Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
04-03-2005   Intrekking Stb. 2005, 21 Stb. 2005, 94
31-08-2003 01-01-2003 Wijziging Stcrt. 2003, 166 Stcrt. 2003, 166
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 241 Stcrt. 2002, 241

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2002, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/BR/02/93334, tot wijziging van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (vaststelling subsidieplafond 2003)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 26, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het subsidieplafond voor het in het jaar 2003 verlenen van subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers wordt vastgesteld op kasuitgaven €|12 500 000,00 en het aangaan van verplichtingen €|54 200 000,00.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

 

     Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 11 december 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.