blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 23 909

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Het handhavingsbeleid
3 Administratief recht en strafrecht
4 Huidige wettelijke administratieve sanctiesystemen
5 Leemten in het administratief sanctiesysteem en de oplossing daarvan
6 Zelfstandig beboeten van informatiefraude
7 Verenigbaarheid met internationale verdragen
7.1 Boeten versus maatregelen
7.2 Verdragseisen
8 De herzieningsbeslissing
9 Terugvordering en invordering
9.1 Rechtsplicht tot terugvordering
9.2 Terugvorderingsgronden
9.3 Aspecten van terugvordering
9.4 Tenuitvoerlegging van een besluit tot terugvordering
9.5 Verjaring
10 Nadere regelgeving
11 Adviezen
12 Financiële gevolgen
12.1 Algemeen
12.2 Verplichte terugvordering socialeverzekeringssector
12.3 Het opleggen van administratieve boeten
12.4 Uitvoeringskosten
12.5 Advies van de Sociale Verzekeringsraad en de Raad voor de gemeentefinanciën
12.6 Samenvattend overzicht en tijdpad
13 Uitvoering en implementatie
xArtikelsgewijs
xxxxr Artikelen I t/m XVII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding

 
     Het voorliggende voorstel van wet heeft betrekking op de nadere vaststelling van het stelsel van administratieve sancties voor alle socialezekerheidswetten die worden uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen, Sociale Verzekeringsbank en de gemeenten. Het gaat daarbij om de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Toeslagenwet (TW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Wet financiering volksverzekeringen (Wfv), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene bijstandswet (Abw). Gezien de onzekerheid over vervanging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet door de Algemene nabestaandenwet [Anw, red.] en de daarmee verband houdende Invoeringswet Anw [zie hoofdstukken 8 en 10 van de Anw, red.] is vooralsnog geen rekening gehouden met de wetgeving betreffende pensioenen aan nabestaanden. De verwachting is dat deze duidelijkheid wel tijdens de verdere voortgang van dit voorstel van wet zal ontstaan. Alsdan zal de betreffende wetgeving worden aangevuld met de in dit voorstel van wet aan de orde zijnde onderwerpen.
     Voorgesteld wordt om in het huidige sanctiesysteem onderscheid te gaan maken tussen maatregelen en boeten. De maatregelen blijven voorbehouden voor het niet nakomen van voorwaarden gericht op:
a. het vermijden van uitkeringsafhankelijkheid; en
b. een actieve opstelling tijdens de uitkering ten opzichte van de arbeidsmarkt in ruime zin, zoals het naar vermogen trachten arbeid in dienstbetrekking te verwerven.
     De boete wordt geïntroduceerd voor de gevallen waarin de belanghebbende zijn rechtsplicht tot het verstrekken van alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering of de hoogte daarvan niet of niet behoorlijk is nagekomen. Deze plicht bestaat uit het naar waarheid beantwoorden van mondeling of schriftelijk gestelde vragen en het uit  blz. 2  eigen beweging of desgevraagd verstrekken van correcte en relevante informatie.
     Verder wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de uitvoeringsorganen tot het sanctioneren om te zetten in een verplichting. Ten slotte worden enige voorstellen gedaan met betrekking tot de herziening van de uitkering en de terugvordering van ten onrechte betaalde uitkering, voor zover deze onderwerpen raakvlakken hebben met de introductie van het administratief boetesysteem. De verplichtstellingen betreffen de socialezekerheidswetten die worden uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekeringsbank [SVB, red.]. De Abw en Ioaw/z bevatten reeds verplichtingen tot het opleggen van maatregelen en tot terugvordering.
     Tot slot beoog ik met dit voorstel ook het invorderingsbeleid aan te scherpen.

     Met betrekking tot het boetesysteem dat al bestaat voor de heffing en inning van sociale premies zal op korte termijn een afzonderlijk wetsvoorstel worden ingediend. Hierbij zal nauw worden aangesloten bij het fiscale wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van administratieve boeten en van het fiscale strafrecht (Kamerstukken II 1993-1994, 23 470).

     Overigens zij erop gewezen dat op 12 januari 1994 advies is uitgebracht door de commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten inzake handhaving door bestuurlijke boeten (commissie-Kortmann). Een kabinetsreactie hierop is op 1 juli jl. aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II 1993-1994, 23 400 VI, nr. 48). Het onderhavige voorstel van wet is hiermee in overeenstemming. Tevens wordt gewerkt aan een algemene regeling voor de administratieve boete in de Algemene wet bestuursrecht (vierde tranche). Gelet op de urgentie van het onderhavige wetsvoorstel kan de totstandkoming daarvan niet worden afgewacht. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, zullen de boetebepalingen in de socialezekerheidswetten in het licht daarvan opnieuw worden bezien.

     Omdat de nadere vaststelling van het sanctie- en terugvorderingsbeleid in het teken staat van de aanscherping van het handhavingsbeleid, zoals weergegeven in bijlage 22 bij de Miljoenennota 1993, wordt hierna in hoofdstuk 2 in het kort ingegaan op het handhavingsbeleid zoals dit thans is vormgegeven. Hierdoor wordt duidelijk welke plaats het onderhavige wetsvoorstel heeft in het handhavingsbeleid. Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de administratieve en strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden in de sociale zekerheid. De toelichting spitst zich daarna in hoofdstuk 4 toe op het

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.