Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (vervallen)
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 

 

Inhoudsopgave IOsv 1997

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen art. 1
Hoofdstuk 2 Het College van toezicht sociale verzekeringen en de sociale verzekeringsbank artt. 2 - 3
Hoofdstuk 3 Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, de bedrijfsverenigingen en de vereniging GAK artt. 4 - 8
Hoofdstuk 4 Wijziging van bijzondere wetten artt. 9 - 60
§ 1x Sociale Zaken en Werkgelegenheid artt. 9 - 43
§ 2x Justitie artt. 44 - 48
§ 3x Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen art. 49
§ 4x Binnenlandse Zaken artt. 50 - 52
§ 5x Verkeer en Waterstaat art. 53
§ 6x Volksgezondheid, Welzijn en Sport artt. 54 - 55
§ 7x Financiën artt. 56 - 58
§ 8x Defensie artt. 59 - 60
Hoofdstuk 5 Overgangsrecht uitvoeringsbesluiten artt. 61 - 65
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen artt. 66 - 76
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1996-1997, 25 047.
Handelingen II 1996-1997, blz. 2357-2382, 2500-2516, 2558-2584, 2642-2643, 2676-2680.
Kamerstukken I 1996-1997, 25 047 (175, 145a, 145b, 145c, 145d, 145e).
Handelingen I 1996-1997, zie vergadering d.d. 25 februari 1997.

Geschiedenis:
Staatsblad 1996, 665Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 742Staatsblad 2001, 625.

 

 

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997). Inwerkingtreding: 1 maart 1997 (Stb. 1997, 97 en Stb. 2000, 462).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [Geschiedenisversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
c. Sociale Verzekeringsbank: de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 3 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
e. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
f. Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, genoemd in artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
g. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in artikel 39 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

 

 

HOOFDSTUK  2

Het College van toezicht sociale verzekeringen en de sociale verzekeringsbank

 

Art. 2. [Handhaving Ctsv]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
Het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

Art. 3. [Handhaving SVB]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
De Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 17 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

 

HOOFDSTUK  3

Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, de bedrijfsverenigingen en de vereniging GAK

 

Art. 4. [Overgang vermogensbestanddelen Tica op Lisv]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
-1. Alle vermogensbestanddelen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
-2. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds dat ingevolge artikel 103 van de Werkloosheidswet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-3. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds dat ingevolge artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-4. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds dat ingevolge artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.
-5. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Toeslagenfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Toeslagenfonds dat ingevolge artikel 31 van de Toeslagenwet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.

 

Art. 5. [Overgang vermogensbestanddelen bedrijfsverenigingen en GAK op Lisv]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 1996, 665Stb. 2001, 625]
-1. Alle vermogensbestanddelen van de bedrijfsverenigingen gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
-2. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van de wachtgeldfondsen en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van de wachtgeldfondsen, die ingevolge artikel 102 van de Werkloosheidswet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen gezamenlijk worden beheerd en afzonderlijk worden geadministreerd, overeenkomstig regels die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen worden gesteld.
-3. Alle vermogensbestanddelen van de Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor, statutair gevestigd te Amsterdam, opgericht op 4 juni 1952, gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is, overeenkomstig door het Landelijk instituut sociale verzekeringen te stellen regels.
-4. Onze Minister kan, in afwijking van het eerste en derde lid, vermogensbestanddelen aanwijzen die niet overgaan op het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
-5. Onze Minister kan regels stellen omtrent het beheer en de administratie van de vermogensbestanddelen die van de bedrijfsverenigingen en de Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor zijn overgegaan op het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
-6. Onze Minister kan regels stellen omtrent de transacties die verband houden met de onroerende zaken van de bedrijfsverenigingen en de Vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor die zijn overgegaan op het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
-7. Ter zake van de in het eerste en derde lid bedoelde overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.
-8. De tenaamstelling in de kadastrale leggers van de vermogensbestanddelen die op grond van het eerste en derde lid overgaan, wordt gewijzigd op opgave van het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.

 

Art. 6. [Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen Tica op Lisv]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
De publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming en de bedrijfsverenigingen gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor zover in deze wet of de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 dit niet anders is geregeld.

 

Art. 7. [Overgang besluiten en aanvragen Tica en bedrijfsverenigingen op Lisv | Overgang erkenning uvi]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
-1. Een besluit dat door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming of een bedrijfsvereniging is genomen, geldt als een besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
-2. Een tot het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming of een bedrijfsvereniging gericht verzoek om een besluit te nemen, wordt beschouwd als te zijn gericht tot het Landelijk instituut sociale verzekeringen.
-3. Een erkenning als uitvoeringsinstelling op grond van artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, geldt als een erkenning van een rechtspersoon op grond van artikel 59, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 

Art. 8. [Partijvervanging Tica en bedrijfsverenigingen in civiel- en bestuursrechtelijke procedures door Lisv | Overgangsrecht bezwaar en beroep]  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
-1. Bij civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures ter zake van handelingen of besluiten van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming en de bedrijfsverenigingen treedt het Landelijk instituut sociale verzekeringen in de plaats van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming onderscheidenlijk de betrokken bedrijfsvereniging, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.
-2. Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Landelijk instituut sociale verzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.
-3. Beroep dat op grond van artikel 64, zesde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, werd ingesteld bij het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming wordt beschouwd als bezwaar dat is ingediend bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, waarbij de datum waarop dit beroep werd ingesteld geldt als datum waarop het bezwaar werd ingediend.
-4. Tegen beslissingen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming op grond van de artikelen 64, vijfde lid, 65, tweede of derde lid, en 66, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, die zijn genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

 

 

HOOFDSTUK  4

Wijziging van bijzondere wetten

 

§ 1.  Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. 9. Werkloosheidswet  [GeschiedenisMvTversie 26 februari 1997Stb. 2001, 625]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.