Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2014, nr. 2014-0000087630, tot vaststelling van een tijdelijke regeling voor de inkomensondersteuning van AOW-pensioengerechtigden (Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 3, eerste lid, juncto artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en 34a, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. AOW: Algemene Ouderdomswet;
b. pensioengerechtigde: degene die recht heeft op ouderdomspensioen in de zin van de AOW;
c. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Uitvoering van de regeling
De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling.

 

Art. 3. Recht op inkomensondersteuning in aanvulling op ouderdomspensioen
-1. De pensioengerechtigde die woonachtig is in Nederland of op het grondgebied van:
1º. één van de andere lidstaten van de Europese Unie;
2º. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
3º. Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; of
4º. een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft afgesloten;
heeft recht op een inkomensondersteuning.
-2. De pensioengerechtigde die op grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit regels export uitkeringen recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woont, heeft eveneens recht op een inkomensondersteuning als bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 4. Hoogte van de inkomensondersteuning
-1. De inkomensondersteuning, bedoeld in het derde lid, bedraagt bruto €

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.