Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 49281 Stcrt. 2017, 49281
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 17997 Stcrt. 2014, 17997
14-10-2010 01-08-2010 Wijziging Stcrt. 2010, 15917 Stcrt. 2010, 15917
01-04-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 34 Stcrt. 2010, 34
17-01-2009 01-01-2008
art. 4
Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 9
(= 653)
Stcrt. 2009, 9
(= 653)

 

 

REGELING van 7 januari 2009, nr. DSV/2897940, houdende regels ter voorkoming of beperking van samenloop van kinderbijslag en kindgebonden budget met daarmee overeenkomende buitenlandse tegemoetkomingen of tegemoetkomingen van een volkenrechtelijke organisatie en aanvulling na toepassing prioriteitsregels Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 (Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008)

     De Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Financiën;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op artikel 20 van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

     Besluiten:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
- kinderbijslag: de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet;
- kindgebonden budget: het kindgebonden budget op grond van de Wet op het kindgebonden budget;
- kinderopvangtoeslag: de kinderopvangtoeslag op grond van de Wet kinderopvang;
- tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen: de tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen;
- Verordening (EG) nr. 883/2004: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166);
- Verordening (EG) nr. 987/2009: Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2009, L 284);
- gezinsbijslag: gezinsbijslag als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, van Verordening (EG) nr. 883/2004.

 

Art. 2. Samenloop met buitenlandse tegemoetkoming
-1. Indien ten aanzien van hetzelfde kind over eenzelfde tijdvak in Nederland recht bestaat op kinderbijslag of kindgebonden budget en tevens recht bestaat op één of meer daarmee naar aard en strekking overeenkomende tegemoetkomingen bestaande

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.