Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

Alfabetische trefwoordenlijstLJN AA3546 - belastingteruggave; terugvordering bijstand; algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan; reiskosten; sollicitatiekosten; verwervingskosten [artt. 47, 81 en 82 Abw (= 32, 58 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 6:22 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens ontvangen belastingteruggave op grond van kosten die tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan behoren (reis- en sollicitatiekosten ter verkrijging van arbeid).]

LJN AA5738 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; beëindiging bijstand; intrekking; terugvordering; wederzijdse zorg; en/of-rekening; financiële verstrengeling; fraude [artt. 3, 65, 69 en 81 Abw (= 3, 17, 54 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 8:72 Awb] [Terechte beëindiging en terugvordering bijstand wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige, gelet op de wederzijdse verzorging en de financiële verstrengeling. Ondanks een onjuiste wettelijke grondslag worden de rechtsgevolgen van de bestreden besluiten in stand gelaten.]

LJN AA4072 - gezamenlijke huishouding; samenwoning; onderhoudsplichtige; terugvordering; herstel gebreken; mandaat; fraude [artt. 5a, 30 en 57 ABW (= 3, 65 en 81 Abw) (= 3, 17 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT] [Terechte afwijzing verzoeken voorlopige voorziening, omdat terecht bijstand is teruggevorderd wegens (verzwegen) gezamenlijke huishouding met een onderhoudsplichtige. In de bezwaarprocedure zullen de aan de primaire besluiten klevende gebreken worden hersteld.]

LJN AA4129 - inkomsten achteraf; ziekengeld; terugvordering; terugvorderingstermijn [artt. 1, 58 en 61d ABW (= 7, 82 en – Abw) (= 11, 58 en – Wwb) / XVI Wet BMT] [Terechte terugvordering (eerst na 2,5 jaar, doch binnen de destijds geldende vijfjarentermijn) van bijstand wegens nabetaald ziekengeld.]

LJN AA6711 - inkomsten; fictief inkomen; zwartwerk; schending inlichtingenverplichting; herziening bijstand; terugvordering; gebruikelijke vakantieduur; zesmaandenjurisprudentie; dringende redenen; contra-legemcriterium; motiveringsbeginsel; anonieme tip; fraude [artt. 65, 69, 78 en 81 Abw (= 17, 54, 58 en 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 7:12 Awb] [Onjuiste berekening terugvordering van fictief inkomen uit verzwegen arbeid in een café, omdat ten onrechte de gebruikelijke vakantieduur buiten beschouwing is gelaten. Zowel dringende redenen tot mitigering van de terugvordering als de zesmaandenjurisprudentie (geldend vóór 1 juli 1997) zijn hier niet van toepassing.]

LJN AA7084 - inkomsten; schending inlichtingenverplichting; terugvordering; hoofdelijke aansprakelijkheid [artt. 30, 57 en 59a ABW (= 65, 81 en 84 Abw) (= 17, 58 en 59 Wwb) / 69 Abw (= 54 Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens (verzwegen) inkomsten. Onvoldoende bekendheid met de Nederlandse taal en wetgeving maken de schending van de inlichtingenverplichting niet verschoonbaar. Beide echtgenoten zijn ter zake van de terugvordering hoofdelijk aansprakelijk.]

LJN AE3731 - maatregel; sanctie; schending arbeidsverplichtingen; sollicitatieverplichting; werkweigering; Melkert-1-baan; gesubsidieerde arbeid; recidive [artt. 14 en 113 Abw (= 18 en 9 Wwb) / XVI Wet BMT / 8:72 Awb] [Terechte oplegging maatregel van 10% gedurende één maand wegens niet solliciteren en maatregel van 20% gedurende twee maanden (verzwaard in verband met recidive) wegens weigering van een Melkert-1-baan.]

LJN AD7519 - terugvordering; afzien van verdere terugvordering; kwijtschelding; fraudeschuld; afkoopsom; bevoegde rechter [artt. 78c Abw (= – Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 Awb] [Terechte afwijzing (overeenkomstig gemeentelijke beleidsregel) verzoek om kwijtschelding van een restantfraudeschuld, omdat slechts een zeer gering bedrag is afgelost, niet gedurende vijf jaar achtereen aan de betalingsverplichtingen is voldaan en over vijf jaar wel betalingscapaciteit aanwezig zal zijn. De verlangde afkoopsom van de schuld kan niet worden weggestreept tegen het feit dat langdurig is afgezien van (achteraf niet toetsbaar) recht op aanvullende bijstand.]

LJN AD7523 - terugvordering; hoogte aflossingsbedrag; aflossingscapaciteit; fraudeschuld; verbod van reformatio in peius; bevoegde rechter; feitelijke handeling; rechtsgevolg [artt. 87 Abw (= 60 Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 Awb] [Juiste vaststelling maandaflossingsbedrag van een fraudeschuld (en eigenlijk veel te laag, maar betrokkene mag door de procedure niet in een nadeliger positie komen), omdat vanwege inkomsten uit arbeid meer aflossingscapaciteit aanwezig is. De mededeling omtrent de hoogte van de restantschuld is geen appellabel besluit.]

LJN AE3268 - terugvordering; verhoging aflossingsbedrag; aflossingscapaciteit; aanvullend bezwaarschrift; vorderingen vóór 1 juli 1997; zorgvuldigheid; motivering [artt. 86 en 87 Abw (= 60 en 60 Wwb) / XVI Wet BMT / 3:2 en 7:12 Awb] [Onterechte ongegrondverklaring bezwaar tegen de verhoging van het maandelijkse aflossingsbedrag van fraudeschulden, omdat ten onrechte ervan is uitgegaan dat geen aanvullend bezwaarschrift zou worden ingediend en er geen onderscheid is gemaakt tussen de vorderingen vóór inwerkingtreding van de Wet BMT en die erna.]

LJN AA3543 - vermogen bij aanvang bijstand; aanspraak op vermogen na echtscheiding; overvemogen; interen; beëindiging bijstand; terugvordering; vordering wettelijke rente [artt. 82 Abw (= 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 1:3 en 8:73 Awb] [Ten onrechte is de schriftelijke mededeling van toekomstige terugvordering van bijstand wegens toekomstig (over)vermogen na echtscheiding aangemerkt als terugvorderingsbesluit. Een verzoek om vergoeding van de wettelijke rente over nabetaalde bijstand levert een appellabel besluit op.]

LJN AA8511 - vermogen; erfenis; aanspraak; terugvordering; niet-aannemelijke schuld [artt. 58 ABW (= 82 Abw) (= 58 Wwb) / XVI Wet BMT / 8:72 Awb] [Terechte terugvordering van bijstand wegens aanspraak op vermogen uit erfenis, omdat het bestaan van een schuld onvoldoende aannemelijk is gemaakt en voorts niet is komen vast te staan dat aan die schuld daadwerkelijk een terugbetalingsverplichting is verbonden. Ook accountantskosten e.d. zijn niet voldoende aangetoond.]