Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  OVERGANG  ARBEIDSVOORZIENING
 
 

20 december 2001, Stb. 2001, 689
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. artt. 39 ISUWI en 73:7 Wet SUWI)

 

 

 

 
BESLUIT van 20 december 2001, houdende afwijkende bepalingen voor de overgang van vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Besluit  overgang Arbeidsvoorziening)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2001, Directie Arbeidsmarkt nr. AM/ARV/01/081970;
     Gelet op artikel 39 van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     De Raad van State gehoord (advies van 12 december 2001, nr. W12.01.0653/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2001, Directie Arbeidsmarkt nr. AM/ARV/01/86858;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Stichting CV: de Stichting Centrum Vakopleiding, die tot doel heeft het aanbod van praktijkscholing en bedrijfsscholing te verzorgen;
b. ESF: Europees Sociaal fonds;
c. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Invoeringswet SUWI: Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e. NV KLIQ: de naamloze vennootschap die namens de Staat is opgericht en die in ieder geval dienstverlening gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid en dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van vacatures verricht en waarnaar vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie overgaan;
f. CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Overgang vermogensbestanddelen naar Stichting CV
-1. In afwijking van artikel 28 van de Invoeringswet SUWI gaan de vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, onderdeel Centrum Vakopleiding, die worden toegerekend aan de uitvoering van praktijkscholing in het kader van de taak werkzoekenden geschikt te maken voor inschakeling in de arbeid en aan het verzorgen van scholing voor werkenden ten behoeve van bedrijven en sectoren, onder algemene titel over op de Stichting CV, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
-2. Onze Minister kan door hem te bepalen vermogensbestanddelen van de in het eerste lid bedoelde overgang uitzonderen. [RaAS]
-3. Onze Minister bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van FinanciŽn de waarde van de vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, en de wijze van overgang van de vermogensbestanddelen.

 

Art. 3. Verandering tenaamstelling in registers Centrum Vakopleiding
Met betrekking tot de vermogensbestanddelen die ingevolge artikel 2 overgaan en in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe nodige opgaven worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.

 

Art. 4. Overgang personeel naar Stichting CV
De werknemers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | ISUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x