Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-04-2015   Wijziging Stcrt. 2013, 8497 Stb. 2013, 116
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 17678 Stb. 2012, 329
03-07-1985 01-04-1985 Nieuwe regeling Stcrt. 1985, 125 Stcrt. 1985, 125

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf;
     Gelet op artikel 13, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Gedeelten van kalenderjaren gedurende welke de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, niet verzekerd is geweest, worden voor de vaststelling van de korting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet, samengeteld en herleid tot gehele kalenderjaren.
-2. Gedeelten van kalenderjaren gedurende welke de echtgenoot van de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, van die pensioengerechtigden, niet verzekerd is geweest, worden voor de vaststelling van de korting, bedoeld in artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet, samengeteld en herleid tot gehele kalenderjaren.
-3. De samentelling en herleiding, bedoeld in het eerste en tweede lid, geschiedt met inachtneming van het volgende:
1º. een kalenderjaar wordt op 360 dagen en elke kalendermaand op 30 dagen gesteld;
2º. een dag waarop de verzekering een aanvang nam, wordt als een gehele dag in aanmerking genomen;
3º. een dag waarop de verzekering eindigde, wordt niet in aanmerking genomen.
-4. Een na de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde herleiding overblijvend gedeelte van een kalenderjaar blijft verder buiten beschouwing. Het bepaalde in de vorige volzin vindt overeenkomstig toepassing indien de samentelling minder dan een kalenderjaar oplevert, alsmede indien de betrokkene slechts eenmaal gedurende een voor korting meetellend gedeelte van een kalenderjaar niet verzekerd is geweest.

 

Art. 1a.
-1. Gedeelten van kalenderjaren gedurende welke de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, doch vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, verzekerd is geweest, worden voor de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.