Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
03-08-1996 01-07-1997 Nieuwe regeling Stcrt. 1996, 146 Stcrt. 1996, 146

 

 

24 juli 1996/nr. 963564

     Het College van toezicht sociale verzekeringen;
     Gelezen het verzoek van de Sociale Verzekeringsbank van 10 mei 1996;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 1, van de Regeling voorlegging besluiten uitvoeringsinstanties;

     Besluit:

 

 

Goed te keuren het bijgevoegde besluit met bijlage van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 26 april 1996 tot vaststelling van het Besluit beleidsregels SVB afwijking ingangsdatum uitkering.

 

 

Zoetermeer, 24 juli 1996.
College van toezicht sociale verzekeringen,
A. Geurtsen, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

Besluit beleidsregels SVB ter vaststelling van de omstandigheden waaronder een uitkering krachtens de AOW, Anw of AKW kan worden toegekend met een langer terugwerkende kracht dan één jaar (Besluit beleidsregels SVB afwijking ingangsdatum uitkering)

     Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 33, vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet en artikel 14, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Van de bevoegdheid op grond van de artikelen 16, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, 33, vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet en 14, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet om voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.