Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
09-07-2005   Intrekking Stcrt. 2005, 129 Stcrt. 2005, 129
23-02-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 37 Stcrt. 2002, 37
01-04-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 61 Stcrt. 1998, 61

 

 

REGELING houdende regels inzake afdracht van gelden aan de Sociale Verzekeringsbank ten gunste van het Algemeen Kinderbijslagfonds (Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet)

25 maart 1998/nr. SV/AVF/98/1173
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;
     Gelet op artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. de lasten met betrekking tot het Algemeen Kinderbijslagfonds: de ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet uit te keren kinderbijslagen, alsmede de aan de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet verbonden kosten.

 

Art. 2.
Vóór de tiende dag van de maand voorafgaande aan het begin van een kwartaal verstrekt de Sociale verzekeringsbank aan de minister:
a. een raming van de lasten met betrekking tot het Algemeen Kinderbijslagfonds voor het komende kwartaal;
b. een uitsplitsing naar maand van het totaalbedrag van de in onderdeel a bedoelde raming;
c. een opgave van de werkelijke lasten in het vorige kwartaal;
d. een overzicht van uitstaande vorderingen ter zake van uitkeringen aan derden per de ultimo van het vorige kwartaal.

 

Art. 3.
-1. Op de eerste dag van elke maand draagt het Rijk de geraamde lasten van het Algemeen Kinderbijslagfonds over die maand af aan de Sociale verzekeringsbank.
-2. Op de eerste dag van elk kwartaal verrekent het Rijk het verschil tussen de werkelijke lasten en de geraamde lasten over het kwartaal gelegen twee kwartalen vóór het huidige kwartaal.
-3. Indien de in het eerste en tweede lid genoemde dag een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag is, wordt de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag is, in aanmerking genomen.

 

Art. 4.
In afwijking van artikel 3 kan in bijzondere gevallen een hoger of een lager voorschot worden verstrekt.

 

Art. 5.
-1. De in artikel 2, onderdeel a, genoemde raming wordt zodanig gespecificeerd dat daarin afzonderlijk worden vermeld:
a. het totaalbedrag, gesplitst naar kinderbijslagen, uitvoeringskosten en overige lasten;
b. het aantal kinderbijslaggerechtigden, gesplitst naar gezinsgrootte;
c. het aantal kinderen naar de onderscheiden leeftijdscategorieën, gesplitst naar gezinsgrootte.
-2. De in artikel 2, onderdeel c, genoemde opgave wordt zodanig gespecificeerd dat daarin afzonderlijk worden vermeld:
a. het totaalbedrag, gesplitst naar kinderbijslagen, uitvoeringskosten en overige lasten, verminderd met de baten, alsmede naar de maand waarin de uitgaven zijn gedaan respectievelijk de ontvangsten zijn ontvangen;
b. het aantal kinderbijslaggerechtigden, gesplitst naar gezinsgrootte;
c. het aantal kinderen naar de onderscheiden leeftijdscategorieën, gesplitst naar gezinsgrootte.

 

 

Voorlopige afrekening

 

Art. 6.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de jaarrekening van het Algemeen Kinderbijslagfonds vindt een voorlopige afrekening met de Sociale verzekeringsbank plaats.

 

 

Eindafrekening

 

Art. 7.
-1. De minister stelt jaarlijks vóór 31 oktober de omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Algemeen Kinderbijslagfonds over het afgelopen kalenderjaar vast.
-2. In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt afzonderlijk vermeld de omvang van de middelen tot dekking van de betaalde kinderbijslagen en de omvang van de middelen tot dekking van de aan uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet verbonden kosten.
-3. Indien de op grond van het eerste lid vastgestelde omvang van de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het fonds afwijkt van de op basis van artikelen 2 tot en met 6 betaalde bedragen, vindt een definitieve afrekening met de Sociale verzekeringsbank ten gunste of ten laste van het Algemeen Kinderbijslagfonds plaats.

 

 

Slotbepalingen

 

Art. 8.
De Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet en Toeslagenwet wordt ingetrokken.

 

Art. 9.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 10.
Deze regeling wordt aangehaald als: Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet.

 

 

     Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 25 maart 1998.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.

 

 

 

TOELICHTING
[25 maart 1998]

 

    In verband met de inwerkingtreding per 1 januari 1998 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is een aanpassing van de Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet en Toeslagenwet noodzakelijk.
     Om de leesbaarheid van de regelingen te bevorderen, is besloten voor elk van de drie wetten een afzonderlijke financieringsregeling te ontwerpen.
     De systematiek van de financieringsregeling met betrekking tot de Algemene Kinderbijslagwet heeft geen wijziging ondergaan.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.