Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

Wet arbeid en zorg

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2017
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
- Ziekengeldreglement 2017

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer 2013 (vervallen)
- Besluit waarschuwing (vervallen)
- Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001 (vervallen)
- Maatregelenbesluit Tica (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (vervallen)
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Ziekengeldreglement 2004 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregel kostenvergoeding UWV
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
- Besluit schadebeleid
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Invoeringswet arbeid en zorg (vervallen)
- Ontslagbesluit
- Regeling inzage- en correctierecht UWV (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
- Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008

 

 

Inhoudsopgave Wazo

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artt. 1:1 - 1:5
Hoofdstuk 2 Aanpassing arbeidsduur (gereserveerd) artt.
Hoofdstuk 3 Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg artt. 3:1 - 3:30
Afdeling 1x Het recht op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg artt. 3:1 - 3:5
§ 1x Verlofvorm artt. 3:1 - 3:2
§ 2x Melding art. 3:3
§ 3x Nadere voorschriften art. 3:4
§ 4x Mate van gebondenheid att. 3:5
Afdeling 2x Uitkering in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg artt. 3:6 - 3:31
§ 1x De werknemer en de gelijkgestelde artt. 3:6 - 3:16
§ 2x De beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst artt. 3:17 - 3:27
§ 3x Slotbepalingen artt. 3:28 - 3:31
Hoofdstuk 4 Kort verzuimverlof en geboorteverlof artt. 4:1 - 4:7
§ 1x Verlofvormen artt. 4:1 - 4:2c
§ 2x Melding en informatie artt. 4:3 - 4:4
§ 3x Loonvoorschriften art. 4:5
§ 4x Nadere voorschriften art. 4:6
§ 5x Mate van gebondenheid art. 4:7
Hoofdstuk 5 Kort- en langdurend zorgverlof artt. 5:1 - 5:16
Afdeling 1x Kortdurend zorgverlof artt. 5:1 - 5:8
§ 1x Verlofvorm artt. 5:1 - 5:2
§ 2x Melding en informatie artt. 5:3 - 5:5
§ 3x Loonvoorschriften artt. 5:6 - 5:7
§ 4x Nadere voorschriften art. 5:8
Afdeling 2x Langdurend zorgverlof artt. 5:9 - 5:14
§ 1x Verlofvorm artt. 5:9 - 5:10
§ 2x Verlening, ingang en einde van verlof, informatie artt. 5:11 - 5:13
§ 3x Samenloop art. 5:14
Afdeling 3x Nadere voorschriften artt. 5:15 - 5:16
Hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof artt. 6:1 - 6:10
§ 1x Verlofvorm artt. 6:1 - 6:4
§ 2x Melding artt. 6:5 - 6:6
§ 3x Nadere voorschriften art. 6:7
§ 4x Mate van gebondenheid artt. 6:8 - 6:9
§ 5x Overgangsrecht art. 6:10
Hoofdstuk 7 Levensloopregeling artt. 7:1 - 7:3
Hoofdstuk 8 Slotbepalingen artt. 8:1 - 8:3
xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 207.
Handelingen II 2000-2001, blz. 4034-4069, 4107-4132, 4135-4157, 4166-4177, 4523-4535, 4609-4614, 4682-4683.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 207 (272, 272a); 2001-2002, 27 207 (8, 8a, 8b).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 13 november 2001.Stb. 2014, 565

Geschiedenis:
Staatsblad 2001, 567Staatsblad 2001, 625Staatscourant 2001, 234Staatsblad 2001, 664Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 311Staatsblad 2004, 324Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2005, 115Staatsblad 2005, 274Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 683Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2008, 192Staatsblad 2008, 510Staatsblad 2008, 565Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 670Staatsblad 2012, 152Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2013, 72Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 442Staatsblad 2014, 504Staatsblad 2014, 565Staatsblad 2015, 464Staatsblad 2016, 471Staatsblad 2017, 484Staatsblad 2018, 424Staatsblad 2018, 451Staatsblad 2019, 173Staatsblad 2019, 483.

 

 

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 567, tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg). Inwerkingtreding: 1 december 2001 (Stb. 2001, 569).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen, waarin een nieuw evenwicht tot stand wordt gebracht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1:1. De begrippen werkgever en werknemer  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001Stb. 2008, 192Stb. 2014, 565 + bis]      [Jurisprudentie: 07a, 07b, 09a, 10a, 11a, 16a, 16b]
Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van deze wet verstaan onder:
a. werkgever: degene die een ander krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten;
b. werknemer: de ander, bedoeld in onderdeel a.

 

Art. 1:2. Het begrip loon  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001]
-1. Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van deze wet verstaan onder loon: de naar tijdruimte vastgestelde vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is voor de bedongen arbeid.
-2. Voor de toepassing van deze wet wordt, indien het loon op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, als loon beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij geen gebruik had gemaakt van een door deze wet gegeven recht op verlof, gedurende die tijd had kunnen verdienen.

 

Art. 1:3. Overige begrippen  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001Stb. 2001, 625Stb. 2004, 324Stb. 2005, 37Stb. 2005, 274Stb. 2008, 600Stb. 2014, 565Stb. 2019, 173]
-1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
a. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het fonds, bedoeld in artikel 112 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
b. Algemeen Werkloosheidsfonds: het fonds, bedoeld in artikel 93 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
c. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. militaire ambtenaar: de militaire ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet ambtenaren defensie;
e. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
-2. Voor de toepassing van deze wet is sprake van ongehuwd samenwonen als twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in de eerste volzin is sprake indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.
-3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder levensbedreigend ziek: de gezondheidssituatie die zo ernstig is dat volgens objectieve medische maatstaven het leven van de persoon op korte termijn ernstig gevaar loopt.
-4. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder hulpbehoevend: de toestand van een persoon waardoor deze ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang hulp nodig heeft die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden en die de gebruikelijke hulp overstijgt.

 

Art. 1:4. Gelijkstelling met een collectieve arbeidsovereenkomst  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001]
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met een collectieve arbeidsovereenkomst gelijkgesteld een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

 

Art. 1:5. Werkingsduur, regeling bestuursorgaan of regeling met ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging  [GeschiedenisStb. 2005, 274]
Voor de toepassing van de artikelen 4:7 en 5:16 geldt een afwijkende regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of een afwijkende regeling waaromtrent de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, met de personeelsvertegenwoordiging, voor vijf jaren vanaf het tijdstip waarop die regeling ingaat, indien geen termijn van ten hoogste vijf jaren is bepaald. Indien geen termijn is bepaald, gaat bij wijziging van de regeling waarvan de in de eerste zin bedoelde afwijking deel uitmaakt binnen het in die zin bedoelde tijdvak, ten aanzien van de afwijking een nieuw tijdvak in op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging.

 

 

HOOFDSTUK  2

Aanpassing arbeidsduur

Gereserveerd

 

 

HOOFDSTUK  3

Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

 

AFDELING  1

Het recht op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

 

§ 1.  Verlofvorm

 

Art. 3:1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001Stb. 2001, 692Stb. 2014, 565Stb. 2017, 484]      [Jurisprudentie: 07a, 07b, 09a, 11a, 16a, 16b, 16c]
-1. De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.