Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 september 2013, 2013-0000117927, tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van een koopkrachttegemoetkoming aan niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen (Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. ouderdomspensioen: ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Ouderdomswet;
c. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Uitvoeringsbesluit KOB: Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen;
e. Wmkob: Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

 

Art. 2. Uitvoering van de regeling
De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling. [BbS13]

 

Art. 3. Tegemoetkoming
-1. De persoon die:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.