WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt art. 25 AOW)

REGELING van 19 december 1995, Stcrt. 1995, 248, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet, per 1 januari 1996 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW en 19 en 37b AWW)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt artt. 20, 21 en 67 AOW)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 696, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (wijzigt artt. 1 (2x), 8, 11 (2x), 18, 21 en 32 AOW)

WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

REGELING van 26 februari 1996, Stcrt. 1996, 43, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet en Algemene Weduwen- en Wezenwet, per 1 maart 1996 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW en 19 en 37b AWW)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. 15 (2x), 17a, 17b (2x), 17c (2x), 17d (3x), 17e (2x), 17f (2x), 17g (2x), 17h (2x), 17i, 24 (2x), 24a, 24b, 25, 49 (2x) en 68 (2x) AOW)

REGELING van 25 juni 1996, Stcrt. 1996, 120, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1996 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen) (wijzigt art. 20 (2x) AOW)

REGELING van 18 december 1996, Stcrt. 1996, 250, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 1997 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 20 december 1996, Stb. 1996, 654, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1997) (wijzigt art. 9 AOW)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 15, 17b (2x), 17c en 17i AOW)

REGELING van 24 juni 1997, Stcrt. 1997, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1997 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt artt. 1 en 53 AOW)

REGELING van 18 december 1997, Stcrt. 1997, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 1998 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 773, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie (wijzigt art. 18 AOW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 1, 5, 17a, 17b, 17c, 17i, 24 en 53 AOW)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 9, 17i en 29 AOW)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt artt. 1, 6 en 16a AOW)

REGELING van 27 maart 1998, Stcrt. 1998, 61, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 april en 1 mei 1998 (wijzigt artt. 9 (4x) en 29 (2x) AOW)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (wijzigt artt. 24 (2x), 24a, en 24b AOW)

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 267, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht) (voegt art. 6a AOW in)

REGELING van 22 juni 1998, Stcrt. 1998, 118, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1998 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

REGELING van 16 december 1998, Stcrt. 1998, 245, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 1999 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 17b, 17c, 17i (2x) en 24 AOW)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt art. 20 AOW)

WET van 27 mei 1999, Stb. 1999, 250, tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen) (wijzigt artt. 8a (2x) en 9a (2x) AOW)

REGELING van 16 juni 1999, Stcrt. 1999, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 1999 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

REGELING van 24 november 1999, Stcrt. 1999, 230, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2000 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt artt. 5, 9, 12, 16a, 17a, 17i en 19a AOW)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 594, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen) (wijzigt artt. 8a (2x) en 9a (2x) AOW)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67 en 69 AOW)

REGELING van 20 juni 2000, Stcrt. 2000, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2000 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

REGELING van 20 november 2000, Stcrt. 2000, 235, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2001 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 1, 6 (2x) en 19a AOW)

WET van 13 december 2000, Stb. 2000, 593, houdende wijziging van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten (wijzigt art. 19 AOW)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (voegt art. 19b AOW in)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 5 (2x) en 51 AOW)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 212, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw) (wijzigt artt. 34, 35 (4x), 36, 37, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 66 en 69 AOW)

REGELING van 15 juni 2001, Stcrt. 2001, 114, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2001 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt art. 17c AOW)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt art. 17i AOW)

REGELING van 22 november 2001, Stcrt. 2001, 228, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2002 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 14, 15, 16, 17, 17a, 17b (3x), 17c, 17d, 17e (3x), 17f, 17g, 17i (2x), 18, 19, 19a, 19b, 20, 24, 24a, 24b (2x), 36, 37, 39, 48, 49, 52 en 68 AOW)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt artt. 4, 8, 10, 11 en 22 AOW)

REGELING van 19 juni 2002, Stcrt. 2002, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2002 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

REGELING van 17 december 2002, Stcrt. 2002, 245, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2003 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 12 december 2002, Stb. 2003, 40, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet (wijzigt art. 13a AOW)

REGELING van 18 maart 2003, Stcrt. 2003, 56, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 april 2003 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

REGELING van 27 juni 2003, Stcrt. 2003, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2003 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 10 december 2003, Stb. 2003, 524, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen (wijzigt artt. 8a, 9a en 62 AOW)

REGELING van 16 december 2003, Stcrt. 2003, 250, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 januari 2004 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 10, 21, 29 en 30 AOW)

REGELING van 23 maart 2004, Stcrt. 2004, 63, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 april 2004 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW

REGELING van 15 juni 2004, Stcrt. 2004, 120, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Algemene Ouderdomswet, per 1 juli 2004 (wijzigt artt. 9 en 29 AOW)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 9, 13, 29, 37, 47 en 48 AOW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 728, tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (wijzigt artt. 9, 9a, 12, 13, 17, 29, 30 en 37 AOW)

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005) (wijzigt art. 29 AOW)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 1, 9, 11, 20 en 35 AOW)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt art. 20 AOW)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 17i, 35 (2x) en 51a AOW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 3 AOW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt artt. 17c, 17i, 37 en 39 AOW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 713, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen (wijzigt artt. 9 en 33b AOW)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 718, houdende wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 40 AOW)

WET van 2 november 2006, Stb. 2006, 558, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende (wijzigt artt. 17, 62 en 71 AOW)

WET van 7 december 2006, Stb. 2006, 697, houdende wijziging van enkele socialeverzekeringswetten betreffende de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden woonachtig in het buitenland (wijzigt art. 62 AOW)

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 305, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van enige bepalingen uit de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen alsmede de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (t.a.v. art. 17b AOW)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 62 en 63 AOW)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt art. 49 AOW)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt artt. 25 en 25a AOW)

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 63, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming (wijzigt artt. 1, 8b, 17 en 64 AOW)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 52 AOW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 9, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 19, 20, 21, 24, 24a, 24b, 31, 33a, 33b, 65 en 68 AOW)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 542, tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 51 AOW)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt artt. 17i en 35 AOW)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (wijzigt artt. 1, 38, 39 en 63a AOW)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt artt. 3, 8a, 9a, 55 en 58 AOW)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt art. 51 AOW)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1, 8b, 8c, 9, 19 en 64a AOW)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 4, 8 (2x), 10 (2x), 11 (2x), 12a, 18, 22 (2x) en 64a AOW)

WET van 23 december 2010, Stb. 2011, 9, tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat) (wijzigt artt. 1 en 6 AOW)

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (wijzigt art. 33b AOW)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt art. 9 AOW)

WET van 30 juni 2011, Stb. 2011, 359, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (wijzigt artt. 10 (2x), 12 (2x) en 29 AOW)

WET van 30 juni 2011, Stb. 2011, 360, tot wijziging van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (wijzigt art. 12 AOW)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 11, 18, 25, 25a en 35 AOW)

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (wijzigt artt. 8b en 16 AOW)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 17i AOW)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 328, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) (wijzigt artt. 1, 6, 7 (2x), 7a, 8, 9, 11, 13, 22, 29 (2x), 32, 35 (2x), 37, 38 (2x), 48 en 64c AOW)

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. (wijzigt artt. 8a, 9a, 35 en 40 (2x) AOW)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 17c, 17h, 17i, 17j en 24 AOW)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 463, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (wijzigt artt. 15, 17, 19 en 50 AOW)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 51a AOW)

WET van 28 maart 2013, Stb. 2013, 115, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB) (wijzigt artt. 7, 8, 17 en 64b AOW)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 17 (2x), 17i en 17j AOW)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt art. 19b AOW)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt art. 20 AOW)

WET van 19 juni 2014, Stb. 2014, 238, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (wijzigt artt. 62 en 62a AOW)

WET van 25 juni 2014, Stb. 2014, 227, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (wijzigt artt. 9, 9a, 17, 29 en 50 AOW)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt artt. 9, 9a, 15, 17 (2x), 17b, 29, 49 en 64c AOW)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 17i, 17j en 35 AOW)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 307, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning (wijzigt artt. 1 (2x), 17 (2x), 22, 63 en 64d AOW)

WET van 5 november 2014, Stb. 2014, 442, tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) (wijzigt art. 1 AOW)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 502, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (wijzigt artt. 38 (2x) en 64e AOW)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 8, 9 (2x), 12, 22, 25 en 64c AOW)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (wijzigt art. 20 AOW)

BESLUIT van 10 december 2014, Stb. 2014, 519, tot vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in de artikelen 22, eerste en vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet en 15, derde lid, en 31, vijfde lid, van de Wet werk en bijstand (wijzigt art. 22 (2x) AOW)

WET van 28 januari 2015, Stb. 2015, 28, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (wijzigt art. 33a AOW)

WET van 4 juni 2015, Stb. 2015, 218, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet overige fiscale maatregelen 2013 in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (wijzigt art. 7a AOW)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (wijzigt artt. 1, 9, 17c, 64a en 64e AOW)

WET van 18 mei 2016, Stb. 2016, 206, tot wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) (wijzigt art. 20 AOW)

WET van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 318, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (wijzigt artt. 17c, 17i en 17j AOW)

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (wijzigt artt. 9, 13, 17i en 33a AOW)

WET van 16 januari 2017, Stb. 2017, 78, tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (wijzigt artt. 1 (2x), 8 en 8d AOW)

WET van 8 maart 2017, Stb. 2017, 110, tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (wijzigt artt. 24 en 24a AOW)

WET van 17 mei 2017, Stb. 2017, 213, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning (wijzigt artt. 9a, 33a en 62a AOW)

MEDEDELING van 14 juni 2017, Stcrt. 2017, 35155, tot wijziging van de bedragen in de AKW, Anw, AOW en TroA per 1 juli 2017 (wijzigt art. 9 AOW)

MEDEDELING van 23 november 2017, Stcrt. 2017, 68641, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 9 AOW)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt artt. 7a, 24 en 24a AOW)

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 37, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (wijzigt art. 1 AOW)

MEDEDELING van 5 mei 2018, Stcrt. 2018, 28171, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 9 AOW)

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (wijzigt artt. 7a en 9 AOW)

MEDEDELING van 23 november 2018, Stcrt. 2018, 67779, over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 9 AOW)

WET van 24 april 2019, Stb. 2019, 185, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (wijzigt art. 20 AOW)

MEDEDELING van 3 juni 2019, Stcrt. 2019, 31612, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 9 AOW)

WET van 3 juli 2019, Stb. 2019, 246, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt art. 7a AOW)

MEDEDELING van 25 november 2019, Stcrt. 2019, 65478, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt art. 20 AOW)

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (wijzigt artt. 7a, 8 en 8a AOW)

WET van 5 februari 2020, Stb. 2020, 67, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2020) (wijzigt art. 20 AOW)