Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 24 september 2008

 

REGELING  VRIJSTELLING  SOFINUMMER  VOLKSVERZEKERINGEN

Vervallen
m.i.v. 25 september 2008
(art. XVIII SZW-intrekkingsregeling 2008)

 
 

26 februari 1997, Stcrt. 1997, 41
Inwerkingtreding: 1 maart 1997
(T.a.v. art. 35:7 Wet SUWI)

 

 

 

 
26 februari 1997/nr. SV/UB/97/834
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 28, zesde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Artikel 35, tweede en vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zijn niet van toepassing ten aanzien van degenen die geen sociaal-fiscaal nummer als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen krijgen toegewezen.

 

Art. 2.
Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1996 ingediende voorstel van wet (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, Kamerstukken II 1996-1997, 24 877) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

 

Art. 3.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrijstelling sofinummer volksverzekeringen.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

ís-Gravenhage, 26 februari 1997.
De Staatssecretaris voornoemd,
F.H.G. de Grave.

 

 

 

TOELICHTING
[26 februari 1997]

 

     Op grond van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen [Organisatiewet sociale verzekeringen 1995, Stb. 1994, 790, red.] is de Sociale Verzekeringsbank [SVB, red.] verplicht om het sociaal-fiscaal nummer (sofinummer) van bij haar ingeschreven verzekerden en uitkeringsgerechtigden in de administratie op te nemen. De Sociale Verzekeringsbank dient ook het sofinummer van de kinderen voor wie kinderbijslag wordt betaald, te registreren. De Sociale Verzekeringsbank is tevens verplicht het sofinummer te gebruiken bij verstrekking van gegevens aan derden, mits die ook gerechtigd zijn het sofinummer te gebruiken.
     Aangezien niet alle personen een sofinummer hebben, kan de Sociale Verzekeringsbank in bepaalde gevallen niet aan de bij wet opgelegde verplichting voldoen. Derhalve is in het wetsvoorstel Osv 1997 voorzien in de mogelijkheid dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevallen kan aanwijzen waarin de verplichting voor de SVB niet geldt.
     In de onderhavige vrijstellingsregeling wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
     De doelgroep van het sofinummer zijn alle personen die volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in Nederland verblijven, alsmede alle personen die onder de Nederlandse belasting- of socialezekerheidswetgeving vallen, ongeacht of zij tijdelijk in Nederland of in het buitenland verblijven. Dit betekent dat in principe alle verzekerden en uitkeringsgerechtigden over een sofinummer beschikken. Dit geldt echter niet voor de onderstaande groepen, die voor de SVB van belang zijn in het kader van de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet:
* niet in Nederland wonende kinderen;
* de in het buitenland wonende verzorgenden. Dit betreft meestal de echtgenotes van de verzekerden.
     Voor deze gevallen is de Sociale Verzekeringsbank vrijgesteld van de verplichting om het sofinummer te gebruiken.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
F.H.G. de Grave.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x