Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
14-11-2018 05-11-2012 Wijziging Stb. 2018, 404 Stb. 2018, 404
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 421 Stb. 2014, 421
  Wijziging Stb. 2014, 229 Stb. 2014, 271
01-07-2013   Wijziging Stb. 2013, 117 Stb. 2013, 116
28-12-2012   Wijziging Stb. 2012, 658 Stb. 2012, 657
10-10-2010   Wijziging Stb. 2010, 366 Stb. 2010, 389
29-12-2005   Wijziging Stb. 2005, 620 Stb. 2005, 620
03-07-2002   Wijziging Stb. 2002, 341 Stb. 2002, 341
01-01-2000   Nieuwe regeling Stb. 1999, 600 Stb. 1999, 600

 

 

BESLUIT van 23 december 1999, houdende afwijkende regels inzake het recht op een uitkering ten aanzien van personen die niet in Nederland wonen (Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 13 december 2012, Stb. 2012, 658, is het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen met ingang van 28 december 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit regels export uitkeringen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 8 december 1999, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/99/78348;
     Gelet op de artikelen 19a, vierde lid, van de Ziektewet, 20, vijfde lid, en 43b, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7a, vijfde lid, en 19a, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 8a, vierde lid, en 9a, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 7b, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 32a, vijfde lid, en 32b, vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1999, nr. W12.99.0609/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 21 december 1999, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/99/81589;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepaling

 

Art. 1. Werkzaamheden in het algemeen belang
Voor de toepassing van dit besluit wordt onder werkzaamheden die in het algemeen belang worden verricht, verstaan werkzaamheden verricht door degene die:
a. in dienstbetrekking staat tot een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon dan wel uit anderen hoofde loon geniet van een zodanige rechtspersoon;
b. is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten voor door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te wijzen organisaties voor ontwikkelingssamenwerking; [RaoB02] [Rao05] [Rao11] [Raoo19]
c. werkzaam is bij een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen volkenrechtelijke organisatie;
d. werkzaamheden verricht die worden bekostigd door het Rijk en die tevens in opdracht van het Rijk worden verricht in het kader van een wettelijke taakomschrijving of ter uitvoering van een internationaal verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen overeenkomst of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

 

 

HOOFDSTUK  2

Recht op uitkering bij werken in het algemeen belang en het niet in Nederland wonen

 

Art. 2. Recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet
De persoon die verzekerd is op grond van de Ziektewet uit hoofde van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.