Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AF5686 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AF7612 - Is het bedrijf terecht ingedeeld in sector 57 Stukadoorsbedrijf?

LJN AI0646 - Toepassing van de "in de regel-bepaling". Heeft het UWV op de juiste wijze betrokkene op grond van artikel 52 van de Osv 1997 ingedeeld in een andere bedrijfssector?

LJN AN7559 - Is terecht besloten dat de aangegeven redenen voor de te late indiening van het bezwaar niet voldoende zijn om te kunnen spreken van een verschoonbare termijnoverschrijding?

LJN AO1105 - De weigering om op het verzoek om terug te komen op een rechtens verbindend geworden besluit is aan te merken als een primair besluit waartegen het rechtsmiddel bezwaar openstaat. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep op de CRvB. Doorzending aan de bevoegde instantie.

LJN AO1166 - Is het uitzendbureau terecht ingedeeld in sector 12 Metaal- en technische bedrijfstakken?

LJN AO2789 - Indelingsbesluit. Indeling bij sector 12 Metaal- en technische bedrijfstakken. Shredderactiviteiten. Loonsomverhouding. Gelijkheidsbeginsel.

LJN AO6541 - Herindeling van sector 54 Culturele instellingen naar sector 44 Zakelijke Dienstverlening II. Overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AP7998 - Indeling in een andere sector. Overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AQ6880 - Beroep tegen de indeling van het schoonmaakbedrijf in de voedingsmiddelenindustrie bij sector 21, waarbij naast classificeerdersbedrijven ook industriële reinigingsbedrijven ondergebracht zijn.

LJN AQ6886 - Is het bedrijf terecht Ingedeeld bij sector 3 Bouwbedrijf en niet bij sector 52 Uitzendbedrijven?

LJN AR6043 - Sectorindeling. Vleesgroothandel.

LJN AR8124 - Het bezwaar tegen de afrekeningsnota 2001 is aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek naar de sectorindeling. Verzoek om terug te komen van een eerder besluit.

LJN AS2081 - Is het UWV terecht tot de conclusie gekomen dat het bedrijf behoorde te worden ingedeeld bij sector 3 Bouwbedrijf?

LJN AS2082 - Het bedrijf was als werkgever ingedeeld bij sector 1 Agrarisch bedrijf. Is terecht na onderzoek besloten het bedrijf in te delen bij sector 3 Bouwbedrijf?

LJN AS3973 - Sectorindeling in sector 3 Bouwbedrijf omdat meer dan 50% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis onmiskenbaar aan één op zichzelf staande sector kan worden toegerekend en niet aan sector 52 Uitzendbedrijven.

LJN AT6660 - Verloont het uitzendbureau sec functioneel bezien voor meer dan 50% op jaarbasis aan werkzaamheden die ressorteren onder sector 17 Detailhandel en ambachten (en huishoudelijk personeel)?

LJN AU4325 - Het beroep van eiseres richt zich op de weigering van het UWV haar eerder dan per 1 januari 2001 in te delen in sector 45 Zakelijke Dienstverlening III.

LJN AV5873 - Is de werkgever terecht ingedeeld in sector 3? Bouwbedrijf? Indien de werkzaamheden behoren tot verschillende sectoren, dan is de werkgever van rechtswege aangesloten bij de sector waar het meeste loon wordt betaald. Ingangsdatum.

LJN AV5877 - Indelingsbesluit. Uitschrijving bij sector 1 Agrarisch bedrijf. Ingangsdatum. Beleid. Geen terugwerkende kracht.

LJN AV5892 - Hoogte van de boete. Voor de derde maal overtreding van voorschriften. Er is geen mededeling gedaan van verandering in de loonsom van meer dan 5%.

LJN AW1583 - In geschil is de ingangsdatum van de inschrijving bij sector 20 Havenbedrijven.

LJN AX6472 - Is het bedrijf terecht met ingang van 1 januari 2005 ingedeeld bij de sector 10 Metaalindustrie?

LJN AX8682 - Is terecht besloten het bedrijf in te delen bij de sector Uitzendbedrijven?

LJN AY5568 - Indeling bij sector 17 Detailhandel en ambachten.

LJN AY5664 - Sectorindeling. Het verrichten van huishoudelijke diensten ten behoeve van vier hotelbedrijven in onderaanneming.

LJN AZ1966 - Is het betrokken bedrijf terecht ingedeeld bij de sector 45 Zakelijke dienstverlening III?

LJN AZ2138 - Is het betrokken indicatieorgaan AWBZ terecht ingedeeld bij de sector 44 Zakelijke dienstverlening II? Toepassing van de Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren.

LJN BA0836 - Is de indeling in sector 3 Bouwbedrijf na eerdere indeling in sector 1 Agrarisch bedrijf juist? Onderscheid tussen civieltechnische en cultuurtechnische werkzaamheden. Criteria/richtlijnen van de voormalige Sociale Verzekeringsraad.