Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
ZIEKTEWET

 

zoektips     

 

 

 
•
LJN AS9299 - Weigering ziekengeld en weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor een uitkering op grond van de Wajong.

• LJN AT0966 - Niet ongeschikt in de zin van de ZW indien de verzekerde geschikt is voor ten minste ιιn van de functies die ten grondslag hebben gelegen aan de schatting in het kader van de WAO.

• LJN AT0968 - Oproepkracht in de functie van internationaal vrachtwagenchauffeur. Uitkering ingevolge de ZW. Maatregel wegens te late ziekmelding. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Verbod van reformatio in peius.

• LJN AT0970 - Betrokkene is niet langer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid als koerier.

• LJN AT0972 - Geen causaal verband van de arbeidsongeschiktheid met de zwangerschap. De werkgever als belanghebbende. Toepassing artikel 2a van de ZW.

• LJN AT0984 - Betrokkene is niet ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid. Voldoende zorgvuldig medisch onderzoek.

• LJN AT1780 - WAO-schatting en weigering ziekengeld. Medische grondslag van de besluiten. Was betrokkene in staat tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan de hem voorgehouden functies?

• LJN AT2600 - Loonbetaling door de werkgever ingevolge artikel 7:629 van het BW. Is terecht op grond van artikel 29 van de ZW vanwege de aanwezigheid van de verplichting tot loondoorbetaling aan betrokkene geen ziekengeld uitgekeerd?

• LJN AT2676 - Weigering ZW-uitkering omdat betrokkene niet rechtmatig in Nederland verblijft en hij ook niet in een met een rechtmatig verblijf gelijkgestelde positie verkeert. Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet als werknemer in de zin van de WW wordt beschouwd en dat hij derhalve niet verzekerd is voor de WW.

• LJN AT2699 - Betrokkene verschijnt per vergissing voor controle op een verkeerde locatie van het GAK. Korting op ziekengelduitkering. Is er sprake van verwijtbaarheid?

• LJN AT2737 - Is betrokkene terecht weer geschikt geacht voor zijn werk en is in overeenstemming hiermee de uitkering ingevolge de ZW beλindigd?

• LJN AT2877 - Besluit tot weigering ziekengeld. Verzoek om herziening. Geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AT3537 - Nek- en schouderklachten. WAO-beoordeling. Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AT3593 - Is aan betrokkene terecht geen verdere uitkering van ziekengeld toegekend?

• LJN AT3683 - Behandeling van de zaak buiten zitting. Strijd met een goede procesorde. Intrekking van het ziekengeld omdat betrokkene geschikt wordt geacht tot het verrichten van haar arbeid.

• LJN AT3769 - Weigering van verdere betaling van de ZW-uitkering omdat betrokkene niet meer ongeschikt is voor zijn arbeid.

• LJN AT3821 - Had bij de verlaging van de WAO-uitkering een uitlooptermijn van twee maanden moeten worden verleend?

• LJN AT3834 - Inzake de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster was de werkgeefster niet als belanghebbende aan te merken. De rechtbank heeft haar terecht niet-ontvankelijk verklaard in het beroep.

• LJN AT3836 - Weigering toekenning ziekengeld omdat betrokkene op de relevante datum niet meer ongeschikt werd geacht tot het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AT3854 - Weigering ZW-uitkering omdat betrokkene op en na de datum in geding niet meer ongeschikt werd geacht tot het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AT3864 - Beλindiging ziekengeld omdat betrokkene geschikt is te achten tot het verrichten van zijn maatgevende arbeid.

• LJN AT3865 - Weigering ZW en WAO op de grond dat betrokkene niet verplicht verzekerd was ingevolge die wetten. Is terecht geweigerd aan betrokkene na vier weken toegenomen arbeidsongeschiktheid een WAZ-uitkering toe te kennen?

• LJN AT3972 - Weigering ziekengeld. De psychische klachten zijn hetzelfde als ten tijde van de herziening van de WAO-uitkering. Subjectieve klachtenpresentatie. Geen toename van lichamelijke en psychische klachten.

• LJN AT4014 - Is terecht verdere betaling van ziekengeld geweigerd omdat betrokkene niet langer ongeschikt is te achten voor haar werk?

• LJN AT4178 - Is terecht verdere ZW-uitkering geweigerd omdat betrokkene op de relevante datum niet (meer) wegens ziekte of gebreken ongeschikt wordt geacht voor zijn arbeid?

• LJN AT4822 - Weigering ziekengeld: benadelingshandeling.

• LJN AT4848 - Betrokkene is niet ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid. Schattingsbesluit. Beroep tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar. Niet horen.

• LJN AT4850 - Betrokkene is niet meer ongeschikt tot het verrichten van haar arbeid.

• LJN AT4851 - Bieden de in hoger beroep door het UWV ingezonden stukken een voldoende basis voor het andermaal handhaven van het standpunt van het UWV dat appellante op de data in geding geschikt is te achten voor haar maatmanfunctie?

• LJN AT5214 - Betrokkene is niet meer ongeschikt tot het verrichten van haar arbeid. Niet behandelen van de aanvraag voor WAO-uitkering. Niet verschijnen voor medisch onderzoek.

• LJN AT5216 - Herziening WAO-uitkering. Minder dan 15% arbeidsongeschikt. Geen toename van de medische beperkingen. Als maatstaf voor de arbeid gelden de laatstelijk voor de ziekmelding in het kader van de WAO-schatting geselecteerde functies.

• LJN AT5220 - Weigering ZW- en WW-uitkering. Benadelingshandeling.

• LJN AT5404 - Chauffeur met psychische klachten. Gedeeltelijke WAO-uitkering. Ziekmelding vanuit de WW voor de restcapaciteit in verband met toename van de klachten. Doorslaggevende betekenis toekennen aan het oordeel van een onafhankelijke en onpartijdige psychiater.

• LJN AT5437 - Is de werkgeefster belanghebbende bij het besluit waarbij de werkneemster ziekengeld wordt geweigerd? Beoordeling van de aard en oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.

• LJN AT5438 - Weigering ziekengeld. Bezwaartermijn. Is het bezwaarschrift tijdig ingediend? Is er sprake van een geschil van geneeskundige aard? Oorzaak van de ongeschiktheid.

• LJN AT5439 - Weigering ziekengeld. Overschrijding van de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift.

• LJN AT5444 - WAO-beoordeling. Belastbaarheidsprofiel. Geselecteerde functies. Betrokkene is niet (meer) buiten staat tot het verrichten van de haar eerder voorgehouden functies.

• LJN AT6115 - Is terecht geweigerd aan betrokkene een ZW-uitkering te verstrekken, ingaande de dag van ziekmelding, omdat zij op die dag niet verzekerd zou zijn voor de socialeverzekeringswetten?

• LJN AT6284 - Bepaling van het ontstaan van het arbeidsongeschiktheidsrisico. “Eigen verklaring”. Benadelingshandeling. Weigering ZW-uitkering.

• LJN AT6710 - Het bestreden besluit wordt niet langer gehandhaafd. Betrokkene heeft geen belang meer bij de behandeling van het hoger beroep. Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AT6797 - Weigering ziekengeld. Betrokkene is geschikt voor de eerder voorgehouden functies. Deze functies dienen te gelden als maatstaf voor de arbeid in de zin van artikel 19 van de ZW.

• LJN AT6801 - Weigering ziekengeld omdat betrokkene op en na de datum in geding niet ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AT7324 - Afwijzing van het verzoek om herziening.

• LJN AT7325 - Weigering ziekengeld. Is op goede gronden geoordeeld dat betrokkene in staat moet worden geacht om zijn eigen werk te verrichten?

• LJN AT7654 - Termijnoverschrijding bij het instellen van hoger beroep. De gemachtigde van betrokkene had - gezien de wettelijke beroepstermijn - bij de rechtbank dienen te informeren over het uitblijven van de uitspraak.

• LJN AT7717 - Is terecht op grond van artikel 29a van de ZW geweigerd appellante ziekengeld toe te kennen omdat appellante niet tengevolge van haar zwangerschap arbeidsongeschikt was en derhalve tot de datum van het ontslag recht had op doorbetaling van het salaris?

• LJN AT8056 - Uitzendkracht. Inpakker in een metaalfabriek, die is uitgevallen met nekklachten tijdens tilwerk. Is betrokkene in staat werk zoals beschreven in de werkomschrijving te verrichten? Tilwerk met twee personen.

• LJN AT8057 - Verfbaanspuiter, uitgevallen met rugklachten. Is de hersteldverklaring terecht? Zijn er objectiveerbare afwijkingen? Onderzoek door een orthopeed.

• LJN AT8078 - Het verzet tegen de niet-ontvankelijk verklaring is gegrond. Het griffierecht is tijdig overgeschreven op de (oude) bankrekening van de Raad.

• LJN AT8084 - Weigering toekenning ziekengeld. Betrokkene wordt geacht de aan de schatting in 1997 ten grondslag gelegde functies te vervullen.

• LJN AT8187 - Weigering ziekengeld. Bij de beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid van betrokkene is uitgegaan van een onjuiste maatstaf arbeid.

• LJN AT8310 - Is terecht besloten dat betrokkene niet wegens ziekte of gebrek ongeschikt wordt geacht tot het verrichten van zijn arbeid en bepaald dat hij met ingang van die datum geen recht (meer) heeft op ziekengeld?

• LJN AT8385 - Terugvordering ziekengeld. De AAW-uitkering is uitbetaald met inachtneming van de beslagvrije voet. Maakt het UWV terecht geen gebruik van de bevoegdheid om af te zien van terugvordering?

• LJN AT8462 - Intrekking ZW-uitkering omdat betrokkene weer geschikt is voor licht werk.

• LJN AT8483 - Aanspraak op ziekengeld. Vaststelling van het dagloon.

• LJN AT9105 - Weigering verdere ZW-uitkering. Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AT9112 - Toekenning ziekengeld. Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van haar arbeid.

• LJN AT9350 - Vaststelling van de hoogte van het dagloon. Overwerk.

• LJN AT9362 - Weigering ziekengeld. Betrokkene is niet ongeschikt tot het verrichten van haar arbeid tengevolge van haar bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap. De werkgever als belanghebbende.

• LJN AT9369 - Seksuele intimidatie op het werk. Het dienstverband is van rechtswege beλindigd. Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van haar arbeid. Er is geen sprake van onzorgvuldig onderzoek.

• LJN AT9371 - Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AT9553 - RSI. Aan de schatting liggen onvoldoende functies ten grondslag. Weigering van het ziekengeld tijdens de proefplaatsing.

• LJN AT9728 - Betrokkene is niet ongeschikt voor het verrichten van haar arbeid. Moet zij geschikt worden geacht voor (ten minste ιιn van) de vijf functies?

• LJN AT9828 - Beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Betrokkene is ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid. Niet-reguliere geneeswijze.

• LJN AU0036 - Schoonmaakster. Psychische klachten. Weigering ziekengeld. Was de gezondheidstoestand bij aanvang van de verzekering zodanig dat uitval binnen een halfjaar was te verwachten? Redelijke beleidsbepaling.

• LJN AU0223 - Betrokkene is niet ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid: de arbeid die voor hem geschikt is bevonden bij de WAO-beoordeling.

• LJN AU0465 - Dubbel hoger beroep. Weigering WAO-uitkering: betrokkene is minder dan 15% arbeidsongeschikt. Weigering ziekengeld: betrokkene is niet meer ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AU0495 - Blijvend gehele weigering ZW-uitkering. Benadelingshandeling: nevenwerkzaamheden zonder toestemming van de werkgever.

• LJN AU0498 - Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid. Indienen bezwaar: niet-ontvankelijkverklaring blijft achterwege indien het besluit ten tijde van de indiening van het bezwaarschrift wel reeds tot stand was gekomen, hetgeen hier het geval is.

• LJN AU0921 - Is terecht besloten om aan betrokkene geen ziekengeld meer toe te kennen?

• LJN AU0922 - Verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep vanwege niet-tijdige betaling van het griffierecht. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU0924 - Weigering om ziekengeld te verlenen op de grond dat betrokkene niet meer ongeschikt was tot werken. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AU0929 - Is aan betrokkene terecht met ingang van de datum in geding geen ziekengeld meer toegekend?

• LJN AU1320 - Weigering ziekengeld. Vernietiging van het bestreden besluit. De arbeidskundige grondslag wordt ontoereikend geacht.

• LJN AU1452 - Weigering ZW-uitkering omdat betrokkene niet langer ongeschikt wordt geacht tot het verrichten van werkzaamheden als directeur/manager.

• LJN AU1453 - Agrarisch medewerker tomatenteelt. Ziek gemeld vanuit een WW-uitkeringssituatie. Is de arbeidsgeschiktverklaring terecht? Het oordeel van een onafhankelijke door de rechter ingeschakelde deskundige.

• LJN AU1455 - Bollenpelster met duizeligheids-, psychische en schildklierklachten. Is de geschiktverklaring voor eigen werk terecht?

• LJN AU1467 - Aan de orde is de vraag of het UWV terecht heeft besloten om betrokkene geen ziekengeld toe te kennen omdat hij op de datum in geding niet ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid als metaalbewerker.

• LJN AU1468 - Weigering ZW-uitkering. Het begrip "zijn arbeid".

• LJN AU1470 - Is aan betrokkene terecht met ingang van de datum in geding geen ziekengeld toegekend?

• LJN AU1552 - Herziening WW-uitkering en verlaging ZW-uitkering wegens verzwegen inkomsten uit arbeid. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AU1833 - Intrekking en terugvordering van de WW-, ZW- en WAO-uitkering. De onderliggende verzekering is weggevallen tengevolge van het ontbreken van een geldige E301-verklaring inzake in Duitsland vervulde tijdvakken van verzekering dan wel arbeid.

• LJN AU1858 - Weigering ziekengeld. Betrokkene is terecht geschikt geacht voor de voorgehouden functies.

• LJN AU1869 - Ten onrechte is aan betrokkene ziekengeld geweigerd. Betrokkene leed ook ten tijde in geding aan een obsessief-compulsieve stoornis van een zodanige ernst dat normaal functioneren in arbeid redelijkerwijs niet mogelijk was.

• LJN AU1885 - Weigering ziekengeld. Er is geen sprake dat betrokkene ten onrechte niet langer ongeschikt is geacht voor ιιn van de voorgehouden functies, zijnde in dit geval de maatstaf arbeid als bedoel in artikel 19 van de ZW.

• LJN AU2257 - Weigering ziekengeld; Vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar.

• LJN AU2729 - Weigering toekenning ziekengeld omdat sprake zou zijn van een benadelingshandeling.

• LJN AU2733 - Ziekengeld geweigerd. Heeft betrokkene een benadelingshandeling gepleegd door akkoord te gaan met een afkoopsom voor achterstallig loon? Is deze handelswijze verwijtbaar?

• LJN AU3050 - Is betrokkene terecht op grond van artikel 29, eerste lid, van de ZW ziekengeld over de periode in geding geweigerd?

• LJN AU3513 - Het inleidend beroepschrift had met toepassing van het bepaalde in artikel 6:15, eerste lid, van de Awb ter behandeling als bezwaarschrift moeten worden doorgezonden naar gedaagde.

• LJN AU3583 - Medewerker grondsaneringsbedrijf. Het ziekengeld is niet terecht geweigerd. Maagklachten en depressie. Doorslaggevend rapport van de psychiater.

• LJN AU3589 - De aangifte van arbeidsongeschiktheid is niet gedaan binnen de bij artikel 38, eerste lid, van de ZW voorgeschreven termijn, zodat de plicht tot loondoorbetaling voor de werkgever wordt verlengd.

• LJN AU3592 - Caissiθre. Arbeidsgehandicapte. Weigering ziekengeld. Is er voldaan aan de vereisten van artikel 29b, eerste lid, van de ZW? Is het dienstverband vijf jaar ononderbroken voortgezet? Uitbreiding van het aantal uren.

• LJN AU3910 - Weigering ziekengeld. Weigering WAO-uitkering in verband met het niet verzekerd zijn. Terugvordering van ten onrechte ontvangen WAO-uitkering.

• LJN AU3928 - Weigering uitkering van ziekengeld omdat betrokkene niet (meer) wegens ziekte of gebrek ongeschikt was voor het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AU3931 - Aan de orde is de vraag of terecht is besloten dat betrokkene geen recht heeft ziekengeld.

• LJN AU3933 - Herziening (intrekking) ZW-uitkering met terugwerkende kracht en terugvordering van onverschuldigd betaalde ZW-uitkering.

• LJN AU4393 - Ten onrechte zijn de aanspraken van betrokkene op toekenning van een WAO-uitkering betrokken in het geding waarin een besluit ter uitvoering van de ZW aan de orde is.

• LJN AU5315 - Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in een zaak waarin is gevraagd om herziening van een uitspraak. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.

• LJN AU5563 - Is terecht een maatregel opgelegd van gehele weigering van ziekengeld gedurende de periode dat betrokkene aanspraak op loon zou hebben kunnen doen gelden, dan wel de dienstbetrekking zou hebben kunnen voortduren?

• LJN AU5564 - Voldoet het bezwaarschrift aan de in artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb gestelde eis? Summiere motivering van het bezwaar.

• LJN AU5565 - Is betrokkene terecht niet langer ongeschikt geacht voor zijn arbeid? Deugdelijkheid motivering. Tiendagentermijn. Heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien om nadere ingebrachte informatie te weigeren op grond van artikel 8:58 van de Awb?

• LJN AU5645 - Is terecht besloten om aan betrokkene geen uitkering ingevolge de ZW meer toe te kennen omdat zij op en na de datum in geding niet (meer) ongeschikt was tot het verrichten van haar arbeid?

• LJN AU5646 - Is betrokkene terecht geschikt geacht voor zijn voormalige arbeid als heftruckchauffeur? Zorgvuldigheid van het medisch onderzoek.

• LJN AU5650 - Bij het heronderzoek is betrokkene in staat geacht de aan hem in het kader van de laatste WAO-beoordeling voorgehouden functies te vervullen. Is terecht geweigerd betrokkene ziekengeld toe te kennen?

• LJN AU5666 - Het bericht dat de vrijwillige verzekering noch door betrokkene, noch door gedaagde is beλindigd, is geen besluit is in de zin van de Awb nu deze niet is gericht op enig rechtsgevolg.

• LJN AU6133 - Heeft de rechtbank het beroep van betrokkene tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AU6371 - Overwerk in ZW-dagloon; Bijzonder dagloonbesluit Agrarische bedrijven.

• LJN AU6939 - Afwijzing van een verzoek om herziening ingevolge artikel 8:88 van de Awb.

• LJN AU7691 - WAO-schatting. Nek- en schouderklachten. Overschrijdt de functie van kamermeisje de belastbaarheid ten aanzien van klimmen? Is betrokkene na de ziekmelding terecht geschikt verklaard voor de geduide functies?

• LJN AU8232 - Is terecht proceskostenveroordeling uitgesproken. Is de verleende rechtsbijstand te beschouwen als door een derde beroepsmatig verleende bijstand, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht?

• LJN AU8234 - Is betrokkene terecht ziekengeld geweigerd?

• LJN AU8236 - Overschrijding van de bezwaartermijn. Is de termijnoverschrijding verschoonbaar?

• LJN AU8239 - WAO-schatting. Is voldoende rekening gehouden met de medische beperkingen van betrokkene?

• LJN AU8597 - Wasserijmedewerkster, uitgevallen met rug- en darmklachten. WAO-uitkering ingetrokken, geschikt voor passend werk. Het ziekengeld is geweigerd na ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. Wat dient onder "zijn arbeid" te worden verstaan?

• LJN AU8604 - Is terecht geweigerd aan betrokkene ziekengeld toe te kennen?

• LJN AU8605 - Niet uitbetalen van het ziekengeld vanwege te late ziekmelding.

• LJN AU8608 - Verzoek om terug te komen op de beslissing ter zake van de hersteldmelding van betrokkene. Is er sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden?

• LJN AU8639 - Was betrokkene na de eerste dag met ingang waarvan hij ongeschikt tot werken was, gedurende 52 weken ongeschikt tot werken gebleven?

• LJN AU8642 - Heeft gedaagde betrokkene terecht en op goede gronden ingaande de datum in geding niet langer als gevolg van ziekte of gebreken ongeschikt geacht voor zijn arbeid als bedoeld in artikel 19 van de ZW?

• LJN AU8644 - Heeft het UWV betrokkene op goede gronden ziekengeld ontzegd per data in geding?

• LJN AU8892 - Is ten onrechte ziekengeld geweigerd omdat betrokkene ten tijde in geding niet in staat was de werkzaamheden verbonden aan de functie van ambulant franchisemanager te verrichten?

• LJN AU8924 - Is terecht over de periode in geding ziekengeld geweigerd?

• LJN AU8925 - Weigering ziekengeld omdat betrokkene niet wegens ziekte of gebreken ongeschikt wordt geacht tot het verrichten van de geduide functies.

• LJN AU8953 - Weigering ziekengeld. De beperkingen van betrokkene waren op de datum in geding niet van dien aard dat betrokkene destijds ongeschikt moet worden geacht voor elk van de voorgehouden functies.

• LJN AU8959 - Weigering ziekengeld omdat na onderzoek van betrokkene geen duidelijke afwijkingen waren vastgesteld.

• LJN AU8966 - Is terecht besloten dat betrokkene met ingang van de datum in geding geen recht meer heeft op een ZW-uitkering?

• LJN AU8968 - Weigering ziekengeld. Er is geen sprake van ongeschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AU8973 - Betrokkene is niet ongeschikt tot het verrichten van haar arbeid als vissorteerster en afwasser in een visfabriek.

• LJN AU8986 - Betrokkene is geschikt geacht voor zijn arbeid.

• LJN AU9098 - Weigering ziekengeld omdat betrokkene geschikt wordt geacht voor het eigen werk.

• LJN AU9489 - Is betrokkene terecht niet als verzekerde ingevolge de ZW aangemerkt en niet voor een uitkering op grond van die wet in aanmerking gebracht?

• LJN AU9889 - Vaststelling van het dagloon. Verzoek om schadevergoeding.

• LJN AV0214 - Weigering ZW-uitkering op de grond dat betrokkene in de periode in geding niet arbeidsongeschikt wordt geacht.

• LJN AV1076 - Overschrijding van de termijn voor betaling van het griffierecht. Het verzet is ongegrond.

• LJN AV1951 - Heeft de voorzieningenrechter ten onrechte in het kader van een voorlopige voorziening een deskundigenonderzoek laten doen? Is het UWV in zijn procespositie geschaad?

• LJN AV1959 - Weigering ZW-uitkering op de grond dat de beperkingen die betrokkene als gevolg van haar rugklachten ondervindt niet als een gevolg van zwangerschap en/of bevalling worden beschouwd.

• LJN AV2066 - Oplegging van een boete in verband met een niet-tijdige hersteldmelding door de werkgever.

• LJN AV2392 - Er zijn onvoldoende feitelijke gegevens aanwezig voor de conclusie dat soortgelijke arbeid met eenzelfde belasting en beloning bij andere werkgevers aanwezig is. Bij de vaststelling tot ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte of gebreken is uitgegaan van eigen werk bij een soortgelijke werkgever.

• LJN AV2729 - Vaststelling van het dagloon. Toekenning van twee ZW-uitkeringen: ιιn op grond van de verzekering ingevolgde de WW en ιιn gebaseerd op een (tijdelijk) dienstverband. Referteperiode van dertien weken.

• LJN AV3117 - Is betrokkene terecht wegens termijnoverschrijding in haar bezwaar niet-ontvankelijk verklaard? Het risico van niet-aangetekende verzending van het bezwaarschrift ligt bij de verzender.

• LJN AV4217 - Weigering ziekengeld. Weigering WAO-uitkering. Geschiktheid voor eigen werk.

• LJN AV5630 - Weigering ziekengeld. Maagklachten en stress. Was de gezondheidstoestand van betrokkene zodanig dat met grote mate van zekerheid het intreden van de ongeschiktheid tot werken binnen een halfjaar was te verwachten?

• LJN AV6471 - Terugvordering van het ziekengeld. Inkomsten uit arbeid. Heeft betrokkene tijdig gemeld dat hij hersteld was?

• LJN AV7793 - Met een nieuw besluit wordt geheel tegemoetgekomen aan de bezwaren. Proceskostenvergoeding.

• LJN AV7816 - Is betrokkene ten onrechte ziekengeld geweigerd? Geschiktheid voor de voorgehouden functies. Medisch oordeel van een deskundige.

• LJN AV7832 - Is het bezwaar terecht wegens overschrijding van de in artikel 75a van de ZW gestelde termijn van twee weken niet-ontvankelijk verklaard?

• LJN AV7833 - De arbeidsongeschiktheid kon niet meer als een gevolg van de zwangerschap of de bevalling worden beschouwd. Weigering van het ziekengeld.

• LJN AV7834 - Is de ZW-uitkering over de periode in geding terecht met 5% gekort en heeft de rechtbank ten onrechte geen proceskostenveroordeling uitgesproken?

• LJN AV7845 - Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AV8543 - Geschiktverklaring voor rugsparend werk. Hersteldverklaring met terugwerkende kracht. Zorgvuldigheid. Zelf voorzien.

• LJN AV8548 - Betrokkene is niet meer ongeschikt voor het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AV8893 - Weigering ZW-uitkering en WAO-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AW2064 - Weigering ziekengeld. De verplichte verzekering was reeds beλindigd. Nawerking. Tegenstrijdige verklaringen omtrent de eerste ziektedag.

• LJN AW2137 - Vaststelling van het dagloon. Evenredige vermindering. Afwisselend wel en niet werkzaam zijn vloeit voort uit persoonlijke voorkeur.

• LJN AW2328 - WAO-schatting met toepassing van het CBBS. Motivering. Oplegging van een maatregel wegens te late ziekmelding.

• LJN AW2358 - Arbeidsgehandicaptebesluit.
Betrokkene is verstandelijk gehandicapt en lijdt aan epilepsie en chronische urethritis.

• LJN AW3037 - Bekendmaking van het ZW-besluit. Aanvang van de bezwaartermijn. Ontvankelijkheid van het bezwaar.

• LJN AW3553 - Hernieuwde aanvraag. Er is geen sprake van nieuwe feiten of veranderde • omstandigheden.

• LJN AW7389 - Weigering ZW-uitkering wegens geschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AW7940 - Beλindiging van de vrijwillige verzekering van de Ziektewet met terugwerkende kracht.

• LJN AW8523 - Benadelingshandeling. Beleid van het UWV. Juistheid van de opgelegde maatregel.

• LJN AW9177 - Ziekmelding vanuit het buitenland. Weigering van het ziekengeld. Terugvordering.

• LJN AW9230 - Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor de bij een eerdere schatting geduide functies. Subjectieve beleving.

• LJN AW9232 - Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor het eigen werk. Juiste maatstaf? Zorgvuldigheid.

• LJN AW9242 - Weigering ziekengeld wegens geschiktheid voor het eigen werk. Weigering WAO-uitkering aangezien betrokkene geen 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest.

• LJN AW9664 - Ziekmelding vanuit een WW-uitkeringssituatie. Korting op het ziekengeld wegens overtreding van de controlevoorschriften. Bezoek aan de apotheek.

• LJN AW9686 - Weigering ziekengeld. Er is geen relevante belemmering ten aanzien van het eigen werk. Fibromyalgie? Tenderpoints.

• LJN AX2216 - Wegens ziekte hervatting in ander werk bij dezelfde werkgever. Nieuwe ziekmelding met een nieuwe ziekteoorzaak. Doorlopende arbeidsongeschiktheid? Eenmalige loondoorbetalingsverplichting van maximaal 24 maanden. Ziekengeld.

• LJN AX3227 - Weigering ziekengeld. Geschiktheid voor het eigen werk? Minimale medisch-objectiveerbare afwijkingen.

• LJN AX3256 - Herziening van de ZW-uitkering. Terugvordering. Er is geen mededeling gedaan van de werkzaamheden en verdiensten.

• LJN AX5819 - De mededeling inzake de terugvordering van de ten onrechte betaalde Wazo-bevallingsuitkering is door de rechtbank niet aangemerkt als een besluit.

• LJN AX7637 - Weigering ZW-uitkering. Geschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AX7706 - Weigering ziekengeld. Herhaalde aanvraag. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AX8399 - Weigering ziekengeld. Terugvordering van onverschuldigd betaald ziekengeld.

• LJN AX8402 - Herziening ZW-uitkering. Ingangsdatum. Hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AX8494 - Alsnog toekenning van WAO-uitkering. Het besluit op bezwaar is ondeugdelijk gemotiveerd.

• LJN AX8725 - Weigering ziekengeld omdat betrokkene tijdens ziekte recht heeft op loondoorbetaling door de werkgever.

• LJN AX8750 - Weigering ziekengeld vanwege geschiktheid voor het eigen werk.

• LJN AX9594 - WAO-schatting. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AX9668 - De herziening van de WAO-uitkering berust op een onvoldoende zorgvuldig medisch onderzoek en daarmee op een onvoldoende medische grondslag. Het besluit tot weigering van het ziekengeld is niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen.

• LJN AY2354 - Korting op het ziekengeld vanwege overtreding van de controlevoorschriften.

• LJN AY3027 - WAO-schattingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies. Het is onvoldoende aannemelijk dat een beschermde werkomgeving op de vrije arbeidsmarkt wel is te vinden.

• LJN AY3610 - Herziening van de WAO-uitkering. Belastbaarheid. Medisch en arbeidskundig onderzoek. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

• LJN AY3863 - Was betrokkene op de data in geding op medische gronden volledig arbeidsongeschikt?

• LJN AY3890 - In een situatie waarin betrokkene naast een WW-uitkering uit een voorafgaand aan de WAO-schatting beλindigd dienstverband ook uit hoofde van een recent beλindigd dienstverband WW-uitkering ontvangt, moet de aard en zwaarte van de laatstelijk vσσr de ziekmelding verrichte arbeid bij de te hanteren maatstaf arbeid worden betrokken.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x