Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2007

 

TIJDELIJKE  REGELING  INKOMENSGEVOLGEN  OVERGANG  IOAW  NAAR  TOESLAGENWET  2007

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2008
(art. 4 van dit besluit)

 
 

21 mei 2007, Stcrt. 2007, 99
Inwerkingtreding: 27 mei 2007
Vervalt m.i.v. 1 januari 2008
(T.a.v. artt. 9 Kaderwet SZW-subsidies en 30:1i en 77 Wet SUWI)

 

 

 

 
TIJDELIJKE REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 mei 2007, nr. SV/WV/2007/14904, tot verstrekking van een financile tegemoetkoming aan alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een toeslag op grond van de Toeslagenwet (Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet 2007)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en de artikelen 30, eerste lid, onderdeel i, en 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering: uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of meer van deze wetten gezamenlijk, in verband met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%.

 

Art. 2. Betaling van de tegemoetkoming
-1. Een persoon heeft in de periode juli tot en met december 2007 recht op een tegemoetkoming over iedere maand in die periode waarin hij op de eerste dag van die maand:
a. 23 jaar of ouder is;
b. recht heeft op een toeslag op grond van artikel 2, derde lid, van de Toeslagenwet;
c. geen recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet; en
d. recht heeft op een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.
-2. In de maand juli bedraagt de tegemoetkoming |678,44 en in de maanden augustus tot en met december bedraagt de tegemoetkoming |96,92 per maand.
-3. De tegemoetkoming wordt maandelijks door het UWV betaald en zoveel mogelijk samen met de toeslag in n bedrag.
-4. Voor de toepassing van andere wetten dan de Kaderwet SZW-subsidies en de Toeslagenwet en de daarop berustende bepalingen wordt een tegemoetkoming op grond van deze regeling aangemerkt als een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

 

Art. 3. Financiering
-1. De op grond van artikel 2 te betalen tegemoetkomingen en de aan de uitvoering van deze regeling verbonden kosten worden ten laste van het Toeslagenfonds, bedoeld in artikel 31 van de Toeslagenwet, gebracht.
-2. Het Rijk voorziet het Toeslagenfonds van de middelen tot dekking van de tegemoetkomingen en kosten, bedoeld in het eerste lid.
-3. Hoofdstuk 5, afdeling 3, paragraaf 3, van de Regeling Wfsv is van overeenkomstige toepassing.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet 2007.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 21 mei 2007.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

TOELICHTING
[21 mei 2007]

 

     Deze regeling zorgt voor een extra bruto-uitkering in 2007 voor een groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Daarmee wordt een onbedoeld inkomenseffect gecompenseerd.
     Deze regeling is in feite een voortzetting van de gelijknamige regeling die in 2006 van kracht was. De regeling uit 2006 is per 1 januari 2007 vervallen en er wordt daarom nu een nieuwe regeling gepubliceerd. Ter onderscheiding van de vorige regeling is het jaartal 2007 aan de titel toegevoegd.
     Ondertussen is gezocht naar een structurele maatregel. Het voorstel voor de structurele maatregel heeft het kabinet vervat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (Kamerstukken II 2006-2007, 30 937). Aangezien dit wetsvoorstel op zijn vroegst per 1 januari 2008 in werking zou kunnen treden, wordt de regeling uit 2006 gecontinueerd in 2007.

 

Onbedoeld inkomenseffect


     Begin 2006 kwam een niet-beoogd effect van artikel 1.10 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aan het licht. Met dat artikel werd een vereenvoudiging ingevoerd voor personen die tot 29 december 2005 zowel een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) ontvingen als een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Sinds 29 december 2005 ontvangen deze personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een hogere toeslag. Hierdoor kunnen zij doorgaans bij n loket terecht. De hogere toeslag vult aan tot het bruto sociaal minimum. Bij alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten leidt dit echter niet tot een inkomen op het netto sociaal minimum door verschillen in het bruto-nettotraject tussen de Ioaw en de Toeslagenwet.
     Hierdoor zouden deze personen alsnog bijstand moeten aanvragen en dus gebruik moeten maken van een tweede loket. Bovendien zou niet iedereen in aanmerking komen voor bijstand aangezien hiervoor een vermogenstoets geldt. Om dit niet beoogde effect te repareren, is in 2006 de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet (Stcrt. 2006, 157) in het leven geroepen. Op basis van de regeling uit 2006 verstrekte het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in september een eenmalige brutotegemoetkoming aan alle alleenstaanden die op 1 september 2006 23 jaar of ouder waren, die op dat moment recht hadden op een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en een toeslag op grond van de Toeslagenwet en geen recht hadden op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet. De tegemoetkoming bedroeg netto het maximale jaarlijkse nettoverschil tussen de uitkeringen die een alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikte als bedoeld in deze regeling zou hebben ontvangen als artikel 1.10 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen niet in werking zou zijn getreden en de uitkeringen die hij als gevolg van die inwerkingtreding ontvangt.
     Vanwege praktische overwegingen werd ook een groep gecompenseerd die geen negatief effect heeft ervaren als gevolg van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (namelijk: alleenstaande gedeeltelijke arbeidsongeschikten met een inkomen beneden het sociaal minimum die vr 29 december 2005 geen uitkering op grond van de Ioaw hadden).

 

Wijzigingen ten opzichte van de regeling in 2006


     In deze regeling is nauw aangesloten bij de regeling die in 2006 van kracht was. De hoogte van de tegemoetkoming en de betalingsmomenten zijn gewijzigd.
     In 2006 vond de uitbetaling plaats in september. In 2007 wordt dit moment naar voren gehaald: betrokkenen ontvangen de tegemoetkoming meer gespreid. De eerste uitbetaling is in juli en heeft betrekking op de eerste zeven maanden van het jaar en bedraagt dus 7/12 deel van het jaarbedrag. De rest van de betalingen volgt maandelijks en is telkens 1/12 deel van het jaarbedrag. Het peilmoment is daarmee eveneens verschoven naar 1 juli 2007 en vervolgens telkens naar de eerste dag van de volgende maand. Door deze meer gespreide betaling wordt meer tegemoet gekomen aan de gedachte achter de regeling, namelijk het zorgen dat de betrokkene doorlopend beschikt over een inkomen op ten minste het sociaal minimum.
     De hoogte van de tegemoetkoming is voor 2007 opnieuw vastgesteld. Het maximale jaarlijkse nettoverschil tussen de uitkeringen die een alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikte als bedoeld in deze regeling zou hebben ontvangen als artikel 1.10 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen niet in werking zou zijn getreden en de uitkeringen die hij als gevolg van die inwerkingtreding ontvangt, is opnieuw vastgesteld.

 

Verrekening met bijstand


    De alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten die sinds 1 januari 2007 een inkomen onder het netto sociaal minimum ontvangen, kunnen overigens - indien gewenst - in de tussentijd een beroep doen op de bijstand (hiervoor geldt wel een vermogenstoets). De tegemoetkoming wordt dan uiteindelijk wel verrekend met de bijstandsuitkering. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zal de betrokkenen erop wijzen dat zij de gemeente moeten inlichten over het ontvangen van de tegemoetkoming als zij tevens een uitkering van de gemeente ontvangen.

 

Financiering


     De financiering van de tegemoetkoming gebeurt met overeenkomstige toepassing van de financieringsregels voor de toeslagen op grond van de Toeslagenwet (hoofdstuk 5, afdeling 3, paragraaf 3, van de Regeling Wfsv). Concreet houdt dit in dat de raming en de opgave van de uitgaven (met overeenkomstige toepassing van de bijlagen 2 en 4 bij de Regeling Wfsv), de afdracht, de afrekening en de vaststelling van de rijksbijdrage gelijktijdig en op dezelfde wijze plaatsvinden. Overigens met dien verstande dat de tegemoetkoming niet meer een eenmalige betaling betreft.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x