Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  BEOORDELING  PARTICIPATIEVERZOEK
 
 

30 augustus 2005, Stcrt. 2005, 175
Inwerkingtreding: 11 september 2005
(T.a.v. artt. 71b:1 WAO, 10 Wet Rea en 30a:1 Wet SUWI)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 71b, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 10 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Beoordelingskader
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van een participatieverzoek van een werkgever een beoordelingskader als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels beoordeling participatieverzoek.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 30 augustus 2005.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 augustus 2005]

 

     In situaties waarin een dienstverband eindigt, kan van werkgevers niet worden verwacht dat zij exact dezelfde re´ntegratie-inspanningen leveren als werkgevers van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit geldt met name als een interventie of traject wel nodig is, maar niet meer tijdens het dienstverband kan worden afgerond en/of als de re´ntegratie buitensporige kosten met zich meebrengt. Om te voorkomen dat de re´ntegratie om die reden stagneert, kan UWV dan in de re´ntegratie participeren. Aldus wordt gewaarborgd dat de re´ntegratie van de werknemer ondanks de beŰindiging van een dienstverband naadloos kan worden gecontinueerd.
     In verband met het bovenstaande is de mogelijkheid van participatie in re´ntegratie-inspanningen van een werkgever opgenomen in het Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (Staatscourant, 26 januari 2005, nr. 18, pag. 20). De mogelijkheid van participatie is ook genoemd in de toelichting op het Besluit verhaal ziekengeld (Staatscourant 26 januari 2005, nr. 18, pag. 21). Daarbij is aangegeven dat de mogelijkheid van participatie met zich meebrengt dat werkgevers de kosten en de duur van interventies niet meer kunnen gebruiken als excuus om van re´ntegratie-inspanningen af te zien en dat dit eventueel kan leiden tot verhaal van ziekengeld na einde van het dienstverband. Beide besluiten zijn in werking getreden per 1 maart 2005. De beleidsregels beoordeling participatieverzoek bevatten een nadere invulling van de participatieregeling.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE

 

A. Algemene voorwaarden


1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. participatieverzoek: verzoek van een werkgever aan UWV om deel te nemen in de re´ntegratie van de werknemer indien het dienstverband tijdens ziekte eindigt;
b. re´ntegratietraject: een door een re´ntegratiebedrijf te verzorgen traject gericht op plaatsing bij een andere werkgever;
c. re´ntegratie-interventie: een interventie gericht op vergroting van de sollicitatiekansen;
d. resterende loonkosten: het brutoloon plus 8% vakantietoeslag over de resterende duur van het dienstverband.
2. Een werkgever komt voor de participatieregeling in aanmerking als hij voor een werknemer wiens dienstverband tijdens maximaal 104 weken ziekte eindigt een re´ntegratietraject of re´ntegratie-interventie start die:
a. noodzakelijk is;
b. langer duurt dan de resterende duur van het dienstverband; en/of
c. meer kost dan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x