Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 29 oktober 2004

 

BELEIDSREGELS  FINANCIERING  KINDEROPVANG

Vervallen
m.i.v. 30 oktober 2004
(artt. 102, onderdeel A, en 103, onderdeel A, Wet kinderopvang)

 
 

19 januari 2004, Stcrt. 2004, 27
Inwerkingtreding: 12 februari 2004
(T.a.v. artt. 74 WW en 22a Wet Rea)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 74 van de Werkloosheidswet en artikel 22a van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert ter zake de uitvoering van de regeling financiering kinderopvang een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels financiering kinderopvang.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 19 januari 2004.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[19 januari 2004]

 

     Bij de uitvoering van de financiering van kinderopvang hanteert het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het beleid zoals dit in de bijlage is opgenomen. Dit beleid is door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de rechtsvoorganger van het UWV, ontwikkeld en in het Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang (Stcrt. 2001, 106) verwoord.
     In artikel 22a, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) worden de doelgroepen benoemd ten behoeve van wie het UWV op diens aanvraag een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot kinderopvang kan sluiten met een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. Artikel 22a, eerste lid, Wet Rea is middels de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003 per 1 januari 2004 gewijzigd. Deze wijziging werkt terug tot en met 1 juli 2003. Met deze wijziging is de doelgroep uitgebreid met de arbeidsgehandicapte ten behoeve van wie het UWV werkzaamheden gericht op de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces als bedoeld in artikel 10, derde lid, Wet Rea laat verrichten.
     In het Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang zijn een aantal objectieve criteria vastgesteld aan de hand waarvan de kans op besparing van een uitkering door het volgen van een traject c.q. het verstrekken van een voorziening vergroot wordt. Bij de vaststelling van deze objectieve criteria is rekening gehouden met het gegeven dat het contracteren van kinderopvang de nodige tijd vergt. Voorts is rekening gehouden met de omstandigheid dat er in de regel een gering animo bestaat bij kinderopvanginstellingen om kortdurende overeenkomsten van minder dan drie maanden en voor minder dan twee dagdelen per week aan te gaan. Soortgelijke "minimumeisen" worden zodoende ook van toepassing verklaard op de doelgroep die met ingang van 1 juli 2003 onder de werking van artikel 22a, eerste lid, Wet Rea is gesteld.
     Als gevolg van deze wijziging heeft UWV besloten de beleidsregels met betrekking tot de financiering van de kinderopvang op dit punt aan te passen. Tevens zijn er enige redactionele wijzigingen in het beleid aangebracht.

 

Amsterdam, 19 januari 2004.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

 

Algemeen


     Met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden (hierna: regeling financiering kinderopvang) heeft het UWV de mogelijkheid om voor arbeidsgehandicapten en werkloze uitkeringsgerechtigden een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot kinderopvang te sluiten met een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. Voorts kan het UWV werkgevers die arbeidsgehandicapte of werkloze werknemers gedurende minimaal zes maanden in dienst nemen, onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming verstrekken in de kosten voor kinderopvang.
     De regeling financiering kinderopvang geldt voor arbeidsgehandicapte werknemers ten behoeve van wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen werkzaamheden gericht op de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces als bedoeld in artikel 10, derde lid, Wet Rea laat verrichten, of die in aanmerking zijn gebracht voor een voorziening op grond van artikel 22 van de Wet Rea of die werkzaamheden verrichten op een proefplaats. Ook ziet de regeling op werkloze werknemers die deelnemen aan een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces.
     Het doel van de regeling financiering kinderopvang is het bevorderen van de uitstroom uit de socialezekerheidsregelingen. De uitstroom uit de socialezekerheidsregelingen zou groter kunnen zijn als er sneller kinderopvang beschikbaar is, zodat een uitkeringsgerechtigde (eerder) een reďntegratietraject kan volgen of een baan kan aanvaarden.
     De regeling financiering kinderopvang is per kalenderjaar op ten hoogste 4000 werknemers toepasbaar. Dat wil zeggen dat jaarlijks 4000 werknemers in aanmerking kunnen komen voor toekenning van de onderhavige regeling. Het is dus mogelijk dat het daadwerkelijk aantal toepassingen in enig kalenderjaar het aantal van 4000 overtreft. Om te bewerkstelligen dat UWV de regeling financiering kinderopvang op eenduidige en efficiënte wijze uitvoert, wordt het volgende beleid gevoerd.

 

Invulling begrip "traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces" (artikel 74, eerste lid, WW) en financiering kinderopvang arbeidsgehandicapten (artikel 22a, eerste lid, Wet Rea)


Beleid

     Onder een "traject gericht op de inschakeling in het arbeidsproces", als bedoeld in artikel 74, eerste lid, WW, wordt verstaan:
• een scholing of opleiding van ten minste acht uren per kalenderweek die ten minste drie maanden duurt;
• een proefplaatsing die voldoet aan de vereisten als omschreven in het Tijdelijk besluit proefplaatsing WW en dus ten minste twaalf uur per kalenderweek omvat.
     Daarbij komt dat de proefplaats gedurende de maximale termijn van drie maanden moet zijn overeengekomen.

     Voor financiering van kinderopvang op grond van artikel 22a, eerste lid, Wet Rea komt de arbeidsgehandicapte in aanmerking:
• ten behoeve van wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen werkzaamheden gericht op de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces als bedoeld in artikel 10, derde lid, Wet Rea laat verrichten van ten minste acht uur per kalenderweek die ten minste drie maanden duren.
• die een scholing of opleiding volgt als genoemd in artikel 22, tweede lid, onderdeel a, Wet Rea van ten minste acht uur per kalenderweek die ten minste drie maanden duurt.
• die op een proefplaats werkzaam is op grond van artikel 23, eerste lid, onderdeel a, Wet Rea.
     De proefplaats omvat ten minste twaalf uur per kalenderweek en heeft een looptijd van ten minste drie maanden (en maximaal zes maanden).


Toelichting

     Uit de memorie van toelichting behorend bij de regeling financiering kinderopvang blijkt dat het UWV geacht wordt bij elke aanvraag een afweging te maken of het financieren van kinderopvang de kans vergroot dat een uitkering wordt bespaard. Het betreft hier dus een afweging op basis van de individuele omstandigheden. Gesteld kan worden dat elke werkloze werknemer of arbeidsgehandicapte die een traject aanvangt gericht op inschakeling in het arbeidsproces daarmee de kans vergroot dat in de toekomst een (deel van zijn) WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt bespaard. Op voorhand is echter moeilijk aan te geven hoe de reďntegratiekans van de ene werkloze/arbeidsgehandicapte zich verhoudt ten opzichte van de andere werkloze/arbeidsgehandicapte. Daarbij komt dat deze kans afhankelijk is van diverse factoren die enerzijds in de persoon gelegen zijn en anderzijds buiten de persoon, zoals de (sectorale) arbeidsmarktsituatie. Het betreft hier over het algemeen dus een subjectieve inschatting van de kans op werkhervatting voor de werkloze of arbeidsgehandicapte na afronding van het gevolgde traject.
     Het UWV heeft derhalve gemeend een aantal objectieve criteria vast te stellen aan de hand waarvan de kans op besparing van een uitkering door het volgen van een traject c.q. het verstrekken van een voorziening vergroot wordt. Bij de vaststelling van deze objectieve criteria is rekening gehouden met het gegeven dat het contracteren van kinderopvang de nodige tijd vergt. Voorts is rekening gehouden met de omstandigheid dat er in de regel een gering animo bestaat bij kinderopvanginstellingen om kortdurende overeenkomsten van minder dan drie maanden en voor minder dan twee dagdelen per week aan te gaan. Zeker in de huidige situatie, waarbij de vraag naar kindplekken het aanbod daarvan in het algemeen overtreft.

 

Afbakening toepassing artikel 22a, tweede lid, onderdeel a en b, Wet Rea


Beleid

     De werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt die valt onder de doelgroep van artikel 22a, tweede lid, onderdeel a, Wet Rea, komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, van die wet.


Toelichting

     Denkbaar is dat een werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt waarvoor eerder een overeenkomst voor kinderopvang was gesloten, tijdens de scholing of proefplaatsing (op grond van het eerste lid van artikel 22a Wet Rea) niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, omdat niet wordt voldaan aan de (wettelijke) bepalingen.
     Hierbij valt met name te denken aan de situatie dat de werknemer niet binnen zes maanden na beëindiging van de overeenkomst voor kinderopvang (op grond van het eerste lid van artikel 22a) werkzaamheden voor de werkgever gaat verrichten, maar pas daarna. De werkgever zou dan (vervolgens) een beroep kunnen doen op artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, van de Wet Rea. In de regel zal namelijk wel aan die bepalingen worden voldaan, omdat deze minder streng zijn. Het gebruik maken van de toepassing van onderdeel b van artikel 22a, tweede lid, Wet Rea, omdat niet voldaan wordt aan de bepalingen van onderdeel a van het tweede lid van artikel 22a, wordt onwenselijk geacht.
     Reden hiervoor is dat de uitbreiding van het oorspronkelijke wetsvoorstel met artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, van de Wet Rea bedoeld is om een andere doelgroep arbeidsgehandicapten te ondersteunen dan die ondersteund wordt met onderdeel a van artikel 22a, tweede lid. Dit blijkt uit de toelichting op het amendement van het Tweede-Kamerlid Harrewijn (Kamerstukken II 2000-2001, 27 269, nr. 7). Het is dus aangewezen om het onderscheid tussen beide doelgroepen helder te houden. Met de onderhavige beleidsregel wordt dit bereikt.

 

Schriftelijke aanvraag door werkgever en werknemer


Beleid

     De werkgever of de werkloze of arbeidsgehandicapte werknemer die in aanmerking wenst te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang dient hiervoor schriftelijk een aanvraag in middels een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.


Toelichting

     In artikel 4:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat een aanvraag om een beslissing in beginsel schriftelijk wordt ingediend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is geregeld. In het wetsvoorstel is ter zake echter niets geregeld. Dit betekent dat de aanvraag voor vergoeding kinderopvang conform de hoofdregel van de Awb schriftelijk moet worden ingediend. UWV heeft na het indienen van een aanvraag gedurende acht weken de tijd om een beslissing te nemen. Het is dus van belang dat bij de ontvangst van de aanvraag zoveel informatie door de werkgever en werknemer is bijgevoegd dat UWV in de regel direct over kan gaan tot het nemen van de beslissing.
     Om te waarborgen dat alle relevante informatie zo snel als mogelijk door het UWV wordt ontvangen, is bepaald dat de werkgever of werknemer de tegemoetkoming schriftelijk aanvraagt middels een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Rea | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x