Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  WERK  EN  ARBEIDSONDERSTEUNING
JONGGEHANDICAPTEN

 

zoektips     

(Zie ook AAW)

 

 

 
• LJN AD7077 - Weigering
om met een verdergaande terugwerkende kracht dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag een Wajong-uitkering toe te kennen, omdat geen bijzonder geval kan worden aangenomen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wajong op grond waarvan het Lisv de bevoegdheid zou toekomen die uitkering met een grotere mate van terugwerkende kracht toe te kennen. Stelt het Lisv terecht dat betrokkene perioden heeft gekend waarin hij zelf in staat was om zijn belangen te behartigen en een aanvraag om arbeidsongeschiktheidsuitkering in te dienen en subsidiair dat zijn moeder namens hem een aanvraag had kunnen indienen?

• LJN AE3773 - Weigering, na eerdere toekenning, van Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene op het moment dat hij 17 jaar werd niet tevens zes jaar onafgebroken ingezetene van Nederland is geweest. Is er sprake van tijdelijk verblijf in het buitenland nu betrokkene zich had laten uitschrijven uit het bevolkingsregister? Is het vertrouwens- en/of rechtszekerheidsbeginsel geschonden?

• LJN AE4031 - De brief waarin informatie wordt verstrekt over export van de Wajong-uitkering naar Spanje is geen (appellabel) besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

• LJN AE7566 - Weigering AAW-uitkering op de grond
dat betrokkene op zijn 17e verjaardag weliswaar in Nederland woonde, maar dat hij voorafgaande aan die verjaardag niet gedurende zes jaar onafgebroken in Nederland woonde, zodat artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de AAW niet op grond van het vierde lid van dat artikel ten aanzien van hem buiten toepassing blijft. Betrokkene kan niet worden aangemerkt als een vroeggehandicapte die in verband met gezinshereniging naar Nederland is gekomen, omdat niet wordt voldaan aan het criterium dat de kostwinner, in dit geval de moeder van betrokkene, minstens drie jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewerkt.

• LJN AF0880 - Weigering om Wajong-uitkering toe te kennen met verdergaande terugwerkende kracht dan ้้n jaar v๓๓r de aanvraag, op de grond dat betrokkene weliswaar niet in staat is geweest om zelf tijdig een aanvraag in te dienen, maar zijn ouders dat voor hem hadden kunnen doen. Is er sprake van een bijzonder geval als bedoeld in artikel 25, tweede lid, tweede volzin, van de AAW?

• LJN AF0885 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene, uitgaande van 1 januari 1996 als eerste arbeidsongeschiktheidsdag, niet aan de destijds in het kader van de AAW geldende inkomenseis voldoet. Betrokkene heeft als gevolg van haar longklachten veelvuldig en soms langdurig verzuimd, maar heeft telkens het werk hervat voordat de AAW-wachttijd van 52 weken was voltooid.

• LJN AF2588 - Is terecht verhoging van de Wajong-uitkering geweigerd omdat betrokkene
niet in een, althans voorlopig blijvende, toestand van hulpbehoevendheid verkeert, welke geregelde oppassing en verzorging nodig maakt?

• LJN AF3434 - De mededeling bij brief dat het niet mogelijk is om met behoud van een Wajong-uitkering te emigreren naar Australi๋ en dat bij een eventueel vertrek naar Australi๋ de uitkering zal moeten worden ingetrokken, is niet op rechtsgevolg gericht en vormt derhalve geen appellabel besluit. De brief is wel een besluit voor zover daarbij is meegedeeld dat per 1 januari 1998 de AAW-uitkering van betrokkene terecht is omgezet in een Wajong-uitkering. Toepasselijkheid van de artikelen XII en XXIII van de Inga.

• LJN AF7117 - Oplegging van een maatregel van 20% over de periode dat betrokkene in gebreke is geweest met de inzending van het vragenformulier. Is de maatregel ten bedrage van f 4476,17 evenredig aan de geconstateerde overtreding?

• LJN AF7335 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Een met een geautomatiseerd administratiesysteem aangebrachte datumaanduiding levert geen overtuigend bewijs op voor de terpostbezorging.

• LJN AF7611 - Ingangsdatum van de intrekking van de Wajong-uitkering van een jonggehandicapte die rechtens zijn vrijheid is ontnomen. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Overgangsrecht ingevolge de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (Wsg).
Aan de Wsg is in ruime mate publiciteit gegeven, waardoor betrokkene ervan op de hoogte had kunnen zijn dat ook voor hem sprake zou zijn van intrekking van zijn Wajong-uitkering.

• LJN AF8434 - Valt het besluit op bezwaar om alsnog een uitkering toe te kennen onder de heroverweging ingevolge artikel 7:11 van de Awb? De brief waarin betrokkene bezwaar maakt tegen het opleggen van de maatregel is na afloop van de gestelde termijn van twee weken bij het UWV binnengekomen en nadat de bezwaarprocedure was afgerond. Die brief kon daardoor niet anders dan als beroepschrift worden aangemerkt. De rechtbank heeft zich derhalve onterecht onbevoegd geacht om over dit beroep te oordelen. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank.

• LJN AF8481 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene na afloop van de wettelijke wachttijd van 52 weken op en na de datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat het bestreden besluit de toets der zorgvuldigheid niet kan doorstaan doordat de bezwaarverzekeringsarts, door niet te wachten op de informatie van het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Triversum, deze informatie niet bij zijn oordeelsvorming heeft kunnen betrekken?

• LJN AN1474 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene op en na de datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat niet vaststaat wat onderwerp is geweest van het in de primaire fase van de besluitvorming gevoerde overleg tussen de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts en dat niet is gebleken dat er in de bezwaarfase overleg is geweest tussen de bezwaararbeidsdeskundige en de bezwaarverzekeringsarts?

• LJN AN8579 - Heeft het UWV terecht besloten de Wajong-uitkering van betrokkene gefaseerd te verlagen in plaats van, zoals door betrokkenes vader aangevraagd, te verhogen naar 100% van de grondslag wegens toegenomen hulpbehoevendheid?

• LJN AO0729 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Kan
, gelet op de psychische problemen van betrokkene en de duidelijk waarneembare verwarde indruk die zij maakte, de mondelinge mededeling van betrokkene tijdens het loketgesprek, inhoudende dat zij het niet eens is met het terugvorderingsbesluit, als een bezwaarschrift gelden?

• LJN AO7860 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Kan er sprake zijn van verschoonbare termijnoverschrijding in geval van opname in een gesloten inrichting? Doordat betrokkenes moeder de post bij betrokkene slechts eenmaal in de twee เ drie weken heeft opgehaald, heeft zij het risico genomen dat de post te laat zou worden afgehandeld.

• LJN AP0528 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene vanaf haar 17de jaar niet 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest. Heeft de rechtbank terecht vastgesteld dat de aanspraken van betrokkene op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als jonggehandicapte op basis van de AAW hadden moeten worden beoordeeld?

• LJN AP0562 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Stelt betrokkene terecht dat de omstandigheden waarin zij verkeerde tijdens en na de ontvangst van het besluit zodanig waren dat zij om psychische en lichamelijke redenen niet in staat was tijdig bezwaar te maken?

• LJN AP1243 - Terugvordering Wajong-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AP1689 - Is de mate van arbeidsongeschiktheid terecht op minder dan 25% vastgesteld?
De geselecteerde functies zijn passend en geschikt voor betrokkene en er zijn voldoende functies met voldoende arbeidsplaatsen geduid om de schatting op te baseren.

• LJN AP1763 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit, omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AP2504 - Herziening Wajong-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55% op de grond dat
betrokkene op de datum in geding gedurende vier uur per dag en hooguit 20 uur per week werkzaam kan zijn in functies die overeenstemmen met de voor haar geldende medische beperkingen.

• LJN AP2659 - Intrekking van de eerder naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% vastgestelde Wajong-uitkering, op de grond dat de mate van de arbeidsongeschiktheid met ingang van de datum in geding minder dan 25% is. Doorslaggevende betekenis wordt toegekend aan het oordeel van de onafhankelijke en onpartijdige deskundige revalidatiearts die de rechtbank van verslag en advies heeft gediend.

• LJN AP8029 - Weigering Wajong-uitkering primair onder de overweging dat de wachttijd van 52 weken sinds 10 december 1998 niet is vervuld en subsidiair dat betrokkene per 8 december 1999 minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Is het belastbaarheidspatroon juist vastgesteld?

• LJN AQ6225 - Intrekking Wajong-uitkering naar aanleiding van de eenmalige herbeoordeling vroeggehandicapten. Stelt betrokkene terecht dat, gegeven het van toepassing zijnde middencriterium, de voorgehouden functies op niveau twee hem met zijn opleiding op niveau zes niet in billijkheid kunnen worden opgedragen?

• LJN AQ6952 - Intrekking van de eerder naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% vastgestelde Wajong-uitkering, omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Uitgaande van de voor betrokkene vastgestelde beperkingen moet betrokkene in staat worden geacht de haar voorgehouden functies te verrichten.

• LJN AQ7016 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene niet v
oldoet aan de in artikel 91 van de AAW neergelegde eis dat zij gedurende het tijdvak gelegen tussen 1 januari 1975 en 1 oktober 1976 in Nederland heeft gewoond.

• LJN AQ7213 - Is er sprake van een bijzonder geval om af te wijken van de hoofdregel dat een Wajong-uitkering niet eerder wordt verleend dan met ingang van ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag? Kon van betrokkene, gelet op haar verdrongen traumatische incestervaringen, in redelijkheid worden gevergd eerder een aanvraag te doen?

• LJN AQ7411 - Het verzoek om toekenning van Wajong-uitkering is ten onrechte aangemerkt als een verzoek om terug te komen van het besluit tot afwijzing van AAW-uitkering. Volgens het UWV kan betrokkene niet worden aangemerkt als studerend
, terwijl hij ook niet valt onder de restcategorie als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel e, van de Wajong, zulks gelet op de opleiding die hij in 1999 heeft gevolgd en het niet voldaan zijn aan de in dat onderdeel vervatte klokureneis.

• LJN AQ7416 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Stelt betrokkene terecht dat haar belastbaarheid niet juist is vastgesteld, dat de verzekeringsarts ten onrechte de behandelende sector niet heeft geraadpleegd, dat zij de geduide functies niet kan vervullen en dat ten onrechte ervan wordt uitgegaan dat zij gedurende een volle werkweek arbeid kan verrichten?

• LJN AQ7515 - Is terecht de aanvulling op de Wajong-uitkering - het zogeheten "kopje" op grond van de IWS - be๋indigd omdat betrokkene niet als alleenstaande is aan te merken? Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AQ8995 - Afwijzing herhaalde aanvraag voor Wajong-uitkering omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AR3420 - Intrekking Wajong-uitkering onder toepassing van de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden omdat betrokkene op 1 mei 2000 is gedetineerd en deze detentie langer dan ้้n maand duurt. Is er sprake van ontneming van eigendom als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM?

• LJN AR3829 - Er is geen sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag.

• LJN AR4179 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit tot weigering van AAW-uitkering, omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.
De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard, waarbij zij met name heeft aangegeven dat de rapporten van het Pieter Baan Centrum voornamelijk zien op de huidige (dat wil zeggen ten tijde van opstellen van die rapporten) situatie van betrokkene en niet op zijn situatie in 1983.

• LJN AR4180 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit tot weigering van AAW-uitkering, omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AR4190 - Weigering Wajong-uitkering
op de grond dat betrokkene niet kan worden aangemerkt als een jonggehandicapte in de zin van de Wajong. Er is geen aanleiding om de conclusies van de bezwaarverzekeringsarts met betrekking tot betrokkenes beperkingen voor onjuist te houden. Bovendien heeft is betrokkene bij drie verschillende lampenkappenateliers werkzaam geweest en heeft zij daarna nog diverse andere werkzaamheden verricht.

• LJN AR4465 - Is er sprake van een bijzonder geval in de zin van artikel 25, tweede lid, van de AAW c.q. artikel 29, tweede lid, van de Wajong om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag?

• LJN AR4572 - Is de herziening
op grond van artikel 51, derde lid, van de Wajong ten onrechte verhoogd met de wettelijke indexeringen? Samenloopregeling.

• LJN AR5670 - Betrokkene
wordt onder toepassing van artikel 50 van de Wajong over de periode in geding voor minder dan 25% arbeidsongeschikt geacht in verband met inkomsten uit arbeid in deze periode. Terugvordering van ten onrechte uitbetaalde Wajong-uitkering. Is de hoogte van de inkomsten, mede gelet op de onkosten, juist vastgesteld?

• LJN AR5889 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Zijn de medische beperkingen van betrokkene onderschat? Stelt betrokkene terecht dat er bij haar sprake is van extreem gewichtsverlies en een daarmee samenhangend onvermogen tot adequaat functioneren in de maatschappij?

• LJN AR6124 - Is aan betrokkene terecht een uitkering ingevolge de Wajong toegekend? Ontoereikende arbeidskundige grondslag van de arbeidsongeschiktheidsschatting.

• LJN AR7149 - Intrekking Wajong-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van minder dan 25%. Is betrokkene met inachtneming van zijn beperkingen, die voortvloeien uit zijn ernstige congenitale nachtblindheid en een forse myopie, geschikt voor de geselecteerde functies?

• LJN AS6772 - Weigering Wajong-uitkering
omdat er bij betrokkene geen objectiveerbare beperkingen bestaan welke een rechtstreeks gevolg zijn van ziekte of gebrek. Het UWV neemt daarom het standpunt in dat betrokkene vanaf de datum in geding niet gedurende 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt in de zin van de Wajong is geweest.

• LJN AS8333 - Herziening Wajong-uitkering en nadere vaststelling op een mate van arbeidsongeschiktheid van 45 tot 55%. De CRvB ziet geen aanleiding tot benoeming van een onafhankelijk deskundige die is gespecialiseerd op het gebied van SLE.

• LJN AS8347 - Intrekking Wajong-uitkering op de grond
dat de mate van arbeidsongeschiktheid met ingang van de intrekkingsdatum minder dan 25% is. Is betrokkene met inachtneming van haar beperkingen geschikt de werkzaamheden verbonden aan de door de arbeidsdeskundige geselecteerde functies te verrichten?

• LJN AT0711 - Is terecht geweigerd aan betrokkene een Wajong-uitkering te verlenen? Waarde van het Contra-expertise en Inspanningsonderzoek naar Arbeidsbelastbaarheid (CIA-onderzoek).

• LJN AT0753 - Is betrokkene terecht niet in aanmerking gebracht voor een Wajong-uitkering? Betrokkene had in het bijzonder klachten van chronische vermoeidheid.

• LJN AT1531 - De weigering van de Wajong-uitkering kan geen stand houden omdat betrokkene meer beperkingen heeft dan zijn aangenomen en zij niet in staat is de geselecteerde functies uit te oefenen.

• LJN AT1537 - Had met terugwerkende kracht van langer dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag een Wajong-uitkering moeten worden toegekend?

• LJN AT1590 - Het besluit tot afwijzing van de Wajong-uitkering is in strijd met het zorgvuldigheidsvereiste en ontbeert een deugdelijke motivering. Student.

• LJN AT3610 - Verzoek om herziening van de Wajong-uitkering. Is de Wajong-uitkering terecht ongewijzigd vastgesteld?

• LJN AT3814 - Overschrijding van de bezwaartermijn. Genoegzaam is gebleken van redenen ter verontschuldiging van het verzuim van betrokkene om het inleidende bezwaarschrift tijdig in te (laten) dienen.

• LJN AT4587 - Met toepassing van de Wsg is de Wajong-uitkering ingetrokken omdat betrokkene is gedetineerd en deze detentie langer dan ้้n maand duurt.

• LJN AT4682 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden om als jonggehandicapte in de zin van de Wajong te worden beschouwd.

• LJN AT5707 - Intrekking Wajong-uitkering op grond van de Wsg. Detentie in Duitsland.

• LJN AT5709 - Inkomsten als gemeenteraadslid. Korting op de Wajong-uitkering en terugvordering. De vraag is of het betrokkene redelijkerwijs duidelijk was of kon zijn dat ten onrechte (te veel) Wajong-uitkering aan haar werd verstrekt?

• LJN AT6403 - Weigering Wajong-uitkering. Betrokkene had reeds v๓๓r haar 17de verjaardag pols- en rugklachten, welke nadien niet zijn toe- of afgenomen. De geselecteerde functies overschrijden de belastbaarheid niet.

• LJN AT6641 - Intrekking en weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene op Aruba woont en geen ingezetene van Nederland is.

• LJN AT9074 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde Wajong-uitkering. Er zijn geen dringende redenen om af te zien van terugvordering.

• LJN AT9090 - Aanvraag Wajong-uitkering. Duuraanspraak. Verzoek om herziening. Omvang van het geding.

• LJN AT9540 - Prejudici๋le vraag van de CRvB aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Intrekking van de Wajong-uitkering bij verhuizing naar een andere lidstaat, waarbij betrokkene in Nederland is blijven werken.

• LJN AT9844 - Be๋indiging Wajong-uitkering omdat de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op minder dan 25%. De overschrijding van de bezwaartermijn is niet verschoonbaar.

• LJN AU0206 - Intrekking Wajong-uitkering. Persoonlijkheidsstoornis en ADHD. Zijn de medische beperkingen juist ingeschat?

• LJN AU1471 - Hetgeen betrokkene in verzet heeft aangevoerd, vormt naar het oordeel van de CRvB onvoldoende grond om het verzuim (overschrijding van de beroepstermijn) te verontschuldigen. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU1943 - Schattingsbesluit met behulp van het CBBS. Onderhavige schatting ontbeert een nog als toereikend aan te merken niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid.

• LJN AU2739 - Korting op de Wajong-uitkering wegens inkomsten als zelfstandige. Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens termijnoverschrijding. Terugvordering.

• LJN AU3924 - Libische en Nederlandse nationaliteit. Ernstige nierziekte. Betrokkene was op zijn 17de verjaardag in Nederland, maar zes jaar daarvoor niet. Geen gezinshereniging of A-status. Weigering Wajong-uitkering. AAW. Beleidsbepaling.

• LJN AU4113 - Er is geen gegronde reden aangevoerd voor het niet tijdig betalen van het griffierecht. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU4786 - Export van de Wajong-uitkering naar het buitenland. Wet BEU. Is de niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank terecht?

• LJN AU4814 - Ingangsdatum Wajong-uitkering. Is terecht niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de uitkering met een verdere terugwerkende kracht dan ้้n jaar zou kunnen worden toegekend?

• LJN AU5742 - Intrekking Wajong-uitkering. Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Is er sprake van een voldoende grondslag voor de in geding zijnde schatting?

• LJN AU5748 - Ingangsdatum Wajong-uitkering. Is terecht gebleken van een bijzonder geval waarin de uitkering met een verdere terugwerkende kracht dan ้้n jaar kan worden toegekend?

• LJN AU7401 - Weigering Wajong-uitkering. Geen werk na een afgeronde studie notarieel recht. Schildklierkanker. Vermoeidheid. Zijn de beperkingen onderschat?

• LJN AU9766 - Weigering Wajong-uitkering. Vastgestelde medische beperkingen. Geschiktheid voor de voorgehouden functies.

• LJN AV0672 - Weigering Wajong-uitkering. Duurzaam benutbare arbeidsmogelijkheden. Maatregel. Waarschuwing in verband met het niet tijdig indienen van de aanvraag.

• LJN AV0705 - Anticumulatie wegens inkomsten als zelfstandige. Beloning voor de arbeidsinbreng van de echtgenote.

• LJN AV1673 - Verzoek om herziening van de Wajong-uitkering. Het aangevoerde is niet als een nieuw feit of een veranderde omstandigheid aan te merken.

• LJN AV2059 - Betrokkene was niet in staat tot volledige vervulling van de (drie) voltijdse functies waarop de schatting is gebaseerd. Deze schatting ontbeert derhalve een deugdelijke grondslag.

• LJN AV3277 - Verzoek om terug te komen van een eerdere weigering Wajong-uitkering te verlenen. Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AV5298 - Afwijzing Wajong-uitkering. Er bestaat geen causaliteit tussen het bromfietsongeval en de later geconstateerde fibromyalgie.

• LJN AV5545 - Niet tijdig beslissen op bezwaar. Er is geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van de aangevallen uitspraak. Het besluit is genomen binnen de gestelde termijn. Met de Wajong-uitkering naar Duitsland? Prejudici๋le vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

• LJN AV6749 - Toekenning Wajong-uitkering. Psychische klachten en alcoholverslaving. Geen terugwerkende kracht tot 1971. Ingangsdatum niet eerder dan ้้n jaar v๓๓r datum aanvraag. Bijzondere omstandigheden?

• LJN AV7855 - Ingangsdatum van de Wajong-uitkering niet eerder dan ้้n jaar v๓๓r datum aanvraag. Is er sprake van een bijzonder geval?

• LJN AW3832 - Intrekking en weigering Wajong-uitkering. Juistheid van het oordeel over de belastbaarheid. Geschiktheid voor de geduide functies.

• LJN AW4590 - Herziening Wajong-uitkering. Inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AW7243 - Toewijzing van het verzoek om voorlopige voorziening strekkende tot het spoedig verkrijgen van een nader besluit.

• LJN AW9243 - Be๋indiging Wajong-uitkering na vijfdejaarsherbeoordeling
omdat betrokkene, gelet op de frequentie en ernst van zijn epileptische aanvallen, in staat moet worden geacht om duurzaam arbeid te verrichten, zij het dat enige beperkingen moeten worden aangenomen met het oog op stress- en risicoreductie.

• LJN AX2006 - Weigering Wajong-uitkering. Uitkeringsvoorwaarden. Betrokkene is als 14-jarige naar Nederland gekomen. Heeft de kostwinner van het gezin (de vader van betrokkene) drie jaar aaneengesloten hier te lande gewerkt? Ziekteperiodes.

• LJN AX7603 - Er is geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding. Het verzet is ongegrond.

• LJN AX7810 - Zijn de medische beperkingen van betrokkene op de datum in geding onderschat?

• LJN AX8785 - Weigering om terug te komen van een eerder besluit. Er is geen sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als genoemd in artikel 4:6 van de Awb.

• LJN AX9297 - Verzoek om een voorlopige voorziening met als doel het spoedig verkrijgen van een nieuw besluit.

• LJN AY0419 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-tijdige indiening van de beroepsgronden. Het verzet is gegrond.

• LJN AY0432 - Is de Wajong-uitkering terecht ingetrokken vanwege een, na herbeoordeling gebleken, mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 25%?

• LJN AY1994 - Heeft betrokkene recht op een Wajong-uitkering
nu er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek?

• LJN AY3111 - Toekenning van Wajong-uitkering met terugwerkende kracht. Ingangsdatum.

• LJN AY3956 - Van een uitspraak op een verzoek om een voorlopige voorziening kan geen herziening worden gevraagd.

• LJN AY4586 - Intrekking Wajong-uitkering. Schatting met behulp van het CBBS. Motivering. Rechtsgevolgen.

• LJN AY4875 - Weigering om terug te komen van een eerder besluit. Ingangsdatum van toekenning van de Wajong-uitkering.

• LJN AY5228 - Weigering tot herziening van de Wajong-uitkering. Medische en arbeidskundige grondslag.

• LJN AY5573 - Weigering Wajong-uitkering. Vastgestelde beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY6014 - Intrekking van de eerder naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% vastgestelde Wajong-uitkering, omdat betrokkene met ingang van de intrekkingsdatum minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Is de medische grondslag juist vastgesteld?

• LJN AY6566 - Weigering Wajong-uitkering
op de grond dat de arbeidsongeschiktheid van betrokkene, die lijdt aan schizofrenie, is ingetreden na het bereiken van de leeftijd van 17 jaar, waardoor niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Wajong. Volgens (kinder)psychiatrische rapporten is bij betrokkene reeds vanaf zijn 15de jaar sprake van schizofrenie.

• LJN AY6688 - Is er sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag?

• LJN AY8471 - Verlaging en terugvordering van de Wajong-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Boeteoplegging van
€275,-.

• LJN AY8542 - Intrekking Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. De schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid is gebaseerd op een onjuiste grondslag.

• LJN AY8636 - Weigering Wajong-uitkering op de grond
dat betrokkene niet voldoet aan de eis dat er in het refertejaar enig inkomen is genoten en betrokkene ook niet onder de uitzonderingscategorie valt. Het risico van het verloren gaan van gegevens over het arbeidsverleden blijft voor rekening van de aanvrager.

• LJN AY8821 - Is er sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag. Had de gemeente betrokkenes aanvraag voor bijstandsuitkering moeten doorzenden aan het UWV?

• LJN AY8883 - Weigering uitkering op grond van (้้n van) de arbeidsongeschiktheidswetten omdat
betrokkene niet gedurende een aaneengesloten periode van 52 weken arbeidsongeschikt is geweest. Er is geen sprake van een onzorgvuldig door de (bezwaar)verzekeringsarts verricht onderzoek.

• LJN AY9264 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit, omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Stelt betrokkene terecht
dat er inmiddels meer inzicht is gekomen in haar gezondheidssituatie en dat dit inzicht de klachten die zij omstreeks juli 1998 ondervond in een ander daglicht plaatsen?

• LJN AY9287 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN AZ0440 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor de
kopjesregeling ingevolge artikel 48 van de IWS omdat niet is voldaan aan het in dat artikel neergelegde vereiste dat de uitkering is berekend naar een dagloon dat ten minste 70% van het minimumloon bedraagt. De grondslag van de AAW-uitkering vormt geen onderwerp van het bestreden besluit.

• LJN AZ0442 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht, omdat in de brief van de griffie
geen duidelijke termijn is genoemd waarvan de overschrijding kan leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep.

• LJN AZ1850 - Intrekking, naar aanleiding van de vijfdejaarsherbeoordeling, van de Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. De toekenning van een WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de in geding zijnde beoordeling.

• LJN AZ1944 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat er weliswaar sedert 1 januari 1993 beperkingen zijn opgetreden maar dat sedert die datum geen verlies aan verdiencapaciteit van 25% of meer is opgetreden, zodat betrokkene niet arbeidsongeschikt in de zin van de AAW is geworden. Het is aannemelijk dat op 1 januari 1993 bij betrokkene voor de toepassing van de AAW geen andere relevante en op ziekte of gebrek berustende arbeidsbeperkingen zijn ingetreden dan die welke zijn omschreven door de verzekeringsarts en dat die beperkingen niet zijn onderschat.

• LJN AZ3403 - Afwijzing van het verzoek om te beslissen de aan betrokkene toegekende Wajong-uitkering met toepassing van de hardheidsclausule niet te be๋indigen indien betrokkene in Griekenland gaat wonen. Betrokkenes ouders willen remigreren naar hun vaderland Griekenland en betrokkene is voor zijn verzorging van hen afhankelijk is. De afwijzingsbrief is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank omdat de rechtbank ten onrechte het bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard.

• LJN AZ3406 -
Is ten onrechte geen verhoging toegekend tot 100% van de grondslag, maar van 85% van de grondslag, gelet op de althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid die geregelde oppassing en verzorging nodig maakt? Is de ingangsdatum van de herziening van de Wajong-uitkering, i.e. de datum van aanvraag voor verhoging van de grondslag, juist vastgesteld?

• LJN AZ3786 -
Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene niet als jonggehandicapte in de zin van de Wajong kan worden beschouwd. Is de met ingang van 15 januari 2000 ingevolge de WAO vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25% juist vastgesteld?

• LJN AZ3918 - Is er sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag?

• LJN AZ4099 - Intrekking Wajong-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding
weer in staat wordt geacht met diverse functies een zodanig loon te verdienen dat hij minder dan 25% arbeidsongeschikt in de zin van de Wajong is te achten. Is betrokkenes belastbaarheid overschat?

• LJN AZ4398 - Hangende het beroep in eerste aanleg heeft het UWV alsnog besloten tot toekenning van een Wajong-uitkering,
berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65%. Stelt betrokkene terecht dat, gezien haar (medische) belastbaarheid en de door haar gevolgde en nog te volgen (therapeutische) behandelingen, zij niet in staat is vier uur per dag te werken? Toewijzing van renteschadevergoeding.

• LJN AZ5399 - Is er sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag?

• LJN AZ5632 - Is er sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag? Het is niet gebleken dat de begeleidende instellingen en/of de voogd van betrokkene v๓๓r zijn 18de verjaardag geen aanvraag tot de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben kunnen indienen.

• LJN AZ5820 -
Is ten onrechte geen verhoging toegekend tot 100% van de grondslag, maar van 85% van de grondslag, gelet op de althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid die geregelde oppassing en verzorging nodig maakt? Is de ingangsdatum van de herziening van de Wajong-uitkering, i.e. de datum van aanvraag voor verhoging van de grondslag, juist vastgesteld?

• LJN AZ6124 - Weigering Wajong-uitkering omdat
betrokkene op de dag dat hij 17 jaar werd niet als jonggehandicapte in de zin van artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Wajong is te beschouwen. Betrokkene heeft diverse malen gewerkt, waarbij hij niet heeft kunnen aantonen dat hij regelmatig is uitgevallen wegens ziekte.

• LJN AZ7597 - Terugvordering Wajong-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Anticumulatie op grond van artikel 50 van de Wajong. Kon het betrokkene redelijkerwijs duidelijk zijn dat zijn inkomsten uit zijn arbeid als zelfstandig ondernemer zouden leiden tot een beperking van de uitbetaling van zijn uitkering? Had van het UWV mogen worden verwacht dat onmiddellijk na ontvangst van de jaarstukken een inschatting zou zijn gemaakt van de invloed die betrokkenes inkomsten op zijn uitkering zouden hebben?

• LJN AZ7672 - Is de Wajong-uitkering, hangende het beroep in eerste aanleg, terecht nader berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 65 tot 80%? Is betrokkene met ingang van de datum in geding in medisch opzicht meer beperkt dan door het UWV is aangenomen?

• LJN AZ7920 - Is de Wajong-uitkering terecht berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%? Is betrokkenes belastbaarheid juist vastgesteld? Het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige wordt in beginsel gevolgd.

• LJN AZ8009 - Weigering Wajong-uitkering
omdat uit arbeidskundig onderzoek is gebleken dat er bij betrokkene geen sprake is van verlies aan verdiencapaciteit. Stelt betrokkene terecht dat er sprake is van ernstige energetische beperkingen waardoor een urenbeperking dient te worden aangenomen? Is ten aanzien van betrokkenes belastbaarheid het bestreden besluit met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid?

• LJN AZ8592 - Weigering Wajong-uitkering omdat
betrokkene op en na de dag waarop zij 18 jaar is geworden minder dan 25% arbeidsongeschikt is en met haar beperkingen in staat is om gangbare functies op de arbeidsmarkt uit te oefenen. Stelt betrokkene terecht dat zij vanwege haar volledige doofheid zodanig veel beperkingen heeft dat zij niet op een normale wijze in gangbare arbeid kan functioneren?

• LJN AZ9217 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene vanaf 3 maart 1956 niet 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest en in elk geval vanaf 21 augustus 2001 minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Is in voldoende mate met betrokkenes beperkingen rekening gehouden?

• LJN AZ9260 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Er is geen reden om aan te nemen dat de verzekeringsartsen de medische beperkingen van betrokkene onzorgvuldig dan wel onjuist hebben vastgesteld.

• LJN BA0905 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat de mate van arbeidsongeschiktheid met ingang van 1 september 1978 minder bedraagt dan 25%. Zijn de geduide functies, gelet op betrokkenes eenogigheid, niet passend te achten?

• LJN BA1039 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN BA1471 - Weigering Wajong-uitkering onder de overweging
dat de arbeidsongeschiktheid op en na de datum einde wachttijd buiten aanmerking dient te blijven omdat betrokkene, die Rwandees vluchteling is, reeds volledig arbeidsongeschikt was op de datum van aanvang van zijn ingezetenschap in 1993. Is er sprake van ongelijke behandeling, gelet op het bepaalde in de artikelen 14 van het EVRM, 26 van het IVBPR en 24, eerste lid, onderdeel b, van het Vluchtelingenverdrag?

• LJN BA2085 - Weigering Wajong-uitkering op de grond dat betrokkene, die aan schizofrenie lijdt, niet kan worden aangemerkt als jonggehandicapte in de zin van de Wajong, daar hij niet voldoet aan de voorwaarde dat hij arbeidsongeschikt was op de dag waarop hij de leeftijd van 17 jaar bereikte noch aan de voorwaarde dat hij in het jaar onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden gedurende ten minste zes maanden studerende was.

• LJN BA2295 - Intrekking Wajong-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Is er aanleiding voor het aannemen van een urenbeperking?

• LJN BA2760 - Intrekking Wajong-uitkering omdat betrokkene met ingang van de datum in geding minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Is de brief van een medewerker van de ambulante dienst als bezwaarschrift aan te merken?

• LJN BA2786 - Intrekking, naar aanleiding van de vijfdejaarsherbeoordeling, van de Wajong-uitkering met een uitlooptermijn van zes maanden, omdat betrokkene, die prelinguaal doof is, minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank
de medische en arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit terecht onderschreven? Doorkruising van het opleidingstraject aan de University of Gallaudet in de VS, voor welke kosten op grond van de Wet Rea vergoeding is verleend.

• LJN BA4458 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde Wajong-uitkering wegens inkomsten uit arbeid. Is er sprake van verjaring van de vordering? Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN BA4626 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene
op en na 20 april 1980 minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Stelt betrokkene terecht dat haar beperkingen ernstiger zijn dan door het UWV aangenomen en dat zij niet in staat is tot het vervullen van de voor haar geselecteerde functies?

• LJN BA4627 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene op en na zijn 17de verjaardag minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Psychische klachten en verslavingsproblematiek. Is de aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde medische beoordeling juist? In vaste rechtspraak van de CRvB ligt besloten dat de Raad het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel pleegt te volgen.

• LJN BA5088 - Intrekking Wajong-uitkering met ingang van de datum in geding, op de grond dat de arbeidsongeschiktheid is afgenomen naar minder dan 25%. Stelt betrokkene terecht dat hij nimmer een normale keuring heeft ondergaan en dat het verrichten van de werkzaamheden die zijn verbonden aan de in aanmerking genomen functies voor hem totaal onmogelijk moet worden geacht vanwege zijn heupproblematiek?

• LJN BA6260 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de adviezen van de verzekeringsartsen zorgvuldig tot stand zijn gekomen en in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Schattingsbesluit, met name waar het erom gaat of er sprake is van geen duurzaam benutbare mogelijkheden?

• LJN BA6380 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Stelt betrokkene terecht dat wel degelijk sprake is van zodanig ernstige, medisch te objectiveren klachten dat zij sinds de datum in geding de geduide functies niet kon verrichten? Aan haar zijn, na beoordeling door een arts, een rolstoel en een invalidenparkeerkaart verstrekt en er zijn recent indicaties afgegeven voor persoonlijke verzorging, een scootmobiel en woningaanpassingen.

• LJN BA6440 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt geacht. Indien de functie van printmonteur buiten beschouwing wordt gelaten, blijven er voldoende functies over om de onderhavige schatting te kunnen dragen.

• LJN BA7135 - Onterechte weigering Wajong-uitkering. Het enkele feit dat betrokkene, die aan schizofrenie lijdt, zijn gymnasiumopleiding heeft voltooid, is mede gelet op de vele incidenten en gebeurtenissen zoals die uit de gedingstukken naar voren komen, onvoldoende aanleiding om geen arbeidsongeschiktheid aan te nemen ten tijde van de 17de verjaardag van betrokkene.

• LJN BA7317 - Is er sprake van een bijzonder geval om de Wajong-uitkering eerder te laten ingaan dan ้้n jaar v๓๓r de datum van aanvraag? Dat betrokkene niet op de hoogte was van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen, kan niet als een zodanig bijzonder geval worden aangemerkt en evenmin is gebleken dat betrokkene buiten staat was om zich ter zake te ori๋nteren. Intrekking en terugvordering van de toeslag ingevolge de TW omdat betrokkene geen informatie wenst door te geven over de verdiensten van zijn echtgenote, terwijl het UWV wel met deze verdiensten rekening dient te houden.

• LJN BA7343 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene op en na zijn 17de verjaardag niet ten minste 25% arbeidsongeschikt is. Rust het bestreden besluit op een toereikende medische en arbeidskundige grondslag? Stelt betrokkene terecht dat hij sinds zijn 17de verjaardag zodanige beperkingen in zijn psychische en lichamelijke belastbaarheid ondervond dat hij tot geen enkele loonvormende arbeid in staat was?

• LJN BA8589 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg onder de overweging dat er geen sprake is van een besluit waartegen beroep bij de rechtbank openstaat, maar dat het gaat om een primaire beslissing waartegen betrokkene heeft beoogd op te komen. Terugwijzing van de zaak naar de rechtbank omdat de rechtbank heeft verzuimd het UWV als partij bij het geschil aan te merken en het UWV te verzoeken de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift in te zenden.

• LJN BA8853 - Verrekening van de nabetaalde AAW/Wajong-uitkering met betrokkenes WW- en bijstandsuitkering. Is het bedrag aan renteschadevergoeding juist vastgesteld? De beslissing ter zake van schadevergoeding dient in een nieuw besluit op bezwaar te worden vastgelegd.

• LJN BA8938 - Weigering Wajong-uitkering. De rechtbank heeft terecht overwogen dat niet, althans onvoldoende is gebleken dat betrokkene jonggehandicapte is. Betrokkene is in zijn jeugd en tijdens zijn werk in de horeca en de zonnestudio die hij exploiteerde nooit ziek geweest.

• LJN BA9501 - Weigering Wajong-uitkering omdat betrokkene op en na haar 17de verjaardag niet ten minste 25% arbeidsongeschikt is. Op betrokkene rust de plicht rust om in een geval als het onderhavige gegevens naar voren te brengen die haar steunen in haar standpunt omtrent (de ingangsdatum van) haar arbeidsongeschiktheid. Uit hetgeen betrokkene heeft aangevoerd, blijkt niet dat het UWV de medische situatie van betrokkene en de hieruit voortvloeiende beperkingen voor het verrichten van arbeid op de datum in geding heeft miskend.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Wajong | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x