MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
- Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
- Regeling vermogensafdracht van het AAf over 2001
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong 2003 (vervallen)
- Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 

 

Inhoudsopgave Inga

Hoofdstuk 1 Algemeen artt. I - II
Hoofdstuk 2 Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de Werkloosheidswet artt. III - XI
Hoofdstuk 3 Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen artt. XII - XXII
§ 1x Overgangsrecht met betrekking tot bestaande rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering artt. XII - XIII
§ 2x Overgangsrecht met betrekking tot nieuwe rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering art. XIV
§ 3x Overgangsbepalingen ten aanzien van vrijwillig verzekerden op grond van de Ziektewet (vervallen) artt. XV - XVII
§ 4x Uitkeringsrecht in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen artt. XVIII - XIX
§ 5x Overige invoerings- en overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen artt. XX - XXII
Hoofdstuk 4 Overgangsbepalingen ten aanzien van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten artt. XXIII - XXVIII
§ 1x Overgangsrecht met betrekking tot bestaande rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering artt. XXIII - XXIV
§ 2x Overgangsrecht met betrekking tot nieuwe rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering art. XXV
§ 3x Overige invoerings- en overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten artt. XXVI - XXVIII
Hoofdstuk 5 Wijziging van verschillende wetten artt. XXIX - LIV
Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen artt. LV - LVIII
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1995-1996, 1996-1997, 24 776.
Handelingen II 1996-1997, blz. 1658-1708, 1757-1784, 1931-1974, 2187.
Kamerstukken I 1996-1997, 24 776 (94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e).
Handelingen I 1996-1997, zie vergaderingen d.d. 15 en 22 april 1997.

Geschiedenis:
Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 660Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 107Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 26Staatsblad 1999, 250Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 594Staatsblad 2001, 212Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2004, 324Staatsblad 2004, 416Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2007, 302Staatsblad 2007, 567Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2016, 471.

 

 

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen).¹ Laatste tekstplaatsing: Stb. 1999, 26. Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 391), zie artikel LVII.

1. Ook wel Invoeringswet Pemba genoemd, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten te regelen, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in te trekken en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemeen

 

Art. I. Algemene begrippen  [GeschiedenisMvTversie 24 april 1997Stb. 1997, 660Stb. 1997, 794versie 1 januari 1999Stb. 2001, 625Stb. 2003, 544Stb. 2009, 580Stb. 2014, 270 + bis]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
d. Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen;
e. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
f. Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten: het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
-2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners.
-3. Onder Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt verstaan: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de daarop berustende bepalingen zoals die wet en die bepalingen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, met inbegrip van alle bij of krachtens wet met betrekking tot bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen invoerings- en overgangsbepalingen die op die dag van kracht waren.

 

Art. II. Intrekking AAW  [GeschiedenisMvTversie 24 april 1997Stb. 1997, 794versie 1 januari 1999]
-1. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt ingetrokken, onverminderd de artikelen VIII, zesde lid, IX, XIII, XIV, XXIV en XXV.
-2. De intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, bedoeld in het eerste lid, geldt met uitzondering van artikel 4, in combinatie met de artikelen 57, 57a, 58 en 59b van die wet. Voor bepaalde categorieën van werknemers kan bij wet worden bepaald dat de uitzondering, bedoeld in de eerste zin, mede andere artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet betreft, in combinatie met de artikelen 57, 57a, 58 en 59b van die wet.
-3. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat de toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, bedoeld in het tweede lid, met betrekking tot voorzieningen op grond van artikel 57, eerste en tweede lid, onderdeel b en c, van die wet met ingang van een bij die regeling te bepalen datum eindigt.
-4. De algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen, berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 59, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 51, negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. III. Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht  [GeschiedenisMvTversie 24 april 1997Stb. 1997, 794Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999]
Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op aanspraken uit hoofde van de in artikel II, tweede lid, genoemde artikelen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de Werkloosheidswet

 

Art. IV. Invoeringsbepaling inzake artikel 82 WAO/64 ZW  [GeschiedenisMvTversie 24 april 1997Stb. 1997, 794versie 1 januari 1999]
-1. Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals dat luidt op de dag van inwerkingtreding van deze wet is tevens van toepassing op een persoon als bedoeld in dat onderdeel die vóór de dag van inwerkingtreding van deze wet, doch niet eerder dan 21 april 1997, de aldaar bedoelde werkzaamheden is gaan uitoefenen en overigens voldoet aan de in dat onderdeel gestelde voorwaarden.
-2. In afwijking van artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt het verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering door de in het eerste lid bedoelde persoon gedaan binnen drie maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet.
-3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet, met dien verstande dat in plaats van het in het eerste lid genoemde artikel 81, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gelezen "artikel 64, eerste lid, onderdeel c, van de Ziektewet" en dat in plaats van het in het tweede lid genoemde artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gelezen "artikel 66, eerste lid, onderdeel a, van de Ziektewet".

 

Art. V. Beschikkingen inzake vrijwillige algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering  [GeschiedenisMvTversie 24 april 1997Stb. 1997, 794versie 1 januari 1999Stb. 2001, 625Stb. 2003, 544]
-1. Beschikkingen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 59a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet worden aangemerkt als

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.