Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2013   Intrekking Stcrt. 2012, 27131 Stcrt. 2012, 27131
12-08-2006 29-12-2005 Wijziging Stcrt. 2006, 154 Stcrt. 2006, 154
24-02-2005 01-01-2005 Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 37 Stcrt. 2005, 37

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikel 32, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt ter zake van het onderzoek naar en het oordeel over het bestaan van ongeschiktheid tot werken (artikel 30, eerste lid, onderdeel e, Wet SUWI), de reïntegratie-inspanningen van de werknemer (artikel 30, eerste lid, onderdeel e, Wet SUWI), de aanwezigheid van passende arbeid (artikel 30, eerste lid, onderdeel f, Wet SUWI), de vraag of de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer voldoende en geschikte reïntegratie-inspanningen heeft verricht (artikel 30, eerste lid, onderdeel g, Wet SUWI) en de vraag of de eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderdeel b, van die wet, die recht heeft op een uitkering voldoende en geschikte reïntegratie-inspanningen heeft verricht (artikel 30, eerste lid, onderdeel p, Wet SUWI) zowel bij een verzoek van de werkgever als een verzoek van de werknemer als kosten een bedrag van €|50,00 in rekening.

 

Art. 2.
Het Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2002 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 15 februari 2005.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[15 februari 2005]

 

     Met ingang van 1 april 2002 (invoering Wet verbetering poortwachter) kan een werkgever of een werknemer een verzoek doen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) om een onderzoek in te stellen naar en een oordeel te geven over het bestaan van ongeschiktheid tot werken, de aanwezigheid van passende arbeid en de vraag of de werkgever ten aanzien van de zieke werknemer voldoende en geschikte reïntegratie-inspanningen heeft verricht.
     Per 1 januari 2004 is de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 ingevoerd. Vanaf deze datum kunnen zowel werkgever als werknemer aan het UWV ook vragen om een onderzoek in te laten stellen naar en een oordeel te geven over de nakoming door de werknemer van zijn reïntegratieverplichtingen.
     Het UWV brengt de kosten van het onderzoek en oordeel (ook wel deskundigenoordeel genoemd) in rekening.
     Het bedrag van de kosten van het onderzoek en oordeel voor de werkgever en werknemer is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op €50,-. Doordat deze kosten laag zijn, wordt voorkomen dat de werkgever en de werknemer een drempel ondervinden.

 

Amsterdam, 15 februari 2005.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.