Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2019   Intrekking Stcrt. 2018, 68202 Stcrt. 2018, 68202
26-01-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 1267 Stcrt. 2012, 1267

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 januari 2012, nr. IVV/OOG/2011/5163, Directie Inkomensverzekeringen en -Voorzieningen, tot aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen (Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
     Gelet op de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties
Als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking worden aangewezen:
a. per datum van lidmaatschap van de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO):
1º.
- Agriterra;
- AMREF Flying Doctors Nederland;
- Both Ends;
- CARE Nederland;
- Connect International;
- Cordaid;
- Dance4life International;
- Dark & Light Blind Care;
- Dorcas Aid International (DAI);
- Edukans;
- ETC Foundation;
- Fair Trade Original;
- Freevoice;
- Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB);
- Global Initiative on Psychiatry (GIP);
- Healthnet-TPO;
- Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS);
- IKV Pax Christie;
- Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO);
- International Child Support (ICS);
- International Institute for Communication and Development (IICD);
- International Water and Sanitation Centre (IRC);
- Interserve Nederland;
- Kerkinactie;
- Leprastichting;
- Mama Cash;
- Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV);
- Mensen met een Missie;
- Mill Hill Organisation (MHM);
- Milieukontakt International;
- Nederlandse Rode Kruis (NRK);
- Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD);
- Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA);
- Oxfam Novib;
- Press Now;
- Rutgers WPF;
- SIMAVI;
- SOLIDARIDAD;
- SOS-Kinderdorpen;
- Social Trade Organisation (STRO);
- Tear;
- Terre des Hommes;
- Theatre Embassy;
- Transnational Information Exchange (TIE);
- Voluntary Service Overseas-Nederland (VSO);
- War Child Nederland;
- War Trauma Foundation;
- WASTE;
- WEMOS;
- Woord en Daad (W&D);
- World Vision;
- Zeister Zendingsgenootschap (ZZG);
- Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG);
- ZOA-Vluchtelingenzorg;
2º. Uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:
- Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK);
- Schorer Stichting;
- Stichting Kinderpostzegels Nederland;
- Stichting SOMO;
- VluchtelingenWerk Nederland;
b. overige uitzendende organisaties:
- Artsen zonder Grenzen;
- de deputaten voor de Buitenlandse Zending (dep. BZ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland;
- de deputaten voor Hulpverlening in Binnen- en Buitenland (dep. HBB) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland;
- Defence for Children International;
- de religieuze instituten en overige organisaties die missionarissen en ontwikkelingswerkers uitzenden voor zover deze zijn aangesloten bij de Evangelische Zendingsalliantie (EZA);
- Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT);
- Mercy Ships Holland;
- Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF);
- SNV/Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie;
- Stichting Dental Health International Nederland (DHIN);
- Stichting Kinderhulp Mondiaal (Kimon);
- Unie van Baptistengemeenten;
- De Verre Naasten (DVN);
- Wycliffe Bijbelvertalers.

 

Art. 2. Intrekking
De Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005 wordt ingetrokken.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor de organisaties, voor zover deze niet vermeld waren in de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005, terug tot en met 1 januari 2011 dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de datum van het lidmaatschap van de PSO.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 17 januari 2012.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.

 

 

 

TOELICHTING
[17 januari 2012]

 

     Op 1 januari 2000 is de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) in werking getreden. Op grond van de Wet BEU is in de betreffende materiewetten de bepaling opgenomen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur van de exportbeperking afwijkende regels kunnen worden gesteld ten gunste van de verzekerde die werkzaamheden verricht in het algemeen belang en buiten Nederland woont. Dit is in het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen nader uitgewerkt. Krachtens artikel 1, onderdeel b, van dat besluit wordt onder "werkzaamheden verricht in het algemeen belang" verstaan werkzaamheden verricht door degene die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten voor door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken aan te wijzen organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

     De aanwijzing van deze organisaties in onderhavige regeling zijn tevens van belang voor de vrijwillige verzekering Algemene Ouderdomswet [AOW, red.] en Algemene nabestaandenwet [Anw, red.] van ontwikkelingswerkers. In de AOW (artikel 34 e.v.) en de Anw (artikel 63 e.v.) is bepaald dat een vrijwillige verzekering voor maximaal tien jaar kan worden afgesloten. De Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw regelt dat voor ontwikkelingswerkers deze beperking niet geldt. Zij kunnen zich langer dan tien jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of Anw indien zij werkzaam zijn bij een ontwikkelingsorganisatie welke wordt genoemd in deze ministeriële regeling.

     Gelet op een aantal nieuwe vermeldingen en naamswijzigingen van ontwikkelingsorganisaties in artikel 1 is thans actualisering van de regeling uit 2005 aangewezen. De onderhavige regeling vervangt de regeling uit 2005 in zijn geheel. In de regeling zijn zowel lidorganisaties van de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden gevestigd te Den haag (PSO) vermeld als overige organisaties die door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zijn aangewezen als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Het betreft een limitatieve opsomming.

     In artikel 1, onderdeel a, onder 1º, zijn de lidorganisaties van PSO opgenomen die zonder nadere voorwaarde als ontwikkelingsorganisaties zijn aangewezen. Indien een organisatie haar lidmaatschap van PSO beëindigd ziet, blijft zij echter op grond van de onderhavige regeling aangewezen als organisatie voor ontwikkelingssamenwerking totdat deze regeling wordt aangepast. Aldus wordt voorkomen dat in een dergelijke situatie de uitkering onmiddellijk beëindigd zou dienen te worden.
     PSO kent ook lidorganisaties die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofdtaak hebben. Deze organisaties zijn opgenomen in artikel 1, onderdeel a, onder 2º. Voor deze organisaties zal per geval door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken beoordeeld moeten worden of sprake is van een uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
     In artikel 1, onderdeel b, zijn de overige organisaties opgenomen die zijn aangewezen als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking maar die geen lid zijn van PSO. Dit zijn met name organisaties die op levensbeschouwelijke grondslag werkzaam zijn op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Om als organisatie aan de lijst "overige uitzendende organisaties" te kunnen worden toegevoegd, zal aan de hiernavolgende richtlijnen moeten zijn voldaan:
• De organisatie is een in Nederland gevestigde niet-overheidsorganisatie (NGO) zonder winstoogmerk.
• De organisatie heeft aantoonbaar draagvlak in Nederland.
• De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
• De organisatie zet zich in voor ontwikkelingssamenwerking in landen die voorkomen op de OESO/DAC-lijst.
• De organisatie bestaat ten minste twee jaar.
• De organisatie brengt een jaarverslag uit, vergezeld door een geldige accountantsverklaring.

     Concreet zijn in verband met actualisering van de regeling uit 2005 de volgende wijzigingen doorgevoerd.

     In artikel 1, onderdeel a, onder 1º, van de lijst zijn de organisaties opgenomen die lid zijn van PSO. De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft ingestemd met toevoeging van de volgende organisaties aan subonderdeel 1º: Agriterra, AMREF Flying Doctors Nederland, Both Ends, Connect International, Dance4life International, Dark & Light Blind Care, Edukans, ETC Foundation, Fair Trade Original, Global Initiative on Psychiatry (GIP), International Child Support (ICS), International Institute for Communication and Development (IICD), International Water and Sanitation Centre (IRC), Milieukontakt International, Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD), Press Now, SIMAVI, SOLIDARIDAD, SOS-Kinderdorpen, Theatre Embassy, Transnational Information Exchange (TIE), War Trauma Foundation, WASTE, WEMOS en de organisatie WPF/My Body, waarvan de naam per 31 december 2010 is gewijzigd in Rutgers WPF. Andere organisaties die tussen 2005 en 2011 een naamswijziging hebben ondergaan, zijn: IKV Pax Christi (was: Pax Christi Nederland), Mensen met een Missie (was: Centraal Missie Commissariaat), Oxfam Novib (was: Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (Novib)), Social Trade Organisation (STRO) (was: Stichting Aktie Strohalm), Mill Hill (MHM) (was: MHM) en Leprastichting (was: Leprastichting (NSL)).
     De volgende organisaties zijn uit subonderdeel 1º verwijderd: het Centrum ontmoeting der Volkeren bestaat niet meer, de organisatie Green Development Foundation (GDF) is opgegaan in SOLIDARIDAD en het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) ten slotte is doorgegaan onder de naam Aim for human rights, tot deze organisatie per 31 december 2010 haar activiteiten beëindigde.

     Aan artikel 1, onderdeel a, onder 2º, zijn toegevoegd de Schorer Stichting, de Stichting SOMO en VluchtelingenWerk Nederland. Het Nederlandse Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF) is uit dat onderdeel overgeheveld naar artikel 1, onderdeel b.

     Aan artikel 1, onderdeel b, is de Stichting Kinderhulp Mondiaal (Kimon) toegevoegd. Vereniging De Verre Naasten (DVN) wijzigde haar naam in De Verre Naasten (DVN).

     In artikel 2 wordt geregeld dat de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005 wordt ingetrokken.

     Op grond van artikel 3 geldt als hoofdregel dat aan het in werking treden van de regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011 terugwerkende kracht wordt verleend tot 1 januari 2011 [lees: tot en met 1 januari 2011, red.], voor zover het organisaties betreft die niet in de vorige regeling uit 2005 voorkwamen.
     Voor ontwikkelingsorganisaties die lid zijn geworden van PSO op een datum die ligt vóór 1 januari 2011 geldt een terugwerkende kracht tot en met de datum waarop dat lidmaatschap ingang heeft gevonden.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.G.J. Kamp
.