Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
07-04-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 66 Stcrt. 2002, 66
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
19-04-1998 01-01-1998 Wijziging Stcrt. 1998, 73 Stcrt. 1998, 73
09-05-1997   Wijziging Stcrt. 1997, 86 Stcrt. 1997, 86
01-03-1997   Wijziging Stcrt. 1997, 41 Stb. 1997, 97
08-09-1993   Wijziging Stcrt. 1993, 169 Stcrt. 1993, 169
07-06-1989   Nieuwe regeling Stcrt. 1989, 107 Stcrt. 1989, 107

 

 

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 50f van de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1989, 119);
     Na overleg met de Minister van Financiën en gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. De werkgever en de verzekerde zijn verplicht, ter uitvoering van de artikelen 58, tweede lid, en 60, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, ten minste de volgende opgaven en inlichtingen te verstrekken:
a. persoonsgegevens van de verzekerde:
- sociaal-fiscaal nummer;
- naam en adres;
- geslacht;
- geboortedatum;
- burgerlijke staat;
b. naam- en adresgegevens van de werkgever;
c. gegevens van de arbeidsverhouding:
- aard van de arbeidsverhouding en beroep;
- datum aanvang arbeidsverhouding;
- aanduiding van de wetten krachtens welke de verzekerde verzekerd is.
-2. De werkgever is verplicht de in het eerste lid bedoelde opgaven en inlichtingen door middel van een formulier, de melding sociale verzekeringen, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te verstrekken. De ingevulde melding sociale verzekeringen wordt door de werkgever en de verzekerde ondertekend.

 

Art. 2.
-1. Het model van de in artikel 1, tweede lid, bedoelde melding sociale verzekeringen wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgesteld.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de werkgever de benodigde formulieren.

 

Art. 3.
-1. De werkgever verstrekt binnen één maand na aanvang van een nieuwe arbeidsverhouding de opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
-2. De werkgever verstrekt binnen één maand na wijziging van een bestaande arbeidsverhouding de opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
-3. De werkgever deelt binnen één maand na beëindiging van een arbeidsverhouding aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen die beëindiging mede.

 

Art. 4.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de werkgever toestaan de in de artikelen 1 en 3 bedoelde opgaven overeenkomstig daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te geven aanwijzingen te doen met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers of op andere door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan te geven wijze, op voorwaarde dat:
a. de administratie van de werkgever naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voorziet in betrouwbare gegevensvastlegging en de mogelijkheid biedt voor controle door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de geautomatiseerd aangeleverde gegevens;
b. de geautomatiseerd aan te leveren gegevens slechts ontleend worden aan de betalingsadministratie van de werkgever waaruit aan de verzekerde kennis gegeven wordt van aan hem verrichte of te verrichten betalingen en welke administratie voldoet aan het bepaalde in het Loonadministratiebesluit (Stcrt. 1987, 252);
c. de werkgever de verzekerde bij indiensttreding er schriftelijk kennis van geeft welke gegevens aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden verstrekt en dat de verzekerde verplicht is daartoe de juiste opgaven en inlichtingen te verstrekken;
d. de werkgever de verzekerde door middel van het uitreiken van een brochure met toelichting en een in de werkruimte op te hangen kaart inlicht omtrent de verplichting tot en de inhoud en procedure van het inzenden van de melding sociale verzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de werkgever de benodigde brochures en kaarten.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan met betrekking tot het gestelde in het eerste lid, onderdeel b en c, aan de werkgever aanwijzingen geven.
-3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen trekt de toestemming als bedoeld in het eerste lid in indien naar zijn oordeel de werkgever niet langer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die waarop het met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst.

 

Art. 6.
Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: Besluit melding sociale verzekeringen.

 

 

's-Gravenhage, 30 mei 1989.
De Staatssecretaris voornoemd,
L. de
Graaf.