Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Intrekking Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180
17-05-2002 01-01-2002 Wijziging Stcrt. 2002, 90 Stcrt. 2002, 90
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 2 Stcrt. 2002, 2

 

 

21 december 2001/nr. AM/ARV/87748c

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers wordt vastgesteld op kasuitgaven €|33 550 758,00 en het aangaan van verplichtingen €|89 550 758,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

 

     Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 21 december 2001.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.