WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 567, tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

BESLUIT van 20 november 2001, Stb. 2001, 569, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg (t.a.v. art. 8:2 Wazo)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1:3, 3:11 (2x), 3:12 (2x), 3:14, 3:22 (2x), 3:24, 3:25, 3:27, 3:28, 3:30, 7:3, 7:5 (2x), 7:6, 7:11, 7:12, 7:13 (2x), 7:14, 7:15, 7:16 (2x), 7:17, 7:18 (2x), 7:19, 7:20 en 7:22 (2x) Wazo)

REGELING van 30 november 2001, Stcrt. 2001, 234, tot wijziging van bedragen, genoemd in artikel 7:6, derde lid, van de Wazo, per 1 januari 2002 (wijzigt art. 7:6 Wazo)

WET van 12 december 2001, Stb. 2001, 664, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro) (wijzigt art. 7:16 Wazo)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt artt. 3:1, 3:8, 3:10, 3:13, 3:16, 3:19, 4:2, 4:7, 5:10 en 7:16 Wazo)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt artt. 7:3 en 7:22 Wazo)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 5:1 Wazo)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten) (wijzigt artt. 3:13 en 5:6 Wazo)

WET van 6 juli 2004, Stb. 2004, 324, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden (Wet einde toegang verzekering WAZ) (wijzigt artt. 1:3, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:26, 3:27 (2x) en 3:30 (2x) Wazo)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 1:3, 3:15, 3:16, 5:6 en 7:6 Wazo)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt art. 7:22 Wazo)

WET van 24 februari 2005, Stb. 2005, 115, houdende wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige andere wetten (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) (wijzigt artt. 7:1, 7:2 en 7:3 Wazo)

WET van 28 april 2005, Stb. 2005, 274, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (wijzigt artt. 1:3, 1:5, 3:16, 3:27, 4:7 (2x), 5:2, 5:9 (2x), 5:10 (2x), 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 6:8 (2x) en 7:1 t/m 7:22 (2x) Wazo)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt art. 3:24 Wazo)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 3:6, 3:29 en 7:22 Wazo)

WET van 15 december 2005, Stb. 2005, 683, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2006) (wijzigt artt. 7:1 en 7:2 Wazo)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt art. 5:6 Wazo)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 6:6 en 6:8 Wazo)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 192, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen) (wijzigt artt. 1:1, 3:17, 3:18 (2x), 3:21, 3:22, 3:23 en 3:29 Wazo)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt art. 3:16 Wazo)

WET van 18 december 2008, Stb. 2008, 565, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009) (wijzigt art. 6:2 (2x) Wazo)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt art. 1:3 Wazo)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 3:14, 3:16, 3:25 en 3:27 Wazo)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt artt. 3:16, 3:23 en 3:27 Wazo)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 3:16 en 3:27 Wazo)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 3:7 en 3:8 Wazo)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt art. 3:24 Wazo)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 3:11, 3:12, 3:13, 3:14 en 3:16 Wazo)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 670, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) (wijzigt art. 7:1 Wazo)

WET van 23 maart 2012, Stb. 2012, 152, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (wijzigt art. 6:1a Wazo)

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt art. 3:17 Wazo)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 3:16 en 3:27 Wazo)

WET van 6 december 2012, Stb. 2013, 72, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders) (wijzigt art. 5:1 Wazo)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 675, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) (wijzigt art. 3:13 Wazo)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 3:11, 3:12, 3:13 (2x), 3:22 en 7:1 Wazo)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt artt. 5:1 en 6:1 Wazo)

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (wijzigt art. 3:14a (3x) Wazo)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt artt. 3:16 en 3:27 Wazo)

WET van 5 november 2014, Stb. 2014, 442, tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) (wijzigt art. 5:1 Wazo)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 3:13 (2x), 3:14a en 3:15 Wazo)

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 565, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (wijzigt artt. 1:1 (2x), 1:3, 3:1, 3:1a, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:17, 3:18, 3:22, 3:23, 3:31, 4:1, 5:1, 5:9, 5:10, 5:13, 6:2, 6:3, 6:5, 6:6 (2x), 6:8 en 6:10 Wazo)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (wijzigt artt. 3:1a, 3:8, 3:18, 3:26 en 6:6 Wazo)

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (wijzigt artt. 3:10 en 6:6 Wazo)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt artt. 3:1, 3:8 en 3:18 Wazo)

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (wijzigt artt. 3:11, 3:16, 3:22, 3:23, 3:27 en 3:29 Wazo)

WET van 14 november 2018, Stb. 2018, 451, tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (wijzigt artt. 3:2, 3:9, 4:2, 4:2a, 4:2b, 4:2c, 4:3, 4:4, 4:6, 4:7 en 6:5 Wazo)

WET van 17 april 2019, Stb. 2019, 173, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (wijzigt art. 1:3 Wazo)

WET van 11 december 2019, Stb. 2019, 483, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (wijzigt artt. 3:11, 3:12, 3:22 en 3:31 Wazo)