Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
17-01-2009   Intrekking Stcrt. 2009, 9
(= 653)
Stcrt. 2009, 9
(= 653)
05-02-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 22 Stcrt. 1998, 22

 

 

REGELING samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

28 januari 1998/nr. SV/VP/98/0139
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 20 van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Samenloop met buitenlandse kinderbijslag
Indien ten aanzien van hetzelfde kind over eenzelfde tijdvak recht op kinderbijslag bestaat op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en op grond van een rechtens geldende regeling bestaande in een ander land, wordt de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet slechts uitbetaald voor zover deze die andere kinderbijslag overtreft.

 

Art. 2. Samenloop met kinderbijslag van volkenrechtelijke organisatie
Indien ten aanzien van hetzelfde kind over eenzelfde tijdvak recht op kinderbijslag bestaat op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 ¹, wordt de kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet slechts uitbetaald voor zover deze die andere kinderbijslag overtreft.

1. Volgens de redactie dient "Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989" te worden vervangen door: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.

 

Art. 3. Intrekking ministeriële regeling
De Regeling van 28 maart 1985 op grond van artikel 16 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt. 1985, 63) wordt ingetrokken.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 28 januari 1998.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.

 

 

 

TOELICHTING
[28 januari 1998]

 

     In artikel 20 van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is de bevoegdheid neergelegd om, ter voorkoming van dubbele kinderbijslag, nadere en zo nodig afwijkende regels te stellen wanneer ten aanzien van hetzelfde kind recht op kinderbijslag bestaat op grond van de AKW en op grond van een buitenlandse wettelijke regeling of op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie. In deze regeling wordt aan deze bevoegdheid invulling gegeven.

 

Samenloop van kinderbijslag op grond van de AKW met kinderbijslag op grond van een buitenlandse wettelijke regeling


     Een situatie waarin ten aanzien van hetzelfde kind recht op kinderbijslag bestaat op grond van de AKW alsmede op grond van een buitenlandse wettelijke regeling kan zich voordoen wanneer het gezin in Nederland woont en één van de ouders als grensarbeider in Duitsland of België werkzaam is. In dat geval heeft de in Nederland wonende ouder aanspraak op kinderbijslag op grond van de AKW, terwijl de mogelijkheid bestaat dat in het land waar de andere ouder werkt op grond van de aldaar geldende kinderbijslagwetgeving eveneens recht op kinderbijslag bestaat. Ook in de spiegelbeeldige situatie is het denkbaar dat zich een situatie voordoet waarbij zowel recht op kinderbijslag op grond van de AKW alsmede op grond van een buitenlandse wettelijke regeling bestaat. Ten aanzien van de samenloop van kinderbijslag op grond van de AKW met buitenlandse kinderbijslag wordt aangesloten bij de regels zoals deze reeds waren gesteld in de Ministeriële Regeling van 28 maart 1985, Stcrt. 1985, 63. Die ministeriële regeling wordt thans ingetrokken.

 

Samenloop van kinderbijslag op grond van de AKW met kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie


     Volkenrechtelijke organisaties zijn intergouvernementele instellingen die door nationale overheden zijn opgericht en waarbij landen zich kunnen aansluiten. Personeel van in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisaties is vrijgesteld van Nederlandse socialeverzekeringsplicht (werknemersverzekeringen zowel als volksverzekeringen) indien die organisatie een eigen sociaalverzekeringsstelsel heeft dat op die personeelsleden van toepassing is. Als aanvullende voorwaarde geldt dat het betreffende stelsel aan de belanghebbende voldoende dekking moet bieden. De vrijstelling van Nederlandse verzekeringsplicht en premieplicht is in eerste instantie vastgelegd in de zetelovereenkomst die tussen de Nederlandse Staat en de internationale organisatie is gesloten. Bovendien blijkt één en ander uit de ministeriële regeling die op grond van artikel 13, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 1989, 164) [zie Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, red.] is getroffen. Daarin is een uitputtende opsomming gegeven van in Nederland gevestigde volkenrechtelijke organisaties met een eigen sociaalverzekeringsstelsel.
     Behalve de werknemer zelf, worden ook zijn echtgenoot, kinderen en inwonende overige gezinsleden als niet verzekerd voor de volksverzekeringen aangemerkt.
     Samenloop van kinderbijslag kan zich voordoen indien de werknemer in Nederland nevenwerkzaamheden, anders dan bij de organisatie, gaat verrichten en die organisatie een eigen kinderbijslagregeling kent. In dat geval immers kunnen er in beginsel rechten worden ontleend aan die regeling én aan de AKW. Een andere mogelijkheid van samenloop zal zich kunnen voordoen indien de echtgenoot in Nederland gaat werken of een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering ontvangt.
     Alsdan ontstaat Nederlandse verzekeringsplicht waardoor mogelijkerwijs recht bestaat op kinderbijslag op grond van de AKW, naast het recht dat de partner voor hetzelfde kind kan hebben op grond van de regeling van de volkenrechtelijke organisatie.
     De regels ten aanzien van de samenloop van kinderbijslag op grond van de AKW met kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie zijn nieuw.
     In beide gevallen van samenloop wordt de kinderbijslag op grond van de AKW slechts uitbetaald voor zover deze de andere kinderbijslag overtreft.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.