Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Coördinatiewet Sociale Verzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  HERZIENING  WAARDERING  PRODUCTEN  UIT  EIGEN  BEDRIJF
 
 

18 september 2003, Stcrt. 2003, 185
Inwerkingtreding: 27 september 2003
(T.a.v. artt. 6:5 en 8:2 CSV, 15:1 en 15:2 ZW, 14:1 en 14:2 WAO en 34:2, 34:3 en 34:6 IWS)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 september 2003, nr. SV/F&W/03/71533, tot wijziging van de Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002 en enige dagloonregelingen   in verband met coördinatie met de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 15, eerste en tweede lid, van de Ziektewet, 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 34, tweede, derde en zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

     Besluit:

 

 

Art. I. Wijziging Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002
De Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 12, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "voor alle werknemers" vervangen door: voor alle of nagenoeg alle werknemers.
B.
In artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-4. Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 beschouwd de vergoeding ter zake van het genot van een woning ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en de verstrekking in de vorm van het genot van een woning ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
C.
Artikel 23 komt als volgt te luiden:
Art. 23. Producten uit eigen bedrijf
-1. Vergoedingen ter zake van de aanschaf bij de werkgever dan wel bij een met de werkgever verbonden vennootschap van branche-eigen producten van het bedrijf van de werkgever dan wel van het bedrijf van een met de werkgever verbonden vennootschap, bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden geacht te strekken tot bestijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten met een maximum van €|450,00 per kalenderjaar.
-2. Verstrekkingen van branche-eigen producten van het bedrijf van de werkgever dan wel van het bedrijf van een met de werkgever verbonden vennootschap, bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden geacht te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten met een maximum van €|450,00 per kalenderjaar.
-3. De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen worden verhoogd met de voor de twee voorafgaande kalenderjaren geldende bedragen, voor zover deze bedragen nog niet zijn benut. De vorige volzin is niet van toepassing indien de dienstbetrekking in het desbetreffende kalenderjaar niet bestond.
-4. Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot geldleningen.
D.
Na artikel 36a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x