Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 30 april 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2013 (Besluit beleidsregels SVB 2013)

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, artikel 2 van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 2 van de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen,¹ artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

1. Volgens de redactie dient "Regeling onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen" te worden vervangen door: Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen, de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen,¹ de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

1. Volgens de redactie dient "Regeling onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen" te worden vervangen door: Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen.

 

Art. 2.
Het Besluit beleidsregels SVB 2011 (Stcrt. 2011, nr. 15239) en het Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012 (Strcrt. 2012, nr. 17507) worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels SVB 2013.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank. De inhoud van de bijlage kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

 

Amstelveen, 30 april 2014.
De voorzitter van de Raad van bestuur,
N.A. Vermeulen
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 april 2014]

 

Inleiding


     De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Publicatie vindt plaats door bekendmaking van een besluit als het voorgaande, inhoudende dat de Raad van bestuur van de SVB opnieuw de beleidsregels heeft vastgesteld. De bijlage waarnaar in het besluit wordt verwezen, betreft de gebundelde verzameling SVB beleidsregels 2013 die voor een ieder ter inzage ligt bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de SVB. De inhoud van de publicatie kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl.

 

Status en werking van de beleidsregels


     Bij de ontwikkeling van de beleidsregels heeft de SVB zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bepalingen die inde Algemene wet bestuursrecht (Awb) over dit onderwerp zijn opgenomen.
     In het vierde lid van artikel 1:3 Awb zijn beleidsregels gedefinieerd als:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.