WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (wijzigt artt. I, II (2x) en III Wet BMT)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. III, IV, V en VI Wet BMT)

BESLUIT van 4 juni 1996, Stb. 1996, 295, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (t.a.v. art. XXII Wet BMT)

BESLUIT van 14 december 1996, Stb. 1996, 661, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (t.a.v. art. XXII Wet BMT)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. V en XX Wet BMT)

WET van 13 april 2006, Stb. 2006, 223, tot intrekking en wijziging van diverse wetten en een besluit op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (trekt Wet BMT in)