Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Nadere regelgeving:
- Beleidsregel maatregelen UWV

Vervallen nadere regelgeving:
- Maatregelenbesluit SVB 2008 (vervallen)

 

 

BESLUIT van 23 augustus 2007, Stb. 2007, 304, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond van de socialezekerheidswetten (Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juli 2007, nr. SV/R&S/07/21943;
     Gelet op de artikelen 27, tiende lid, van de Werkloosheidswet, 45, zesde lid, van de Ziektewet, 29, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 90, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 47, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 39, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 14, zesde lid, van de Toeslagenwet, 17b, zesde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 38, zesde lid, van de Algemene nabestaandenwet en 17, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2007, nummer W12.07.0188/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2007, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/07/26337;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Algemene begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. maatregel: een besluit waarmee een uitkering op grond van een in onderdeel b tot en met m genoemde wet, onderscheidenlijk een remigratievoorziening op grond van de in onderdeel n genoemde wet, gedeeltelijk of geheel wordt onthouden wegens het niet naleven van een wettelijke verplichting;
b. WW: Werkloosheidswet;
c. ZW: Ziektewet;
d. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
e. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
f. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
g. Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
h. Wazo: Wet arbeid en zorg;
i. TW: Toeslagenwet;
j. AOW: Algemene Ouderdomswet;
k. Anw: Algemene nabestaandenwet;
l. AKW: Algemene Kinderbijslagwet;
m. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
n. Rw: Remigratiewet;
o. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
p. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
q. SVB: Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet SUWI.

 

Art. 2. Hoogte en duur van een maatregel
-1. De hoogte en duur van een, op grond van de in artikel 1, onderdeel b tot en met n, genoemde wetten, op te leggen maatregel wordt, met dien verstande dat de hoogte van de maatregel ten minste €|

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.