Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
27-10-2017   Intrekking Stcrt. 2017, 60678 Stcrt. 2017, 60678
22-11-2002 24-10-2002 Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 224 Stcrt. 2002, 224

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 14 november 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/2002/86526, houdende de uitbreiding van de werkingssfeer van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking;
     Gelet op artikel 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en artikel 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering
De aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties op grond van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 is van toepassing op de gewezen verzekerde die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten, bedoeld in de artikelen 35, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene Ouderdomswet en 63a, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene nabestaandenwet.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 oktober 2002.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 14 november 2002.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

TOELICHTING
[14 november 2002]

 

     Op grond van artikel VIII van de Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en Anw is de wettelijke grondslag van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU (de ingetrokken regeling) verruimd met de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet. Bij de totstandkoming van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (hierna: de nieuwe regeling) is met deze verruiming geen rekening gehouden. Als gevolg hiervan berust de nieuwe regeling uitsluitend op artikel 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen. Dit is niet hetgeen beoogd is bij de totstandkoming van eerstgenoemde wet, namelijk dezelfde ontwikkelingsorganisaties aan te wijzen voor de toepassing van de vrijwillige verzekering. Met deze ministeriële regeling wordt hieraan alsnog opnieuw gevolg gegeven. Het gevolg hiervan is dat ontwikkelingswerkers werkzaam bij de aangewezen organisaties niet beperkt worden ten aanzien van de maximale periode van de vrijwillige verzekering van tien jaar voor de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet.
     De terugwerkende kracht die aan deze ministeriële regeling is gegeven, is beperkt tot en met 24 oktober 2002, zijnde de dag van inwerkingtreding van de nieuwe regeling.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.