Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
03-08-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 147 Stcrt. 2006, 147

 

 

18 juli 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 3:28 van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet arbeid en zorg;
b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
c. uitkeringsgerechtigde: de werknemer en gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6 van de wet, de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 3:17 van de wet, alsmede de persoon aan wie ingevolge de wet een uitkering is toegekend;
d. uitkering: een uitkering in de zin van hoofdstuk 3, afdeling 2, van de wet;
e. verzekeringsarts: arts, werkzaam voor het UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of in opleiding daarvoor is;
f. medewerker: door het UWV in het kader van de verzuimbeheersing aangewezen medewerker;
g. aanvrager: degene die de aanvraag doet als bedoeld in de artikelen 3:11, 3:12 of 3:22 van de wet.

 

Art. 2. De aanvraag van uitkering
De aanvrager maakt met betrekking tot haar aanvraag voor toekenning van de uitkering gebruik van een daartoe door het UWV beschikbaar gesteld formulier. Het formulier is door de aanvrager ondertekend.

 

Art. 3. Bij de aanvraag over te leggen stukken
-1. De aanvrager voegt bij de aanvraag van uitkering in verband met adoptie of pleegzorg documenten waaruit blijkt dat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.