende ouderdomspensioen wegens onverzekerde jaren. Daarbij is overwogen dat betrokkene niet verzekerd is geweest van 1 januari 1957 tot en met 31 mei 1974.

• LJN AT9773 - Afwijzing van het verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en de Anw onder overweging dat betrokkene zijn aanvraag niet binnen ้้n jaar na het einde van zijn verplichte verzekering heeft ingediend.

• LJN AU0018 - Betrokkene met Braziliaanse nationaliteit verzoekt vrijstelling van verzekeringsplicht volksverzekeringen. Onbekendheid met de regelgeving. Ingangsdatum.

• LJN AU0554 - Verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep vanwege niet-tijdige betaling van het griffierecht. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU1511 - Herziening AOW-pensioen. Schending inlichtingenverplichting. Gezamenlijke huishouding.

• LJN AU2778 - In Marokko wonende weduwe. Is de intrekking van het AOW-pensioen na het overlijden van de echtgenoot terecht? Algemeen verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko en het daarbij behorend Administratief Akkoord.

• LJN AU2906 - Is het AOW-pensioen terecht naar de norm voor een gehuwde vastgesteld? Geregistreerd partnerschap. Wat is de feitelijke situatie? Is er sprake van een duurzaam gescheiden leven?

• LJN AU2935 - Zijn betrokkenen met ingang van de datum waarop zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan als ongehuwd aan te merken omdat zij duurzaam gescheiden leven?

• LJN AU3066 - De aanvraag voor AOW-pensioen is afgewezen op de grond dat betrokkene nooit verzekerd is geweest voor de AOW.

• LJN AU3067 - Afwijzing van het verzoek om herziening. De Raad overweegt dat hetgeen door verzoeker is aangevoerd niet kan worden aangemerkt als een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

• LJN AU3496 - Is er sprake van duurzaam gescheiden leven? Herziening van het AOW-pensioen naar de ongehuwden grondslag. Verhoging van de eigen bijdrage. De SVB neemt alsnog een nader standpunt in. Vernietiging van het besluit.

• LJN AU3588 - In mindering brengen van de WAO-uitkering van de echtgenoot op de toeslag op het AOW-pensioen.

• LJN AU3981 - Geen langere terugwerkende kracht dan ้้n jaar v๓๓r de aanvraag. Bijzonder geval. Aanvraag om een Duits ouderdomspensioen, gezien artikel 86 van EG-Verordening 1408/71 tevens aan te merken als aanvraag voor AOW-pensioen. Onzorgvuldige voorbereiding.

• LJN AU3984 - Hoogte van het ouderdomspensioen. Ingangsdatum van de verzekering voor de AOW.

• LJN AU4107 - Er is geen gegronde reden aangevoerd waarom het griffierecht niet tijdig is betaald. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU4538 - Alsnog toekenning van een hoger AOW-pensioen. Verzoek om schadevergoeding.

• LJN AU5112 - Korting op het AOW-pensioen omdat betrokkene gedurende een periode niet verzekerd is geweest. Ingangsdatum. Terugwerkende kracht. Overgangsvoordelen. Rente.

• LJN AU5217 - De echtgenote van betrokkene is opgenomen in een verpleeghuis. Is terecht ้้n jaar terugwerkende kracht verleend aan de wijziging van het AOW-pensioen naar de norm voor een ongehuwde? Is er sprake van een bijzonder geval?

• LJN AU5635 - Herziening ouderdomspensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AU5798 - Recht op ouderdomspensioen, korting en verrekening.

• LJN AU6045 - Toekenning AOW-pensioen. Ingezetenschap. Aantal voor de AOW verzekerde jaren.

• LJN AU6318 - Korting op de toeslag op het ouderdomspensioen wegens niet-verzekerde jaren. Bewoning van een duurzame woning in het buitenland. Koopgedrag, theater- en tandartsbezoek hier te lande is niet doorslaggevend.

• LJN AU7328 - Intrekking vrijstelling verplichte verzekering volksverzekeringen.

• LJN AU7656 - Is het AOW-pensioen terecht ingetrokken na het overlijden van de echtgenoot. Zelfstandig recht. Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko.

• LJN AU7749 - WAO-uitkering. Verhuizing naar Duitsland. Geen maximale AOW-uitkering bij het bereiken van het 65e jaar. Vordering tot schadevergoeding wegens gebrekkige informatieverstrekking door het UWV/GAK. Zelfstandig schadebesluit.

• LJN AU7756 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding. Terugvordering van onverschuldigd betaald ouderdomspensioen.

• LJN AU8500 - Het verzoek om de SVB te veroordelen in de proceskosten wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat het verzoek niet gelijktijdig met de intrekking van het verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

• LJN AU8844 - Herziening AOW-pensioen met terugwerkende kracht vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AU8847 - Herziening AOW-pensioen vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AU8965 - Herziening ouderdomspensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AU9006 - Herziening ouderdomspensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AU9488 - AOW-pensioen naar de alleenstaande norm. Hoe moet de gezamenlijke huishouding met een volwassen kleinzoon, door betrokkene opgevoed als haar eigen kind vanaf de kleutertijd, worden beoordeeld in het kader van de AOW?

• LJN AU9649 - Herziening AOW-pensioen. Norm voor een gehuwde of norm voor een alleenstaande?

• LJN AU9938 - De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AV0666 - Tussen partijen is in geschil of de SVB vanaf de eerste betaling van het AOW-pensioen aan betrokkene in augustus 2000 terecht daarop overmakingskosten in mindering heeft gebracht.

• LJN AV0698 - Het griffierecht is niet binnen de gestelde termijn betaald. Het verzet is ongegrond.

• LJN AV0802 - Samenloop met Nieuw-Zeelands pensioen. Verdrag inzake sociale zekerheid met Nieuw Zeeland.

• LJN AV1067 - Hoogte van het AOW-pensioen. Onverzekerde jaren.

• LJN AV1846 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AV1973 - De overschrijding van de bezwaartermijn wordt niet verschoonbaar geacht.

• LJN AV2068 - De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AV2577 - Aanvraag voor vrijwillige verzekering. De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AV2651 - Korting op het AOW-pensioen wegens werkzaamheden in Duitsland. In hoger beroep kan niet inhoudelijk op de gronden worden ingegaan, aangezien hetgeen is aangevoerd samenhangt met reeds eerder ongegrond verklaarde grieven.

• LJN AV4232 - Het verzet is ongegrond. Niet-tijdige betaling van het griffierecht. Zeer ruime termijn. Financi๋le situatie.

• LJN AV5208 - De betalingsbeslissing ter uitvoering van het beslag op het AOW-pensioen is een besluit. Het bezwaar is ontvankelijk. De burgerlijke rechter komt een inhoudelijk oordeel toe over het derdenbeslag. Is het bestuursorgaan met de betalingsbeslissing gebleven binnen het kader van het beslag?

• LJN AV5906 - Korting op het AOW-pensioen wegens niet-verzekerde jaren.

• LJN AV7281 - De schriftelijke mededeling inzake uitbetaling van achterstallig ouderdomspensioen was gericht op rechtsgevolg en is derhalve een besluit in de zin van de Awb. Korting op het AOW-pensioen wegens niet-verzekerde tijdvakken.

• LJN AV7637 - Discriminatie van ex-gehuwden. Strijd met artikel 26 van het IVBPR. Onweerlegbaar vermoeden van gezamenlijke huishouding. Hoofdverblijf in dezelfde woning. Wederzijdse zorg.

• LJN AV7771 - Gezamenlijke huishouding.

• LJN AV7823 - Er is geen belang bij het hoger beroep nu een nieuw besluit is genomen. Herziening van het recht op toeslag krachtens de AOW. Vertrouwensbeginsel. Rechtszekerheid. Geen bijzondere omstandigheden.

• LJN AV7896 - Is terecht een korting op het AOW-pensioen toegepast vanwege een niet-verzekerde periode? Beroepswerkzaamheden in Duitsland. Communautair recht. Jurisprudentie van het Hof van Justitie.

• LJN AV8306 - Gezamenlijke huishouding.

• LJN AV8545 - Gezamenlijke huishouding.

• LJN AV8804 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding. De sociale recherche heeft tijdens het huisbezoek niet gewezen op het zwijgrecht.

• LJN AV8814 - Verhuizing naar Belgi๋. Inkomsten uit Nederlandse vennootschap. Was betrokkene verplicht verzekerd krachtens de volksverzekeringen? Aanvraag vrijwillige verzekering. Zorgvuldigheid.

• LJN AV9546 - AOW-pensioen naar de norm voor een ongehuwde. Herziening en terugvordering. Is er sprake van gezamenlijke huishouding? Criteria. Hoofdverblijf. Is er sprake van wederzijdse verzorging? Feiten beoordelen.

• LJN AW1803 - Korting op het AOW-pensioen vanwege onverzekerde tijdvakken.

• LJN AW1869 - Komt betrokkene terecht niet in aanmerking voor deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw?

• LJN AW5642 - Afwijzing verzoek om herziening. Een verzoek om herziening van een uitspraak gegeven naar aanleiding van een eerder verzoek om herziening is niet passend binnen het wettelijk systeem.

• LJN AW6667 - Ingangsdatum van de vrijstelling van de verzekeringsplicht volksverzekeringen.

• LJN AW7197 - Afwijzing van het verzoek om herziening.

• LJN AW7288 - Korting op het AOW-pensioen vanwege onverzekerde tijdvakken.

• LJN AX1265 - Gedeeltelijk AOW-pensioen toegekend. Onafgebroken in Nederland gewoond. De echtgenoot van betrokkene is periodes in Belgi๋ verzekerd geweest. Strijd met EG-gemeenschapsrecht. Terugkomen van een eerder besluit. Bijzonder geval. Terugwerkende kracht. Financi๋le hardheid? Zorgvuldige voorbereiding.

• LJN AX1624 - Hoogte AOW-pensioen. Onverzekerde tijdvakken.

• LJN AX2204 - Verlaging van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding met de kleindochter. Terugvordering. Invordering. Maandbedrag gewijzigd. Strijd met het verdedigingsbeginsel. Onzorgvuldige voorbereiding.

• LJN AX4869 - Hoogte AOW-pensioen. Onverzekerde tijdvakken.

• LJN AX8281 - Gezamenlijke huishouding. Wederzijdse zorg.

• LJN AX9009 - Verzoek om proceskostenveroordeling. Onder door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand valt niet de bijstand van de zoon ten gunste van zijn vader.

• LJN AX9318 - Het onderzoek inzake de schuldignalatigverklaring voor de onbetaald gebleven AOW-premie is onzorgvuldig geweest.

• LJN AX9435 - Herziening AOW-pensioen. Gezamenlijke huishouding. Zorg aan hulpbehoevende. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AX9515 - Herhaalde aanvraag om vrijstelling van verzekeringsplicht met terugwerkende kracht. Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AX9559 - De Centrale Raad van Beroep is niet bevoegd in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank op herziening.

• LJN AX9571 - Terugvordering van AOW-pensioen. Vaststelling van de aflossingscapaciteit.

• LJN AX9584 - De overschrijding van de beroepstermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AX9602 - Worden er ten onrechte overmakingskosten op het ouderdomspensioen in mindering gebracht?

• LJN AY0202 - Herziening AOW-pensioen. Gezamenlijke huishouding.

• LJN AY0255 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding. Wederzijdse verzorging. Van enige vorm van feitelijke zorgverlening is niet gebleken, evenmin van enige vorm van financi๋le verstrengeling.

• LJN AY1703 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AY2215 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding. Ingangsdatum van de herziening.

• LJN AY3543 - Niet aannemelijk is dat het beroepschrift v๓๓r het einde van de beroepstermijn ter post is bezorgd. Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Het verzet is ongegrond.

• LJN AY3773 - Herziening AOW-pensioen vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AY3961 - De SVB is volledig aan het beroep tegemoet gekomen, zodat er geen procesbelang meer is. Het hoger beroep is derhalve niet-ontvankelijk. Proceskosten- en renteschadevergoeding.

• LJN AY3964 - Weigering AOW-pensioen. Er zijn geen verifieerbare gegevens die een aanknopingspunt zouden kunnen geven voor de door betrokkene gestelde verzekerde periode in Nederland.

• LJN AY4011 - Herziening AOW-pensioen met terugwerkende kracht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde toeslag.

• LJN AY4047 - Er is geen sprake van een situatie waarin niet tijdig een besluit is genomen. Het ingediende bezwaar wordt als prematuur aangemerkt.

• LJN AY4086 - Verzoek tot deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en de Anw. Bevoegdheid SVB. Tijdigheid van de aanleveren gegevens.

• LJN AY4097 - Er is geen sprake van een verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AY4101 - Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde tijdvakken.

• LJN AY4138 - Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde tijdvakken.

• LJN AY4787 - Korting van 10% op het AOW-pensioen: betrokkene is geen ingezetene in de zin van AOW gedurende een bepaalde periode. Onvoldoende is komen vast te staan dat betrokkene in die periode het middelpunt van zijn maatschappelijk leven in Nederland heeft gehad.

• LJN AY5431 - Het verzet is ongegrond omdat betrokkene heeft verzuimd de gronden waarop het verzet berust in te dienen.

• LJN AY6077 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep aangezien het beroep in eerste aanleg niet-ontvankelijk is verklaard wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Op grond van het rechtens onaantastbaar geworden besluit staat vast dat recht bestaat op ouderdomspensioen voor een ongehuwde die een gezamenlijke huishouding voert.

• LJN AY6359 - Is op goede gronden besloten het inkomen van betrokkenes echtgenoot in mindering te brengen op de toeslag op het AOW-pensioen
en wel zodanig dat de toeslag in zijn geheel niet wordt uitbetaald? Uitleg van het begrip "opbrengst van arbeid".

• LJN AY6548 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een kostgangersrelatie?

• LJN AY6549 - Herziening van het AOW-pensioen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Ingangsdatum van de gezamenlijke huishouding.
De vraag of in een bepaald geval sprake is van een gezamenlijke huishouding dient te worden beantwoord aan de hand van objectieve criteria, waarbij de omstandigheden die tot het voeren van een gezamenlijke huishouding hebben geleid, de motieven van de betrokkenen en de aard van hun onderlinge relatie niet van belang zijn.

• LJN AY6721 - Herziening van het AOW-pensioen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AY8027 - Afwijzing van het verzoek om deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw omdat aanmelding moet plaatsvinden binnen ้้n jaar na het einde van de verplichte verzekering en betrokkene in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet verplicht verzekerd is geweest ingevolge die wetten.

• LJN AY8177 - Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde tijdvakken. Afwijzing van het verzoek om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit, op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY8406 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een zakelijke relatie? Is voldaan aan het zorgcriterium?

• LJN AY8820 - Herziening van het AOW-pensioen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Er is geen sprake van een commerci๋le relatie.

• LJN AY8827 - In geschil was de ingangsdatum van het AOW-pensioen.
Nu betrokkene zich kan verenigen met de door de SVB nader vastgestelde ingangsdatum van zijn ouderdomspensioen en met de toegezegde wettelijke rente over de nabetaling, bestaat er tussen partijen geen geschil meer. Het hoger beroep is derhalve niet-ontvankelijk.

• LJN AY8871 - Toekenning van een AOW-pensioen ter hoogte van 44% van het maximale pensioen van een ongehuwde, waarbij is opgemerkt dat betrokkene van 1 januari 1957 tot en met 19 mei 1985, gedurende welke periode hij in Suriname woonde, niet verzekerd is geweest ingevolge de AOW. Met wonen binnen het Rijk wordt bedoeld het Rijk in Europa (artikel 2 (oud) van de AOW). Het wonen binnen het Rijk (Suriname tot 25 november 1975) kan derhalve niet worden gelijkgesteld met wonen in Nederland. Betrokkene kan aan zijn dienstbetrekking bij de Surinaamse overheid (tot de onafhankelijkheid van Suriname in 1975) geen aanspraken ontlenen op verzekering ingevolge de AOW. Ook betrokkenes grief dat de AOW ten onrechte niet is gepubliceerd in het Gouvernementsblad slaagt niet. Wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM wordt de SVB veroordeeld tot betaling van €1000,- ter vergoeding van geleden immateri๋le schade.

• LJN AY9195 - Afwijzing van het verzoek om vrijstelling te verlenen van de verplichte verzekering ingevolge de AOW, Anw en AKW op de grond dat
de Duitse Altersrente van betrokkene minder bedraagt dan 70% van het Nederlandse wettelijk minimumloon. Er is geen strijd met Europees- of internationaalrechtelijke regels.

• LJN AY9731 - Is terecht besloten dat betrokkene gedurende de periode
1 januari 1957 tot en met 23 juni 1974, toen hij in Suriname woonde en werkte, niet verzekerd was ingevolge de AOW? Met wonen binnen het Rijk wordt bedoeld het Rijk in Europa (artikel 2 (oud) van de AOW). Het wonen binnen het Rijk (Suriname tot 25 november 1975) kan derhalve niet worden gelijkgesteld met wonen in Nederland. Betrokkene kan aan zijn dienstbetrekking destijds met het Ministerie van Opbouw geen aanspraken ontlenen op verzekering ingevolge de AOW, omdat deze overheidsdienst niet kan worden aangemerkt als een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van artikel 3, vierde lid, van de AOW, zoals dat luidde ten tijde in geding. Maar zelfs indien zulks wel het geval zou zijn geweest, zou betrokkene hieraan evenmin een verzekeringsgrond kunnen ontlenen, omdat hij buiten het Rijk werkzaam was in het land waar hij was aangeworven.

• LJN AZ0058 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van een kostgangersrelatie? Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg?

• LJN AZ0155 - Herziening en terugvordering van de toeslag op het AOW-pensioen wegens inkomsten van betrokkenes echtgenote.
Inhouding op het pensioen van €25,- per maand ter aflossing van de terugvorderingsschuld. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen het in kracht van gewijsde gegane terugvorderingsbesluit.

• LJN AZ0950 - Herziening van het AOW-pensioen in verband met opname van betrokkenes partner in een verpleeghuis. Is er sprake van gescheiden leven? Terugwerkende kracht van maximaal ้้n jaar. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

• LJN AZ1183 - Herziening en terugvordering van het AOW-pensioen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg?
Niet kan worden gesproken van een commerci๋le onderhuurrelatie of kostgangersrelatie.

• LJN AZ2194 - Herziening van de vastgestelde toeslag op het AOW-pensioen wegens hogere inkomsten uit arbeid van betrokkene.

• LJN AZ2370 - Aanvraag voor herziening van het ouderdomspensioen naar de norm voor een ongehuwde
, zulks op de grond dat er tussen betrokkene en haar partner sprake is van een louter commerci๋le kostgangersrelatie.

• LJN AZ2586 - Afwijzing van het verzoek om herziening op de grond dat niet is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Awb.
Het Gemeenschapsrecht gebiedt de nationale rechter niet om artikel 8:88 van de Awb buiten toepassing te laten.

• LJN AZ2594 - Hoogte van het toegekende AOW-pensioen en de toeslag daarop, gelet op de onverzekerde jaren. Ingangsdatum van de toeslag. Beleidswijziging in verband met een andere interpretatie van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

• LJN AZ2599 - Korting op het AOW-pensioen in verband met verblijf in het buitenland. Moet betrokkene gedurende de periode dat hij heeft verbleven in Parijs en de eerste twee jaren van zijn verblijf in Burkina Faso voor de Witte Paters als ingezetene van Nederland worden beschouwd?

• LJN AZ2871 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de verzetstermijn.

• LJN AZ2970 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar
op de grond dat betrokkene, als niet-rechthebbende partner, bij het bestreden besluit geen belanghebbende is.

• LJN AZ3014 - Herziening van het AOW-pensioen in een pensioen voor een gehuwde op de grond dat uit onderzoek is gebleken dat betrokkenen, die zijn gescheiden van tafel en bed, niet duurzaam gescheiden leven.

• LJN AZ3054 - Ingangsdatum van het toegekende AOW-pensioen. Er is geen sprake van een bijzonder geval,
zodat het pensioen niet met een langere terugwerkende kracht dan ้้n jaar wordt toegekend. De late aanvraag is niet een aantoonbaar gevolg van onjuiste/onvolledige voorlichting door de SVB.

• LJN AZ3443 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg? Is er sprake van een commerci๋le huurder-verhuurderrelatie?

• LJN AZ4081 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AZ4113 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AZ5444 - Be๋indiging van de Anw-uitkering en herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Proceskostenveroordeling. Onbevoegdverklaring door de rechtbank.
De onbevoegdverklaring brengt met zich - in tegenstelling tot een gegrondverklaring - dat de rechtbank niet toekomt aan een inhoudelijk oordeel over de gronden van het beroep.

• LJN AZ5465 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN AZ5696 - Is terecht op het ouderdomspensioen en op de toeslag daarop een korting toegepast wegens onverzekerde jaren?
De buiten het Rijk verblijf houdende Nederlander die in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon wordt geacht binnen het Rijk te wonen. Betrokkene was gedurende de periode in geding werkzaam in dienst van de FAO en stond toen niet in dienstbetrekking tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon.

• LJN AZ7661 - Was betrokkene verplicht verzekerd ingevolge het de opeenvolgende besluiten uitbreiding en beperking van de kring verzekerden volksverzekeringen, op de grond dat hij een WAO-uitkering vanuit Nederland ontving?

• LJN AZ7911 -
Herhaalde aanvraag om herziening van het AOW-pensioen naar de norm voor een ongehuwde, zulks op de grond dat de registratie van het samenlevingscontract inmiddels twee jaar geleden is opgeheven. In de feitelijke woon- en leefsituatie tezamen met betrokkens partner is op zichzelf niets gewijzigd.

• LJN AZ7930 - Toekenning van een AOW-pensioen naar de norm voor een gehuwde. Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg?

• LJN AZ8319 - Herziening van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg?

• LJN AZ9241 - Afwijzing van het verzoek tot deelname aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw,
omdat het verzoek eerst na het overlijden van betrokkenes echtgenoot is gedaan en niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan hij alsnog postuum zou moeten worden toegelaten tot de vrijwillige verzekering. Ten onrechte is het houden van een hoorzitting achterwege gebleven.

• LJN AZ9846 - Herziening met volledige terugwerkende van het AOW-pensioen wegens gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg?

• LJN AZ9858 - Ter zitting wordt door de SVB aangegeven dat het bestreden besluit in verband met een geconstateerd motiveringsgebrek niet langer wordt gehandhaafd. Proceskostenveroordeling.

• LJN AZ9860 - Herziening van het AOW-pensioen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Terugvordering en boeteoplegging. Is de ingangsdatum van de gezamenlijke huishouding juist vastgesteld? Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning?

• LJN BA0205 - Betrokken AOW-gerechtigde
is met een rechterlijke machtiging in het kader van de Bopz met ingang van de datum in geding opgenomen in een instelling als bedoeld in artikel 1 van de AWBZ. Inhouding van de eigen bijdrage AWBZ op het AOW-pensioen. Is de inhouding terecht en is de hoogte van de eigen bijdrage juist vastgesteld? Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de hoogte van de eigen bijdrage wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN BA0284 - Weigering AOW-pensioen omdat betrokkene niet aannemelijk heeft kunnen maken dat hij in Nederland voor de AOW verzekerd is geweest.

• LJN BA1440 - Herziening en terugvordering van het AOW-pensioen in verband met een wijziging in het inkomen van de partner. Boeteoplegging. Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat de brief bevattende bezwaren tegen de terugvordering en de boete binnen de bezwaartermijn is ontvangen.

• LJN BA2308 - Herziening van de toeslag op het AOW-pensioen o
mdat het door de partner van betrokkene ontvangen nabestaandenpensioen als inkomen in verband met arbeid volledig moet worden gekort op de toeslag. Terugvordering en invordering van het te veel betaalde AOW-pensioen. Had betrokkene redelijkerwijs kunnen onderkennen dat zijn pensioen werd berekend naar een onjuiste grondslag?

• LJN BA2500 - Be๋indiging van de verplichte verzekering ingevolge de AOW en Anw. Betrokkene heeft zich te laat aangemeld voor de vrijwillige verzekering. Is er sprake van verschoonbare termijnoverschrijding? Voor vergoeding van de schade ontstaan in verband met de schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM dient betrokkene zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

• LJN BA2759 - Herziening van het AOW-pensioen van de norm voor een ongehuwde naar de norm voor een gehuwde, op de grond dat betrokkene een gezamenlijke huishouding voert met haar broer.
Daarbij is overwogen dat vanwege bijzondere omstandigheden herziening met volledige terugwerkende kracht niet redelijk is. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN BA3493 - Betrokkene
is niet bevoegd deel te nemen aan de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw omdat aanmelding daarvoor had moeten plaatsvinden binnen ้้n jaar na het einde van de verplichte verzekering en betrokkene in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet verplicht verzekerd is geweest ingevolge de AOW en Anw.

• LJN BA4472 - Vaststelling van de premie voor de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw.

• LJN BA5082 - Korting op het AOW-pensioen wegens onverzekerde jaren waarin betrokkene niet als ingezetene was aan te merken.

• LJN BA7162 - Herziening van en korting op de toeslag op het AOW-pensioen in verband met een over de periode in geding in Groot-Brittanni๋ opgebouwd bedrijfspensioen.

• LJN BA7165 - Toekenning van een AOW-pensioen ter hoogte 84% (in plaats van 90%) van het maximale AOW-pensioen wegens onverzekerde jaren
in de periode 1 januari 1957 tot en met 25 oktober 1965. Gedurende een gedeelte van deze periode heeft betrokkene gewoond en gewerkt aan boord van zeeschepen die hun thuishaven binnen Nederland hadden. Wanneer is betrokkene aan te merken als ingezetene van Nederland?

• LJN BA7222 - Verlaging van het AOW-pensioen naar 50% van de gehuwdennorm wegens gezamenlijke huishouding. Is er sprake van wederzijdse zorg of slechts van eenzijdige zorg van betrokkene aan de hulpbehoevende aan wie hij een kamer verhuurt?

• LJN BA7324 - De brief van betrokkene is ten onrechte door de rechtbank aan de CRvB doorgezonden ter behandeling als hogerberoepschrift. De brief wordt ter behandeling als beroepschrift doorgezonden aan de rechtbank.

• LJN BA7363 - Weigering AOW-pensioen
omdat betrokkene, die nimmer in Nederland heeft gewoond of gewerkt, nooit verzekerd is geweest voor de AOW. Ook is zij niet op grond van de in 1998 toegekende Anw-uitkering verzekerd geweest voor de AOW, omdat die uitkering niet aansloot op de verplichte verzekering dan wel de vrijwillige verzekering ingevolge de AOW. Er kunnen geen AOW-rechten worden ontleend aan het Algemeen verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko.

• LJN BA7742 -
Toekenning, gelet op het (gewijzigde) Algemeen verdrag inzake de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, van een AOW-pensioen ter hoogte van 38% van het volledige AOW-pensioen omdat betrokkenes echtgenoot verzekerd is geweest ingevolge de AOW van 1 januari 1969 tot 4 juli 1987.

• LJN BA7941 - Betrokkene is ten onrechte uitgesloten van het recht op vrijwillige verzekering ingevolge de AOW en Anw. In de uitspraak van het HvJEG van 7 juli 2005, Van Pommeren-Bourgondi๋n, C-227/03 (LJN AU1322) heeft de SVB aanleiding gezien haar standpunt te herzien en is aan betrokkene de gelegenheid geboden zich vanaf 1 januari 2000 vrijwillig te verzekeren voor de duur van zes jaar.

• LJN BA8637 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het tekortschieten door degene die de post voor betrokkene behandelde levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op.

• LJN BA8667 - Be๋indiging van het AOW-pensioen omdat betrokkene, die nimmer in Nederland heeft gewoond of gewerkt en derhalve nooit verzekerd is geweest op grond van artikel 6 van de AOW, door het overlijden van haar partner vanaf 1 december 2002 ongehuwd is en op grond van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko niet langer verzekerd wordt geacht. Aangezien bij de toekenning van het AOW-pensioen verzuimd is betrokkene in te lichten over de be๋indiging van haar AOW-pensioen bij overlijden van haar echtgenoot wordt het AOW-pensioen geleidelijk afgebouwd tot 1 december 2003. Is er sprake van inbreuk op het eigendomsrecht?

• LJN BA8920 - Herziening van de AOW-pensioenen wegens verzwegen gezamenlijke huishouding. Is voldaan aan het criterium van hoofdverblijf in dezelfde woning en van wederzijdse zorg?

• LJN ZB7200 -
Renteschade die het gevolg is van het door de SVB - volgens betrokkene ten onrechte - onder haar beheer nemen en houden van bepaalde geldbedragen die door de Belastingdienst aan de SVB zijn betaald na een daartoe namens betrokkene gedaan verzoek. Ongegrondverklaring (in plaats van niet-ontvankelijkverklaring) van het bezwaar omdat de beslissing om betrokkene geen rentevergoeding te verlenen geen publiekrechtelijke rechtshandeling in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb inhoudt en ter zake dan ook de burgerlijke rechter bevoegd is te oordelen.

• LJN ZB7317 - Afwijzing van het verzoek om vrijstelling van de verplichte verzekering ingevolge de volksverzekeringen op grond van artikel 24, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit uitbreiding kring verzekerden volksverzekeringen 1989, inhoudende dat in het geval dat de betrokkene zowel een Nederlandse als een buitenlandse socialezekerheidsuitkering ontvangt, vrijstelling wordt verleend indien het totaal van die uitkeringen ten minste 70% van het wettelijk minimumloon bedraagt en de buitenlandse uitkering ten minste gelijk is aan de Nederlandse. Is betrokkene onderworpen aan de Duitse of aan de Nederlandse wetgeving en vanaf welke datum?

• LJN ZB8679 - Korting van 22% op het AOW-pensioen omdat betrokkene niet verzekerd wordt geacht voor de AOW gedurende de perioden in geding. Aan deze korting ligt onder meer ten grondslag dat betrokkene als buitenlandse zeevarende die heeft gewoond aan boord van een schip met een thuishaven in Nederland uitgesloten was van de verzekering voor de AOW en in de periode dat hij niet heeft gevaren evenmin in dienst was van een in Nederland gevestigde werkgever.

• LJN ZB8843 - Toekenning ingaande de datum in geding van een gedeeltelijke toeslag op het AOW-pensioen. Is het pensioen op grond van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering van de Nederlandse Antillen terecht aangemerkt als inkomen in verband met arbeid en als zodanig volledig op de toeslag in mindering gebracht? Is er sprake van enige relatie met arbeid bij het Antilliaanse pensioen?
 
 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AOW | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x