Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
15-06-2008   Wijziging Stcrt. 2008, 112 Stcrt. 2008, 112
12-01-2001   Wijziging Stcrt. 2001, 7 Stcrt. 2001, 7
02-10-1997   Wijziging Stcrt. 1997, 187 Stcrt. 1997, 187
01-08-1996   Wijziging Stcrt. 1996, 141 Stb. 1996, 295
  Nieuwe regeling Stcrt. 1996, 141 Stcrt. 1996, 141,
samen met
Stcrt. 1996, 141,
samen met
Stb. 1996, 295

 

 

     Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de AOW: de Algemene Ouderdomswet;
b. de Bank: de Sociale Verzekeringsbank; ¹
c. ouderdomspensioen: ouderdomspensioen of toeslag ingevolge hoofdstuk III van de AOW;
d. de pensioengerechtigde: degene aan wie ouderdomspensioen is toegekend;
e. de partner: degene die op grond van artikel 1, tweede en derde lid, AOW als echtgenoot van de pensioengerechtigde wordt beschouwd.

1. Volgens de redactie dient "Sociale Verzekeringsbank" te worden vervangen door: Sociale verzekeringsbank.

 

Art. 2.
-1. Dit besluit is van toepassing op:
a. de pensioengerechtigde;
b. de partner van de pensioengerechtigde;
c. de wettelijke vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde;
d. de instelling waaraan ingevolge artikel 20 AOW ouderdomspensioen wordt uitbetaald.
-2. Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen in het buitenland wonen en als de in het eerste lid bedoelde instelling in het buitenland is gevestigd.

 

 

HOOFDSTUK  2

Verplichtingen

 

Art. 3.
-1. De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling stelt de Bank onverwijld in kennis van een wijziging in het adres van de pensioengerechtigde of diens partner.
-2. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, kan bij een verhuizing in Nederland achterwege blijven indien de wijziging in het adres aan de gemeente is gemeld binnen de in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ¹ gestelde termijn.

1. Volgens de redactie dient "Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" te worden vervangen door: Wet basisregistratie personen.

 

Art. 4.
-1. Op verzoek van de Bank verstrekt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon of instelling binnen de door de Bank gestelde termijn en met gebruikmaking van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.