Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Algemene Kinderbijslagwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  WOONLANDBEGINSEL  IN  DE  SOCIALE  ZEKERHEID  2012
 
 

20 april 2012, Stcrt. 2012, 8306
Inwerkingtreding: 1 juli 2012 onderscheidenlijk 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 12:2 AKW, 17:3, 18:4, 25:2, 29:3, 29a:6 en 67:9 Anw, 62:2 Wet WIA en 2:10 en 2:11 Wkb)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2012, nr. IVV/OOG/2012/6311, houdende nadere regels in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
    
Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, de artikelen 17, derde lid, 18, derde lid, 25, tweede lid, 29, derde lid, 29a, achtste lid, en 67, twaalfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 2, tiende en elfde lid, van de Wet op het kindgebonden budget en artikel 62, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Woonlandfactor
Het percentage, bedoeld in de artikelen 12, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 17, derde lid, 18, derde lid, 25, tweede lid, 29, derde lid, 29a, achtste lid, en 67, twaalfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 2, tiende en elfde lid, van de Wet op het kindgebonden budget en 62, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voor een woonland anders dan:
a. Nederland;
b. één van de andere lidstaten van de Europese Unie;
c. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; en
d. Zwitserland;
bedraagt het in de bijlage bij deze regeling opgenomen percentage.

 

Art. 2. Hoogte kindgebonden budget bij aanspraak voor meer dan één kind
-1. Indien:
a. de ouder aanspraak heeft op

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | AKW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x